X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31835
Przesłano:

Sprawozdanie z planu rozwoju nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego
nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień
nauczyciela dyplomowanego
(za okres stażu od 01.09.2013 r. do 31.05.2016 r.)


Celem niniejszego sprawozdania jest przedstawienie realizacji zadań wyznaczonych na okres stażu wynikających z planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego, jak również zadań dodatkowych nieujętych w planie.
Jestem nauczycielem języka angielskiego zatrudnionym w Gimnazjum nr 3 w Orzeszu-Gardawicach od 2006 r., natomiast pracę jako nauczyciel rozpoczęłam w 2004 r. również w gimnazjum. Chęć ciągłego rozwoju skłoniła mnie do rozpoczęcia stażu i ubiegania się o stopień nauczyciela dyplomowanego. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593) oraz z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 16 listopada 2007 r. Nr 214, poz. 1580), dnia 1 września 2013 r. rozpoczęłam staż na nauczyciela dyplomowanego.
Na wstępie zapoznałam się z procedurami awansu zawodowego i przeprowadziłam analizę przepisów prawa oświatowego regulującego wymogi awansu. Ponadto za pomocą arkusza samooceny nauczyciela dokonałam analizy własnych umiejętności i możliwości oraz dotychczasowej pracy nauczyciela i wychowawcy.
W swojej pracy zawodowej zawsze starałam się uwzględniać specyfikę szkoły oraz jej potrzeby, a więc bardzo ważne były dla mnie oczekiwania młodzieży gimnazjalnej, rodziców oraz nauczycieli. Te czynniki stały się fundamentem do nakreślenia przeze mnie planu rozwoju nauczyciela. Plan ten uwzględnił również dokumenty związane z organizacją i funkcjonowaniem szkoły, takich jak: Statut Szkoły, a w jego ramach Wewnątrzszkolny System Oceniania, Program Wychowawczy oraz Program Profilaktyki. Zadania zawarte w planie rozwoju zawodowego systematycznie realizowałam przez cały okres stażu. Dokonywałam analizy i poddawałam ocenie swoje działania, dlatego też realizowane zadania ulegały modyfikacji, a ponadto wykonałam kilka zadań, których nie ujęłam w planie rozwoju zawodowego.
Sprawozdanie z realizacji przeprowadzonych działań przedstawiam poniżej według poszczególnych wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego.


§ 8 ust. 2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienia jakości pracy szkoły.

W celu uzyskania pozytywnych efektów w swojej pracy dydaktyczno-wychowawczej starałam się doskonalić własny warsztat pracy powiększając zaplecze poprzez przygotowanie samodzielne oraz przez uczniów trwałych środków dydaktycznych, takich jak karty do gry utrwalające czasowniki nieregularne, fiszki do nauki słownictwa czy plansze przedstawiające użycie struktur gramatycznych. Na bieżąco gromadziłam i aktualizowałam również własną biblioteczkę przedmiotu: słowniki, literaturę, podręczniki, odtwarzacze płyt CD. Samodzielnie pogłębiałam wiedzę i umiejętności w zakresie metodyki nauczania języka angielskiego oraz psychologii dziecięcej poprzez studiowanie literatury i czasopism metodycznych.
Efektem tych działań jest podniesienie poziomu swoich umiejętności dydaktycznych i wychowawczych, uatrakcyjnienie zajęć, a także wdrożenie uczniów do samodzielnego tworzenia pomocy do nauki oraz wprowadzenie poczucia odpowiedzialności za proces uczenia siebie i innych.
Dbając o swój rozwój zawodowy i potrzeby szkoły aktywnie brałam udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli. Istotny wpływ na poszerzenie mojej wiedzy i umiejętności miał udział w szkoleniowych posiedzeniach Rady Pedagogicznej, podczas których poruszano tematykę z zakresu:
szkolenie w ramach projektu „E-lekcje – nowoczesne metody nauczania wszystkich przedmiotów” (04 – 27.02.2014 r.)
szkolenie „Ocenianie kształtujące” (27.10.2014 r.)
szkolenie „Sposób na Roszczeniowego Rodzica” (27.04.2015 r.)
kurs „Wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjnych” (09.11 i 16.11.2015 r.)
szkolenie „Golden Five” (18.01.2016 r.)
szkolenie „Librus” (29.01.2016 r.)
szkolenie "Tworzenie programu wychowawczego i profilaktycznego w gimnazjum – według nowych rozporządzeń" (21.03.2016 r.)
szkolenie ze znajomości platformy LearningApps (04.04.2016 r.)
Uczestniczyłam również w wielu pozaszkolnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły – brałam udział w konferencjach, warsztatach czy szkoleniach organizowanych przez WOM i wydawnictwa językowe. Wybierając określony temat spotkań, kierowałam się przede wszystkim możliwością wykorzystania nabytych umiejętności na lekcjach i w kontaktach z uczniami oraz poszerzania umiejętności dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych.
szkolenie w zakresie posługiwania się narzędziami portalu eTwinning – Desktop i TwinSpace oraz rejestracji jako uczestnik programu eTwinning (WOM, 13.11.2013 r.)
udział w sympozjum „Otwarta edukacja i wolne implementacje w nowoczesnej szkole” (Centrum Dydaktyki Cyfrowej, 24.11.2014 r.
warsztat metodyczny „Nowe wyzwania i nowe możliwości na lekcjach języka obcego w świetle zmian ustawowych w 2014 roku” (Wydawnictwo Nowa Era i RODN WOM Rybnik, 16.12.2014 r.)
konferencja „Edukacja poprzez film dokumentalny” (WOM Rybnik, 20.01.2015 r.)
konferencja metodyczna „Squeezing language out of text in the context of teenage world” (Wydawnictwo Macmillan, 04.02.2015 r.)
warsztaty w ramach projektu „Doskonalenie nauczycieli drogą do sukcesu ucznia” (PPP Mikołów, 01.07.2014 r. - 30.06.2015 r.)
szkolenie „Praca z uczniem szczególnie uzdolnionym. Przygotowanie uczniów do konkursu przedmiotowego z języka obcego” (IDN „Wiedza” w Katowicach, 05.11.2015 r.)
warsztaty „Erasmus+” (WOM Rybnik, 13.11.2015 r.)
warsztaty „Golden Five” (PPP Mikołów, 07, 14.01., 11.02.2016 r.)

Przedstawione powyżej formy doskonalenia zawodowego miały wpływ na podniesienie jakości mojej pracy – przyczyniły się do poszerzenia mojej wiedzy i umiejętności, a tym samym do podniesienia jakości pracy szkoły. Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia dało mi możliwość integracji z innymi nauczycielami, jak również uzyskanie odpowiedzi na wiele nurtujących mnie zagadnień związanych z pracą z uczniami. Następstwem ww. szkoleń, warsztatów i konferencji było nabycie i wykorzystanie nowych wiadomości i umiejętności w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, a w szczególności:
uatrakcyjnienie zajęć poprzez wykorzystanie tablicy interaktywnej oraz TIK;
uatrakcyjnienie lekcji języka angielskiego poprzez wykorzystanie wiedzy na temat ciekawego uczenia struktur gramatycznych, wyrażeń czy idiomów poprzez pracę z tekstem;
udoskonalenie swojego warsztatu pracy w kwestii przygotowania uczniów do egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego;
wprowadzenie elementów oceniania kształtującego;
wymiana doświadczeń, poglądów i spostrzeżeń z innymi nauczycielami w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej;
poszerzenie umiejętności wychowawczych służących efektywnemu radzeniu sobie z dyscyplinowaniem uczniów w klasie, sposobach efektywnej komunikacji, stwarzaniu przyjaznego klimatu wśród grupy klasowej;
nabycie umiejętności rozmawiania z roszczeniowymi rodzicami;
poszerzenie umiejętności pracy z uczniem zdolnym oraz o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
poszerzenie jakości pracy szkoły poprzez udział w projektach europejskich eTwinning;
udoskonalenie wiedzy nt. prowadzenia dziennika internetowego „Librus”.

W celu poszerzania wiedzy uczniów na temat krajów europejskich, co roku we wrześniu organizuję Europejski Dzień Języków Obcych. W dniu tym uczniowie rywalizują o najlepszą gazetkę oraz dekorację sali klasowej związanej tematycznie z wylosowanym krajem. Każda klasa przygotowuje również prezentację multimedialną o danym kraju w wybranym przez siebie programie, a ponadto typuje dwie osoby, które biorą udział w quizie dotyczącym wiedzy o krajach europejskich. Czasami młodzież przedstawiała w tym dniu występ artystyczny – piosenkę w języku danego kraju europejskiego lub tradycyjny taniec pochodzący z danego państwa, natomiast chętni uczniowie prezentowali przygotowane przeze mnie rozmaite scenki i skecze w języku obcym.
Rezultatem tych działań jest zapoznanie się uczniów z najważniejszymi informacjami o krajach europejskich, ich kulturą, tradycjami, świętami, muzyką, sportem, kuchnią, kolorami flag oraz ważniejszymi słówkami. Ponadto młodzież ma okazję nauczyć się tolerancji względem kultury i tradycji innych państw.

Co roku w lutym w naszej szkole odbywa się Festiwal Kultury i Nauki, który jest dniem otwartym, kiedy to prowadzone są rozmaite zajęcia dla uczniów klas szóstych. W trakcie odbywania stażu przeprowadziłam lekcje w ramach dni otwartych – w lutym 2013 i 2016 roku. Pierwsza z nich dotyczyła słownictwa związanego z pogodą, natomiast druga polegała na zajęciach ruchowych („Aerobik po angielsku”) mających na celu poznanie czasowników określających ruch. Obydwa zajęcia przeprowadzone zostały z wykorzystaniem tablicy interaktywnej.
Uważam, że lekcje odbyły się w bardzo atrakcyjny sposób dla uczniów, co zostało potwierdzone ich komentarzami. Szóstoklasiści mogli przekonać się, że nauka języka może stać się przyjemna i bardziej przystępna. Rezultatem tych działań była niewątpliwie promocja szkoły na terenie miasta Orzesze.

W trakcie odbywania stażu organizowałam lub współorganizowałam takie imprezy szkolne jak Pasowanie na Gimnazjalistę (październik, 2012 r.), Dzień Rodziny (czerwiec, 2014 r.), Dzień Edukacji Narodowej (październik, 2015 r.), Komers Klas III (czerwiec, 2016 r.) oraz Happening Profilaktyczny i Patronacki w ramach akcji „Łańcuch Czystych Serc” (czerwiec, 2013 i 2014 r.). Tworzyłam lub współtworzyłam scenariusze do tych uroczystości, przygotowywałam młodzież do występów, często była to część taneczna, a także zajmowałam się przygotowaniem dekoracji czy stołów w sali gimnastycznej. Ponadto zawsze starałam się służyć pomocą w przygotowaniach przy wszelkich imprezach szkolnych czy corocznych zabawach dla rodziców (Biesiada Śląska i Zabawa Karnawałowa).
Wynikiem tych działań było stworzenie uczniom możliwości uczestnictwa w tych przedsięwzięciach i zaprezentowania własnych zdolności artystycznych, pokonania własnych słabości oraz obycia ze sceną. Imprezy te były również szansą wyłonienia talentów, pogłębienia więzi emocjonalnej między dziećmi i rodzicami, integracji rodziców i nauczycieli oraz wpłynięcia na pozytywny wizerunek szkoły w środowisku lokalnym.

W ramach swoich obowiązków co roku wraz zespołem językowym dokonywałam pomiaru dydaktycznego absolwentów klas szóstych. Przygotowywałam i przeprowadzałam testy diagnozujące poziom znajomości języka w klasie pierwszej, oceniałam prace, a następnie dokonywałam podziału uczniów na grupy według poziomu zaawansowania oraz wybierałam odpowiednie podręczniki. Dokonywałam również analizy wyników właściwych i próbnych egzaminów gimnazjalnych oraz na podstawie zebranych informacji opracowywałam programy naprawcze.
Testy kompetencji klas pierwszoklasistów były podstawą do stworzenia odpowiednich planów wynikowych oraz rozkładów zajęć dostosowanych do umiejętności grupy językowej, natomiast opracowane wnioski po-egzaminacyjne stały się cenną wskazówką do dalszych działań w danej grupie językowej, ułatwiły planowanie kolejnych zajęć. Działania te mają wpływ na ustawiczne podnoszenie poziomu nauczania, podniesienie skuteczności pracy dydaktycznej, ponieważ jako nauczyciel mam wówczas możliwość wyjścia naprzeciw oczekiwaniom uczniów i systematycznego wprowadzania nowych metod pracy.
Od listopada 2014 r. rozpoczęliśmy w naszej szkole wprowadzać elementy oceniania kształtującego. Wdrażanie niektórych strategii rozpoczęłam w klasach pierwszych wprowadzając oprócz oceny sumującej pisemną lub ustną ocenę kształtującą, która wskazywała uczniom czego jeszcze nie potrafią lub jaki materiał należy powtórzyć. Od roku szkolnego 2015 uczniowie rozpoczęli na lekcjach korzystać z metodników, których używali do zakomunikowania nauczycielowi w jakim stopniu opanowali materiał na lekcji. Uczniowie zapisywali również na białych „tablicach” tłumaczenie słówek dyktowanych przeze mnie w języku polskim. W obecnych klasach pierwszych i drugich każdą lekcję poprzedzałam podaniem celów lekcji w formie ustnej lub pisemnej. Uczniowie mieli również możliwość pisania sprawdzianów na ocenę kształtującą, a następnie na ocenę sumującą. Prace pisemne poprzedzone były informacją na co będę zwracała uwagę przy ich ocenie.
Sądzę, że zastosowanie elementów oceniania kształtującego odniosło pozytywne efekty w mojej pracy dydaktycznej wprowadzając tym samym innowacyjne metody nauczania w szkole. Uczniowie poznając cele lekcji łatwiej przyswajają wiedzę będąc świadomym do czego dążą, jak również pozyskują informację dotyczącą przebiegu procesu nauki, która stanowi też wskazówki dla nauczyciela i rodziców.

Przez cały okres trwania stażu pełniłam funkcję wychowawcy klasy rocznika 1999 i 2002. Aby skutecznie organizować proces wychowawczy, starałam się poznawać swoich uczniów oraz środowiska z których pochodzą, poprzez rozmowy, obserwacje, ankiety, analizowanie opinii i orzeczeń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. W ramach swoich obowiązków przygotowywałam zajęcia integracyjne przeprowadzane dla pierwszych klas pierwszego dnia nauki w gimnazjum. W tym szczególnym dla grupy klasowej dniu wykonywałam wraz z uczniami szereg zadań, gier i zabaw w celu jak najlepszego zapoznania się i „przełamania pierwszych lodów”. W trakcie odbywania stażu dowiadywałam się o cechach charakteru wychowanków oraz ich warunkach życia, sytuacji rodzinnej i środowisku. Poznawałam ich poglądy, opinie na temat szkoły i nauczycieli, nastawienie oraz oczekiwania w stosunku do nich. Moje działania rozpoznawcze pomogły mi zrozumieć przyczyny zachowań uczniów oraz ich niepowodzeń i trudności w szkole, a zdobyte informacje posłużyły mi do indywidualizacji w pracy wychowawczej, jak również dydaktycznej.
W programie wychowawczym zostały uwzględnione zagadnienia z obszarów: poznaję siebie, odpowiedzialność za siebie i innych, moje miejsce w rodzinie, szkole, środowisku oraz relacje z innymi. Program powstał na podstawie Programu Profilaktyki, Programu Wychowawczego. Pod uwagę wzięłam również następujące aspekty: potrzeby i możliwości rozwojowe uczniów, problemy i zjawiska społeczne, które mają wpływ na życie uczniów naszej szkoły, a także wiedza dotycząca tematów ważnych dla młodzieży.
Wspólnie z wychowankami zorganizowaliśmy kilka imprez klasowych, takich jak: Dzień Chłopaka, Dzień Kobiet, Mikołajki klasowe oraz wigilię klasową, co pozwoliło nam na lepszą integrację i wzajemne poznanie się. Dla moich wychowanków organizowałam lub współorganizowałam wyjazdy lub imprezy integracyjne w klasach pierwszych, wyjazdy dydaktyczno-wychowawcze (wycieczka z językiem angielskim na lotnisko Kraków Airport), wycieczkę krajoznawczą do Warszawy, wyjazd do kina w trakcie ferii zimowych oraz noce integracyjne w szkole.
Jako nauczyciel języka angielskiego zachęcałam swoich wychowanków do przygotowywania gazetek klasowych w języku angielskim i niemieckim, często związanych z brytyjskimi i amerykańskimi świętami czy tradycjami, co miało wpływ na rozwinięcie umiejętności językowych oraz wiedzy dotyczącej kultury państw anglojęzycznych.
Realizacja działań wychowawczych przyczyniła się do pozytywnego wpływu na młodzież, a w szczególności uczniowie lepiej poznali i zrozumieli samych siebie, potrafią wymienić swoje mocne i słabe strony, nauczyli się ze sobą współdziałać, dbać o bezpieczeństwo swoje i innych, znają swoje prawa, wiedzą, że każdy ma swoje obowiązki, potrafią przekazywać swoje uczucia i potrzeby, poznali techniki efektywnego uczenia się, poznali przyczyny i skutki stosowania środków odurzających, nauczyli się zauważać swoje zainteresowania i uzdolnienia próbując podejmować decyzje odnośnie wyboru zawodów.
W celu poznania rodziców i opiekunów moich wychowanków, przeprowadzałam liczne rozmowy i wywiady. Pomocna okazała się tutaj współpraca z pedagogiem szkolnym i nauczycielami mieszkającymi w środowisku moich uczniów. Planując zebrania z rodzicami dążyłam do tego, aby rodzice stali się moimi partnerami w pracy wychowawczej. Nasze spotkania nie ograniczały się tylko do spraw dydaktyczno-wychowawczych, ale również do bieżących tematów nurtujących rodziców.
Starałam się zachęcać rodziców do pomocy w organizacji różnego rodzaju imprez szkolnych i klasowych (zabaw dla rodziców, opłatków klasowych, komersu). Na bieżąco utrzymywałam stały kontakt z rodzicami uczniów mających problemy w nauce i sprawiających problemy wychowawcze, a także w miarę potrzeb kontaktowałam ich z pedagogiem szkolnym. W ramach pedagogizacji rodziców na spotkaniach poruszyłam następujące tematy:
- „Uzależnienia wśród młodzieży – alkohol, nikotyna, narkotyki” (10.12.2013 r.)
- „Bezpieczny Internet – zagrożenia wynikające z korzystania z sieci” (09.12.2015 r.)
- „Jak dobrze znam swoje dziecko – problemy nastolatka” (17.05.2016 r.)
Na ostatnim zebraniu z rodzicami przed zakończeniem roku szkolnego zorganizowałam wspólne spotkanie przy kawie i słodkim poczęstunku. Była to okazja do prowadzenia luźnych pogadanek, do podsumowania trzyletniej współpracy. Rodzice opowiadali również o pozytywnych zmianach, jakie zauważyli w zachowaniu swoich dzieci.
Aktywna współpraca z rodzicami miała wpływ na integrację ze szkołą, lepsze zrozumienie młodzieży w trudnym wieku gimnazjalnym oraz przełożyła się na osiągnięcia uczniów, którzy mając świadomość stałej kontroli, poprawiali swoje wyniki w nauce, a także starali się podejmować próby dojrzałego zachowania. Wychowankowie mieli możliwość pochwalenia się niewątpliwie kulturalnym zachowaniem na trzydniowej wycieczce do Warszawy w klasie trzeciej oraz oglądając spektakl w Teatrze Narodowym.

W ramach swoich obowiązków dostosowywałam proces nauczania dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, z potrzebami kształcenia indywidualnego oraz uczniów słabych i zdolnych. We współpracy z pedagogiem szkolnym zapoznawałam się i analizowałam orzeczenia oraz opinie wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, konsultowałam się z rodzicami i nauczycielami oraz dokonywałam samodzielnej obserwacji dziecka. Następnym krokiem było sporządzenie listy mocnych i słabych stron ucznia oraz opracowanie form i metod pracy na lekcjach języka angielskiego na dany rok szkolny.
W związku z powyższymi działaniami uczniowie podczas zajęć traktowani byli indywidualnie, mieli możliwość pracy w tempie dostosowanym do ich potrzeb. Poprzez ocenę wkładu pracy i zaangażowania na lekcjach, poprzez stosowanie pochwał za drobne osiągnięcia na forum klasy oraz stwarzanie okazji do osiągnięcia sukcesu, uczniowie nabrali wiary we własne siły i pewności siebie zauważając w swojej osobie pozytywne cechy.
W ramach godzin wynikających z art. 42 KN prowadziłam konsultacje dla uczniów słabszych i potrzebujących takiej pomocy, a na podstawie uzyskanej wiedzy o tym, co im sprawia trudności modyfikowałam swoje plany nauczania. Możliwość dodatkowego przećwiczenia zagadnień omawianych na lekcji pozytywnie wpływała na wyniki uzyskiwane z prac pisemnych. Ponadto na zajęciach często omawiane były zagadnienia, które dopiero miały zostać wprowadzone na lekcjach. Pozwoliło to uczniom słabszym uaktywnić się, przełamać barierę strachu przed odpowiedzią oraz wykazać się wiedzą na forum klasy w związku z omawianym tematem.
W efekcie uczniowie mieli możliwość pracowania na miarę swoich możliwości korzystając z pomocy nauczyciela, uczestnictwa w zajęciach wspomagających ich rozwój, pokonywania napotkanych niepowodzeń szkolnych, dokonywania samooceny i dążenia do pozytywnych zmian swojej osoby, a także wzmocnienia swojej pozycji w zespole klasowym oraz zmotywowanie do wszelkich działań.
W trakcie swojej pracy starałam się jak najlepiej wspierać uczniów uzdolnionych. Celem mojej pracy z uczniami zdolnymi było wzbudzenie zainteresowania językiem angielskim, wyposażenie ich w większy zakres wiedzy o wyższym poziomie trudności, rozwinięcie kompetencji językowych oraz poszerzenie wiedzy kulturoznawczej. Przygotowywałam dla nich dodatkowe materiały do wykonania na lekcjach, podsuwałam magazyny anglojęzyczne. Zachęciłam ich do przygotowywania i udziału w wielu konkursach, a także do przeprowadzenia zajęć dla innych uczniów w ramach szkolnego projektu Szkoła z Klasą 2.0., udziału w projekcie eTwinning oraz do pomocy uczniom słabszym.
W rezultacie uczniowie zdolni potrafią samodzielnie i aktywnie uczestniczyć w lekcjach, mają rozbudzoną potrzebę samorealizacji – biorą udział w konkursach i olimpiadach, potrafią i czują potrzebę samodzielnego korzystania z dodatkowych źródeł wiedzy, posiadają umiejętność pełnego wykorzystania swojej wiedzy, a ponadto pomagają innym w rozwiązywaniu problemów oraz biorą czynny udział w życiu klasy i szkoły.

§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii komunikacyjnej i informacyjnej.

Komputer jest stałym elementem mojej pracy od początku zatrudnienia. Systematycznie wykorzystuję technologię komputerową i informacyjną, ponieważ jest to dla mnie sposób wspierania procesów oddziaływań edukacyjno-wychowawczych. Projektowałam i tworzyłam techniką komputerową dokumentację szkolną: rozkłady materiału, wymagania edukacyjne, plany pracy wychowawczej, dostosowania wymagań edukacyjnych, analizy wyników badania osiągnięć, sprawozdania, testy, karty pracy, pomocy dydaktycznych i wychowawczych, scenariusze lekcji oraz imprez szkolnych (pasowania na gimnazjalistę, Europejskiego Dnia Języków Obcych oraz komersu), arkusze próbnych egzaminów gimnazjalnych, arkusze konkursowe oraz dyplomy.

Technologię internetową wykorzystałam do poszukiwania scenariuszy ciekawych zajęć i pomocy dydaktycznych do wykorzystania na zajęciach dostępnych na portalach edukacyjnych, jak również publikacji z zakresu dydaktyki, metodyki, psychologii i pedagogiki, informacji na temat awansu zawodowego, przepisów i aktów prawa oświatowego. Korzystanie z technologii internetowej pozwoliło mi uzyskiwać informacje o szkoleniach ze stron różnych ośrodków szkoleniowych i wydawnictw.

W celu pogłębiania wiedzy i umiejętności posługiwania się technologią komputerową i informacyjną uczestniczyłam w warsztatach z zakresu technologii komputerowej i informacyjnej „E-lekcje – nowoczesne metody nauczania wszystkich przedmiotów” który pomógł mi w rozszerzeniu umiejętności związanych z wykorzystaniem komputera. Mianowicie nauczyłam się jak pracować na Platformie Oświatowej eduPortal oraz jak tworzyć lekcje elektroniczne w programie eXe. Umiejętności, które nabyłam pozwoliły mi poszerzyć moją wiedzę o nowe możliwości wykorzystania technologii komputerowej i zasobów internetu. Efektem zajęć było utworzenie ciekawej lekcji elektronicznej A trip to London, którą mogłam udostępnić w sieci. Uczestniczyłam również w kursie doskonalącym „Wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjnych”, na którym dowiedziałam się o przydatnych stronach www, dzięki którym można przeprowadzić ciekawą i atrakcyjną lekcję. Nauczyłam się również jak tworzyć prezentacje multimedialne przy użyciu platformy internetowej Prezi. W związku z powyższym przygotowałam kilka prezentacji multimedialnych, które wykorzystałam na lekcjach.
W tworzeniu rozkładów materiału uwzględniłam zajęcia w pracowni komputerowej z wykorzystaniem komputera oraz internetu, które uatrakcyjniły proces przyswajania przez uczniów obowiązkowego materiału. Uczniowie wykonywali prace projektowe w formie prezentacji w języku angielskim na różne tematy posługując się programem Power Point czy Prezi. Przeprowadzałam również zajęcia z wykorzystaniem tablicy interaktywnej, za pomocą której uczniowie mogli korzystać na lekcji z podręcznika w wersji elektronicznej, oglądać ciekawe strony internetowe, natomiast mnie pozwoliła przeprowadzać lekcje na bazie filmów krótkometrażowych w wersji anglojęzycznej.
W trakcie zajęć uczniowie korzystali z różnych stron internetowych (www.world-english.org, www.manythings.org, www.vocabulary.co.il, iteslj.org, www.english-online.org.uk, www.agendaweb.org, www.e-angielski.com, www.e-ang.pl, www.e-nglish.net, https://learningapps.org) wyszukując potrzebne informacje, tworząc prace projektowe, pisząc e-maile na mój adres mailowy w ramach przygotowania do egzaminu gimnazjalnego.
Zastosowałam również ciekawą metodę aktywizującą przy użyciu strony https://getkahoot.com, podczas której grupa logując się miała możliwość uczestniczenia w emocjonującym quizie. Metoda ta umożliwiła uczniom powtórzenie przerobionego już wcześniej materiału z leksyki z poszczególnych kategorii. Ciekawe lekcje przeprowadzałam również za pomocą platformy LearningApps, gdzie uczniowie przyswajali struktury gramatyczne i słownictwo.
Technologię informacyjną wykorzystywałam również na godzinach z wychowawcą, podczas których uczniowie wykonywali online różnego rodzaju testy psychologiczne lub wyszukiwali potrzebne informacje na temat ofert szkół, w których chcieliby kontynuować naukę po ukończeniu gimnazjum.
Na zajęciach dodatkowych przygotowujących uczniów do egzaminu gimnazjalnego wykorzystywałam arkusze zadań egzaminacyjnych opublikowanych na stronach Okręgowej Komisji Edukacyjnej, a także na stronie www.egzamin-gimnazjalny.pl/testy-gimnazjalneco, co pozwoliło uczniom lepiej przygotować i oswoić się z formą zadań egzaminacyjnych. Często korzystałam z gotowych materiałów dodatkowych (scenariuszy lekcji, ciekawych ćwiczeń) udostępnianych nieodpłatnie przez wydawnictwa na stronach internetowych, co wpłynęło na uatrakcyjnienie zajęć.

Bardzo ważnym elementem wzbogacającym mój warsztat w dziedzinie komputeryzacji było wprowadzenie przez naszą szkołę internetowego Systemu Kontroli Frekwencji i Postępów w Nauce „Librus” (www.dziennik.librus.pl). System ten w dużej mierze ułatwia pracę nauczyciela i wychowawcy, stanowi nowoczesne rozwiązanie, które pozytywnie wpływa na poprawę jakości kształcenia. Umożliwienie rodzicowi bieżącego widoku wszystkich ocen oraz nieobecności swojego dziecka, stanowi szansę szybkiej reakcji i zapobiegania pogłębianiu się problemów. Natomiast uczeń jest zdecydowanie bardziej zmotywowany do pracy, kiedy ma świadomość, iż jego rodzice mogą o każdej porze dnia zasięgnąć informacji na temat jego postępów w nauce.
Pracując z dziennikiem Librus na bieżąco kontroluję nieobecności i postępy w nauce moich wychowanków. Dziennik ten stanowi dla mnie przydatne narzędzie komunikacji, który usprawnia przepływ informacji z nauczycielami oraz rodzicami. Mogą oni wówczas systematycznie otrzymywać wszystkie ważne informacje, a także kontaktować się ze mną w sprawie usprawiedliwień czy zwolnień uczniów oraz pytać o sprawy bieżące. Korzystam z zestawień ocen i frekwencji oraz wykorzystuję gotowe wydruki na zebrania z rodzicami. Dla mnie, jako nauczyciela prowadzącego zajęcia w grupach według stopnia zaawansowania, możliwość tworzenia klas wirtualnych znacznie usprawnia kontrolę ocen i frekwencji. Wszystko to wpływa na polepszenie organizacji pracy szkoły oraz na ułatwienie pracy nauczycielom, wychowawcom oraz dyrekcji szkoły.

Bardzo pomocne w pracy nauczyciela jest wykorzystanie poczty elektronicznej. Dzięki adresowi e-mail miałam możliwość wymiany informacji i materiałów metodycznych z innymi nauczycielami. Kontaktowałam się również z konsultantami różnych wydawnictw językowych w sprawie nowej oferty podręczników, materiałów dydaktycznych czy konferencji metodycznych, a także w trakcie organizacji konkursów.

Wykorzystując technologię komputerową umieszczałam komentarze i materiały z imprez szkolnych, a także informację i link do platformy Insta.Ling na szkolnej stronie internetowej. Zamieściłam również publikację niniejszego sprawozdania na stronie portalu edukacyjnego.

Efekty podjętych przeze mnie działań pozwoliły pogłębić moją wiedzę i umiejętności z zakresu technologii komputerowej i informacyjnej wzbogacając mój warsztat pracy o nowe formy i metody pracy, natomiast korzystanie z portali językowych pozwoliło mi na systematyczne dokształcanie się. Zdobyte wiadomości wykorzystywałam na co dzień pracując z edytorem tekstu oraz programami graficznymi, a także wyszukując potrzebne informacje i materiały z zasobów sieci Internet. Technologia komunikacyjna w znacznym stopniu wpłynęła na lepszą organizację mojej pracy, a tym samym na podniesienie jakości pracy szkoły. Wykorzystując pracę z urządzeniami multimedialnymi uatrakcyjniłam pracę uczniów na zajęciach, wpłynęłam na ich wzrost zainteresowania technologią informacyjną i komunikacyjną pomocną w przyswajaniu wiedzy, a także na poszerzenie ich umiejętności informatycznych poprzez wykonywanie prezentacji i zadań domowych przy użyciu komputera.

§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów nauczycieli kontraktowych, prowadzenie otwartych zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Podczas trwania stażu aktywnie uczestniczyłam w pracach zespołów nauczycielskich. Współpraca z innymi nauczycielami jest nieodłącznym elementem moich działań dydaktyczno-wychowawczych na terenie szkoły. Nasze wspólne działania obejmowały organizowanie oraz czynny udział w imprezach i uroczystościach szkolnych, konkursach, wycieczkach, dyskotekach, działalności samorządu szkolnego oraz w wielu akcjach charytatywnych.
Aktywnie i systematycznie współpracuję z nauczycielami z zespołu przedmiotów językowych. Wzajemnie dzielimy się swoją wiedzą i doświadczeniem, przekazujemy sobie informacje związane z poruszanymi tematami na konferencjach metodycznych czy szkoleniach, udostępniamy sobie własne materiały i pomoce dydaktyczne, a także adresy ciekawych stron internetowych i platform do wykorzystania na zajęciach. Zachęciłam również koleżanki z zespołu do włączenia się do Programu dla Szkół Insta.Ling, co pozwoliło dwukrotnie zdobyć Certyfikat Jakości Kształcenia dla naszej szkoły. Podczas spotkań zespołu przedmiotowego przygotowywałyśmy wyniki próbnych egzaminów, a także egzaminów końcowych, co pozwoliło nam wskazać mocne i słabe strony naszych uczniów oraz pozwoliło nam podjąć działania w celu podniesienia wyników na właściwym egzaminie.
Podczas drugiego roku trwania stażu miałam okazję współpracy z nowo zatrudnionymi nauczycielami języka angielskiego. Swoją wiedzą i umiejętnościami starałam się wspierać młodsze koleżanki, dla których praca z młodzieżą gimnazjalną była nowym doświadczeniem. Często służyłam im pomocą podczas korzystania z dziennika elektronicznego Librus, który był dla nich nowością. Koleżanki mogły zawsze liczyć na moje wsparcie oraz dobrą radę.
Praca w zespole językowym przyczyniła się do wymiany uwag, doświadczeń, a niejednokrotnie również materiałów dodatkowych przydatnych w pracy i uatrakcyjniających zajęcia. Była to również okazja do wdrażania nowych, wspólnie wypracowanych pomysłów. Wzajemnie wymieniane uwagi i opinie często były bodźcem do wprowadzenia zmian i doskonalenia samej siebie.
Uczestniczyłam także w pracach zespołu wychowawczego. Omawialiśmy problemy wychowawcze, prowadziliśmy dyskusje, które kończyły się wspólnie wyciągniętymi wnioskami. Wspólnie planowaliśmy, wdrażaliśmy i monitorowaliśmy wszelką działalność dydaktyczno-wychowawczą dotyczącą zjawisk agresji, zagrożeń i patologicznych zachowań uczniów.
Wiedza zaczerpnięta z tych spotkań oraz wspólnie podjęte decyzje pomogły w umiejętny sposób rozwiązywać problemy wychowawcze pojawiające się w pracy z moimi wychowankami, jak również z innymi uczniami.

Podsumowując, efektem współpracy z nauczycielami stanowiło dla mnie wyzwolenie nowych pomysłów, uczenie się od nich, kształtowanie umiejętności interpersonalnych, możliwość realizacji umiejętności organizacyjnych, wprowadzanie nowych metod pracy, a tym samym podniesienie jakości nauczania. Wspólne działania przyniosły dużo satysfakcji i nauczyły mnie, że we współpracy w zespole wkład każdego nauczyciela stanowi jego ważną część, bo każda z nich składa się na oczekiwany rezultat zaplanowanych przedsięwzięć. Współpraca z innymi nauczycielami stała się dla mnie inspiracją do podejmowania nowych działań, a przede wszystkim możliwością wychodzenia naprzeciw oczekiwaniom uczniów.

Swoim doświadczeniem w pracy z uczniami miałam możliwość podzielić się podczas prowadzenia zajęć w obecności studentki Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych, która zgłosiła się do naszego gimnazjum w celu odbycia praktyk (październik – grudzień 2014 r.). Organizacja praktyki studenckiej obejmowała zajęcia obserwacyjne i hospitowane. Na wstępie postarałam się zapoznać studentkę z dokumentami szkoły tj. Statutem Szkoły, a w tym Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania, Przedmiotowym Systemem Oceniania, Programem Wychowawczym, Programem Profilaktyki oraz tajnikami i obowiązkami pracy nauczyciela. Podczas zajęć praktykantka mogła zaobserwować różnego rodzaju metody i formy pracy z uczniami, metody aktywizujące, pracę z użyciem tablicy interaktywnej oraz sposoby oddziaływań wychowawczych. Swoją wiedzę wzbogaciła również o sposoby oceniania na lekcjach oraz rozwiązywania problemów wychowawczych i organizacyjnych.
Efektem prowadzonej opieki nad studentką było wzbogacenie warsztatu jej pracy o nowe formy i metody, umożliwienie zapoznania się z organizacją pracy w gimnazjum, a także poznanie własnych mocnych i słabych stron poprzez omawianie lekcji po jej zakończeniu.

Chęć dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami skłoniła mnie do udostępnienia swoich materiałów na edukacyjnych portalach internetowych. Tak więc plan pracy wychowawczej, arkusze konkursowe, scenariusze komersu i Europejskiego Dnia Języków Obcych zamieściłam na portalach z publikacjami nauczycieli.
Rezultatem powyższego działania było ułatwienie pracy nauczycielom pracującym w innych szkołach w przygotowywaniu różnego rodzaju dokumentów czy imprez szkolnych.


§ 8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych bezpośrednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Na początku roku szkolnego 2014/2015 opracowałam program koła egzaminacyjnego, który odbywał się w ramach zajęć dodatkowych z języka angielskiego wynikających z art. 42 Karty Nauczyciela. Podstawą do napisania programu stały się wyniki egzaminów próbnych i właściwych z poprzednich lat, które wskazały na umiejętności dobrze rozwinięte i nie sprawiające trudności, jak również na te, które przysparzały uczniom wiele problemów. Również ubiegłoroczne oraz bieżące wyniki uczniów w nauce pozwoliły mi decydować o wprowadzaniu zmian w programie.
Program koła przewidziany był do realizacji w ramach zajęć dodatkowych z języka angielskiego wynikających z art. 42 Karty Nauczyciela w ciągu jednego roku szkolnego w wymiarze 1 godziny tygodniowo. Program skierowany był do uczniów klas trzecich gimnazjum uczęszczających na pozalekcyjne zajęcia koła zainteresowań, których celem jest rozwijanie i usystematyzowanie swojej wiedzy z języka angielskiego, a co za tym idzie, zwiększenie szans na zadowalające wyniki egzaminu na zakończenie.
Sądzę, iż realizacja opisanego wyżej programu przyczyniła się rozwinięcia umiejętności opracowywania i wdrażania własnego programu, podniesienia własnych umiejętności dydaktycznych, a tym samym do podniesienia poziomu wiedzy i umiejętności uczniów, czego wynikiem było uzyskanie przez niektórych uczniów dużo większej ilości punktów na egzaminie właściwym w porównaniu z próbnym. Na podstawie obserwacji i analizy wyników egzaminu właściwego w 2015 r. mogę stwierdzić, że cele zostały osiągnięte w zadowalającym stopniu.


§ 8 ust. 2 pkt 4c

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Moim celem, jako nauczyciela języka obcego, jest ciągłe rozwijanie zainteresowań i motywowanie młodzieży do nauki języka, dlatego zachęcałam i przygotowywałam uczniów do udziału w przedmiotowych oraz szkolnych i pozaszkolnych konkursach języka angielskiego, takich jak: Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego (nasze gimnazjum), Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych (MOK), Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego i Niemieckiego (Gimnazjum w Mikołowie), Powiatowy Konkurs Kulturoznawczy (Gimnazjum w Orzeszu-Zawadzie), Konkurs Języka Angielskiego „Speak Up” (Gimnazjum w Mikołowie), Konkurs Językowy (Liceum Ogólnokształcące w Mikołowie),

Co roku organizowałam i przeprowadzałam Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego. We współpracy z nauczycielami zespołu językowego opracowywałam arkusze konkursowe do części pisemnej, materiały do przeprowadzenia części ustnej, dyplomy oraz pozyskiwałam nagrody. Byłam również współorganizatorem konkursów szkolnych w maju 2014 i 2016 roku, w których uczniowie na podstawie obejrzanych filmów obcojęzycznych wykazywali się umiejętnościami z języka angielskiego i niemieckiego.
Efektem tych działań było niewątpliwie stworzenie okazji do zaprezentowania umiejętności uczniów na terenie szkoły oraz powiatu mikołowskiego, wpływ na rozwijanie zainteresowania najbardziej popularnym językiem, znajdowanie i doskonalenie talentów językowych, zmobilizowanie do wysiłku, zachęcenie do podejmowania przez uczniów trudu samokształcenia, nabywanie umiejętności zdrowej rywalizacji oraz kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, sukcesem bądź porażką. Konkursy miały również pozytywny wpływ na uczniów, którzy włączyli się w prace organizacyjne, ponieważ mogli oni wykazać się samodzielnością i kształtować poczucie integracji ze szkołą. Ważnym następstwem tych działań jest również promocja szkoły w środowisku lokalnym oraz powiecie.

W listopadzie 2013 r. odbyłam szkolenie w zakresie posługiwania się narzędziami portalu eTwinning będącego częścią unijnego programu pod patronatem Komisji Europejskiej i wspomagającego europejską współpracę szkół i przedszkoli realizowaną przy pomocy mediów elektronicznych. Na szkoleniu miałam możliwość zarejestrowania Gimnazjum nr 3 w Orzeszu oraz siebie jako uczestnika tego programu. Chęć poszerzenia zakresu działań szkoły skłoniła mnie do zgłoszenia naszych uczniów do udziału w projekcie eTwinning, który wyszukałam na liście proponowanych do realizacji projektów w kategorii wiekowej 12-15 lat. Projekt rozpoczął się w marcu 2014 r. i obejmował realizację projektu zatytułowanego Our school, area and country (Nasza szkoła, okolica i kraj) między szkołami z różnych państw europejskich i azjatyckich. Chęć udziału w projekcie zgłosiło pięć uczennic klasy drugiej. W pierwszej kolejności uczennice miały za zadanie przygotować plakat informujący szkołę o realizowanym projekcie i o zadaniach do wykonania. Drugim zadaniem było przedstawienie siebie i swoich zainteresowań. Następnie uczestniczki wymieniły się różnego rodzaju informacjami na temat szkół, do których uczęszczają, na temat okolicy, którą zamieszkują, a wreszcie na temat swojego kraju (najważniejsze i najciekawsze miejsca). Wszystkie te informacje zostały zamieszczane przez nauczycieli na platformie TwinSpace, która służy do udostępniania utworzonych materiałów multimedialnych wszystkim szkołom biorącym udział projekcie. Do zaprezentowania zebranego materiału uczennice miały za zadanie użyć różnych programów komputerowych (Power Point, Windows Movie Maker). Wszyscy uczestnicy projektu mieli możliwość komunikowania się ze sobą w języku angielskim przy użyciu chatroom'u TwinSpace.
W styczniu 2016 r. zgłosiłam chęć do udziału w następnym projekcie Our Local Recipes (Nasze lokalne przepisy kulinarne). Do udziału w projekcie zgłosiły się trzy uczennice klasy drugiej. Zadaniem wszystkich uczestników było na początek wzajemne wysłanie sobie kartek pocztowych z pozdrowieniami oraz później z życzeniami Wielkanocnymi. Głównym zadaniem było udostępnienie na platformie TwinSpace regionalnych przepisów w formie dokumentów pisanych, ilustracji oraz filmików. Dziewczyny przygotowały w języku angielskim nasze regionalne i wielkanocne przepisy oraz dwa krótkie filmiki przedstawiające przygotowanie potraw. Uczennice również miały możliwość komunikowania się uczniami z innych krajów, poznawania nowych kolegów.
Uczestnictwo w projekcie wpłynęło przede wszystkim na poszerzenie wiedzy uczennic na temat kultur i tradycji państw Europy i Azji, a także poszerzenie słownictwa z zakresu codziennej komunikacji, opisywania miejsc oraz produktów żywnościowych. Uczestnicy niewątpliwie rozwinęli swoje umiejętności pisania wiadomości tekstowych w języku angielskim, a tym samym mieli możliwość poznania rówieśników z zagranicy. Projekt miał również na celu rozwijanie umiejętności użycia narzędzi komputerowych oraz technologii informacyjnej.

W lutym 2015 roku zgłosiłam naszą szkołę do udziału w IV Edycji Programu Insta.Ling dla Szkół. Aktualnie uczestniczymy w VI edycji programu. Program ten jest e-learninową platformą internetową, na której nasi uczniowie mają możliwość nauki słówek w języku angielskim (informacja i link do tej strony są dostępne na naszej stronie). Uczestnictwo w Programie Insta.Ling dla Szkół daje bezpłatny dostęp do systemu dla uczniów oraz ich rodziców. Uczniowie moich grup codziennie logują się na stronie i wykonują jedną bądź więcej sesji nauki, ucząc się słówek z tłumaczeniem, przykładem użycia oraz nagraniem z wymową. Moim zadaniem jest przydzielanie co tydzień lub dwa ok. 20 słówek z przerabianego materiału. Sesje na Insta.Ling dostosowują naukę słówek indywidualnie do potrzeb ucznia, tzn., że program działa interaktywnie zbierając szczegółowe informacje na temat prawidłowych odpowiedzi i błędów związanych z każdym słówkiem. Oznacza to, że słówka dobrze przyswojone pojawiają się rzadziej, a więcej uwagi poświęca się tym trudniejszym. Uczniowie pracują przede wszystkim w domu, ale mogą również uczyć się gdziekolwiek, korzystając z telefonu lub tabletu.
Narzędziem ewaluacji efektów programu była możliwość ciągłego monitorowania pracy uczniów przy pomocy dostępu do szczegółowych raportów. Na bieżąco śledziłam raporty systematyczności i postępów, które pozwalały precyzyjnie określić, który uczeń w jakim stopniu opanował zadany materiał, jak często zasiadał do nauki i czy pracował systematycznie. Analizy raportów postępów uczniów dowodzą, iż uczniowie z chęcią wykonują codzienne sesje nauki i szybko przyswajają daną ilość słówek. Z moich obserwacji na lekcjach oraz z opinii uczniów wynika również, że codzienna styczność z kilkoma słówkami przynosi lepsze efekty, aniżeli uczenie się na pamięć większej ilości tylko na kartkówkę. Raporty postępów uczniów są także dostępne dla rodziców, ale oprócz tego mają oni również możliwość rozwijania swoich kompetencji leksykalnych poprzez dołączenie się do konta swoich dzieci. Wielu rodziców skorzystało z tej możliwości wykonując sesje nauki.
Efektem wprowadzenia programu było zmotywowanie uczniów do systematycznej, codziennej nauki słówek, której uczący się poświęca od kilku do kilkunastu minut. W ten sposób uczniowie mają możliwość lepszego i bardziej efektywnego przyswojenia słówek, co nie może równać się z jednorazowym godzinnym wkuwaniem słówek bezpośrednio przed kartkówką lub sprawdzianem. Skutkiem takiej nauki jest to, że większość przyswojonych słówek "umyka" z głowy już kolejnego dnia. Również nauka w formie quizu staje się przyjemnością, ponieważ jest bezwysiłkowym i nie zajmującym wiele czasu procesem zapamiętywania, który skutkuje długofalowym efektem. Warto więc w ten sposób zmniejszyć wysiłek związany z nauką, jak również, tak cenny dla młodzieży, potrzebny na nią czas.

We wrześniu 2015 r. nasze gimnazjum zgłosiło się do udziału w projekcie CEO Szkoła z Klasą 2.0. Interesująca propozycja ścieżek edukacyjnych, spośród których należało wybrać jedną na semestr oraz fakt, że w pracy z uczniami często wykorzystuję narzędzia TIK, przyczyniły się do mojej decyzji o wzięciu udziału w tym projekcie.
W I semestrze zdecydowałam się na obszar Uczymy innych, dlatego, że chciałam zaangażować uczniów w prowadzenie lekcji oraz zaobserwować jak odnajdą się w roli nauczyciela. Realizację zadań (listopad i luty) rozpoczęłam od poszukania i zachęcenia uczniów do "wystąpienia" na forum klasy. Pomysł ten bardzo przypadł do gustu dwóm uczennicom klasy drugiej I grupy językowej. Są to uczennice bardzo zdolne, uczestniczące we wszystkich konkursach przedmiotowych, szkolnych i pozaszkolnych. Klaudia i Dorota przeprowadziły lekcje dla swoich rówieśników w ramach pierwszego zadania oraz dla swoich młodszych kolegów i koleżanek w ramach drugiego zadania. Każde zajęcia poprzedzone były spotkaniem, na którym wybrałyśmy wspólnie temat lekcji, omówiłyśmy cele, ustaliłyśmy przebieg działań oraz formy i metody zajęć. W trakcie zajęć korzystano z projektora multimedialnego oraz z komputerów.
Temat pierwszej lekcji miał charakter kulturowy. Uczennice zaprezentowały najważniejsze informacje o Londynie oraz miejsca warte zwiedzenia. Lekcja rozpoczęła się od krótkiego quizu o stolicy Anglii, a następnie uczniowie mogli odbyć wirtualny spacer po ulicach Londynu, który możliwy był dzięki stronie internetowej www.google.pl/maps Cały spacer opatrzony został obszernym komentarzem uczennic. Następnie uczniowie mogli sprawdzić ile ciekawych miejsc zapamiętali wykonując test. Najlepsi nagrodzeni zostali ocenami bardzo dobrymi za aktywność na lekcji.
Temat następnych zajęć przeprowadzonych dla klas pierwszych związany był z budową i użyciem czasu present perfect. Uczennice opanowały ten materiał w klasie pierwszej, a następnie jeszcze wiele razy powtarzały go do różnych konkursów, tak więc niewątpliwie mogły wcielić się w rolę ekspertów. Dziewczyny postarały się przekazać to niejako trudne, bo gramatyczne zagadnienie metodą indukcyjną, w której uczniowie sami dochodzili struktury i reguł użycia omawianego czasu na podstawie czytanego tekstu. Kolejnym etapem lekcji było uporządkowanie informacji, a na koniec uczniowie utrwalali swoje umiejętności wykonując ćwiczenia on-line na stronie www.agendaweb.org. Przeprowadzone zajęcia omówiłyśmy na naszym następnym spotkaniu. Uczennice opowiadały, że nie odczuwały paraliżującego strachu, niewielki stres był dla nich raczej motywujący.
Zastosowanie opisanej metody przyniosło wiele korzyści. Jedną z zalet podjęcia się tego działania było dla Klaudii i Doroty przekonanie się o trudzie skutecznego przekazywania wiedzy, ale przede wszystkim nabranie pewności siebie, rozbudzenie kreatywności i otwartości. Swoją wiedzę rozwijają nie tylko odbiorcy, ale również uczniowie postawieni w roli nauczyciela. Uczniowie prowadzący mają możliwość utrwalić i ugruntować swoje wiadomości, a także poszerzyć i rozwinąć nowe umiejętności. Występujący w roli ekspertów uczniowie muszą być odpowiedzialni nie tylko za swoje uczenie się, ale również za innych. Możliwość przekazywania wiedzy innym ma wpływ na rozwój u uczniów wielu umiejętności niezbędnych w późniejszej edukacji czy życiu, takich jak umiejętność zaprezentowania się, zarządzania czasem, kierowania pracą grupy osób, współdziałania z innymi.
Do realizacji drugiego zadania w marcu i maju w drugim semestrze wybrałam ścieżkę Odwrócona lekcja. Lekcja ta odbyła się w I grupie językowej klasy trzeciej oraz w I grupie klasy pierwszej. Tydzień przed planowanymi zajęciami zapoznałam uczniów z istotą Odwróconej lekcji i zasadami jej przeprowadzania. Uczniowie zostali poinformowani poprzez moduł wiadomości na stronie dziennika internetowego Librus o obowiązku zapoznania się ze stronami www, do których otrzymali linki.
W ramach zadania domowego klasa trzecia zobowiązana była do przygotowania się do zajęć z tematu Strona bierna, natomiast klasa pierwsza z tematu I tryb warunkowy. Na ww. stronach internetowych uczniowie klasy trzeciej mogli obejrzeć prezentację tematu w programie Prezi oraz krótki filmik na YouTube o budowie i zasadach stosowania strony biernej. Natomiast uczniowie klasy pierwszej mieli możliwość obejrzenia pięciu ciekawych filmików stanowiących wprowadzenie do tematu. Podczas lekcji uczniowie wykonywali ćwiczenia online na stronach www.agendaweb.org, www.ang.pl oraz www.learnenglish-online.com. utrwalając wcześniej nabytą wiedzę, a także mieli możliwość dopytać o informacje, które nie zostały w pełni zrozumiane.
Uczniowie bardzo dobrze poradzili sobie na lekcjach, nie obyło się bez wielu pytań, ale uważam, że materiał został przyswojony na zadowalającym poziomie. Uczniom spodobał się pomysł pracy domowej w takiej formie, chociaż znaleźli się uczniowie, którzy twierdzili, że wolą bardziej tradycyjne metody. Wydaję mi się, że jest to kwestia przyzwyczajenia, im więcej takich zajęć, tym większa będzie aprobata. Jednak większość uczniów podeszła do tego zadania entuzjastycznie, bardzo dokładnie zapoznając się z tematem lekcji, jak również wykazując się chęcią pomocy swoim kolegom. Bardzo przypadł im do gustu pomysł przyswajania nowych wiadomości w domu przy użyciu komputera, który stanowi obecnie główne źródło wiedzy dla uczniów. Można stwierdzić, że nowoczesne technologie są obecne w ich życiu na co dzień. Dzięki nim uczniowie poznają świat, zdobywają wiedzę na różnorodne tematy, a możliwość surfowania w internecie w poszukiwaniu potrzebnych informacji stanowi dla nich atrakcyjny sposób uczenia się, ponieważ pozwala zaangażować ucznia w proces uczenia się bardziej niż sam tekst drukowany, oddziałuje na kilka zmysłów jednocześnie. W ten sposób przedstawiona wiedza jest bardziej przystępna, ciekawa i skuteczna. Nowoczesne technologie chociaż nie są niezbędne, okazały się tutaj niezwykle pomocne w pracy metodą odwróconej lekcji. Zajęcia mogą zostać poświęcone na praktyczne sprawdzanie wiedzy zamiast tradycyjnego jej przekazywania, a uczeń ma wtedy szansę być bardziej samodzielnym oraz uczyć się organizacji i zarządzania czasem.

Od 7 stycznia 2015/2016 brałam udział w warsztatach, które dały mi możliwość realizacji programu wychowawczego Golden Five. Program ten polega na wybraniu przeze mnie tzw. „złotej piątki” uczniów, względem których przez kilka tygodni stosowałam tzw. „złote zasady”. Zasady te obejmowały takie obszary jak zarządzanie klasą, budowanie relacji, klimat w klasie, nauczanie zindywidualizowane oraz relacje dom-szkoła. Każdy z obszarów zawiera konkretne kroki, które nauczyciel wybiera i konsekwentnie stosuje. W naszej szkole program ten został wdrożony najpierw tylko w klasach pierwszych. W wyborze „złotej piątki” pomógł mi test socjometryczny i „Skala Rosenberga” przeprowadzone wśród uczniów klasy IB, czego efektem było wybranie dwóch uczniów hiperaktywnych, jednego wycofanego, popularnego oraz z bardzo dobrymi wynikami w nauce.
Na początku wbrew pozorom stosowanie wybranych w danym tygodniu kroków nie było łatwe, ponieważ należało cały czas o nich pamiętać i mieć dobrze zapamiętaną „złotą piątkę”. Dodatkowo sprawę utrudniało zwątpienie czy podejmowane działania są skuteczne, jednakże widoczne rezultaty pozwoliły na utwierdzenie się w przekonaniu, że metoda działa, a tym samym zwiększyć motywację do działania. Poniżej opiszę kilka zastosowanych metod, które przyniosły najbardziej wymierne korzyści.
Najbardziej przydatne było stosowanie zasady „Ciągłości lekcji” oraz „Uwagi” i pochwalenia przed całą klasą, ponieważ przyniosły lepsze efekty niż bezustanne upominanie uczniów „hiperaktywnych”. W momencie kiedy uczniowie nie widzą sensu w przeszkadzaniu, ponieważ lekcja nie zostaje przerwana, dyscyplinują się i zaczynają bardziej koncentrować się na zajęciach, a tym samym praca całej grupy nie zostaje zaburzona. Uczniowie hiperaktywni byli również uczniami z bardzo dobrymi wynikami w nauce, więc często otrzymywali ode mnie pochwały na forum klasy. W pracy z takimi uczniami w dużej mierze ułatwiło mi stosowanie zasady „Czystej kartki”, w myśl której każdy dzień i każda lekcja oznacza nowe możliwości. Zasada ta przypomina nauczycielowi o tym, że przewinienia z jednej lekcji nie mogą mieć wpływu na traktowanie ucznia podczas następnych zajęć.
Bardzo dobry skutek na wszystkich uczniów „złotej piątki” odniosła metoda „Mówienie dobrze o uczniu”. Pozwoliła uczniowi wycofanemu na podniesienie poczucia wartości własnej osoby, uczniom hiperaktywnym dała możliwość usłyszenia czegoś dobrego o nich samych, aniżeli ciągłego upominania, natomiast ucznia popularnego zachęciła do zdobycia się na bardziej koleżeńskie zachowania. Natomiast uczniowi z bardzo dobrymi wynikami pozwoliła na zwiększenie motywacji do nauki, co uwidoczniło się również po zastosowaniu metody „Zwracanie uwagi na wyniki w nauce” oraz „Ocenianie na osobności”.
Zadowalającym efektem było również zastosowanie metody „Zachęcanie do pomocy w nauce”. Uczennica bardzo popularna wśród grupy klasowej zaoferowała swoją pomoc w nauce koledze z bardzo słabymi ocenami z matematyki.
Metoda „Rozmawianie z dzieckiem i kontakt z jego rodzicami” przyniosła pozytywne rezultaty w pracy z uczennicą wycofaną na tle grupy klasowej. Uczennica stała się bardziej otwarta po tym jak mogła porozmawiać o swoim życiu codziennym, rodzinie, swoich problemach. Natomiast rozmowa z babcią pozwoliła mi na bliższe poznanie uczennicy oraz niektórych faktów z przeszłości.
Pozytywnym rezultatem było zastosowanie metody „Dbałość o wystrój klasy”, ponieważ miała ona wpływ na całą grupę klasową. Zachęcanie uczniów, zaplanowanie i podział obowiązków uwidoczniło się w zwiększonej aktywności uczniów w pracy dla klasy. Uczniowie starali się zdobywać jak najwięcej punktów dodatnich do oceny z zachowania.
Podsumowując, efekty Programu Golden Five miały pozytywny wpływ nie tylko na wybranych uczniów, ale również na całą klasę. U wybranych uczniów można było zauważyć polepszenie się ocen, wyższą samoocenę, otwarcie się na relacje z innymi, aktywizację w zakresie pracy na lekcjach, czy udzielania się w różnych formach działań szkolnych. Natomiast w grupie klasowej zauważyłam większą integrację, tolerancyjność dla uczennicy wycofanej (szczególnie widoczną u uczennicy popularnej, która nie raz stanęła w jej obronie przed innymi uczniami), zwiększoną motywację do nauki i działania oraz dyscyplinę na zajęciach.

W trakcie trwania stażu miałam również okazję do przygotowania uczniów i uczennic do konkursu tanecznego – IV Gali Tanecznej Powiatu Mikołowskiego, którego organizatorem było Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie. Praca z uczniami w zupełnie innym charakterze okazała się dla mnie bardzo ciekawym i nowym doświadczeniem. W rolę choreografa mogłam wcielić się już wcześniej przygotowując uczniów do występów z okazji komersu klas trzecich czy podczas Happeningu Profilaktycznego i Patronackiego organizowanego w naszej szkole.
Występy przed szkolną publicznością oraz przed jury przyniosły uczniom dużo emocji i satysfakcji, uatrakcyjniły szkolną codzienność, tym bardziej, że nagrodą za wytrwałość było uzyskanie przez uczniów III miejsca. Praca nad przygotowywaniem choreografii miała wpływ na integrację całego zespołu, nauczyła odpowiedzialności. Dzięki występom uczniowie stali się bardziej otwarci, nabrali wiary we własne możliwości.

Bardzo ciekawym dla mnie doświadczeniem była również rola reżysera podczas nagrań teledysku do ogólnopolskiego konkursu organizowanego przez muzyczny kanał telewizyjny Eska TV. Zadaniem uczniów było nagranie wideoklipu do konkretnego tytułu piosenki podanego w regulaminie. Z inicjatywą zgłoszenia się do konkursu wyszedł uczeń klasy drugiej, który poprosił mnie o pomoc w przygotowaniu materiału potrzebnego do montażu teledysku. Przygotowałam scenografię oraz stroje, a do odegrania ról w filmiku wybrałam 14 osób, którzy wykazali się ogromnym zaangażowaniem i talentem podczas nagrywania potrzebnych scen.
Cała „przygoda” podczas pracy nad wideoklipem dostarczyła wielu emocji zarówno mnie, jak i wszystkim uczniom, którzy mieli możliwość wcielenia się w role aktorów i tancerzy, a także kamerzystów i montażystów. Ponadto gimnazjaliści nauczyli się, że tylko podczas ścisłej współpracy całej grupy możliwe jest osiągnięcie wyznaczonego celu, że należy słuchać siebie nawzajem, aby możliwe było stworzenie czegoś wspólnego i zobaczyć pożądany efekt. Teledysk cieszył się rekordową oglądalnością, co pozwoliło wszystkim zaangażowanym uczniom uwierzyć w swoje możliwości, dowartościować się oraz odkryć swoje talenty. Filmik umożliwił również szeroką promocję szkoły w społeczności lokalnej.


§ 8 ust. 2 pkt. 4e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.


Od początku mojej pracy dydaktycznej współpracuję z przedstawicielami wydawnictw językowych: Macmillan, Oxford University Press, Express Publishing, czy Pearson Longman. Spotkania organizowane przez przedstawicieli różnych wydawnictw odbywały się zawsze na początku, w trakcie oraz pod koniec roku szkolnego i dotyczyły różnych nowości wydawniczych, planowanych konferencji metodycznych, jak również zmian w przepisach prawa oświatowego. W trakcie odbywania stażu brałam również aktywny udział w konferencjach i szkoleniach organizowanych przez te wydawnictwa, podczas których również pozyskiwałam ciekawe materiały do pracy na lekcji, a także korzystałam z programu nauczania dla klas I-III gimnazjum. Regularnie odwiedzając stronę internetową tych wydawnictw otrzymywałam aktualne informacje dla nauczycieli języka angielskiego oraz miałam możliwość zapoznać się z nowościami wydawniczymi przy rozważaniu zmiany podręcznika.
Dzięki tej współpracy pozyskałam wiele darmowych podręczników i pomocy dydaktycznych, takich jak podręczniki do nauki gramatyki i słownictwa z języka angielskiego, repetytoria gimnazjalne z przykładowymi zestawami zadań egzaminacyjnych, które mogę wykorzystać podczas zajęć, a także wiele ciekawych opowiadań do rozwijania rozumienia tekstów pisanych. Z pozyskanych podręczników mogli korzystać na początku roku szkolnego uczniowie, których rodzice znajdowali się w ciężkiej sytuacji finansowej. Współpraca z różnymi wydawnictwami pozwoliła również na pozyskanie wielu ciekawych gadżetów, które zostały przeznaczone na nagrody w Powiatowym Konkursie Języka Angielskiego.
Podsumowując, rezultatem podjętych ww. działań była możliwość wykorzystania zróżnicowanych materiałów na lekcjach, nie tylko podręczników, co wpłynęło na poszerzenie wiedzy i umiejętności uczniów, natomiast pozyskanie dodatkowych podręczników pozwoliło pomóc uczniom w trudnej sytuacji finansowej. Uczestnictwo w szkoleniach i konferencjach organizowanych przez ww. wydawnictwa wzbogaciły mój warsztat pracy o ciekawe metody pracy na lekcji, co miało wpływ na podniesienie poziomu atrakcyjności zajęć.

Przez cały okres stażu ściśle współpracowałam z pedagogiem szkolnym. Współpraca ta miała na celu dążenie do poszukiwania optymalnych form i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej wykorzystanych w działaniach profilaktycznych i terapeutycznych.
Rozpoznając bieżące potrzeby i problemy uczniów, jako wychowawca wielokrotnie konsultowałam różne przypadki z p. pedagog, a także skłaniałam rodziców do skorzystania z pomocy specjalistów z dziedziny psychologii i pedagogiki. Na prośbę rodziców we współpracy z pedagogiem sporządzałam opinie pedagogiczne dla dwóch uczniów, u których uwidaczniały się specyficzne kłopoty w nauce oraz problemy z koncentracją w pracy w grupie. Uczniowie ci byli kierowani na badania do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mikołowie i otrzymali opinie o specyficznych trudnościach w nauce oraz o potrzebie nauczania indywidualnego. Dzięki temu nauczyciele uzyskali specjalistyczną diagnozę, jak również informację dotyczącą kierunków, form dalszej opieki i pomocy dla tych uczniów.
W mojej pracy wychowawczej kontakty z pedagogiem szkolnym często dotyczyły ustalania metod postępowania wobec uczniów sprawiających problemy wychowawcze. Przekazana matce jednego z wychowanków ustna opinia na temat jego problemów w pracy na lekcji w grupie klasowej, zaowocowała podjęciem przez rodziców współpracy z psychologiem, uczeń zaczął również uczęszczać na sesje Biofeedback.
Na prośbę matki napisałam również opinię o wynikach w nauce i zachowaniu jednej z uczennic. Opinia ta miała na celu skierowanie wychowanki na badania do PPP w Mikołowie w celu zdiagnozowania specyficznych trudności w nauce.
W porozumieniu z matką jednego z moich wychowanków, napisałam opinię do PPP, ponieważ uczeń miał poważne problemy w czytaniu i pisaniu, co negatywnie wpływało na jego oceny.
P. pedagog służyła również pomocą w rozwiązywaniu konfliktów powstałych w zespole klasowym, jak również w kontaktach z rodzicami, czy dotyczącą sytuacji rodzinnych wychowanków. Była także wielokrotnie zapraszana przeze mnie do przeprowadzenia lekcji w ramach godzin z wychowawcą. Tematy dotyczyły m. in. uzależnień czy wyboru zawodu.
Efektem powyższych działań było podniesienie jakości pracy szkoły poprzez rozpoznawanie bieżących problemów i potrzeb uczniów oraz pomoc w tym zakresie, dostosowanie różnorodnych form i metod pracy z uczniem według indywidualnych zaleceń, uwrażliwienie rodziców na konieczność pomocy swoim dzieciom w pokonaniu trudności w nauce i właściwym zachowaniu.

Jako wychowawca pośredniczyłam również we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Prowadzone wśród wychowanków obserwacje, przeprowadzanie ankiet oraz konsultacji indywidualnych i konsultacji z rodzicami pozwoliło mi pogłębić wiedzę i zebrać informacje na temat problemów uczniów oraz ich sytuacji materialnej, aby za pośrednictwem MOPS objąć je bezpłatnym dożywianiem na terenie szkoły lub zwolnić z obowiązkowych opłat. Na wywiadówkach organizacyjnych na początku każdego roku szkolnego udzielałam rodzicom informacji o możliwości pomocy materialnej w przypadkach trudnych sytuacji, zachęcając do skorzystania z pomocy MOPS-u. Rodzice byli informowani o możliwości ubiegania się o stypendium socjalne, czy zasiłek szkolny, jak również o stypendium motywacyjne za wysokie wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe.
Dzięki wnikliwej obserwacji wychowanków miałam możliwość właściwej reakcji i natychmiastowej pomocy dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej, a tym samym pozyskania sympatii i zaufania rodziców, nie tylko tych, którzy skorzystali z pomocy.

W trakcie organizacji wycieczki do Warszawy wychowanków w klasie trzeciej, podjęłam współpracę z parafiami w Woszczycach i Zawiści oraz firmą prywatną (...). Współpraca ta miała na celu pozyskanie środków na sfinansowanie całości lub części kosztu trzydniowego wyjazdu.
Efektem tego działania było udzielenie pomocy trzem uczniom, których rodzice znajdowali się w trudnej sytuacji finansowej, a co za tym idzie, możliwość zwiedzenia przez wychowanków stolicy, poznania ciekawych miejsc, czy budowli.

W ramach promocji szkoły podjęłam współpracę z Gazetą Orzeską, do której napisałam artykuł ze zorganizowanej wspólnie z p. pedagog wycieczki do Krakowa na lotnisko i Opactwa Benedyktynów w Tyńcu. Wycieczka miała charakter zawodoznawczy z językiem angielskim, a także językiem polskim i historią, dlatego uważam, że warto było „pochwalić” się wyjazdem wśród społeczności lokalnej. Uważam, że reportaż może stanowić zachętę dla przyszłych klas pierwszych do nauki w naszym gimnazjum.

W trakcie odbywania stażu starałam się poszukiwać sponsorów (firmy prywatne) w celu dofinansowania nagród do konkursów oraz pozyskania fantów na organizowane przez szkołę zabawy dla rodziców oraz społeczności lokalnej. Podjęłam więc współpracę z właścicielem przedsiębiorstwa (...), który przekazał środki finansowe w wysokości 300 złotych. Środki te zostały przeznaczone na zakup nagrody głównej w postaci tabletu, który został wręczony zwycięzcy jubileuszowego X Powiatowego Konkursu Języka Angielskiego w 2013 r. Współpracowałam również z firmami prywatnymi (...), które co roku przekazywały środki materialne oraz bony. Dzięki tej działalności szkoła otrzymywała ciekawe fanty, które przekazywane były uczestnikom corocznych andrzejkowych biesiad śląskich w listopadzie oraz zabaw karnawałowych organizowanych w styczniu.
Powyższa działalność miała pozytywny wpływ na jakość pracy szkoły, pomogła w realizacji zaplanowanych działań szkoły w celu pozyskania dodatkowych środków finansowych poprzez zorganizowane zabawy taneczne, a także uatrakcyjniła zorganizowany przeze mnie Konkurs Powiatowy Języka Angielskiego oraz zmobilizowała uczniów do nauki i podjęcia rywalizacji w konkursie.

Wspólnie z wychowankami podejmowaliśmy działania mające na celu pomoc na rzecz akcji charytatywnych. Co roku uczniowie uczestniczyli w zbiórce nakrętek na rzecz Domu Pomocy Kulejące Anioły, w akcji „Góra Grosza”, zbiórce żywności dla dzieci z Afryki, zbiórce przyborów szkolnych i ubrań w akcji „Świąteczne Upominki z Orzeskiej Leszczynki” oraz akcji Szlachetna Paczka dla rodziny, która znalazła się w trudnej sytuacji finansowej.


§ 8 ust. 2 pkt 4f
Uzyskiwanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej

Pracując jako nauczyciel staram się sumiennie i rzetelnie wykonywać swoje zadania i obowiązki wypływające z potrzeb szkoły mając na uwadze przede wszystkim dobro powierzonych mi uczniów, ponieważ praca z młodzieżą daje mi ogromną satysfakcję i zadowolenie. W związku z powyższym nieustannie szukam nowych rozwiązań oraz podejmuję dodatkowe działania na rzecz szkoły. Staram się systematycznie doskonalić zawodowo, co sprzyja wzbogacaniu mojego warsztatu pedagogicznego oraz podnoszeniu jakości pracy szkoły. Za swoje osiągnięcia w pracy zawodowej w 2015 r. otrzymałam Nagrodę Dyrektora Szkoły. Otrzymana nagroda i podziękowania ustne stanowią dla mnie motywację do dalszej pracy i upewniają mnie w przekonaniu, że moje działania są potrzebne.

Za znaczące osiągnięcie w pracy zawodowej uważam również zdobycie Certyfikatu Jakości Kształcenia Języków dla Gimnazjum nr 3 w Orzeszu, który został przyznany w uznaniu skutecznego wykorzystania innowacyjnego systemu optymalizacji nauki słownictwa – Programu Insta.Ling dla Szkół w IV, V i VI edycji w latach 2015 i 2016.
Wykorzystanie technologii informacyjnej w nauce języka angielskiego stanowi efektywne narzędzie do nauki, które zmotywowało młodzież w trudnym wieku gimnazjalnym do systematycznej pracy w domu, a co za tym idzie, miało wpływ na rozwinięcie poziomu kompetencji leksykalnej.
Otrzymanie certyfikatu, który widnieje na naszej stronie internetowej szkoły, stało się niewątpliwie dowodem na podniesienie efektywności nauczania języka angielskiego, a więc podniesienie jakości pracy szkoły. Również ważne dla szkoły stało się włączenie do programu społeczności lokalnej poprzez zmotywowanie rodziców do wspólnej z dziećmi nauki.


§ 8 ust. 2 pkt. 5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Diagnoza oraz opis i analiza problemu wybranego problemu wychowawczego (praca z uczniem zdolnym).

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.