X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31762
Przesłano:

Sprawozdanie ze stazu nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

(zgodnie z wymaganiami kwalifikacyjnymi ustalonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 393) oraz w Ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karcie Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn. zm.).

Dane personalne:
Imię i nazwisko nauczyciela: mgr inż. Halina Połczyńska
Miejsce pracy: Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy nr. 1 w Krakowie
Pełniona funkcja: Nauczyciel przedmiotów zawodowych i zajęć praktycznych, wychowawca klasy
Posiadane kwalifikacje:
Ukończone studia wyższe - Technologia żywności i żywienie człowieka Akademia Rolnicza w Krakowie
Studium Pedagogiczne – Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej
Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki.
Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Renata Rudawska
Okres odbywania stażu: 01.09.2013r. – 31.05.2016r.


WSTĘP

Plan rozwoju zawodowego został sporządzony po analizie własnych umiejętności i kompetencji zawodowych, a także potrzeb szkoły, w której jestem zatrudniona. Zawiera różne formy mojej aktywności zawodowej.
Priorytetami mojego działania w okresie stażu były podwyższanie jakości funkcjonowania mojej szkoły oraz własny rozwój zawodowy.
Jestem osobą stale doskonalącą swój warsztat pracy, staram się podnosić, jakość mojej pracy z wychowankami i rzetelnie realizować zadania statutowe placówki. W czasie trwania stażu realizowałam założone w planie rozwoju zawodowego cele umożliwiające mi uzyskanie awansu zawodowego. Przygotowane przeze mnie sprawozdanie szczegółowo odnosi się do poszczególnych obszarów i wymagań zawartych w moim planie rozwoju zawodowego


§7 ust.2 pkt1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności, dokonywania zmian w tych działaniach.


1. Poznanie i realizacja procedury awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego

Realizację planu rozwoju zawodowego rozpoczęłam od podjęcia czynności organizacyjnych związanych z uzyskaniem stopnia awansu nauczyciela mianowanego.
W trakcie trwania stażu analizowałam przepisy prawa oświatowego, koncentrując się zwłaszcza na wymaganiach ujętych w art. 8 ust 2 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli oraz podstawowych dokumentach oświatowych tj. Karcie Nauczyciela i Ustawie o Systemie Oświaty.
W dniu 1 września 2013 roku złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu.
Chcąc prawidłowo opracować dokumentację potwierdzającą spełnienie wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia awansu nauczyciela mianownego ukończyłam szkolenie „Planowanie zawodowe nauczyciela. Prcedury i praktyka awansu zawodowego w świetle najnowszych przepisów”
2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
Po przydzieleniu mi opiekuna stażu, podjęłam ścisłą współpracę z panią mgr Renatą Rudawską.
Pierwszym krokiem było zawarcie kontraktu oraz określenie jasnych, czytelnych zasad współpracy. Następnie wspólnie opracowałyśmy zakres obowiązków opiekuna stażu i moich oraz ustaliłyśmy kierunki mojego rozwoju zawodowego.
Regularnie przez okres stażu obserwowałam zajęcia prowadzone przez p. Renatą Rudawską,
osobę z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, która dzieląc się ze mną swoją wiedzą przekazywała mi cenne wskazówki, które pomagały doskonalić mój warsztat pracy. Prowadziłam także zajęcia w obecności opiekuna stażu, oraz Pani wicedyrektor. Każde z nich były omawiane, dowiadywałam się wówczas o zaobserwowanych mocnych i słabych stronach mojej pracy. Informacje te pomogły mi weryfikować własne działania, unikać błędów i zmierzać we właściwym kierunku.
Prowadziłam również zajęcia otwarte w ramach „ Dni otwartych” dla uczniów gimnazjów, oraz dla grup studentów AP w Krakowie, „Dzień otwarty dla pedagogów specjalistycznych poradni pedagogicznych”. Prowadziłam wspólne zajęcia z uczniami zaprzyjaźnionej szkoły w Norymberdze.

3. Kontynuowanie zapoznania się z zasadami funkcjonowania ośrodka.

Zapoznałam się z wewnątrzszkolnymi dokumentami dotyczącymi funkcjonowania szkoły tj.:
• Statutem Ośrodka
• Programem Wychowawczym
• Programem Profilaktyki
• Wewnątrzszkolnym System Oceniania
• Planem Pracy Dydaktyczno –Wychowawczo – Opiekuńczej w roku szkolnym 2013/2014, 2014/2015 oraz 2015/2016

4. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnątrzszkolnym doskonaleniu.

Poszerzałam wiedzę i umiejętności samodzielnie oraz poprzez aktywny udział w wewnątrz-szkolnych i poza szkolnych formach doskonalenia zawodowego:
• Konferencja pt. „Nowa formuła egzaminów zawodowych”.
• Szkoleniowa Rada Pedagogiczna „Dostosowanie wymagań edukacyjnych w praktyce”
• „Po co komu trudności w dogadywaniu się rodzica z nauczycielem? O kłopotach w komunikacji rodzic – nauczyciel”
• „Bezpieczeństwo ucznia i nauczyciela”
• „Odpowiedzialność cywilno – prawna i zadania nauczycieli związane z bezpieczeństwem uczniów”
• „Fakty i mity dotyczące cholesterolu”
• „Akademia dla Młodych”
• „Stosowanie w terapii uczniów z upośledzeniem umysłowym terapii EEG Biofeedback”
• „Emisja głosu w pracy nauczyciela”
• Specjalistyczne szkolenie „Karmel bez tajemnic”
• Kurs „ Florystyka w cukiernictwie”
• Profesjonalny kurs –„Czekolada – rzemiosło i sztuka”
• Kurs „Dekorowanie tortów w stylu angielskim”
• Kurs cukierniczy I – go stopnia
• „Jak rozpoznać, że dziecko jest pod wpływem substancji psychoaktywnych”


Przez cały okres stażu samodzielnie pogłębiałam swoją wiedzę i umiejętności zawodowe. Uzupełniałam własną biblioteczkę tematyczną tj. materiały ze szkoleń, publikacje z portali internetowych oraz publikacje książkowe i artykuły z czasopism specjalistycznych.


5. Tworzenie własnego warsztatu pracy oraz jego doskonalenie

Jako nauczyciel przedmiotów zawodowych i zajęć praktycznych opracowywałam rozkłady materiałów dla poszczególnych przedmiotów w oparciu o podstawę programową, a system oceniania tworzyłam na podstawie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania.
W celu utrwalenia poznanych na lekcjach wiadomości oraz umiejętności samodzielnie przygotowywałam prace kontrolne, sprawdziany, testy. Dzięki temu mogłam na bieżąco kontrolować postępy jak i trudności uczniów. Wymagania edukacyjne były corocznie przedstawiane uczniom na początku września, w celu określenia jasnych form współpracy i wymagań.
W procesie dydaktycznym moim podstawowym celem było zaktywizowanie uczniów do czynnej pracy. Bardzo ważnym elementem stosowanym podczas lekcji była praca w grupach, która kształtowała u uczniów umiejętność współpracy i wzajemnego szacunku. Wszystkie te metody przygotowują do skutecznego porozumiewania się, prezentacji własnych poglądów. Korzystając z tych metod starałam się przyzwyczajać uczniów do poprawnego posługiwania się językiem polskim oraz do publicznych wystąpień.
Przez cały okres stażu zgromadziłam wiele ciekawych pozycji książkowych z zakresu nauczanych przeze mnie przedmiotów zawodowych. Przez cały okres stażu korzystałam z tych pozycji książkowych i czasopism.
Podczas swojej pracy starałam się systematycznie prowadzić dokumentację szkolną tj.: dzienniki lekcyjne oraz zajęć pozalekcyjnych, Jako wychowawca klasy poznałam zasady wypełniania arkuszy ocen, świadectw szkolnych.
Współtworzyłam Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne. Dzięki temu miałam możliwość jeszcze lepiej poznać zarówno mocne jak i słabe strony ucznia.

6. Aktywne uczestnictwo w pracach zespołu przedmiotów zawodowych

Z racji nauczanego przedmiotu uczestniczyłam w pracach zespołu przedmiotów zawodowych. Dokonywałam analizy wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i współtworzyłam prezentacje, które zawierały analizę osiągniętych wyników, wnioski i rekomendacje.
Jako wychowawca klasy brałam również udział w pracach zespołu wychowawczego.

7. Aktywne uczestnictwo w życiu szkoły.

Podczas stażu starałam się aktywnie uczestniczyć w życiu Ośrodka.
Organizowałam konkursy „Najsprawniejszy w zawodzie”, „Najpiękniejsze dekoracje świątecznych pierników” dla zawodu kucharz i cukiernik.
Przygotowywałam uczniów do konkursów międzyszkolnych i międzynarodowych - „Gotowanie bez granic”.
Uczestniczyłam w tworzeniu pracowni cukierniczej.
Współtworzyłam program nauczania w zawodzie kucharz i cukiernik.
Razem z opiekunem stażu panią Renatą Rudawską organizowałyśmy wyjścia do restauracji i innych zakładów pracy – by zapoznać młodzież z rynkiem pracy, jak również zapraszałyśmy szefów kuchni i cukierników na zajęcia warsztatowe z uczniami.
Brałam udziała w pisaniu projektu „Staż zawodowy szansą młodzieży niepełnosprawnej na integrację zawodową i społeczną” w ramach programu „Mobilność uczniów – ERAZMUS+” oraz uczestniczyłam z uczniami w stażu zawodowym we Frankfurcie nad Odrą.
Wraz z innymi nauczycielami i uczniami organizowałam catering związany z uroczystościami szkolnymi tj. coroczne spotkania z okazji Dnia Komisji Edukacji, Bożego Narodzenia, Wielkanocy, jak i pozaszkolnymi - Jubileusz SOSW nr 2 w Krakowie.
Brałam udział w „Festiwalu Zawodów’ prezentując ofertę edukacyjną naszej szkoły.
Zorganizowałam wycieczkę na VIII Targi Cukiernicze, Piekarskie i Lodziarskie "Sweettargi 2016” w Katowicach.
Współpracowałam ze Stowarzyszeniem "Wielkie Serce" które działa na rzecz SOSW nr 1 w Krakowie. Cyklicznie pomagałam w organizacji Aukcji "Wielkiego Serca".
W okresie wakacji społecznie pełniłam opiekę nad młodzieżą Ośrodka w czasie turnusu rehabilitacyjnego organizowanego przez Stowarzyszenie.

§ 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

Przez cały okres mojej pracy w ośrodku starałam się dobrze poznać moich uczniów, ich środowisko i problemy, poprzez analizę dokumentacji, a także rozmowy z młodzieżą i ich rodzicami.W poznawaniu uczniów pomagały mi także wyjazdy integracyjne, wspólne wycieczki. Starałam się utrzymywać dobre kontakty ze środowiskiem lokalnym wychowanków, aktywnie współpracowałam z rodzicami i opiekunami moich podopiecznych.
Regularnie przeprowadzałam osobiste i telefoniczne rozmowy na temat problemów dzieci. Ewentualne problemy zgłaszałam pedagogowi szkolnemu.
W trakcie trwania stażu dokonywałam diagnozy problemów wychowawczych w klasie.
Jako nauczyciel i wychowawca klasy starałam się poprzez własne zachowanie dawać przykład pozytywnej postawy. Reagowałam na negatywne zachowanie uczniów starając się tym samym budować w klasie i szkole klimat pozytywnej współpracy i szacunku do drugiego człowieka. Podkreślałam, iż umiejętność poszanowania innej osoby to ważna cecha człowieka dojrzałego.
Wszystkie te działania pomagają mi pogłębiać wiedzę o podopiecznych, a tym samym konstruować czy też nowelizować Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne tak, aby jak najlepiej spełniały swoją rolę.

§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność uwzględniania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.


Komputer jest stałym elementem mojej pracy. Systematyczne wykorzystywanie technologii komputerowej i informacyjnej jest sposobem wspierania procesów oddziaływań edukacyjno-wychowawczych.
Przygotowując się do zajęć lekcyjnych i dodatkowych często odwiedzałam witryny internetowe w poszukiwaniu aktualnych informacji do wykorzystania w pracy z młodzieżą. Bardzo często korzystam z takich portali internetowych, jak: www.wikipedia.pl, www.operon.pl, www.mistrzbranzy.pl, www.mamz.pl, www.profesor.pl, www.scholaris.pl; www.interklasa.pl; www.wsip.com.pl; www.szkolnictwo.pl; www.awans.net; www.gwo.pl.
Wszystkie opracowane przeze mnie dokumenty szkolne, również te związane z odbywaniem stażu, przygotowałam samodzielnie przy pomocy edytora tekstu. Były to scenariusze lekcji, rozkłady materiału, przedmiotowe systemy oceniania, oraz dokumenty wychowawcy klasy: plan wychowawczy klasy, tematyka godzin wychowawczych.
Samodzielnie opracowywałam również materiały dydaktyczne na zajęcia z uczniami: prezentacje multimedialne, sprawdziany, kartkówki.
Dzięki multimediom mogłam również poszerzać i aktualizować swoją wiedzę na temat przepisów prawa oświatowego oraz korzystać z rad ekspertów. Prowadziłam lekcje z wykorzystaniem zasobów Internetu. W efekcie tych działań zaobserwowałam wzrost motywacji i zainteresowania podczas lekcji w czasie której używana jest nowoczesna technologia.
Umieszczam również na stronie internetowej ośrodka informacje na temat wycieczek, czy też imprez, w których uczestniczyłam wraz z uczniami

Korzystam również z własnego konta e-mail w celu komunikowania się z innymi pracownikami szkoły, jak również z instytucjami wspierającymi prace szkoły.

Zarówno plan rozwoju zawodowego jak i sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego umieściłam na stronie internetowej www.publikacje.edux.pl.

§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

By sprostać temu wymaganiu, poszerzałam wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki. W tym celu:
samodzielnie studiowałam dostępną literaturę ze zbioru biblioteki szkolnej oraz Internetu
zapoznałam się z metodami pracy z uczniem o różnych potrzebach edukacyjnych
Kolejnym bardzo ważnym elementem mojej pracy była obserwacja uczniów w relacjach interpersonalnych zarówno z rówieśnikami jak i dorosłymi.
Regularnie przeprowadzałam rozmowy indywidualne z moimi podopiecznymi, które także poszerzały obraz potrzeb, oczekiwań i problemów wychowanków oraz określały kierunki oddziaływań kompensacyjnych, Aby moje działania odniosiły zamierzony skutek konsultowałam sytuację także z psychologiem i pedagogiem.
Od początku pracy zawodowej aktywnie włączałam się we wszystkie obszary funkcjonowania mojej szkoły. Bardzo cenna w tej dziedzinie okazała się współpraca z innymi nauczycelami. Wszelkie wątpliwości, przypadki i trudne problemy uczniów były rzeczowo konsultowane, dzięki temu zazwyczaj udawało się je rozwiązać.
W październiku 2015 r. dostałam Nagrodę Dyrektora Szkoły za zaangażowanie w pracę dydaktyczno – wychowawczą.

§ 7 ust. 2 pkt . 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

Rozpoczęcie stażu na nauczyciela mianowanego zobligowało mnie do podjęcia czynności związanych z dokładnym poznaniem prawa oświatowego. Po analizie najważniejszych aktów prawnych, takich jak: Ustawa karta nauczyciela, Ustawa o Systemie Oświaty, Rozporządzenia MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli rozpoczęłam procedury związane z awansem zawodowym. Złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu, nawiązałam współpracę z opiekunem stażu, opracowałam plan rozwoju zawodowego.
Przez cały okres stażu śledziłam zmiany zachodzące w prawie oświatowym co pozwoliło mi stosować się do aktualne obowiązujących procedur. Po ukończeniu stażu sporządziłam sprawozdanie ze swoich działań oraz przygotowałam odpowiednią dokumentację dla komisji egzaminacyjnej. Zapoznałam się również, z podstawowymi dokumentami dotyczącymi funkcjonowania, organizacji i zadań szkoły.
Wzięlam udział w szkoleniu „ Awans zawodowy nauczyciela – porady praktyczne na zakończenie”, korzystałam ze specjalnych poradników opracowanych przez portale edukacyjne oraz wymieniałam się doświadczeniami z innymi nauczycielami. Ułatwiło mi to opracowanie sprawozdania z przebiegu stażu, dokonanie oceny efektów zrealizowanych zadań i analizy poprawności dokumentacji.


PODSUMOWANIE

Uważam, że założone cele planu rozwoju zawodowego zostały przeze mnie zrealizowane. Podejmowałam szereg działań mających na celu wzbogacenie, unowocześnienie warsztatu i metod pracy. Potrafię planować i organizować własny warsztat pracy oraz dokumentować prowadzone przez siebie działania. Analizuję i oceniam ich skuteczność, a jeśli zachodzi potrzeba, modyfikuję je.
Działania które, podejmowałam przyczyniły się do mojego rozwoju. Praca ta jest bardzo wymagająca, jednak daje dużo mi satysfakcji.

Zamierzam nadal doskonalić swoje kwalifikacje, ponosić, jakość pracy, wykorzystywać doświadczenia innych wychowawców i nauczycieli i dzielić się własnymi, aby móc jeszcze lepiej realizować zadania placówki.

Sporządziła Halina Połczyńska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.