X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31785
Przesłano:

Sprawozdanie nauczyciela z działalności dydaktyczno - wychowawczej starającego się o stopień nauczyciela mianowanego

mgr Joanna Kluz
nauczyciel kontraktowy
Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

„Im więcej ludzi rozwinie się dzięki Tobie, tym pełniejsza będzie Twoja własna realizacja”.

James Clerk Maxwell

Staż na stopień nauczyciela mianowanego rozpoczęłam 01.09.2009r., zakończyłam 31.05.2012r.
Opracowany przeze mnie plan rozwoju zawodowego przedstawiłam dyrektorowi szkoły. Starałam się, aby uwzględniał możliwości, potrzeby dzieci, oczekiwania rodziców wobec szkoły i przedszkola. Został on pozytywnie zaopiniowany i zatwierdzony do realizacji.
Czas trwania stażu był dla mnie okresem intensywnej pracy nad sprostaniem wymaganiom, jakie założyłam sobie i zawarłam w planie rozwoju zawodowego. To także czas wielu zmian w moim życiu i własnym rozwoju – jako nauczyciela i jako człowieka. Przez 2 lata i 9 miesięcy pogłębiałam wiedzę i umiejętności dydaktyczno - wychowawcze oraz opiekuńcze, doskonaliłam znajomość prawa oświatowego w zakresie funkcjonowania przedszkola, a także aktywnie uczestniczyłam w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych.
Przez cały okres stażu dbałam o to, aby realizacja mojego planu przebiegała zgodnie z założonymi celami i potrzebami placówki, uwzględniała zgodność planowanych działań z dokumentacją szkoły oraz specyfiką prowadzonych przeze mnie zajęć.
Doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności rozpoczęłam wierząc, że wzbogaci to moje umiejętności pedagogiczne, podniesie efektywność moich działań edukacyjnych, a w konsekwencji posłuży podniesieniu jakości mojej pracy a przez to pracy szkoły/przedszkola.
Celem moich działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych od początku pracy zawodowej, a także w czasie stażu był i jest wszechstronny rozwój dzieci, przygotowanie ich do dalszej nauki.
W sprawozdaniu pragnę wykazać, że osiągnęłam zamierzone cele, a czas przeznaczony na realizację zadań nie był daremny, ale będzie owocował w dalszej pracy z dziećmi.

§7.1.1
Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.

Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym

W czasie trwania stażu uczestniczyłam w realizacji zadań edukacyjnych
i wychowawczych wynikających ze statutu placówki. Jako członek Rady Pedagogicznej brałam udział w jej posiedzeniach oraz w spotkaniach zespołów samokształceniowych nauczycieli przedszkola. Ponadto czynnie uczestniczyłam we wszystkich posiedzeniach szkoleniowych uwzględnionych w harmonogramie pracy szkoły.
Realizacja zadań zawartych w tym obszarze polegała na współpracy ze wszystkimi organami przedszkola, szkoły, tj. Dyrektorem, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców. Jako członek Rady Pedagogicznej starałam się rzetelnie i czynnie współuczestniczyć w przygotowaniach dokumentów organizujących pracę szkoły i przedszkola. Zdobyłam wiedzę, która pozwoliła mi zgodnie ze specyfiką przedszkola określić zadania, jakie ma do wypełnienia nauczyciel – wychowawca. W ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli przygotowałam referat na temat: „Komunikacja w wychowaniu”.
Moje zaangażowanie w realizację zadań edukacyjnych oraz opiekuńczo - wychowawczych przejawiało się uczestnictwem w organizowanych na terenie placówki różnorodnych akcjach. Co roku uczestniczyłam w ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie świata”. Aktywnie udzielałam się podczas zbiórki baterii i nakrętek. Podjęłam się zbiórki pieniędzy w ramach akcji „Góra Grosza”, a także uczestniczyłam w zbiórce darów na prezenty mikołajkowe dla dzieci z Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci. Co roku włączałam się w organizację Dni Otwartych w przedszkolu, które przybliżają rodzicom i dzieciom naszą placówkę. W celu promocji przedszkola fotografowałam przebieg uroczystości przedszkolnych, wycieczek i wyjść w pobliże szkoły, których fotografie były umieszczane na stronie internetowej przedszkola.

Udział w pracach Zespołu Samokształceniowego

W okresie stażu uczestniczyłam w spotkaniach Zespołu Samokształceniowego Nauczycieli Przedszkola. Spotkania te służyły głównie wymianie poglądów, wiedzy i doświadczeń związanych z wykonywaną pracą. Zasadnicze cele, nad którymi pracowaliśmy to wyznaczenie kierunków współpracy i planowanie działań dydaktyczno - wychowawczych na określony rok szkolny. Analizowaliśmy reformę oświatową dotyczącą wychowania przedszkolnego, opracowywaliśmy scenariusze organizowanych imprez okolicznościowych. Konsultowaliśmy udział dzieci w konkursach, poruszaliśmy kwestie współpracy i pedagogizacji rodziców, rozwiązywaliśmy zaistniałe problemy wychowawcze i dydaktyczne. Efektami pracy w zespole samokształceniowym był: wybór podręczników dla dzieci w wieku 3-5 lat, coroczny wykaz zabawek i materiałów przydatnych w przedszkolu w pracy dydaktyczno-wychowawczej z dziećmi.
Udział w spotkaniach Zespołu poszerzył moją wiedzę, a także umożliwił mi podzielenie się z gronem pedagogicznym moimi osobistymi refleksjami i wiedzą, którą przedstawiłam w postaci referatów:
1. „Aktywność twórcza dziecka w wieku przedszkolnym”.
2. „Zabawa w edukacji emocjonalnej przedszkolaków”.
3. „Rozwój dziecka pięcioletniego”.


Współpraca z rodzicami

Zintegrowanie rodziców ze społecznością przedszkolną jest niezmiernie ważnym zadaniem. To rodzice decydują, co dzieje się z dzieckiem, a pozyskanie ich zaufania i współpracy daje gwarancję sukcesu.
W ramach integracji rodziców ze środowiskiem przedszkolnym starałam się włączać rodziców dzieci w przygotowania i realizację wielu imprez. Dzięki różnym formom współpracy z nimi mogłam lepiej poznać potrzeby dzieci, przyczyny zachowań, zainteresowania czy frustracje i niezadowolenia. Podejmując współpracę z rodzicami organizuję zajęcia otwarte, na które ich zapraszam. Zajęcia otwarte to sposób indywidualnego zbliżenia rodziców do problemów wychowania w przedszkolu. Dzięki tym spotkaniom rodzice są w stanie poznać atrakcyjne sposoby wypełniania zadań i stosowane metody pracy w przedszkolu. Zajęcia, na które zapraszałam rodziców wyzwalały różne formy aktywności dziecka, angażując przy tym ich samych.
Zajęcia otwarte dotyczyły następującej tematyki:
1. „Witamy w przedszkolu”. (26.08.2010)
2. „Lubimy przychodzić do przedszkola”. (27.08.2010)
3. „Rodzice są kochani, bo...”. (25.05.2011)
W ramach współpracy z rodzicami prowadziłam zebrania, na których zapoznawałam ich z dokumentami przedszkola, informowałam o postępach edukacyjnych oraz zachowaniu moich wychowanków. Spotkania takie często kojarzą się zarówno rodzicom, jak i nauczycielom z przykrym obowiązkiem. Oczywiście, każdy nauczyciel wie, że należy chwalić, chwalić i jeszcze raz chwalić, ale niestety, nigdy nie jest tak idealnie, żeby nie pojawiały się przykre (dla obu stron) tematy. Ważny jest sposób mówienia o problemach, a ten jest w dużym stopniu zależny od relacji, jakie występują między nauczycielem a rodzicem. Jeśli na zebraniu panuje atmosfera empatii i zrozumienia, łatwiej jest dojść do wspólnych, efektywnych rozwiązań.
Rodzice z ochotą włączali się w organizowane i współorganizowane przeze mnie uroczystości i imprezy w przedszkolu: Dzień Pluszowego Misia, Haitański Basiowy Bal Pasiastych, Andrzejki, Mikołajki, Dzień Babci i Dziadka, Wielki Bal Karnawałowy, Powitanie Wiosny, Dzień Mamy, Dzień Dziecka, Dzień Rodziny.


§7.1.2
Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielne lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego. Poszerzanie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez udział w wewnętrznych i zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego.


Od początku swojej pracy zawodowej dbałam o doskonalenie osobiste i własnego warsztatu pracy. Starałam się wykorzystywać twórcze metody pracy w procesie dydaktyczno – wychowawczym, stosując nowoczesne metody aktywizujące. Dlatego uczestniczyłam w wielu formach doskonalenia zawodowego, które służyły mojemu rozwojowi i podniesieniu jakości pracy szkoły/przedszkola.
W okresie stażu brałam udział w następujących formach doskonalenia:
- w kursie: „Awans zawodowy nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego” (14.XI.2009)
- w szkoleniu z pierwszej pomocy przedmedycznej (7.XII.2009)
- w szkoleniu: „Dostosowanie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej. Ciekawe zajęcia pozalekcyjne”. (16.III.2010)
- w szkoleniu: „Dobre pomysły na owocną edukację”. (26.IV.2010)
- w szkoleniu: „Zabawa bawi, uczy, wychowuje”. (4.V.2010)
- w konferencji: „Prezentacja nowych publikacji do wychowania przedszkolnego. Dziecięce emocje i uczucia. O ich źródłach, znaczeniu i roli w aktywności poznawczej – wykład psychologa Bożeny Janiszewskiej”. (13.V.2010)
- w szkoleniu: „Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych uczniów”. (12.X.2010)
- w szkoleniu: „Diagnoza i obserwacja dziecka w przedszkolu”. (7.XII.2010)
- w szkoleniu: „Profil szkoły”. (25.II.2011)
- w kursie: „Kurs dla kierowników wycieczek szkolnych i obozów wędrownych”. (12.III.2011)
- w seminarium: „Indywidualne potrzeby dziecka czyli nowa formuła udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej”. (19.IV.2011)
-w prezentacji nowatorskich materiałów kreatywnych: PlayMais, Bubber, Scola i Pan Robótka. (22.XI.2011)
- w szkoleniu: „Literatura, która wychowuje. Czytanie dobrze działa na rozum i chroni od kataru”. (27.II.2012)
- w szkoleniu w ramach projektu „Informatyka szansą na lepszą pracę”: „Szkolenie z tworzenia stron WWW (HTML)”. (23.I-04.IV.2012)
- w szkoleniu: „Podróż w krainę fantazji. Zabawy relaksacyjne w przedszkolu”. (17.V.2012)

Ukończone przeze mnie formy doskonalenia zawodowego, nie tylko wzbogaciły moją wiedzę i doświadczenie, ale także rozwinęły umiejętności oraz poszerzyły możliwości zawodowe i interpersonalne. Zdobytą wiedzę wdrażam i wykorzystuję, biorąc pod uwagę potrzeby i możliwości dzieci. Uważam, że zarówno wewnątrzszkolne, jak i pozaszkolne formy doskonalenia nauczycieli stanowią bardzo cenne źródło informacji merytorycznych i metodycznych, a także ułatwiają możliwość wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami.

Samodzielne pogłębianie wiedzy pedagogicznej

Oprócz poszerzania swojej wiedzy poprzez udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego, skupiłam się również na samodzielnym wyszukiwaniu potrzebnych informacji, które mogłabym wykorzystać podczas pracy z dziećmi i współpracy z rodzicami.
W celu pogłębiania wiedzy metodycznej i pedagogicznej systematycznie czytałam literaturę fachową, śledziłam nowości wydawnicze. Literatura fachowa była mi pomocna w opracowywaniu scenariuszy zajęć, a także w przygotowywaniu się do spotkań, warsztatów z rodzicami.
Na bieżąco korzystałam z zasobów biblioteki szkolnej w zakresie księgozbioru pedagogicznego oraz czasopism zawodowych. Wśród czasopism najwięcej informacji czerpałam z miesięcznika „Wychowanie w Przedszkolu”. Natomiast w czasopismo „Bliżej Przedszkola” zaopatrywałam się na własny użytek w celu wykorzystania kolorowych plakatów, kalendarzy, gier planszowych, które pobudzały do przeprowadzenia ciekawych zajęć w przedszkolu. Treść zawarta w w/w miesięcznikach dostarczała aktualnych informacji z zakresu psychologii i pedagogiki oraz inspirowała do rozwijania własnej osobowości z dziećmi w grupie przedszkolnej.
Pozyskane materiały zawsze chętnie wykorzystywałam podczas zajęć z dziećmi: literaturę – opowiadania, wiersze, bajki z morałem nawiązywały do utrwalenia oczekiwanych zachowań społecznych, wskazywały sytuacje, w których dziecko odróżniało dobro od zła. W trakcie tworzenia scenariuszy i prowadzenia zajęć starałam się integrować różne sfery osobowości dziecka: emocjonalną, poznawczą, społeczną, a także fizyczną. Systematycznie dbałam o doskonalenie wynikające z własnych potrzeb i gromadziłam materiały służące własnemu rozwojowi.
Aktywnie pracując nad samokształceniem korzystałam i zapoznałam się z następującymi pozycjami:
1. Teresa Fiutowska „Scenariusze zabaw i zajęć oraz wskazówki metodyczne do książeczek dla starszych przedszkolaków”.
2. Helena Łazowska, Beata Mikiciuk, Barbara Moritz „Co zrobić, aby ułatwić dziecku naukę czytania i pisania?”
3. Ewa Skorek „Terapia pedagogiczna.”
4. „Każde dziecko to potrafi” – gry i zabawy z całego świata” wyd. Delta W-Z.
5. Marta Bogdanowicz „Piosenki do rysowania”.
6. Gruszczyk – Kolczyńska E.: „Dziecięca matematyka. Książka dla rodziców i nauczycieli”.
7. Przetacznik – Gierowska M., Makiełło – Jarża G. „Psychologia rozwojowa
i wychowawcza wieku dziecięcego”.
8. Żebrowska M. „Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży”.
9. Chauvel D. ,, Zabawy relaksujące dla przedszkolaków”.
10. Adrychowska-Biegacz J.: „Gry i zabawy rozwijające dla dzieci młodszych: 50 przykładów zajęć do praktycznego wykorzystania”.
11. Minge N., Minge K.: „Jak kreatywnie wspierać rozwój dziecka. Wspólne gry i twórcze zabawy, dzięki którym rozwiniesz jego zdolności”.
12. Bogdanowicz Z.: „Zabawy dydaktyczne dla przedszkoli”.
13. Brown S.: „Raz, dwa, trzy, spróbuj i Ty: zabawy matematyczne dla przedszkolaków”.
14. Rojewska J. „Grupa bawi się i pracuje”.
15. Vopel K. W. „Zabawy, które łączą”.
16. Vopel „Gry i zabawy interakcyjne dla dzieci młodzieży”.
Wiele wskazówek, rad i ciekawych rozwiązań metodycznych znalazłam w czasopismach pedagogicznych: „Głos Nauczycielski", „Wychowawca”, „Wychowanie w Przedszkolu", „Oświata i Wychowanie”, „Bliżej Przedszkola”.

§ 7.1.3
Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której odbywał się staż.

Analiza dokumentacji dotyczącej awansu zawodowego

Na początku mojego stażu zapoznałam się z procedurą awansu zawodowego. Analizowałam przepisy prawa oświatowego, których zmiany śledziłam na bieżąco. Zapoznałam się z procedurą awansu zawodowego, dokonałam analizy prawa oświatowego:
- Ustawy Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. (Rozdział 3a, Awans zawodowy nauczycieli),
- Ustawy z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela,
- Ustawy z dnia 15 lipca 2004 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela,
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01 grudnia 2004 r. w
sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
Przeczytałam również dodatkowe publikacje w prasie omawiające zasady ubiegania się o stopień nauczyciela mianowanego i na podstawie tych dokumentów zawarłam kontrakt z opiekunem stażu, w którym określone zostały zasady współpracy i harmonogram spotkań. Wspólnie z opiekunem stażu, panią Joanną Głowiak opracowałam Plan Rozwoju Zawodowego w oparciu o rozporządzenia oraz zgodnie z planem rozwoju szkoły i przedszkola. Pogłębiałam znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły i przedszkola. Przeanalizowałam Statut placówki, Plan Nadzoru Pedagogicznego, Roczny Plan Pracy, regulaminy wewnętrzne. Zapoznałam się z Kartą Nauczyciela po zmianach z dn. 25 lipca 2008 r.
Czytałam i analizowałam wszystkie nowości dotyczące awansu zawodowego
w prasie dla nauczycieli oraz Internecie. Korzystałam na bieżąco z przemyśleń i cennych porad dyrektora placówki i wicedyrektora.

§ 7.2.1
Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

Współpraca z opiekunem stażu.

Posiadanie swojego opiekuna podczas stażu dało mi poczucie większego komfortu podczas pełnienia swoich obowiązków, bowiem miałam świadomość, iż wszelkie mogące się pojawić trudności zostaną prawidłowo rozwiązane. Wspólnie ustaliłyśmy zasady współpracy – zawarłyśmy „kontrakt” określający przejrzyste warunki współpracy oraz harmonogram spotkań. Dobry kontakt z opiekunem pozwolił mi na podejmowanie bez skrępowania dyskusji o wszelkich niejasnościach zawsze wtedy, gdy miały one miejsce, a nie tylko w założonych wcześniej sztywnych terminach. Taka sytuacja oprócz tego, że dała mi możliwość systematycznego pogłębiania swojej wiedzy wpłynęła także na to, że wraz z każdym kolejnym spotkaniem z opiekunem byłam bogatsza o nowe informacje i wskazówki, które wpływały znacząco na jakość mojej pracy.
Udział w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu pozwolił mi na praktyczne ocenienie swoich postępów i porównanie przebiegu swoich zajęć do tych, które są prowadzone przez doświadczonych nauczycieli. To z kolei miało swoje przełożenie na późniejsze prowadzenie przeze mnie zajęć, które stawały się coraz ciekawsze i były bardziej profesjonalnie przygotowane. Szczególną uwagę zwracałam na różnorodne formy pracy grupowej oraz aktywizację dzieci, zwłaszcza tych wycofanych, mało aktywnych.
Możliwość poprowadzenia zajęć pod okiem opiekuna stażu w wielu przypadkach utwierdziła mnie w przekonaniu o słuszności swoich decyzji odnośnie sposobu prowadzenia zajęć czy doboru ćwiczeń. Każde prowadzone przeze mnie zajęcia poprzedzałam przygotowaniem scenariusza z dokładnym określeniem celów szczegółowych oraz przebiegiem zajęć.
Omówienie przebiegu zajęć wspólnie z opiekunem stażu, wskazanie niedociągnięć bądź mogących pojawić się trudności stanowiło dla mnie źródło cennych rad i informacji. Wszystkie uwagi opiekuna stażu dotyczące przeprowadzonych zajęć były dodatkowym bodźcem do tego, by poszukiwać jak najlepszych rozwiązań metodycznych, a także motywowały do podejmowania kolejnych działań edukacyjnych.

Doskonalenie warsztatu pedagogicznego

Udział w różnorodnych kursach, warsztatach i szkoleniach wzbogaciło moją wiedzę i umiejętności z zakresu organizowania i przeprowadzania zintegrowanych działań edukacyjnych. Poznałam różnorodne formy pracy z dziećmi, metody i techniki wspomagające rozwój dziecka: pedagogika zabawy, elementy pedagogiki alternatywnej M. Montessori, metoda ruchu rozwijającego W. Sherborne, Metoda Gimnastyki Twórczej - improwizacji ruchowej R. Labana, Metoda Dennisona (Kinezjologia edukacyjna), zabawy integracyjne, bajki relaksacyjne oraz różnorodne twórcze techniki plastyczne.
W swojej pracy dydaktycznej stosuję nowatorskie metody aktywizujące dzieci. Do pracy z dziećmi wprowadzam elementy twórczego działania np.:
- elementy ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne,
- elementy ćwiczeń Metodą Dennisona,
- elementy Metody Pedagogiki Zabawy,
- elementy dziecięcej Matematyki E. Gruszczyk- Kolczyńskiej i E. Zielińskiej,
- elementy Metody Relaksacji wg Jacobsona.
Uczestniczyłam w zajęciach koleżeńskich prowadzonych przez muzyków z Filharmonii, w zajęciach ceramicznych, rytmicznych, w inscenizacjach, przedstawieniach, w których udział poszerzył moją wiedzę w zakresie pobudzania twórczych, artystycznych umiejętności dzieci.
W swojej pracy z dziećmi kładę duży nacisk na metody pracy kształtujące przyjazny stosunek do przyrody: wycieczki, spacery, zabawy przyrodnicze. Dbałość o otoczenie staram się zaszczepić u dzieci, z którymi pracuję. Dzieci aktywnie uczestniczą w zajęciach promujących właściwą postawę wobec środowiska:
• udział w Sprzątaniu Świata, patrol ekologiczny w najbliższej okolicy;
• wiosenne porządki wokół budynku szkoły,
• częste wyjścia do ogrodu przyszkolnego, na łąkę, do lasu;
• konkursy plastyczno-literackie o treściach ekologiczno – przyrodniczych.
Taka organizacja zajęć ma na celu przybliżenie dzieciom środowiska naturalnego, a także wzbudzenie szacunku do jego piękna.


Ewaluacja i ocena własnych działań

Przez cały okres stażu starałam się na bieżąco analizować swoje działania, a także oceniać ich skuteczność, dokonując niezbędnych korekt i modyfikacji. Często kontaktowałam się i wymieniałam poglądy oraz doświadczenia z innymi nauczycielami, z dyrektorem oraz wicedyrektorem szkoły.
Systematycznie dokonywałam ewaluacji własnych działań w zakresie realizacji:
- planu pracy oddziału przedszkolnego,
- planu pracy na zajęciach korekcyjno – kompensacyjnych.

Sala jako warsztat pracy

Sala przedszkolna, w której prowadziłam zajęcia była atrakcyjna dla dzieci i rodziców, którzy zawsze z dużym zaciekawieniem przyglądali się samodzielnie wykonanym pracom swoich dzieci, a także gazetkom i dekoracjom. Dbałam o to, by miały one ciekawą, czasami wręcz oryginalną formę. Tworzyłam w sali „Drzewko grupowe”, „Stonogę grupową”, „Dziecięcy ogródek”, wytwory te integrowały grupę przedszkolną. Często wywieszałam fotografie przedstawiające najciekawsze i niezapomniane chwile spędzone w przedszkolu.
Razem z dziećmi zorganizowałam w sali „Kącik przyrodniczy”, w którym w zależności od pory roku znajdują się różne okazy przyrodnicze, roślinki, owoce lub warzywa.
„Kącik literacki” natomiast powstał z bajeczek i książeczek przynoszonych przez dzieci z domu, które systematycznie im czytam. Dzieci kształtują w ten sposób swoje zamiłowania i upodobania literackie, a także dzielą się swoimi przeżyciami związanymi z czytaniem swojej ulubionej książeczki.
Aby dzieci mogły wyciszać swoje negatywne emocje i nauczyć się panować nad nimi w mojej sali funkcjonowały „kąciki emocji”, które były doskonałym miejscem do różnego rodzaju przemyśleń.
Ważnym elementem pracy wychowawczej było również tworzenie „kontraktów grupowych”, które tworzyłam razem z dziećmi na początku każdego roku szkolnego. To w nich zawierałam normy i zasady, które dzieci starały się przestrzegać podczas zajęć i zabaw. Dzieci własnym paluszkiem przypieczętowywały to, co ustaliliśmy wcześniej. Aktywność dzieci i zaangażowanie w powyższe działania sprawiły, że zaczęły zwracać uwagę na swoje zachowanie w przedszkolu wobec siebie i osób dorosłych. Zaczęły stosować zwroty grzecznościowe, podejmowały próby samodzielnego rozwiązywania konfliktów z rówieśnikami, zwracały uwagę na potrzeby innych, uczyły się panować nad swoimi emocjami i przestrzegać ustalonych norm i zasad. Niejednokrotnie podczas rozmów i zabaw pomagałam dzieciom pokonywać trudności i lęki związane z przystosowaniem się do środowiska przedszkolnego. Prowadziłam też pracę indywidualną z dziećmi rozwijającą ich zdolności i zainteresowania (praca z dzieckiem zdolnym 5-letnią Gabrysią w celu przygotowania dziewczynki do podjęcia nauki w klasie I).


Publikowanie własnych prac. Dzielenie się swoją wiedzą

W celu podzielenia się swoją wiedza z innymi nauczycielami opublikowałam swoją pracę na portalu edukacyjnym, mając nadzieję, iż pomoże ona innym nauczycielom w pracy dydaktycznej z dziećmi.
• Scenariusz z okazji Dnia Babci i Dziadka został zamieszczony w serwisie edux.pl.
Swoją wiedzą i umiejętnościami zdobytymi podczas doskonalenia zawodowego dzieliłam się prowadząc zajęcia koleżeńskie dla nauczycieli. W czasie zajęć stosowałam aktywizujące formy i metody nauczania, wykorzystując ciekawe środki dydaktyczne.
Przeprowadziłam dla nauczycieli:
• Uroczystość przedszkolną z okazji Dnia Matki.
• Zajęcia plastyczne „Jestem Kubusiowym Przyjacielem Natury”.


Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej

Starałam się prawidłowo prowadzić dokumentację nauczyciela:
- dzienniki zajęć przedszkola;
- zapis zajęć, odnotowywanie obecności i nieobecności dzieci;
- pisanie planów pracy przedszkola, zajęć korekcyjno – kompensacyjnych oraz scenariuszy zajęć;
- prowadzenie wstępnej diagnozy dzieci, obserwacji półrocznej i końcowej; pisanie wniosków po przeprowadzonej diagnozie i obserwacji;
- pisanie kwartalnych sprawozdań z pracy dydaktyczno – wychowawczej w przedszkolu oraz z zajęć korekcyjno – kompensacyjnych;
- dokonywanie ewaluacji planu pracy w oddziale przedszkolnym oraz ewaluacji zajęć korekcyjno – kompensacyjnych
- dokumentowanie pracy wychowawcy grupy przedszkolnej, teczka wychowawcy.

Prowadzenie dokumentacji szkolnej

- układanie programu pracy rewalidacyjnej z Karolinką i Piotrem w roku szkolnym 2011/12
- opracowanie programów pracy na zajęciach korekcyjno – kompensacyjnych w latach 2009-2012 z uczniami klas I-III i IV-VI
- prowadzenie dzienników zajęć z Karty Nauczyciela w latach 2009-2012.

§ 7.2.2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.


Poznanie środowiska lokalnego i rodzinnego dzieci

W sferze wychowawczej bardzo istotnym elementem pracy nauczyciela jest poznanie własnej grupy dzieci. Służyła temu analiza kart zgłoszeniowych dzieci, a także indywidualne rozmowy z rodzicami, które przybliżały mi sytuację rodzinną dziecka, relacje panujące w jego najbliższym otoczeniu. W dużym stopniu opierałam się w swojej pracy na obserwacji dzieci, ich funkcjonowaniu w grupie, a także analizie postępów w rozwoju i określeniu stopnia przyswajania wiedzy i umiejętności. Duży walor poznawczy miała dla mnie analiza prac dzieci, którą przeprowadzałam w sposób ciągły i systematyczny.
W czasie trwania stażu realizowałam podstawę wychowania przedszkolnego opierając się na programie „Nasze przedszkole. Program wychowania i edukacji przedszkolnej.” Dodatkowo jako wyznaczniki jego realizacji służyły mi roczne Plany Pracy Przedszkola oraz wnioski z Rad Pedagogicznych oraz Zespołów Samokształceniowych. Pomocna w doborze tematyki działań wychowawczych była również współpraca z rodzicami dzieci zwracającymi uwagę na istnienie potencjalnych zagrożeń i konieczność podejmowania działań profilaktycznych. Nie bez znaczenia okazała się także wymiana doświadczeń i konsultacje kolegów nauczycieli.
Kontakty z rodzicami są podstawowym elementem współdziałania przedszkola z domem rodzinnym dziecka. Przedszkole wyposaża w system wiadomości i umiejętności, zaś wartości i społeczną osobowość dziecka w znacznej mierze kształtuje rodzina. Rolą nauczyciela powinno być zatem wspomaganie rodziców w wychowaniu – pomoc w rozwiązywaniu problemów, służenie radą, zachęcanie do współpracy z dzieckiem. Z tego zadania wywiązywałam się organizując zebrania ogólne z rodzicami, na których oprócz omawiania spraw związanych z funkcjonowaniem grupy przedszkolnej często poruszane były zagadnienia pedagogizacji rodziców. Ponadto prowadziłam indywidualne spotkania i konsultacje z rodzicami w sytuacjach, gdy wymagało tego dobro dziecka, bądź na życzenie rodzica. Przez cały okres stażu byłam w stałym kontakcie z większością rodziców i także w ten sposób starałam się na bieżąco informować ich o postępach dzieci i zachowaniu.

Współpraca z psychologiem oraz logopedą

W swojej pracy podejmowałam szereg działań wychowawczych, których celem było ukazanie dzieciom ogólnoludzkich zasad postępowania, wskazanie prawidłowych sposobów reagowania w różnych sytuacjach.
Zaistniałe problemy wychowawcze rozwiązywałam po konsultacji z panią psycholog, która chętnie i aktywnie podejmowała współpracę ze mną i z rodzicami. Celem spotkania było nie tylko zachęcenie rodziców do współpracy w wychowaniu dzieci, ale przede wszystkim przekazanie rodzicom, jak należy uczyć dzieci panowania nad swoimi emocjami, a także zawierania zadowalających kontaktów z rówieśnikami.
Współpraca z logopedą polegała na:
- usprawnianiu mowy dzieci podczas wykonywania ćwiczeń językowych, słownikowych, dźwiękonaśladowczych w czasie codziennych zajęć dydaktycznych,
- przekazywaniu informacji rodzicom, dotyczących pracy z dzieckiem w domu,
- organizacji spotkań rodziców z logopedą.

Współorganizowanie i organizowanie wycieczek

W swoich planach wychowawczych umieszczałam różnorodne wycieczki. Zarówno te po najbliższej okolicy, jak i wyjazdy poza miejsce zamieszkania. Organizując wycieczki realizowałam zadania wychowawcze mające na celu integrowanie się zespołu przedszkolnego oraz zadania dydaktyczne poprzez atrakcyjną dla dziecka formę zdobywania wiedzy. W okresie stażu zorganizowałam i współorganizowałam wycieczki do:
1. Kina .
2. Teatru .
3. Gospodarstwa agroturystycznego.
4. Urzędu Pocztowego : „Wysłanie listu do św. Mikołaja”.
5. Sklepu zoologicznego.
6. Sklepu „Centrum” .
7. Zakładu Piekarsko – Cukierniczego.
8. Kościoła parafialnego : Szopka Bożonarodzeniowa.

Organizowanie i współorganizowanie różnorodnych konkursów dla dzieci. Promowanie placówki w szerszym środowisku.

Ważnym dla mnie zadaniem było zawsze inspirowanie dzieci do rozwijania ich zainteresowań, talentów i zdolności. Dlatego też przygotowywałam dzieci do licznych konkursów plastycznych oraz muzycznych. „Mali artyści” chętnie wykonywali twórcze prace plastyczne i występowali na scenie, śpiewając kolędy i pastorałki. Odniesione sukcesy i zdobyte nagrody motywowały dzieci do udziału w kolejnych konkursach.
• Ogólnopolskie konkursy plastyczne:
- „Laurka dla babci i dziadka”.
- „Bezpieczny świat zabaw”.
- „Miś z mojej ulubionej bajki”.
- „Zima w pastelowych barwach”.
- „Kwiaty dla mamy”.
- „Namaluj swojego misia”.
- „Krajobraz zimowy”.
- X edycja konkursu Akademii Misia Haribo „Kraina fantazji Misia Haribo”.
• Wielki Konkurs Ekologiczny (serwisu internetowego www.buliba.pl):
- „Chrońmy bioróżnorodność – segregujmy odpady”.
- „Lasy to życie – chrońmy je”.
• Gminne konkursy plastyczne:
- „Pani Jesień”.
- „Jesienny Ludek”.
- „Portret Pani Zimy”.
- „Kwiatek dla mamy”.
• Gminny Festiwal Kolęd i Pastorałek Dzieci i Młodzieży– 2011 ( I miejsce).
• Szkolny konkurs kolęd i pastorałek.
• Ogólnopolska VIII edycja konkursu Akademii Misia Haribo „Filharmonia Misia Haribo” (II miejsce).
• Uzyskanie Certyfikatu Wielkiego Balu Księżniczek 2011.
Przygotowanie dzieci do udziału w konkursach wymagało ode mnie wykazania się wiedzą i doświadczeniem zdobytym poprzez różne formy doskonalenia, a także własną inwencją twórczą. Udział dzieci w ogólnopolskich i gminnych konkursach promował nasze przedszkole w szerszym środowisku.
Byłam organizatorem następujących konkursów:
- konkurs plastyczny „Jesienny Ludek”.
- konkurs plastyczny „Kwiatek dla mamy”.
- konkurs muzyczny „Konkurs kolęd i pastorałek”.
- konkurs muzyczno – literacki „Jestem Kubusiowym Przyjacielem Natury”.

Podejmowanie pracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole

Realizując obowiązki wychowawcy grupy przedszkolnej stosowałam różnorodne formy pracy mające na celu wzmocnienie własnych oddziaływań wychowawczych i dydaktycznych wśród moich wychowanków i ich rodziców. W związku z tym nawiązałam współpracę z następującymi osobami i instytucjami:
• Logopeda i psycholog:
Współpraca z logopedą i psychologiem, osobami będącymi stałymi pracownikami naszej placówki przebiegała intensywnie i bez zakłóceń. Pojawiające się problemy były rozwiązywane na bieżąco, w miarę potrzeb dzieci czy ich rodziców.
- Realizowałam w pracy z dziećmi zestaw ćwiczeń logopedycznych opracowany
przez logopedę i dostosowany do danej grupy wiekowej – co najmniej raz w tygodniu zabawy i ćwiczenia oddechowe oraz artykulacyjne.
• Biblioteka Szkolna
Zorganizowałam dla dzieci wycieczkę do biblioteki w celu zapoznania z pracą bibliotekarza, sposobu korzystania z księgozbiorów oraz poznania oferty książkowej dla najmłodszych.
• Biblioteka Publiczna
Nawiązałam współpracę z Biblioteką Publiczną. Dzięki uprzejmości i zaangażowaniu pani bibliotekarki miałam możliwość odwiedzenia placówki z dziećmi, gdzie mogły uczestniczyć w ciekawych zajęciach rozwijających zainteresowania czytelnicze u najmłodszych. W Bibliotece Publicznej dzieci miały również możliwość zobaczenia wielu ciekawych wystaw i ekspozycji, które to poszerzały wiedzę o otaczającym ich świecie.
• Komisariat Policji
Policja jako symbol prawych zachowań i właściwych postaw stała się kolejną instytucją, z której pracą zapoznałam przedszkolaków:
- Uczestniczyłam w spotkaniu dzieci z policjantami w przedszkolu zorganizowanym w ramach akcji „Dziecko bezpieczne na drodze”.
• Straż Pożarna
Uczestniczyłam w zorganizowanym na terenie przedszkola spotkaniu z pracownikami Państwowej Straży Pożarnej , na które składała się: krótka pogadanka, prezentacja stroju strażackiego, wozu oraz pokaz sposobu gaszenia pożaru. Przygotowałam wraz dziećmi pracę na konkurs plastyczny nt. „Praca strażaka”.
• Zakład Piekarsko – Cukierniczy
Byłam współorganizatorem wyjścia do miejscowej piekarni, gdzie dzieci mogły zobaczyć miejsce wypieku pieczywa i ciast, poznać pracę piekarza, spróbować pysznych wypieków.
• Poczta Polska w Hyżnem
W celu wysłania listów do św. Mikołaja zorganizowałam wycieczkę do pobliskiego Urzędu Pocztowego. Na miejscu dzieci dowiedziały się, w jaki sposób listy trafiają do adresatów i na czym polega praca urzędnika pocztowego. Następnie samodzielnie zapakowały listy do kopert, przykleiły znaczki świąteczne i wysłały listy do św. Mikołaja. Wizyta na poczcie była miłym wspomnieniem, gdyż marzenia o prezentach świątecznych dla wielu dzieci zostały spełnione.
• Rada Rodziców
Współpraca z Radą Rodziców układa się bardzo dobrze. Rodzice aktywnie włączają się w organizację wielu imprez przedszkolnych, m.in. Mikołajek, Dnia Babci i Dziadka, Dnia Matki, Dnia Dziecka, Dnia Rodziny.
• Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół - praca w punkcie przedszkolnym powstałym z projektu Unii Europejskiej wymagała częstych konsultacji i współpracy w zakresie:
- organizacji spotkań z rodzicami oraz uroczystości i wycieczek w przedszkolu,
- wypełnianiu ankiet ewaluacyjnych,
- wykrywania deficytów rozwojowych, a także odkrywania talentów dzieci.
Realizując powyższe zadania umożliwiłam dzieciom w bezpieczny i ciekawy dla nich sposób, pod bacznym okiem nauczyciela – poznanie działalności różnych instytucji lokalnych, ciekawych ludzi, miejsc użyteczności publicznej i wybranych zawodów.

Dostosowanie działań edukacyjnych do potrzeb poszczególnych dzieci

Uznając dobro dziecka za najwyższa wartość w mojej pracy starałam się do każdego dziecka podchodzić indywidualnie, poznawać jego potrzeby i zainteresowania. Wybór podręczników dla dzieci w grupie zróżnicowanej wiekowo polegał na określeniu stopnia trudności zadania na kilku poziomach, tzn. łatwy, trudniejszy, najtrudniejszy. Karty pracy przygotowane dla dzieci były zróżnicowane pod kątem trudności i dostosowane do wieku.
Przez miesiąc wrzesień w roku szkolnym 2009/2010 prowadziłam społecznie zajęcia korekcyjno – kompensacyjne z grupą dzieci pięcioletnich. Głównym moim celem było wzbudzić u dzieci ciekawość, zachęcić ich do aktywności poprzez zabawę i naukę, a także wzmocnić wiarę we własne siły, możliwości i umiejętności.
Celem działań korekcyjno – kompensacyjnych organizowanych dla dzieci było:
- Wspomaganie ogólnego rozwoju dziecka,
- Wyrównywanie szans edukacyjnych, dysharmonii rozwojowych, korygowanie zaburzonych funkcji, a tym samym ułatwienie dziecku opanowania umiejętności czytania i pisania przez: ćwiczenie koordynacji uwagi, rozwijanie spostrzegawczości, usprawnianie koordynacji wzrokowo - ruchowej i sprawności manualnej, rozwijanie percepcji słuchowej, kształtowanie umiejętności porównywania, segregowania i samokontroli.
- Ułatwianie dzieciom opanowania tych wiadomości, umiejętności, które są przewidziane programem edukacji przedszkolnej.
- Zapobieganie powstawaniu wtórnych zaburzeń emocjonalnych w zachowaniu.
-Wyrabianie u dzieci tych cech osobowości, które warunkują dalsze samodzielne funkcjonowanie w systemie szkolnym; rozbudzanie zainteresowań i kształtowanie właściwej motywacji do uczestnictwa w zajęciach.
Opracowałam program pracy indywidualnej z dzieckiem Hubertem w celu usprawnienia dysfunkcji rozwojowych dziecka 5-letniego.
Zapoznałam się z opiniami i orzeczeniami PPP uczniów klas I-VI uczęszczającymi na zajęcia korekcyjno – kompensacyjne i rewalidacyjne, na ich podstawie opracowałam indywidualne i grupowe plany pracy z uczniami.

§ 7.2.3
Umiejętność wykorzystania w swojej pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Wykorzystywanie technologii komunikacyjnej i informacyjnej w pracy dydaktycznej

Technologia komputerowa odgrywa w mojej pracy bardzo dużą rolę, co związane jest zarówno z osobistą pasją, jak również możliwością znacznego ułatwienia sobie pracy oraz dostępem do bieżących informacji. Stosując technikę komputerową i informacyjną znacząco podnosiłam jakość pracy przedszkola i szkoły.
Jako wychowawca dzieci grupy przedszkolnej jestem odpowiedzialna za sprzęt audiowizualny, z obsługą którego zostałam zapoznana i aktywnie z niego korzystam: komputer przenośny (laptop), tablica interaktywna, odtwarzacz CD.
Jestem stałym użytkownikiem portalu „Bliżej Przedszkola”, gdzie zdobywam informacje, dotyczące organizowanych konkursów na terenie całej Polski. Również często korzystam z forum „Nauczycielki Przedszkola”, dzięki któremu mam możliwość wymiany poglądów i dzielenia się wiedzą z innymi.
Technologię komputerową i informacyjną w swojej pracy pedagogicznej wykorzystywałam do:
- Przygotowania dokumentacji szkolnej: wypełnianie arkuszy gotowości szkolnej, prowadzenie diagnozy i obserwacji dzieci przy pomocy programu Microsoft Excel, układanie planów pracy oddziału przedszkolnego i zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, pisanie referatów, kwartalnych sprawozdań, ewaluacji pracy oddziału przedszkolnego, ewaluacji zajęć korekcyjno – kompensacyjnych.
- Przygotowania regulaminów konkursów, projektowania dyplomów dla dzieci i podziękowań dla nauczycieli oraz zaproszeń dla gości na uroczystości przedszkolne.
- Wyszukiwania scenariuszy zajęć i innych materiałów pomocnych w prowadzeniu zajęć, dostępnych w Internecie.
- Prowadzenia zajęć: prezentacji zdjęć, obrazów, bajek tematycznych, gier edukacyjnych, muzyki i piosenek dziecięcych wyświetlanych dzieciom na dostępnej w sali tablicy interaktywnej przy pomocy laptopa.
- Wymiana korespondencji e-mail z wydawnictwami, koleżankami nauczycielami, a także GZEAS w Hyżnem.
- Poszukiwania dostępnych na portalach edukacyjnych publikacji z zakresu dydaktyki, metodyki, psychologii i pedagogiki.
- Stworzyłam dla własnych potrzeb bazę linków do ulubionych portali edukacyjnych:
www.przedszkolak.pl, www.blizejprzedszkola.pl, www.eDziecko.pl, www.Urwis.pl, www.Lulek.tv, www.przedszkolaki.pl, www.wychowanieprzedszkolne.pl, www.przedszkola.edu.pl, www.literka.pl, www.eduforum.pl, www.edu.com.pl, www.profesor.pl, www.art-mar.pl, www.ortograffiti.pl, www.men.gov.pl, www.ko.rzeszow.pl
W związku z odbywanym stażem na nauczyciela mianowanego swoje umiejętności posługiwania się komputerem i Internetem wykorzystywałam w następujące sposoby:
- Uzyskiwanie wiedzy na temat awansu zawodowego poprzez Internet (portale internetowe poświecone awansowi).
- Poznawanie przepisów i aktów prawa oświatowego i ich aktualizowanie poprzez Internet.
- Gromadzenie wybranych aktów prawa oświatowego w formie multimedialnej.
- Korzystanie z internetowych publikacji innych nauczycieli odbywających staż (ich planów rozwoju zawodowego, sprawozdań) oraz konsultowanie się z nimi poprzez fora internetowe różnych portali edukacyjnych.
- Korzystanie z rad ekspertów dotyczących awansu, odpowiadających on-line na pytania użytkowników portali.
- Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej.
Na swoich zajęciach z dziećmi codziennie korzystam ze środków audiowizualnych takich jak: tablica interaktywna, filmy, muzyka na płytach CD-DVD, a także komputer przenośny (laptop), który stał się nieodzownym narzędziem mojej pracy. Podczas wielu lat zgromadziłam pokaźną płytotekę filmów, bajek i nagrań muzycznych, którymi dzielę się również z koleżankami. Odtwarzane melodie i piosenki uatrakcyjniają zajęcia, służąc nie tylko do nauki słów piosenek, ale również do zajęć relaksacyjnych, plastycznych, tanecznych, uroczystości przedszkolnych.
Wspólne wycieczki, wyjazdy i uroczystości zarówno przedszkolne, jak i grupowe utrwalam przy pomocy aparatu cyfrowego. Wykonane przeze mnie zdjęcia umieszczane są na wystawkach i udostępniane rodzicom.

Wykorzystywanie programów wspomagających pracę praktyczną i dydaktyczną.
Doskonalenie multimedialnych technik pracy.

Doskonałym środkiem przekazywania informacji jest prezentacja multimedialna, angażuje ona odbiorcę, wzbudza jego ciekawość i ma dużą siłę oddziaływania. Przygotowałam i zaprezentowałam na zajęciach dzieciom następujące prezentacje w programie „Power Point”.
1.”Jesień”.
2. „Owoce”.
3. „Warzywa”.
4. „Planety”.
Przeprowadziłam dla dzieci zajęcia z wykorzystaniem gier edukacyjnych na tablicy interaktywnej, których celem było:
- Stworzenie warunków do osiągnięcia umiejętności posługiwania się komputerem, jego oprogramowaniem.
- Zainteresowanie dzieci rozwojem wiedzy informacyjnej oraz nowymi możliwościami komunikowania się.
- Wspomaganie dzieci w rozpoznawaniu ich własnych uzdolnień i zainteresowań.
Obserwując zachowanie dzieci podczas zajęć przekonałam się, że większość z nich, w mniejszym lub większym stopniu potrafi posługiwać się komputerem. Przeprowadzone przeze mnie zajęcia miały również pokazać dzieciom jak rozsądnie korzystać z komputera, oraz to, że ma on wiele zastosowań. Służy nie tylko do grania, ale przede wszystkim jest cennym źródłem wiedzy. W trakcie tych zajęć korzystałam z programów takich jak „A-migo”, „Socrates”. Zabawa poprzez komputer jest jedną z najważniejszych form aktywności, dziecko poznaje świat, wyraża swoje potrzeby, dążenia i możliwości. Dzieci mogły korzystać ze stron internetowych np. Pan Kuleczka, Kubuś Puchatek, Wiersze dla dzieci, Dzieci w wp.pl, Ciufcia, Krasnoludki są na świecie, Bajki dla dzieci, E-kolorowanki, Buliba, Internetowe puzzle. Są to strony, które dbają o wszechstronny rozwój dzieci. Nie zawierają elementów agresji. Bawiąc się z komputerem dziecko ćwiczy pamięć, wyobraźnię, spostrzegawczość, koordynację ręki i oka, doskonali zręczność manualną, refleks, rozwija wyobraźnię przestrzenną, a więc umiejętności niezbędne do późniejszej nauki szkolnej.
W ramach doskonalenia multimedialnych technik pracy dokonałam publikacji
scenariusza zajęć w Internecie, a także uczestniczyłam w szkoleniu „Informatyka szansą na lepszą pracę” przygotowującym do tworzenia stron www metodą HTML.

§ 7.2.4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty

Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty.

W ciągu trwania stażu starałam się na bieżąco gromadzić informacje, których znajomość mogłaby wpłynąć na poprawę jakości mojej pracy, rozwiązanie sytuacji wychowawczej, dydaktycznej czy opiekuńczej, pomóc dziecku lub rodzicowi w rozwiązaniu problemu. Zapoznanie się z literaturą metodyczną w ciągu ostatnich lat oraz uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego, przyniosło mi wymierne korzyści w postaci zwiększenia efektywności i sprawności pracy nauczyciela – wychowawcy. Podczas zajęć starałam się wykorzystywać metody aktywizujące dzieci, które znacząco wpłynęły na przyswojenie poznanych treści, a także na zwiększenie atrakcyjności prowadzonych zajęć. Kierunek zdobywania wiedzy był ściśle związany z sytuacjami i problemami, jakie napotykałam w codziennej pracy. Wynikał on głównie z przeprowadzonych obserwacji, wywiadu środowiskowego lub rozmowy z rodzicami. Swoją wiedzę starałam się na bieżąco aktualizować i poszerzać, korzystając z Internetu, czasopism, przewodników metodycznych, programów edukacyjnych, literatury psychologiczno – pedagogicznej.

Samokształcenie – zapoznanie się z najnowszymi propozycjami wydawniczymi z wyżej wymienionych dziedzin.

Wiedzę na temat interesujących mnie tematów zdobywałam głównie poprzez samokształcenie:
- Poszukiwałam nowości wydawniczych z interesujących mnie dziedzin, pozycji książkowych, artykułów na nurtujące mnie tematy, sytuacje, problemy występujące w grupie przedszkolnej, ciekawe propozycje zajęć.
- Czytałam na bieżąco czasopisma pedagogiczne.
- Poszukiwałam rozwiązań na portalach internetowych, często korzystając z porad ekspertów.
W ciągu trwania stażu przeprowadziłam szereg badań dzieci pod różnym kątem: wady wymowy, arkusze osiągnięć edukacyjnych. Na bieżąco prowadzę obserwacje, które pozwalają poznać mi możliwości rozwojowe dzieci, skupić się nad sferami, które wymagają usprawnienia.

Pedagogizacja rodziców

Zdobytą wiedzą i spostrzeżeniami chętnie dzieliłam się z rodzicami podczas spotkań, w czasie których przeprowadziłam zajęcia warsztatowe na następujące tematy:
- „Nasze dziecko idzie do przedszkola” (2009r.)
- „Pozwól dziecku na samodzielność” (2010r.)
- „Trudności w przystosowaniu się dziecka do środowiska przedszkolnego” (2011r.)
- „Mądre pochwały – rozsądne kary” (2012r.)
Zorganizowałam też spotkania rodziców ze specjalistami: logopedą i psychologiem. Mieli wówczas możliwość zapoznać się z problemami, z jakimi mogą się spotykać ich dzieci w przedszkolu:
- „Rozwój mowy w wieku przedszkolnym”.
- „Najczęstsze wady wymowy występujące u dzieci”.
- „Terapia zaburzeń mowy, przykładowe ćwiczenia”.
- „Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym”.
- „Wpływ zabawy na rozwój psychofizyczny dzieci”.

§ 7 ust.2 pkt.5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

Podczas odbywania stażu starałam się jak najbardziej kompleksowo poznać
istotne przepisy dotyczące szkoły, w której pracuję oraz zawodu, który wykonuję.
Ze względu na ogrom zagadnień z pewnością nie udało mi się poznać wszystkich przepisów wchodzących w zakres wymagań egzaminacyjnych objętych tym punktem. Zgodnie z procedurą związaną z awansem zawodowym na stopień nauczyciela mianowanego zapoznałam się z Kartą Nauczyciela oraz rozporządzeniami MENiS, jak również z przepisami dotyczącymi systemu oświaty, a szczególnie ich nowelizacjami. Pomógł mi w tym kurs na temat: „Awans zawodowy nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego”. W sposób ciągły pogłębiałam swoją wiedzę w zakresie prawa oświatowego korzystając z zasobów następujących stron internetowych:
- www.menis.pl/prawo.html
- www.ko.rzeszow.pl
Przeanalizowałam dokumentacje szkolną: Statut Szkoły, Wewnątrzszkolny System Oceniania, Szkolny Program Wychowawczy.
Nabyłam wiedzę z zakresu środowiska uczniów, zaznajomiłam się z przepisami systemu oświaty i pomocy społecznej.
Uczestniczyłam w szkoleniu: „Profil szkoły” (25.II.2011) oraz w tworzeniu „Ewaluacji pracy szkoły”.
Brałam udział w komisji powołanej do przyjęcia dzieci do oddziałów przedszkolnych w roku szkolnym 2011/2012.
Podczas pracy dydaktyczno – wychowawczej starałam się wykorzystywać zdobytą wiedzę z zakresu problemów oświatowych i wychowawczych.

PODSUMOWANIE

Okres stażu zakończyłam z dniem 31 maja 2012r. Podejmując zadania w tym czasie w Szkole Podstawowej nie napotkałam na żadne, poważne trudności. Z odbytego stażu jestem zadowolona, ponieważ udało mi się zrealizować założony plan rozwoju zawodowego.
Dokonując analizy i podsumowania stwierdzam, że 3-letni czas pracy w oddziale przedszkolnym był dla mnie okresem szczególnym. Przede wszystkim był to okres mojego pierwszego kontaktu z dziećmi najmłodszymi w wieku 3-5 lat. Był to czas nieustannych poszukiwań jak najlepszych, skutecznych rozwiązań metodycznych w zakresie dydaktyki, wychowania i opieki. Przygotowywaniu się do zajęć w grupie dzieci zróżnicowanej wiekowo, opracowywanie planu działań na następny dzień poświęcałam dużo czasu. Wiele satysfakcji sprawiały mi zajęcia, kiedy wszystko co zaplanowane, zrealizowałam, a dzieci były zainteresowane przekazywanymi treściami. Bardzo się cieszę, że podołałam swoim obowiązkom i mogłam podejmować wyzwania nauczyciela wychowania przedszkolnego. Wszystkie doświadczenia i nabyte umiejętności pozwolą mi stać się jeszcze lepszym nauczycielem i realizować się w tym, co jest moim powołaniem i pasją.
Pomoc udzielona mi przez Panią - opiekuna stażu, doświadczenie dyrektora i wicedyrektora, ułatwiły mi realizację zadań, które wytyczyłam sobie w planie rozwoju zawodowego, odbywając staż na stopień nauczyciela mianowanego. Miało to istotny wpływ na podniesienie poziomu moich umiejętności metodycznych i wychowawczych, które zamierzam nadal doskonalić, a także podnosić swoje kwalifikacje i jakość pracy, by jeszcze lepiej realizować zadania szkoły i przedszkola.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.