X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31748
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji stażu na nauczyciela dyplomowanego

SPRAWOZDANIE

Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO

NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

mgr Moniki Pacek

nauczyciela przedmiotów zawodowych

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5


Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy

Termin rozpoczęcia: 01.09.2013 r.

Termin zakończenia: 31.05.2016 r.


Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. Rozdział 3a Awans zawodowy nauczycieli
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie
• uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie uzyskiwania stopni
• Stopni awansu zawodowego przez nauczycieli z dnia 14 listopada 2007 r.
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

Łódź, czerwiec 2016

Okres stażu był dla mnie czasem realizacji, sprawdzenia zamierzonych działań, a jednocześnie był to czas obfitujący w wiele różnorodnych działań szkolnych i pozaszkolnych, z których mogę być zadowolona. Staram się być nauczycielem, który się doskonali, podnosi swoje kwalifikacje i modyfikuje swój warsztat pracy, uatrakcyjnia zajęcia tak, by uczeń poszerzał swoją wiedzę i umiejętności z ochotą.
Uważam, ze działania, które podejmowałam, przyczyniły się do podniesienia jakości mojego warsztatu pracy, a co się z tym wiąże, do podniesienia jakości pracy szkoły przy uwzględnieniu specyfiki, typu i rodzaju szkoły, programów szkolnych oraz własnych kwalifikacji i umiejętności związanych z pracą dydaktyczno-wychowawczą.

ZADANIA ORGANIZACYJNE
ZADANIE ROZWOJOWE:

1. Poznanie procedury awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego oraz wstępna ocena własnych umiejętności w pracy nauczyciela

Sposoby i formy realizacji:

Po uzyskaniu stopnia nauczyciela mianowanego, przeanalizowaniu moich dotychczasowych działań, dokonaniu oceny własnych umiejętności i poziomu dydaktycznego, postanowiłam rozpocząć starania o uzyskanie stopnia nauczyciela dyplomowanego. W tym celu dokonałam analizy dokumentów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego, zapoznałam się z rozporządzeniem MENiS na temat wymagań, jakie musi spełnić nauczyciel ubiegający się o stopień nauczyciela dyplomowanego oraz zebrałam najważniejsze dokumenty dotyczące ukończonych studiów, szkoleń i kursów.

Ukończone studia podyplomowe i policealne
• Studia Podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego ukończone w SWSPiZ w Łodzi, (30.09.2010)
• Studium Podyplomowe – Akademia sieci komputerowych ukończone w WSHE w Łodzi, (10.09.2004)
• Podyplomowe Studium Matematyki i Informatyki – specjalność Informatyka – uprawnienia do nauczania informatyki, ukończone na wydziale matematyki Uniwersytetu Łódzkiego, (24.06.2002)
• Studia wyższe uzupełniające magisterskie – kierunek Ekonomia ukończone na Wydziale Ekonomiczno – Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego (19.06.1999)
• Studia wyższe zawodowe licencjackie na kierunku zarządzanie i marketing w WSHE w Łodzi, (01.10.1997)
• Policealne Studium Ekonomiczne – specjalność – handel zagraniczny ukończone w Warszawie, (22.06.1994)
• Studium Pedagogiczne uzyskane kwalifikacje pedagogiczne na podstawie zarządzenia Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 22 maja 1981 r. w sprawie zasad uzyskiwania kwalifikacji pedagogicznych przez czynnych nauczycieli szkół podstawowych i placówek oświatowo-wychowawczych ukończone w Instytucie Kształcenia Nauczycieli im. Władysława Spasowskiego – Oddział Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi, (20.06.1988)

Wybrane kursy
• Kurs zawodowy – Specjalista ds. Kadr i Płac – Zaświadczenie MEN – (07.07.2012)
• Kurs kierunkowy - Język angielski w pracy zawodowej (29.05.2006)
• Kurs informatyczny - Przygotowanie nauczyciela do pełnienia funkcji administratora szkolnej pracowni internetowej – D2 (17.02.2006)
• Kurs informatyczny - Przygotowanie nauczyciela do pełnienia funkcji administratora szkolnej pracowni internetowej – D3 (03.03.2006)
• Kurs informatyczny - Zaawansowane metody tworzenia stron WWW (17.12.2004)
• Pierwsza pomoc w razie wypadku (18.01.2007)
• Opiekun centrum multimedialnego i informacyjnego (21.01.2005)
• Sekretarka – asystentka (31.07.1993)
• Certyfikaty ukończenia kursów - Certifcate of Achievement Microsoft (11.06.2004)
# 2151 Microsoft Windows 2000 operating System Essentials
# 2152 Implementing Microsoft Windows 2000 Professional and Serve
# 2152 Implementing Microsoft Windows 2000 Network Infrastructure
# 2152 Implementing and Administering Microsoft Windows 2000 Professional and Services
• Kurs zawodowy Obsługa kas fiskalnych (13.04.2012)
• Kurs handlowca (20.01.1993)

Wybrane szkolenia
• Szkolenie dla przewodniczących zespołów egzaminacyjnych i weryfikatorów egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe organizowanym przez OKE w Łodzi (04.12.2007)
• Szkolenie dla egzaminatorów egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie sprzedawca organizowane przez OKE– kod 52[01] (24.04.2006)
• Szkolenie na egzaminatorów egzaminu maturalnego z informatyki organizowane przez OKE w Łodzi (25.02.2005)
• Tworzenie planów wynikowych (17.12.2004)
• Aktywizacja ucznia w procesie kształcenia (02.04.2003)
• Praktyki krajowe „Handel i reklama w praktyce - pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach (sklep Komfort)" (czerwiec 2013)
• Praktyki zagraniczne w praktyce - pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach zagranicznych w Hamburgu (lipiec 2013)

Warsztaty metodyczne
• Metody aktywizujące uczniów w procesie kształcenia zawodowego – metoda projektów (20.12.2007)

Efekty:
• Dokonałam analizy własnych umiejętności pomocnych w pracy nauczyciela.
• Podjęłam decyzję o uczestniczeniu w konsultacjach metodycznych, kursach i szkoleniach. rozwijających umiejętności potrzebne w pracy nauczyciela przedmiotów zawodowych.
• Zdobyłam informacje na temat procedur awansu zawodowego z literatury, Internetu.
• Złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu, opracowałam i złożenie do Dyrektora szkoły planu rozwoju zawodowego.
• Uzyskałam potwierdzenie i rozpoczęłam staż na kolejny stopień awansu zawodowego.


Termin wykonania: 09.2013

Dowody realizacji: studia, kursy, szkolenia zawarte w teczce akt pracowniczych, Wniosek o rozpoczęcie stażu oraz Plan rozwoju zawodowego

ZADANIA WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA MENiS Z DN. 01.03.2013 r.
§8 ust.2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

ZADANIE ROZWOJOWE:

1. Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnętrznym i zewnętrznym doskonaleniu, uzyskanie dodatkowych kwalifikacji

a. Współpraca z innymi nauczycielami, z doradcami metodycznym w zakresie pisania planów nauczania, ćwiczeń, testów, wymiany literatury

Sposoby i formy realizacji:

Przez cały okres stażu opracowywałam plany nauczania, testy, sprawdziany, karty z ćwiczeniami, konspekty lekcji i jednostek modułowych. Udostępniałam innym nauczycielom plany nauczania, opracowane przez siebie ćwiczenia, sprawdziany, testy, odpowiednią literaturę wykorzystywaną na lekcjach i zajęciach modułowych oraz dokonywałam wyboru i spisów aktualnych podręczników, zgodnych z przepisami oświatowymi do zakupu przez uczniów. Spisy oddawałam administratorowi szkolnej strony internetowej do publikacji. Dokonywałam równie selekcji aktualnych podręczników pod względem prawnym i oświatowym, opracowywałam ich wykaz w formie pisemnej i zabiegałam o ich zakup w bibliotece szkolnej. Dzięki czemu biblioteka wzbogaciła się o pokaźny zbiór książek o tematyce ekonomicznej. W celu doskonalenia swojego warsztatu i metod pracy współpracowałam na bieżąco z doradcami metodycznymi.

• Brałam udział w konsultacjach indywidualnych
• Uczestniczyłam w konferencjach i warsztatach metodycznych
• Uczestniczyłam w pracach zespołu zadaniowego do spraw efektywnego przygotowania uczniów do egzaminu w zawodzie technik handlowiec
• Brałam udział pracach Nauczycielskiego Zespołu Przedmiotów Zawodowych w obszarze edukacji ekonomicznej
• Brałam udział w pracach zespołu zadaniowego nauczycieli przedmiotów zawodowych
• Współpracowałam z innymi nauczycielami i doradcami metodycznymi w zakresie wymiany doświadczeń oraz materiałów wykorzystywanych w zajęciach edukacyjnych


Efekty:

dla szkoły:
• Zdobyte wiadomości i umiejętności wzbogaciły moją wiedzę merytoryczną, udoskonaliły warsztat pracy przez co przyczyniły się do podniesienia jakości pracy szkoły.

dla nauczyciela:
• Dzięki współpracy z Dyrektorem szkoły oraz z doradcami metodycznymi, wiem w jaki sposób zwiększyć moją aktywizację przede wszystkim w szkole, ale również poza nią.
• Nawiązałam nowe znajomości z nauczycielami przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych.
• Dzięki nowo nawiązanym kontaktom częściej wymieniałam się doświadczeniami i pomysłami
• Wiem jak przygotować młodzież do egzaminów zawodowych.
• Wiem jak wykorzystać i przetwarzać istniejące źródła wiedzy oraz tworzyć swoje własne dla wykorzystania przez ucznia.
• Dzięki współpracy miałam możliwość spotkania z innymi nauczycielami, wymianą doświadczeń, aktualizowania wiadomości dotyczących wychowania i nauczania oraz konsultowania się w związku z nowymi pozycjami wydawniczymi pojawiającymi się na rynku.

dla ucznia:
• Uczeń miał możliwość korzystania z najnowszych zasobów wiedzy, którą zdobywał w sposób aktywny.

Termin wykonania: okres stażu

Dowody realizacji: plany nauczania, testy, sprawdziany, karty z ćwiczeniami, konspekty lekcji i jednostek modułowych, wpisy na stronie internetowej szkoły, zasoby biblioteczne


b. Udział w różnego rodzaju kursach, szkoleniach, seminariach, poszerzenie i uaktualnienie nabytych wcześniej kwalifikacji organizowanych w miejscu pracy i na zewnątrz oraz samodzielne zdobywanie wiedzy


Sposoby i formy realizacji:

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych powinno być dla nauczyciela czymś naturalnym, wypływającym z istoty chęci ustawicznego uczenia się i dążenia do doskonałości. Ma być on przecież wzorem do naśladowania. A jak ma nim być w ówczesnym świecie pełnym zmian, jeżeli nie dąży za jego zmianami? Osobiście korzystam z różnych źródeł doskonalenia zawodowego i rozwoju swoich umiejętności. Podnoszenie kwalifikacji, poszerzanie własnej wiedzy było jednym z moich nadrzędnych zadań w czasie trzech lat odbywania stażu.
Zdobyte w ten sposób doświadczenia i umiejętności wykorzystywałam wielokrotnie między innymi w trakcie przygotowywania się do zajęć dydaktycznych, opracowywania dokumentacji szkolnej i planów związanych z pracą drugiego wychowawcy klasy. Wiadomości, które zdobyłam na kursach pozwoliły mi również na ciekawe prowadzenie kół zainteresowań o szerokiej tematyce, przygotowanie uczniów do egzaminów zawodowych, koordynowanie ważnych wydarzeń szkolnych w sposób zgodny z aktualnymi wymogami prawa, a także w pozyskaniu funduszy europejskich dzięki którym zwiększyły się zasoby szkoły.

Kursy:
• Kurs metodyczny dla nauczycieli kształcenia zawodowego „Organizowanie procesu uczenia się” (20.11.2015)
• Kurs metodyczny Projektowanie materiałów dydaktycznych wspierających pracę nauczycieli kształcenia zawodowego w zakresie przygotowania uczącego się do części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (11.02.2016)
• Kurs metodyczny Projektowanie materiałów dydaktycznych wspierających pracę nauczycieli kształcenia zawodowego w zakresie przygotowania uczącego się do części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (11.02.2016)
• Kurs metodyczny Organizacja kształcenia modułowego w praktyce szkolnej (15.03.2014)
• Kurs Stosowanie systemu Symfonia w zarządzaniu przedsiębiorstwem – programy: Handel oraz Kadry i Płace (04.02.2013)
• Kurs pierwszej pomocy (07.10.2015)
• Kurs 45 + Zmiany w prawie oświatowym Rada Szkoleniowa (2014/2015)
• Kurs 45 + Jak być przywódcą w szkole Rada Szkoleniowa (2014/2015)
• Uczestniczyłam w roku szkolnym 2013/2014 oraz 2014/2015 w przez dwa lata w kursie języka angielskiego, w firmie Szuster w Łodzi.


Warsztaty:
• Zastosowanie metody career coaching w rozwoju edukacyjno – zawodowym uczniów (24.10.2014)
• Program Erasmus+ Kształcenie i Szkolenia Zawodowe (08.03.2016)
• Erasmus+ Edukacja szkolna (04.03.2016)
• Warsztaty metodyczne Gry symulacyjne skuteczna metodą rozwijającą kompetencje społeczne i zawodowe (03.04.2014)
• Warsztaty metodyczne Kończę staż i co dalej? obejmujące zagadnienia:
 Uregulowania prawne związane z uzyskaniem stopnia zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego
 Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego za okres stażu
 Procedura ubiegania się o stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego po zakończeniu stażu (12.05.2016)

Konferencje:
• Konferencja – Wspólnie na rzecz kształcenia zawodowego – „Rok otwartej szkoły” (16.09.2015)
• Fundusze europejskie dla edukacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (06.10.2015)

Szkolenia:
• Prowadzenie rachunkowości i analiz ekonomicznych – SPSS w analizach statystycznych (19.11.2014)
• Zarządzanie działalnością gospodarczą w organizacji – planowanie działalności wsparte narzędziami ICT (19.11.2014)
• Nowoczesna szkoła z Erasmus + - pozyskanie kompetencji tworzenia i aplikowania wniosków w ramach międzynarodowego programu Erasmus + (28.02.2016)
• Jak pozyskać dofinansowanie dla placówek edukacyjnych (24.10.2015)
• Szkolenie prowadzone przez Dyrektora szkoły ZSPnr5 Małgorzatę Joniuk – Piatkowską Ochrona danych osobowych – Rada Pedagogiczna (11.12.2013)
• Coroczne szkolenia prowadzone przez Wicedyrektora szkoły Beatę Rzeźnik dotyczące procedur maturalnych (23.04.2014, 22.04.2015, 27.04.2016)
• Szkolenie Pisanie testów egzaminacyjnych – Rada Szkoleniowa prowadzona przez metodyka Renatę Tylińską (18.11. 2014)
• Szkolenie - Metoda projektów - Kształcenie modułowe – Rada Szkoleniowa (luty 2014)
• Szkolenie Doradztwo zawodowe dla uczniów – Rada Szkoleniowa (09.12.2015)

Seminaria:
• Projektowanie przedsięwzięć finansowanych ze środków Unii Europejskiej (21.12.2015)


Efekty:

dla szkoły:
• Podniesienie jakości pracy szkoły.
• Posiadanie dobrze wykwalifikowanego pracownika.

dla nauczyciela:
• Wiem jak wdrożyć się w pracę koordynatora różnych przedsięwzięć.
• Potrafię zwiększyć koncentrację młodzieży w trakcie na przygotowana do egzaminów zawodowych.
• Stosuję metodę career coaching w pracy z uczniem.
• Wykorzystuję w pracy metodę projektów.
• Potrafię pomóc uczniom przy wyborze kariery zawodowej.
• Wykorzystuję najnowsze rozwiązania dziennika elektronicznego.
• Potrafię przekazywać wiedzę ekonomiczną poprzez zabawę.
• Wiem jak pisać pisemne testy egzaminacyjne zgodnie z ujednoliconymi wymaganiami zasad interpunkcji i ujednoliconymi zasadami dotyczącymi budowy zdań na potrzeby komisji egzaminacyjnej,
• Wiem jak pozyskiwać środki dla szkoły zasobów pieniężnych Unii Europejskiej.
• Przekazuję wiedzę dotyczącą obsługi nowoczesnych programów ekonomicznych.
• Przekazuję wiedzę dotyczącą zagadnień ekonomicznych z aktualnymi wymogami prawnymi.
• Potrafię zmotywować młodzież do wydajniejszej nauki i do innych zadań.
• potrafię zorganizować proces uczenia w nowoczesny sposób.
• Potrafię konstruować testy egzaminacyjne zarówno do części pisemnej jak i praktycznej części egzaminów zawodowych – zawód technik handlowiec i technik ekonomista.
• Potrafię organizować kształcenie modułowe.
• Wykorzystuję znajomość języka angielskiego podczas tworzenia dokumentów związanych obsługą biura na zajęciach modułowych.

dla ucznia:
• Zdobywanie wiedzy w bardziej efektywny, twórczy sposób zgodnie z aktualnymi wymogami.
• Zdobywanie wiedzy ekonomicznej podczas wykorzystywania różnych programów komputerowych.

Termin wykonania: okres stażu

Dowody realizacji: kursy, seminaria, szkolenia, konferencje, warsztaty zawarte w teczce akt pracowniczych oraz tematy Rad Pedagogicznych o charakterze szkoleniowym, tematy lekcyjne

ZADANIE ROZWOJOWE:

2. Promocja swojej wiedzy i zdobywanie doświadczenia. Aktywne uczestniczenie w pracach Komisji Przedmiotów Zawodowych

Sposoby i formy realizacji:

W ramach prac w Szkolnej Komisji Przedmiotów Zawodowych opracowałam plany pracy oraz przedmiotowe systemy oceniania, testy diagnostyczne i sumatywne z przedmiotów zawodowych oraz opracowywałam ich analizę, ćwiczenia dla uczniów, (§ 8 ust. 2 pkt 3) aktywnie pracowałam w zespole powołanym do modelowania, organizacji promocji zawodów w ramach działań szkolnych komisji przedmiotów zawodowych zajmujących się tematyką promocji szkoły zawodowej w formie wycieczek zawodowych „Organizacja promocji zawodów” (kwalifikacji zawodowych) w ramach działań szkolnej komisji przedmiotów zawodowych”. (§ 8 ust. 2 pkt 4c).

Dzieliłam się swoją wiedzą i doświadczeniem:
• Opublikowałam Sprawozdanie z rozwoju zawodowego w Internecie na stronie strona internetowej Edux.pl (29.05.2016).
• Opracowywałam różne scenariusze lekcji: przykładowo: Norma i normalizacja, Miód i produkty na bazie cukru oraz udostępnianie ich innym nauczycielom (okres stażu)
• Opracowywałam różne testy, sprawdziany i plany pracy na zajęcia modułowe oraz udostępniałam te materiały innym nauczycielom (okres stażu).
• Pomagałam innym nauczycielom w rozwiazywaniu trudności z komputerem, ściąganiu informacji z Internetu z zakresu zagadnień pedagogicznych, informatycznych i ekonomicznych, udostępnianie literatury, udostępnianie danych ze strony internetowej i nośników informacji (okres stażu)
• Wykonałam wspólnie z uczniami gazetkę Urządzenia magazynowe w sali informatycznej, której jestem opiekunem (kwiecień 2014).
• Wykonałam wspólnie z uczniami Makiety produktów zbożowych i Makiety ziół w sali informatycznej, której jestem opiekunem (październik 2013, uczniowie każdego roku robią nowe makiety i zamieszczają je w gablocie, w Sali, której jestem opiekunem).
• Opisałam koordynację organizowanego wspólnie z innym nauczycielem Projektu edukacyjnego zorganizowanego w szkole w formie konkursu organizowanego przez PKN - II edycja konkursu „Normalizacja i ja” dla szkół ponadgimnazjalnych na temat Normalizacja jest dla nas i wokół nas, która została zamieszczona w KATALOGU DOBRYCH PRAKTYK. ZESZYT 4, (luty 2014).
• Wykonałam wspólnie z uczniami w sali informatycznej gazetkę dotyczącą różnych zagadnień związanych z normalizacją w sali informatycznej, której jestem opiekunem (listopad 2013, uczniowie każdego roku aktualizują zagadnienia związane z normalizacją i zamieszczają je w gablocie, w Sali, której jestem opiekunem).
• Prezentowałam zawody, których młodzież się uczy w ZSP nr 5 za pośrednictwem programu PowerPoint w łódzkich gimnazjach (2014, 2015, 2016)
• Promowałam zawody, których młodzież się uczy w ZSP nr 5 w gimnazjach w Domaniewicach oraz w Lubiankowie (2016)


Prowadziłam zajęcia otwarte, szkolenia rady pedagogicznej i obserwowałam lekcje koleżeńskie
• Przeprowadziłam lekcję otwartą Samoakceptacja (13.04.2016).
• Przeprowadziłam lekcję otwartą w formie warsztatów Budujemy wieżę (20.05.2016).
• Obserwowałam lekcję pokazową Stereotypes vs relationships – ćwiczenia komunikacyjne z native speakerem (19.05.2016).
• Przeprowadzałam szkolenie rady pedagogicznej na temat analizy potrzeb i oczekiwań uczniów oraz nauczycieli w konfrontacji z edukacją w szkole na podstawie opracowanych ankiet (Rada Pedagogiczna 27.04.2016).
• Szkoliłam nauczycieli w zakresie obsługi programu do obróbki zdjęć i filmów Movie Maker (grudzień 2014 i styczeń 2015).
• Szkoliłam nauczycieli w zakresie obsługi wybranych funkcji programu Microsoft World (okres stażu).

Efekty:

dla szkoły:
• podniesienie jakości pracy szkoły
• posiadanie dobrze wykwalifikowanego pracownika

dla nauczyciela:
• Uświadomiłam sobie jak ważna jest wymiana doświadczeń i dzielenie się wiedzą oraz jak duże jest zainteresowanie publikacjami internetowymi i związana z tym satysfakcja.
• Dokonałam samooceny i udoskonaliłam własny warsztat pracy poprzez pryzmat wymiany doświadczeń związanych z opracowywaniem zagadnień lekcyjnych oraz testów, realizowania wspólnie z innymi nauczycielami projektów edukacyjnych
• Mam ogromną satysfakcję gdy efekty mojej pracy są wielokrotnie oglądane i oceniane tym bardziej, że gazetki dotyczą tematów związanych z zagadnieniami, które są realizowane w trakcie zajęć modułowych przez uczniów i nauczycieli, a o rezultatach mojej pracy można przeczytać w piśmie edukacyjnym.
• Wymieniałam się pomysłami, poglądami, które skłaniają do poszukiwania ciekawych metod pracy, nowych środków dydaktycznych oraz uczą pokory
• Dzieliłam się moimi spostrzeżeniami i wnioskami po obserwacji lekcji innych nauczycieli
• Zwiększyłam inspirację do własnych działań. Szczególnie ważna dla mnie było przeprowadzenie lekcji otwartej na temat samoakceptacji, gdyż jej efektem było uświadomienie nie tylko uczniom, ale i sobie poziomu dobrych i złych emocji, które drzemią w człowieku. Długotrwałe negatywne emocje mogą być zaczątkiem szukania sposobów ich eliminowania w postaci zażywania różnych używek prowadzących do uzależnień.
• Zaprezentowałam własny dorobek zawodowy
• Poprawiły się wzajemne kontakty interpersonalne w relacjach nauczyciel-nauczyciel
• Nabyłam umiejętności współpracy z nauczycielami oraz uczniami, rozmowy z innymi o swoich pomysłach, tolerancji wobec odmiennego zdania
• Nauczyłam się podejmować decyzje i zdobywać wiedzę w twórczy sposób

dla ucznia:
• zdobywanie wiedzy w bardziej efektywny, twórczy sposób
• poprawa wzajemnych kontaktów interpersonalnych w relacjach nauczyciel-uczeń

Termin wykonania: okres stażu

Dowody realizacji: wpisy do dziennika lekcyjnego, potwierdzenia nauczycieli, opis dobrych praktyk zamieszczony w KATALOGU DOBRYCH PRAKTYK. ZESZYT 4, strona internetowa Edux.pl

ZADANIE ROZWOJOWE:

3. Pełnienie dodatkowych funkcji w szkole oraz podejmowanie dodatkowych zadań

Sposoby i formy realizacji:


Od wielu lat aktywnie uczestniczę w działaniach promujących szkołę w środowisku lokalnym. Biorę czynny udział w „Dniach Otwartych Szkoły”, pełniłam również dyżury na stoisku reklamującym naszą szkołę w Manufakturze oraz reklamowałam szkołę w Publicznych Gimnazjach w Łodzi. Wszystkie podjęte przeze mnie działania umożliwiły mi bezpośrednie dotarcie do potencjalnego klienta i zapoznanie go z ofertą edukacyjną szkoły.
Od września 2015 r., przez cały rok szkolny prowadzę szkolne Koło zainteresowań. Głównym celem organizacji tych zajęć była praca z uczniem zdolnym, który chciał poszerzyć swoje wiadomości w ramach szeroko pojętej przedsiębiorczości.


• W okresie stażu, w każdym roku szkolnym, koordynowałam akcję Dzień Otwartych Drzwi w Sali informatycznej
Wspólnie z młodzieżą szkolną i gimnazjalną oglądaliśmy Prezentację szkoły, słuchaliśmy muzyki, prowadziłam rozmowy z gimnazjalistami, dotyczące naboru do ZSP nr 5 (2014).
Dodatkowo oglądałam z młodzieżą szkolną i gimnazjalną film nakręcony przez klasę II hb Sprzedaż prawie profesjonalna (2015).
Dodatkowo gimnazjaliści odgadywali słówka angielskie związane z działami sprzedażowymi w supermarketach (2016).
• Dbałam o kontakty z firmami, stowarzyszeniami poprzez współpracę za Urzędem Statystycznym w Łodzi, który przy mojej pomocy oraz pomocy innego nauczyciela przeprowadził cykl zajęć zajęcia warsztatowych na zajęciach biurowości Rynek pracy dla klas Iea i Iha w kontekście pisania dokumentów związanych z nawiązywaniem stosunku pracy. Otrzymałam podziękowania za współpracę.
• Udoskonaliłam prezentację szkoły w programie PowerPoint
Przetworzyłam wykonany przez siebie szablonu Prezentacji szkoły na w celu przedstawienia jej na warsztatach dla gimnazjalistów (szablon strony został zrealizowany przed rozpoczęciem stażu) w programie PowerPoint oraz Gimp.
• W pracowni, którą się opiekowałam przez cały okres stażu zorganizowałam sklep symulacyjny z atrapami produktów do sprzedaży, makietami biura, sklepu oraz czterema gablotami z zagadnieniami związanymi z tematyką ekonomiczną. Zawiera się w tym dbałość o właściwy wystrój utworzonej przeze mnie, przy minimalnych nakładach finansowych.
• Prezentowałam ZSP nr 5 za pośrednictwem programu PowerPoint w łódzkich gimnazjach (2014, 2015, 2016).
• Promowałam ZSP nr 5 w gimnazjach w Domaniewicach oraz w Lubiankowie (2016).
• Promowałam szkołę biorąc udział w Targach Edukacyjnych (14-15.03.2014 i 05-06.03.2015 r.).
• Prowadziłam przez okres jednego roku szkolne koło zainteresowań - Napisałam, wdrożyłam i zrealizowałam kurs dla młodzieży w formie koła Obróbka komputerowa zdjęć i filmów. Opracowany przeze mnie program tego koła został wpisany do szkolnego zestawu programów nauczania zajęć dodatkowych 21.10.2015.


Efekty:

dla szkoły:
• Podniesienie jakości pracy szkoły
• Promocja szkoły

dla nauczyciela:
• Nawiązałam wzajemne kontakty interpersonalne w relacjach osób z zewnątrz
• Wymieniałam się pomysłami, poglądami, które skłaniają do poszukiwania ciekawych metod pracy, nowych środków dydaktycznych
• Zwiększyłam inspirację do własnych działań - szczególnie ważna dla mnie była promocja szkoły, ponieważ jej efektem było poznanie potencjalnych uczniów ZSP nr 5 oraz ich oczekiwań

dla ucznia:
• Zdobywanie wiedzy w bardziej efektywny, twórczy sposób
• Nawiązanie wzajemnych kontaktów interpersonalnych w relacjach osób z zewnątrz


Termin wykonania: okres stażu

Dowody realizacji: potwierdzenia, regulaminy konkursów, zaświadczenia odbycia kursu, podziękowania, prezentacja, sprawozdania, film, strona internetowa z materiałem do realizacji przez ucznia.


ZADANIE ROZWOJOWE:

4. Samodzielne studiowanie literatury informatycznej i ekonomicznej, wymiana doświadczeń, poszukiwanie rozwiązań

Sposoby i formy realizacji:

Praca nauczyciela przedmiotów zawodowych jest pełna wyzwań. Zmieniają się nie tylko programy nauczania, ale także przepisy prawne, a rozwiązania techniczne są coraz bardziej nowoczesne. Świat idzie z postępem i trzeba temu sprostać. W tej sytuacji samodzielnie szukałam różnych rozwiązań.

• Gromadziłam publikacje z Internetu z zakresu zagadnień ekonomicznych, informatycznych, selekcjonowałam i publikowałam swoje prace w Internecie, głównie na utworzonej przez siebie stronie internetowej monikapacek.jimdo.com, dokonywałam selekcji, konstruowałam własne zagadnienia i ćwiczenia umieszczane na stronie internetowej do wykorzystania w domu dla uczniów.
• Śledziłam rozwiązania w Internecie w zakresie usprawniania pracy komputerów, głębszej znajomości programów komputerowych.
• Ukształtowałam wiadomości i umiejętności oraz przygotowałam ćwiczenia na zajęcia modułowe - Insert – program: Subiekt (okres stażu).
• Poszerzyłam wiadomości związane z obsługą programów Symfonia Handel, Symfonia Kadry i Płace, Symfonia Finanse i Księgowość (okres stażu).


Efekty:

dla szkoły:
• podniesienie, jakości pracy szkoły
• posiadanie dobrze wykwalifikowanego pracownika

dla nauczyciela:
• potrafię przekazać wiedzę dotyczącą obsługi nowoczesnych programów ekonomicznych wykorzystywanych w działach handlu, w działach księgowości i w działach kadr
• przekazuję wiedzę dotyczącą zagadnień ekonomicznych z aktualnymi wymogami prawnymi

Dla ucznia:
• zdobywanie wiedzy w bardziej efektywny, twórczy sposób zgodnie z aktualnymi wymogami prawnymi
• zdobywanie wiedzy ekonomicznej podczas wykorzystywania różnych programów komputerowych na zajęciach szkolnych
• przygotowanie do egzaminów zawodowych od strony praktycznej i teoretycznej

Termin wykonania: okres stażu

Dowody realizacji: tematy lekcyjne na zajęciach związanych z obsługą programów komputerowych wykorzystywanych w handlu i w różnych dziedzinach ekonomii

ZADANIE ROZWOJOWE:

5. Rozwijanie i doskonalenie umiejętności interpersonalnych

Sposoby i formy realizacji:

Jednym z podstawowych założeń mojego planu rozwoju zawodowego jest doskonalenie metod wykorzystywanych na zajęciach edukacyjnych tak, aby były one ciekawe i motywowały uczniów do doskonalenia własnych umiejętności, w tym umiejętności kluczowych, zawartych w podstawie programowej oraz umiejętności interpersonalne.
• Czytałam literaturę z zakresu tematyki interpersonalnej
- Zapoznanie się z lekturą Adele Faber Elaine Mazlish – Jak mówić do nastolatków żeby nas słuchały
- Hans-Peter Nolting – Jak zachować porządek w klasie
- Allan Pease – Język ciała. Jak czytać myśli ludzi z ich gestów
• Prowadziłam spotkania dyskusyjne z pedagogiem i psychologiem szkolnym dotyczące różnych zachowań uczniów i sposobów rozwiazywania sytuacji konfliktowych.
• Za zgodą Pani Dyrektor na przestrzeni trzech lat organizowałam i przeprowadzałam w szkole cykle zajęć warsztatowych o charakterze otwartym z konkursami pod tytułem Warsztaty dla gimnazjalistów. Warsztaty przeprowadzali uczniowie z różnych klas pod moim kierunkiem lub przeprowadzałam je osobiście, a uczniowie mi w tym pomagali – Tematy warsztatów bywały różne Kolejnictwo po angielsku, Czy będziesz dobrym sprzedawcą - dobór asortymentu, Trudne pytania w trakcie rozmowy związanej z przyjęciem o pracę, Rozmowa kwalifikacyjna o pracę, test Czy jesteś przedsiębiorczy?, Profesjonalny handlowiec. Wcześniej dla gimnazjalistów była przygotowana sala, atrapy towarów, wydruki związane z zagadnieniami przeprowadzanymi w trakcie warsztatów, nagrody w postaci dyplomów, drobnych upominków oraz poczęstunek. których uczestnikami byli uczniowie kilkunastu Publicznych Gimnazjów. W sumie na przestrzeni trzech lat 2013, 2014, 2015) odbyło się kilkanaście wycieczek zawodoznawczych, których uczestnikami byli uczniowie Publicznych Gimnazjów.
• Wdrażałam aktywne i oryginalne metody nauczania.
W celu osiągnięcia zamierzonych rezultatów, na prowadzonych przeze mnie zajęciach, wykorzystywałam metody aktywizujące ucznia takie jak burza mózgów, metaplan, debata „za i przeciw”, praca w grupie.
Szczególną uwagę poświęciłam wdrażaniu metody projektów jako, że jest to metoda rozwijająca w uczniach postawę twórczą, kreatywną i przedsiębiorczą. Ponadto metoda ta kształtuje u uczniów wszystkie umiejętności kluczowe. Wypracowane materiały służą jako pomoce dydaktyczne oraz wystrój pracowni. wykorzystałam metodę portfolio, jako przygotowanie materiałów do projektu Teczka akt pracowniczych i innych projektów.
Stosowałam metody i techniki integracyjne na lekcjach, na przykład ustalanie kontraktu, grupa jako jedność. Stosowałam metody samorealizacji i samooceny.
Umiejętności te szczególnie pomocne będą uczniom, kiedy będą wkraczać w dorosłe życie i będą musieli wykazać się działaniami kreatywnymi i przedsiębiorczymi.


Efekty:

dla szkoły:
• podniesienie, jakości pracy szkoły
• promocja szkoły

dla nauczyciela:
• potrafię przekazać wiedzę za pośrednictwem nowoczesnych metod nauczanie, wykorzystujących umiejętności interpersonalne
• potrafię rozwiązywać konflikty szkolne we współpracy z pedagogiem i psychologiem szkolnym

Dla ucznia:
• kształcenie umiejętności interpersonalnych
• stosowanie metod aktywizujących uatrakcyjnia zajęcia, sprawia, że uczniowie mogą zaistnieć na forum klasy mając okazję zaprezentować swoje umiejętności, pokazać się z jak najlepszej strony.
• zapoznanie się ze specyfiką zawodu oraz wymaganymi predyspozycjami podczas warsztatów - w trakcie gier i zabaw zostały obalone mity co do zawodu handlowca i ekonomisty.

Termin wykonania: okres stażu

Dowody realizacji: tematy lekcyjne na zajęciach, przekazane przeze mnie informacje na stronie szkoły

§8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

ZADANIE ROZWOJOWE:

1. Stosowanie i wykorzystywanie Internetu w życiu codziennym i w pracy

Sposoby i formy realizacji:

W swojej pracy na bieżąco korzystam z komputera i Internetu w celu realizacji procesu dydaktycznego.
• Przesyłałam prace i dokumenty drogą internetową, publikuję swoje prace na stronie internetowej przykładowo scenariusz zajęć Opakowania w obrocie handlowym opublikowałam na stronie internetowej Edusk.
• Porozumiewałam się z uczniami i nauczycielami, instytucjami wspomagającymi szkołę za pośrednictwem poczty elektronicznej.
• Opracowywałam testy, pomoce dydaktyczne, wyszukiwałam materiały do zajęć korzystając z różnych publikacji w Internecie.
• Wyselekcjonowałam i studiowałam literaturę i prasę z zakresu zagadnień informatycznych i ekonomicznych dzięki czemu wykorzystałam na zajęciach modułowych treści oraz wzorów zawartych na darmowej stronie internetowej GOFIN.pl - Portal Podatkowo-Księgowy, w zakresie wykorzystania zagadnień ekonomicznych, gotowych wzorów druków dokumentów sprzedażowych, bankowych, pocztowych, dokumentów kadrowych, kalkulatorów do obliczania podatków i listy płac. Nakłaniałam młodzież do korzystania z tego portalu internetowego w trakcie zajęć modułowych.
• Na bieżąco wykorzystywałam na zajęciach lekcyjnych i modułowych Kodeks Pracy oraz czytam rozporządzenia Ministra Finansów dotyczące zmian w tym sektorze i zachęcałam do tego uczniów w trakcie zajęć edukacyjnych.
• Odwiedzałam strony internetowe związane z edukacją np.: www.literka.pl, www.gwo.pl, www.men.gov.pl, www.interklasa.pl, www.oswiata.org.pl, www.publikacje.edu.pl, www.scholaris.pl.
• Brałam udział w forach dyskusyjnych portali edukacyjnych np. http://www.eduseek.pl/, http://www.edu.com.pl/ , http://www.edukator.phg.pl/.
• Interesującymi materiałami znalezionymi w Internecie dzieliłam się z innymi nauczycielami.

W związku z odbywanym stażem swoje umiejętności posługiwania się komputerem i Internetem wykorzystywałam w następujący sposób:
• Uzyskiwałam wiedzę na temat awansu zawodowego (portale internetowe).
• Poznawałam przepisy prawa oświatowego i ich aktualizację.
• Korzystałam z internetowych publikacji innych nauczycieli, konsultowałam się z nimi poprzez fora internetowe różnych portali.

Efekty:

dla szkoły:
• Podniesienie jakości pracy szkoły
• Szybsza wymiana informacji pomiędzy uczestnikami edukacji w szkole i poza nią
• Posiadanie lepiej wykwalifikowanego pracownika

dla nauczyciela:
• Uświadomiłam sobie jak ważna jest wykorzystywanie Internetu w życiu codziennym i w pracy oraz jak duże jest zainteresowanie publikacjami internetowymi i związana z tym satysfakcja.
• Udoskonaliłam własny warsztat pracy oraz dokonałam samooceny poprzez pryzmat wymiany doświadczeń innych nauczycieli, którzy dzielą się swoimi doświadczeniami na portalach społecznościowych oraz zamieszczają swoje publikacje w Internecie
• Mam ogromną satysfakcję gdy efekty mojej pracy są oglądane i oceniane.
• Wymieniałam się pomysłami, poglądami, które skłaniają do poszukiwania ciekawych metod pracy, nowych środków dydaktycznych oraz uczą pokory
• Zwiększyłam inspirację do własnych działań. Szczególnie ważna dla mnie było przeprowadzenie lekcji otwartej na temat samoakceptacji, gdyż jej efektem było uświadomienie nie tylko uczniom, ale i sobie poziomu dobrych i złych emocji, które drzemią w człowieku. Długotrwałe negatywne emocje mogą być zaczątkiem szukania sposobów ich eliminowania w postaci zażywania różnych używek prowadzących do uzależnień
• Zaprezentowałam własny dorobek zawodowy
• Nauczyłam się podejmować decyzje i zdobywać wiedzę w twórczy sposób

dla ucznia:
• Zdobywanie wiedzy w bardziej efektywny, twórczy sposób
• Korzystanie z wiedzy ekonomicznej w szybko rozwijającym się świecie

Termin wykonania: okres stażu

Dowody realizacji: wpisy do dziennika lekcyjnego, sprawozdania, wydruki, potwierdzenia nauczycieli, strona internetowa Edux.plZADANIE ROZWOJOWE:

2. Wykorzystanie na zajęciach lekcyjnych i modułowych urządzeń multimedialnych, dostępnych programów edukacyjnych

Sposoby i formy realizacji:

Systematycznie i stale wykorzystuję w swojej pracy na zajęciach lekcyjnych i modułowych urządzenia multimedialne, a także dostępne programy edukacyjne.
• Przygotowywałam pokazy prezentacji multimedialnych z wykorzystaniem projektora oraz na bieżąco korzystałam np. z zasobów portalu edukacyjnego w trakcie zajęć modułowych.
• Zachęcałam młodzież do wyszukiwania informacji w Internecie, korzystania ze słowników i encyklopedii multimedialnych oraz samodzielnego doskonalenia praktycznych umiejętności.
• Zachęcałam młodzież do korzystania z pakietów zawartych na stronie szkoły ZSP5 o tematyce ekonomicznej i handlowej.
• Ukształtowałam wiadomości i umiejętności oraz przygotowałam ćwiczenia na zajęcia modułowe - Insert – program: Rachmistrz (2015/2016)
• Poszerzyłam wiadomości związane z wykorzystaniem programu MS Excel w zakresie stosowania zaawansowanych funkcji, które wykorzystywałam przy tworzeniu na zajęciach elekcyjnych i modułowych dokumentów sprzedażowych oraz listy płac.

Efekty:

dla szkoły:
• Podniesienie jakości pracy szkoły
• Szybsza wymiana informacji pomiędzy uczestnikami edukacji w szkole i poza nią.
• Posiadanie lepiej wykwalifikowanego pracownika.

dla nauczyciela:
• Poszerzyłam swoje wiadomości i umiejętności związane z obsługą nowoczesnych programów komputerowych
• Zwiększyłam atrakcyjność prowadzonych przeze mnie zajęć edukacyjnych wykorzystując urządzenia multimedialne
• Wymieniałam się pomysłami, poglądami, które skłaniają do poszukiwania ciekawych metod pracy, nowych środków dydaktycznych
• Nauczyłam się podejmować decyzje i zdobywać wiedzę w twórczy sposób

dla ucznia:
• Zdobywanie wiedzy w bardziej efektywny, twórczy sposób
• Korzystanie z wiedzy ekonomicznej w szybko rozwijającym się świecie
• Poznanie obsługi nowoczesnych programów wykorzystywanych w działach handlowych i ekonomicznych

Termin wykonania: okres stażu

Dowody realizacji: wpisy do dziennika lekcyjnego, sprawozdania, wydruki, prezentacje zajęć o różnej tematyce

ZADANIE ROZWOJOWE:

3. Organizacja warsztatu pracy własnej oraz szkoły przy użyciu technik komputerowych

Sposoby i formy realizacji:

Prowadząc zajęcia z wykorzystaniem technik komputerowych musiałam zadbać o bieżącą sprawność komputerów, rzutnika oraz aktualizować materiały dydaktyczne.

• Przygotowywałam się do lekcji, poszukiwałam pomysłów, zdobywałam nowe wiadomości dotyczące warsztatu pracy, korzystając z różnych dostępnych źródeł informacji.
• Sprawowałam opiekę nad pomieszczeniem dydaktycznym, wyposażonym w 14 komputerów, laptop i rzutnik multimedialny, które wykorzystuję w codziennej pracy na zajęciach modułowych i lekcyjnych. Komputer i rzutnik są stałymi elementem mojej pracy jako nauczyciela. Systematyczne wykorzystywanie technologii komputerowej i informacyjnej jest prostym i bogatym sposobem wspierania procesów wychowawczo edukacyjnych.
• Wgrywałam programy wykorzystywane w edukacji zawodowej: Insert – program Subiekt, Symfonia – Handel.
• Aby rozwijać własny warsztat pracy opracowałam i wdrażałam materiały dydaktyczne w formie ćwiczeń, zagadnień egzaminacyjnych, instrukcji, testów sprawdzających poziom wiadomości i umiejętności, sprawdzianów, które corocznie modyfikowałam.

Efekty:

dla szkoły:
• Podniesienie jakości pracy szkoły.
• Posiadanie lepiej wykwalifikowanego pracownika.
• Wspieranie procesów wychowawczo edukacyjnych w nowoczesny sposób.

dla nauczyciela:
• Uświadomiłam sobie jak ważna jest znajomość obsługi komputerów w życiu codziennym i w pracy oraz związana z tym satysfakcja.
• Udoskonaliłam własny warsztat pracy.
• Nauczyłam się szybko podejmować decyzje i zdobywać wiedzę w twórczy sposób.

dla ucznia:
• Zdobywanie wiedzy w bardziej efektywny, twórczy sposób.
• Korzystanie z aktualnej wiedzy ekonomicznej w szybko rozwijającym się świecie.

Termin wykonania: okres stażu

Dowody realizacji: tematy lekcyjne na zajęciach, współpraca z administratorem szkoły, sprawozdania


ZADANIE ROZWOJOWE:

4. Zamieszczanie informacji na stronie internetowej z materiałami dla uczniów

Sposoby i formy realizacji:

Stworzyłam stronę internetową http://monikapacek.jimdo.com/, którą wykorzystuję w pracy na zajęciach modułowych i lekcjach, w związku z czym jest ona ciągle modyfikowana zgodnie z aktualnymi potrzebami. Strona posiada zakładki z nazwami zajęć modułowych, których uczę.
• Na bieżąco przesyłam tam ćwiczenia, prezentacje multimedialne do wykorzystania dla uczniów na zajęciach lekcyjnych i modułowych oraz w domu.
• Zamieszczam tam ćwiczenia dotyczące koła zainteresowań – Rynek Kapitałowy do opracowania dla ucznia w domu.
• Często w trakcie lekcji wykorzystuję również zamieszczone tam w zakresie kompetencji zawodowych – testy: czy jesteś przedsiębiorczy?, czy masz zdolności kierownicze?

Efekty:

dla szkoły:
• Podniesienie jakości pracy szkoły
• Szybsza wymiana informacji pomiędzy uczniami.
• Posiadanie lepiej wykwalifikowanego pracownika.
• Podniesienie atrakcyjności zajęć.

dla nauczyciela:
• Uświadomiłam sobie jak ważna jest wykorzystywanie Internetu w życiu codziennym i w pracy oraz jak duże jest zainteresowanie publikacjami internetowymi i związana z tym satysfakcja.
• Urozmaiciłam własny warsztat pracy.
• Mam ogromną satysfakcję gdy efekty mojej pracy są oglądane i oceniane.
• Zwiększyłam inspirację do własnych działań poprzez m.in. zamieszczenie dla uczniów testów z zakresu kompetencji zawodowych i ciągłe zmienianie zagadnień zamieszczanych na stronie internetowej.
• Mam satysfakcję, ponieważ zwiększyła się motywacja młodzieży do pracy
• Nauczyłam się podejmować szybko decyzje

dla ucznia:
• Zdobywanie wiedzy w bardziej efektywny, twórczy sposób
• Możliwość uzupełnienia wiedzy podczas nieobecności na zajęciach edukacyjnych w formie online
• Korzystanie z wiedzy ekonomicznej w szybko rozwijającym się świecie
• Możliwość sprawdzenia swoich kompetencji zawodowych

Termin wykonania: okres stażu

Dowody realizacji: wpisy do dziennika lekcyjnego, sprawozdania, wydruki, potwierdzenia nauczycieli, strona internetowa http://monikapacek.jimdo.com/


ZADANIE ROZWOJOWE:

5. Organizowanie konkursów przedmiotowych z wykorzystaniem techniki komputerowej

Sposoby i formy realizacji:

Zorganizowałam etap szkolnego konkursu komputerowego. Konkurs był efektem wcześniej przeprowadzonych na jednostkach modułowych związanych z wprowadzeniem pojęcia normy i normalizacja. Uczniowie wykonywali częściowo prace w trakcie zajęć, a kończyli je w domu. Najciekawsze prace brały udział w konkursie.
• Opracowałam i wdrożyłam cykl zajęć z wykorzystaniem programów komputerowych w ramach konkursu organizowanego przez PKN w III edycji Normalizacja i ja na temat Jak normy mogą nam pomóc (wrzesień, październik, listopad, grudzień 2014, styczeń 2015 r.)
• Napisałam regulamin konkursu,
• Koordynowałam i wspólnie z innym nauczycielem sprawdzałam prace uczniów w programie PowerPoint zgodnie z regulaminem konkursu,
• Wytypowałam zwycięzców w etapie szkolnym oraz zgłosiłam ich do konkursu ogólnopolskiego, wręczyłam wykonane przez siebie w programie MS World dyplomy.

Efekty:

dla szkoły:
• Podniesienie jakości pracy szkoły
• Podniesienie atrakcyjności zajęć.

dla nauczyciela:
• Uświadomiłam sobie jak ważne jest wprowadzanie form konkursu do zajęć edukacyjnych i związana z tym satysfakcja.
• Urozmaiciłam własny warsztat pracy.
• Mam ogromną satysfakcję gdy efekty pracy młodzieży, które zamieściłam w gablocie są oglądane i oceniane.

dla ucznia:
• Zdobywanie wiedzy w bardziej efektywny, twórczy sposób.
• Korzystanie z wiedzy ekonomicznej w szybko rozwijającym się świecie.
• Większa motywacja do pracy w trakcie zajęć edukacyjnych.

Termin wykonania: okres stażu

Dowody realizacji: wpisy do dziennika lekcyjnego, sprawozdania, wydruki, gablota w Sali 114


ZADANIE ROZWOJOWE:

6. Opracowanie i wdrożenie cyklu zajęć z wykorzystaniem programów komputerowych

Sposoby i formy realizacji:

W trakcie większości zajęć edukacyjnych, które prowadzę wykorzystuję różne programy komputerowe. Wdrożyłam m.in. cykl zajęć prowadzony metodą projektu w wersji angielskiej, w trakcie których młodzież miała stworzyć akta pracownicze w programie MS World i Publisher, zamieszczone zgodnie z obowiązującymi wymogami w Teczce akt osobowych pracownika.

• Sformułowanie opisu projektu – Teczka akt osobowych pracownika
• Podział na dwuosobowe grupy
• Zawarcie z nauczycielem kontraktu na wykonanie projektu
• Podanie zagadnień do rozważenia, warunków działania i kryteriów wykonania
• Analiza, zidentyfikowanie działań, zbieranie i porządkowanie materiałów
• Wykonanie projektu
• Prezentacja projektu i ocena

Efekty:

dla szkoły:
• Podniesienie jakości pracy szkoły.
• Podniesienie atrakcyjności zajęć.

dla nauczyciela:
• Urozmaiciłam własny warsztat pracy.
• Wykorzystałam metodę projektu.
• Mam satysfakcję ze zwiększenia motywacji młodzieży.
• Nauczyłam się dokonywać oceny pracy w grupie

dla ucznia:
• Zdobywanie wiedzy w bardziej efektywny, twórczy sposób
• Praca w grupie
• Zdobycie umiejętności tworzenia dokumentów osobowych pracownika.

Termin wykonania: okres stażu

Dowody realizacji: wpisy do dziennika lekcyjnego, prace młodzieży§8 ust.2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.


ZADANIE ROZWOJOWE:

1. Opublikowanie sprawozdania z planu rozwoju

Sposoby i formy realizacji:

Opublikowałam sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego na stronę internetową Edusk.pl (Ewaluacja planu rozwoju zawodowego

Efekty:

dla szkoły:
• Posiadanie dobrze wykwalifikowanego pracownika

dla nauczyciela:
• Uświadomiłam sobie jak ważna jest wymiana doświadczeń i dzielenie się wiedzą oraz jak duże jest zainteresowanie publikacjami internetowymi i związana z tym satysfakcja.
• Mam ogromną satysfakcję gdy efekty mojej pracy są wielokrotnie oglądane i oceniane
• Zaprezentowałam własny dorobek zawodowy

dla ucznia:
• Możliwość pracy na zajęciach edukacyjnych z bardziej wykwalifikowanym nauczycielem.

Termin wykonania: 30.05.2016

Dowody realizacji: strona internetowa Edux.pl


ZADANIE ROZWOJOWE:

2. Praca w zespole przedmiotów zawodowych

Sposoby i formy realizacji:

Na bieżąco przygotowywałam młodzież do egzaminów zawodowych, była członkiem zespołu nadzorującego w trakcie egzaminów maturalnych, robiłam analizy testów sumatywnych. opracowałam plany pracy oraz przedmiotowe systemy oceniania, testy sumujące i diagnostyczne z przedmiotów zawodowych.

• Przygotowywałam uczniów do egzaminu zawodowego Kwalifikacja A.35, A36 – rozwiązywałam zadania egzaminacyjne po zajęciach lekcyjnych.
• Brałam udział w zespole zadaniowym, który zajmował się zmianami związanym z regulaminem szkoły dotyczącym średniej ważonej ocen wystawianych na koniec zadań edukacyjnych.
• Omawiałam zagadnienia związane z egzaminem zawodowym z innymi nauczycielami przedmiotów zawodowych w trakcie specjalnie do tego celu powoływanych zebrań.
• Opracowywałam analizy testów sumatywnych, dotyczące efektów z badania opanowanej wiedzy i ukształtowanych umiejętności uczniów. Analizy te zostały przedstawione na Radzie Pedagogicznej przez kierownika praktyk.
• Zorganizowałam stoiska sprzedażowe i przeprowadziłam wspólnie z innymi nauczycielami symulację praktycznych próbnych egzaminów zawodowych z wykorzystaniem kas fiskalnych oraz obecności komisji egzaminacyjnej z omówieniem- kwalifikacja A.18 (maj 2016).
• Opracowałam w programie MS Excel, przesłałam oraz omówiłam analizę próbnego praktycznego egzaminu – kwalifikacja A-18 nauczycielom kształcenia zawodowego drogą elektroniczną.
• Przez cały okres stażu byłam uczestnikiem zespołu nadzorującego w trakcie egzaminu maturalnego w innej szkole.
• Wymieniałam się doświadczeniami z nauczycielami uczącymi pokrewnych przedmiotów.
• Opracowałam i udostępniałam do wykorzystania przez innych nauczycieli materiały dydaktyczne, dotyczące egzaminów zawodowych i innych materiałów edukacyjnych.

Efekty:

dla szkoły:
• Podniesienie jakości pracy szkoły poprzez praktyczne przygotowanie uczniów do egzaminów zawodowych

dla nauczyciela:
• Poprawiły się wzajemne kontakty interpersonalne w relacjach nauczyciel-nauczyciel
• Nabyłam umiejętności współpracy z nauczycielami oraz uczniami, rozmowy z innymi o swoich pomysłach, tolerancji wobec odmiennego zdania
• Nauczyłam się dokonywać analiz i wykorzystywać je w pracy nauczyciela.

dla ucznia:
• Zdobywanie wiedzy w bardziej efektywny, twórczy sposób
• Poprawa wzajemnych kontaktów interpersonalnych w relacjach nauczyciel-uczeń.
• Lepsze przygotowanie do egzaminów zawodowych


Termin wykonania: okres stażu

Dowody realizacji: wpisy do dziennika lekcyjnego, potwierdzenia nauczycieli


ZADANIE ROZWOJOWE:

3. Prowadzenie otwartych zajęć

Sposoby i formy realizacji:

Przeprowadziłam lekcję otwartą - Jednostka modułowa: M1.J4e Organizowanie pracy biurowej - Temat zajęć: Curriculum Vitae (23.10.2013).

Efekty:

dla szkoły:
• Posiadanie lepiej wykwalifikowanych pracowników

dla nauczyciela:
• Dzieliłam się moimi spostrzeżeniami i wnioskami po obserwacji lekcji innych nauczycieli
• Zaprezentowałam własny dorobek zawodowy
• Poprawiły się wzajemne kontakty interpersonalne w relacjach nauczyciel-nauczyciel
• Nabyłam umiejętności współpracy z nauczycielami oraz uczniami, rozmowy z innymi o swoich pomysłach, tolerancji wobec odmiennego zdania

dla ucznia:
• Zdobywanie wiedzy o tym jak napisać profesjonalne CV
• Kontakty interpersonalne w relacjach nauczyciel-uczeń

Termin wykonania: okres stażu

Dowody realizacji: potwierdzenia nauczycieli,ZADANIE ROZWOJOWE:

4. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem

Sposoby i formy realizacji:

Wspólnie z innymi nauczycielami organizowałam dni zawodów oraz organizowałam konkursy
• Wykorzystałam wiedzę z Warsztatów metodycznych Gry symulacyjne skuteczną metodą rozwijającą kompetencje społeczne i zawodowe (03.04.2014) poprzez organizowanie, przygotowanie trwałych materiałów do wielokrotnego wykorzystania i przeprowadzenie wspólnie z innymi nauczycielami różnych przedmiotów zawodowych całodniowych zajęć otwartych w formie gry edukacyjnej Gra chłopska. Gra pokazywała w praktyce jakie są uwarunkowania dotyczące prowadzenia prawdziwego biznesu. Zajęcia miały charakter korelacji międzyprzedmiotowej. W trakcie warsztatów zostały wykorzystane elementy przedsiębiorczości, ekonomii, handlu, towaroznawstwa, historii, organizowane w ramach Dnia ekonomisty, w których brała udział młodzież z trzech klas ekonomicznych (maj 2016). Szkoła wzbogaciła się o trwałe materiały dydaktyczne w postaci gry symulacyjnej Gra chłopska.
• Zorganizowałam oraz przeprowadziłam Dzień handlowca i sprzedawcy oraz Warsztatów dla gimnazjalistów w ZSP5 wspólnie z innym nauczycielem. Napisałam harmonogram, przeprowadziłam konkurs na najciekawsze stoisko sprzedażowe, sporządziłam zaświadczenia poświadczające udział w warsztatach dla gimnazjalistów (luty 2014)
• Współpracowałam z innymi nauczycielami w organizacji Międzyszkolnego Konkursu „Wszystko o euro”- etap szkolny – napisanie testu, wyłonienie zwycięzcy w etapie szkolnym (listopad 2013)

Efekty:

dla szkoły:
• Podniesienie jakości pracy szkoły
• Szkoła wzbogaciła się o trwałe materiały dydaktyczne w postaci gry symulacyjnej Gra chłopska.

dla nauczyciela:
• Poszerzyłam swoje wiadomości i umiejętności związane z wykorzystaniem gier symulacyjnych w edukacji.
• Zwiększyłam atrakcyjność prowadzonych przeze mnie zajęć edukacyjnych wykorzystując gry symulacyjne i konkursy.

dla ucznia:
• Zdobywanie wiedzy w bardziej efektywny, twórczy sposób.
• Korzystanie z wiedzy ekonomicznej w szybko rozwijającym się świecie.
• Nauka prowadzenia firmy poprzez symulację pracy w środowisku biznesowym.
• Zdobycie wiedzy o uwarunkowaniach Euro.
• Zdobycie wiedzy jak zorganizować ciekawe stoisko sprzedażowe.

Termin wykonania: okres stażu

Dowody realizacji: wpisy do dziennika lekcyjnego, na stronie internetowej szkoły, zdjęcia, sprawozdania

REALIZACJA CO NAJMNIEJ TRZECH ZADAŃ WYSZCZEGÓLNIONYCH W §8 ust.2 pkt 4
§8 ust.2, pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

ZADANIE ROZWOJOWE:

1. Opracowanie i wdrożenie własnego programu koła zainteresowań

Sposoby i formy realizacji:

Wzbogacałam swój warsztat pracy z uczniem zdolnym. Praca z uczniem zdolnym jest dla mnie wyzwaniem, które mobilizuje do samorozwoju oraz poszukiwania nowoczesnych metod i form pracy. Pomysł, żeby w szkole prowadzić zajęcia koła „Obsługa programu komputerowego Symfonia - Handel“ oraz Rynek kapitałowy w formie online przyszedł mi do głowy na początku roku szkolnego 2015/2016. Uczniowie technikum klas pierwszych oraz klas drugich zgłosili zapotrzebowanie na takie zajęcia dodatkowe, które byłyby bezpośrednio związane z ich zawodem. Rezultatem analizy opisanej sytuacji było wyłonienie grupy uczniów, którzy uczestniczyliby w kołach zainteresowań.

• Opracowałam i wdrożyłam własny program koła zainteresowań w formie kursu i zagadnień tematycznych zakończonych zaświadczeniem zdobycia określonych umiejętności dla podniesienia efektywności pracy z uczniem zdolnym na temat Obsługa programu do prowadzenia działalności handlowej w firmie Symfonia – Handel (2015/2016)
• Opracowałam i wdrożyłam własny program koła zainteresowań w formie kursu i zagadnień tematycznych zakończonych zaświadczeniem zdobycia określonych umiejętności dla podniesienia efektywności pracy z uczniem zdolnym w formie online na temat Rynek kapitałowy (2015/2016)

ZADANIE ROZWOJOWE:

2. Wdrażanie oraz realizacja Modułowego programu nauczania Modułowego programu nauczania Technik Ekonomista 331403
oraz Modułowego programu nauczania Technik Handlowiec 522305

Sposoby i formy realizacji:

Wdrażałam, realizowałam i monitorowałam w okresie stażu opracowanego (rok przed rozpoczęciem stażu) wspólnie z grupą nauczycieli przedmiotów zawodowych Modułowego programu nauczania - Technik Handlowiec oraz Technik Ekonomista w klasach drugich i trzecich technikum handlowego i ekonomicznego. Programy zostały dopuszczone do użytku 31.08.2012 r. oraz wdrażane były w klasach pierwszych w 2012 r., ale ich realizacja w klasach drugich i trzecich odbyła się w latach 2013, 2014.

Efekty:

dla szkoły:
• Podniesienie jakości pracy szkoły
• Wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły

dla nauczyciela:
• Zdobyłam doświadczenie w organizacji własnej pracy w trakcie wdrażania nowych programów edukacyjnych
• Zwiększyłam atrakcyjność prowadzonych przeze mnie zajęć edukacyjnych
• Różnorodna oferta edukacyjna mi daje możliwość zdobycia nowych doświadczeń oraz umiejętności

dla ucznia:
• Możliwość zdobycia zaświadczenia uczestnictwa w określonym kole zainteresowań
• Korzystanie z wiedzy ekonomicznej w szybko rozwijającym się świecie
• Poszerzenie zakresu wiedzy związanej z wykonywanym w przyszłości zawodem
• Różnorodna oferta edukacyjna zwiększa motywację uczniów do nauki

Termin wykonania: okres stażu

Dowody realizacji: wpisy do dziennika lekcyjnego, sprawozdania, programy kół zainteresowań, zaświadczenia uczestnictwa w kursie, plany pracy, ankiety ewaluacyjne, testy sprawdzające wiedzę.

§8, ust. 2, pkt 4b
Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych

ZADANIE ROZWOJOWE:

1. Uzyskanie kwalifikacji egzaminatora OKE oraz wykorzystanie posiadanych już kwalifikacji egzaminatora (zawód sprzedawca)

Sposoby i formy realizacji:

Przed rozpoczęciem stażu zdobyłam kwalifikacje egzaminatora w zawodzie sprzedawca oraz egzaminatora egzaminu maturalnego z informatyki. Podjęłam działania mające na celu uzyskanie kwalifikacji egzaminatora - zawód handlowiec lub ekonomista.
• W tym celu napisałam wniosek o odbycie kwalifikacji egzaminatora - zawód handlowiec lub ekonomista i przedłożyłam go w OKE, a także dowiadywałam się czy nie są organizowane szkolenia w tym zakresie.
• Moje kwalifikacje egzaminatora po zmianie formy egzaminów się zdezaktualizowały dlatego odbyłam szkolenie uzupełniające dla egzaminatorów egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie zorganizowane przez KOWEZiU w partnerstwie z CKE w ramach projektu Modernizacja egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (26.01.2013).

Efekty:

dla szkoły:
• Podniesienie jakości pracy szkoły

dla nauczyciela:
• Zdobyłam nowe doświadczenia w trakcie przeprowadzania próbnych egzaminów zawodowych
• Wiem jak przeprowadzić egzamin praktyczny potwierdzający kwalifikacje w zawodzie sprzedawca

dla ucznia:
• Możliwość lepszego przygotowania do egzaminów zawodowych

Termin wykonania: okres stażu

Dowody realizacji: zaświadczenie KOWEZiU/BP/P8/1838/13

ZADANIE ROZWOJOWE:

2. Pełnienie funkcji egzaminatora

Sposoby i formy realizacji:

Podjęłam działania w celu pełnienia funkcji egzaminatora
• Cyklicznie uaktualniam dane w panelu egzaminatora z wyrażeniem chęci podjęcia zadań egzaminatora (Wykonywałam funkcję egzaminatora po uzyskaniu stopnia nauczyciela mianowanego, przed rozpoczęciem stażu na nauczyciela dyplomowanego – podpisałam umowę zlecenia/o dzieło w dniu 18.06.2007).
• Wykorzystuję kwalifikacje egzaminatora OKE w celu przygotowania młodzieży do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, Przygotowuję młodzież do zewnętrznych egzaminów. Przeprowadzałam próbne egzaminy praktyczne - kwalifikacja A.18 w kilku częściach z wykorzystaniem zasad punktacji próbnego egzaminu zawodowego oraz omawiałam przeprowadzane egzaminy próbne. Wykorzystywałam gotowe oraz opracowane przez siebie arkusze egzaminacyjne dla klasy ZSZ zawód sprzedawca oraz uczniów technikum handlowego (maj i czerwiec 2014 i 2015).

Efekty:

dla szkoły:
• Posiadanie lepiej wykwalifikowanego pracownika

dla nauczyciela:
• Zdobyłam kwalifikacje egzaminatora w zawodzie sprzedawca
• Wiem jak przeprowadzić egzamin praktyczny potwierdzający kwalifikacje w zawodzie sprzedawca
• Poprawiły się wzajemne kontakty interpersonalne w relacjach nauczyciel-nauczyciel

dla ucznia:
• Możliwość lepszego przygotowania się do egzaminów zawodowych
• Poprawa wzajemnych kontaktów interpersonalnych w relacjach nauczyciel-uczeń


Termin wykonania: okres stażu

Dowody realizacji: wykonane przeze mnie atrapy towarów, poświadczenia nauczycieli

§8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

ZADANIE ROZWOJOWE:

1. Obserwacja i analiza możliwości ucznia, kształtowanie umiejętności kluczowych w trakcie pracy z uczniem zdolnym i słabym

Sposoby i formy realizacji:


Prowadziłam zajęcia wyrównawcze i doskonalące. Przez cały okres stażu prowadziłam zajęcia o charakterze wyrównawczym, nie zapominając o uczniach mających trudności w nauce. Na zajęciach tych, uczniowie chętnie dzielili się swoimi problemami związanymi z nauką. Na tej podstawie podejmowałam działania zmierzające do niwelowania tych trudności. Na zajęciach doskonalących prowadziłam koła zainteresowań oraz przygotowywałam uczniów do konkursów.
• Przygotowywałam uczniów do prezentacji na Dzień Handlowca oraz Warsztaty z gimnazjalistami.
• Wprowadziłam godziny konsultacji dostosowanych do potrzeb ucznia, które zostały zamieszczone na stronie szkoły http://zsp5lodz.pl/ na zajęcia wyrównawcze jak i doskonalące.
• Zróżnicowałam stopnień trudności zadań.
• Zwracałam uwagi na błędy ortograficzne i stylistyczne w mowie i piśmie w trakcie zajęć edukacyjnych i zajęć pozalekcyjnych.
• Motywowałam młodzież do konkursów związanych z edukacja ekonomiczną i informatyczną.

Efekty:

dla szkoły:
• Podniesienie jakości pracy szkoły
• Wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły

dla nauczyciela:
• Zdobyłam doświadczenie w organizacji własnej pracy w trakcie wdrażania zróżnicowania godzin konsultacji
• Zwiększyłam atrakcyjność prowadzonych przeze mnie zajęć edukacyjnych
• Możliwość zdobycia nowych doświadczeń oraz umiejętności.

dla ucznia:
• Różnorodna oferta edukacyjna stosowana przeze mnie zwiększa motywację uczniów do nauki
• Możliwość zdobycia doświadczeń w trakcie prezentowania swojej wiedzy
• Poszerzenie zakresu wiedzy związanej z wykonywanym w przyszłości zawodem
• Możliwość uzupełnienia wiedzy

Termin wykonania: okres stażu

Dowody realizacji: wpisy do dziennika lekcyjnego, sprawozdania, programy kół zainteresowań, zaświadczenia uczestnictwa w kursie, plany pracy, ankiety ewaluacyjne, testy sprawdzające wiedzę.

ZADANIE ROZWOJOWE:

2. Opracowanie i wdrożenie lekcji z przedmiotów ekonomicznych

Sposoby i formy realizacji:

Jako nauczyciel przedmiotów ekonomicznych stanęłam przed sporym wyzwaniem, ponieważ uczyłam wielu przedmiotów w klasach technikum handlowego, technikum ekonomicznego oraz ZSZ – zawód sprzedawca, tj. Towar jako przedmiot handlu, Sprzedaż towaru oraz prowadziłam zajęcia w trakcie jednostek modułowych, tj. Prowadzenie działalności handlowej, Organizowanie działalności handlowej, Prowadzenie biura handlowego, Przyjmowanie dostaw, Przedsiębiorca w handlu, Organizacja pracy biurowej, Magazynowanie towarów, Prowadzenie polityki kadrowej i zastosowanie programów kadrowo - płacowych, Zastosowanie programów magazynowo – sprzedażowych. Przykładowo
• ukształtowałam wiadomości i umiejętności oraz przygotowałam ćwiczenia na zajęcia modułowe z wykorzystaniem programów komputerowych, przykładowo - Insert – program: Gratyfikant, (okres stażu).
• opracowałam i wdrożyłam lekcje związane z towaroznawstwem wykorzystując różne prezentacje multimedialne, filmy, produkty spożywcze i przemysłowe z zachowaniem przepisów BHP. Przykładowo na zajęcia o temacie Charakterystyka towaroznawca miodu i innych substancji słodzących wykorzystywałam krótkie filmy z udziałem Katarzyny Bosadzkiej, krzyżówki, różnego rodzaju miody i substancje słodzące.
• przygotowywałam ćwiczenia gdzie uczniowie wypełniali różne dokumenty wykorzystywane w handlu i w biurze.
• Uczniowie przygotowywali również makiety związane z handlem i biurowością.

Efekty:

dla szkoły:
• Podniesienie jakości pracy szkoły poprzez wykorzystanie różnorodnych form pracy

dla nauczyciela:
• Zwiększyłam atrakcyjność prowadzonych przeze mnie zajęć edukacyjnych wykorzystując prezentacje multimedialne, filmy, produkty spożywcze i przemysłowe, druki dokumentów, krzyżówki, wykonywanie makiet

dla ucznia:
• Zdobywanie wiedzy w bardziej efektywny, twórczy sposób.
• Nauka wykonywania zadań w handlu i biurze poprzez symulację pracy w naturalnym środowisku


Termin wykonania: okres stażu

Dowody realizacji: wpisy do dziennika lekcyjnego, na stronie internetowej szkoły, zdjęcia, sprawozdania

ZADANIE ROZWOJOWE:

3. Wykorzystanie technologii komputerowej i informacji w pracy pedagogicznej

Sposoby i formy realizacji:

Podczas pracy pedagogicznej, które prowadzę technologię komputerową.
• Opracowywałam przy użyciu komputera ankiety, sprawozdania, analizy oraz dokumentację szkolną, jak plany pracy, wymagania na poszczególne oceny, pomoce dydaktyczne, scenariusze zajęć i uroczystości, elementów gazetek ściennych, zaproszenia i dyplomów na różne uroczystości szkolne, podziękowania itp.
• Odbyłam szkolenie Synergia Librus – (08.09.2015) dzięki czemu wykorzystuję w procesie oceniania i kontroli frekwencji ucznia - dziennik elektroniczny LIBRUS, co znacznie usprawnia moją pracę.

Efekty:

dla szkoły:
• Podniesienie jakości pracy szkoły
• Szybsza wymiana informacji pomiędzy uczestnikami edukacji w szkole
• Posiadanie lepiej wykwalifikowanego pracownika

dla nauczyciela:
• Uświadomiłam sobie jak ważna jest wykorzystywanie Internetu w życiu codziennym i w pracy
• Mam ogromną satysfakcję gdy efekty mojej pracy są oglądane i oceniane.
• Nauczyłam się podejmować decyzje i zdobywać wiedzę w twórczy sposób

dla ucznia:
• Zdobywanie wiedzy w bardziej efektywny, twórczy sposób
• Korzystanie z wiedzy ekonomicznej w szybko rozwijającym się świecie

Termin wykonania: okres stażu

Dowody realizacji: wpisy do dziennika lekcyjnego, sprawozdania, wydruki, potwierdzenia nauczycieli, strona internetowa Edux.pl


ZADANIE ROZWOJOWE:

4. Organizowanie i doskonalenie warsztatu pracy

Sposoby i formy realizacji:

Wciąż doskonalę swój warsztat pracy
• Zorganizowałam ponumerowane komputerowe stanowiska pracy.
• Przedstawiałam i konsekwentnie wdrażałam sposób organizacji pracy na zajęciach lekcyjnych i modułowych wykorzystując Regulamin pracowni komputerowej.
• Zorganizowałam stanowisko handlowe, symulujące sklep z atrapami towarów do pracy na zajęciach lekcyjnych i modułowych.

Efekty:

dla szkoły:
• Lepsza organizacja pracy szkoły

dla nauczyciela:
• Urozmaiciłam własny warsztat pracy
• Mam ogromną satysfakcję gdy efekty mojej pracy są oglądane i oceniane
• Mam satysfakcję, ponieważ zwiększyła się motywacja młodzieży do pracy

dla ucznia:
• Zdobywanie wiedzy w bardziej efektywny, twórczy sposób
• Możliwość pracy na zajęcia w sposób zorganizowany

Termin wykonania: okres stażu

Dowody realizacji: sprawozdania, stoisko handlowe w Sali 114, komputery, tematy w dzienniku lekcyjnym, regulamin pracowni komputerowej


ZADANIE ROZWOJOWE:

5. Organizowanie i współorganizowanie wycieczek integracyjnych i przedmiotowych

Sposoby i formy realizacji:

Organizowałam wycieczki przedmiotowe integrujące młodzież.
• Organizowałam cykl wycieczek integracyjnych i przedmiotowych do różnych sklepów w Manufakturze w Łodzi gdzie były przeprowadzane zajęcia w formie gier biznesowych i ćwiczeń w naturalnym środowisku pracy.
• Zorganizowałam wycieczkę do muzeum Fabryki gdzie młodzież zapoznała się z zagadnieniami towaroznawczymi związanymi z włókiennictwem. Wysłuchała prelekcji jak wyglądało prowadzenie biznesu dawniej, przedstawione na przykładzie powieści Władysława Reymonta Ziemia obiecana oraz kulturą i dziedzictwem Łodzi.
• Zorganizowałam wycieczkę do siedziby ZUS dniu 23 listopada 2015 r. uczniowie klasy I ea uczestniczyli w seminarium, prowadzonym w siedzibie ZUS w Łodzi, pt. "Rozpoczynasz prowadzenie działalności - poznaj swoje prawa i obowiązki" - w ramach którego zostało omówione:
- zgłoszenie prowadzenia działalności,
- zgłoszenie siebie i ewentualnych pracowników do ubezpieczeń,
- składanie dokumentów rozliczeniowych i opłacanie składek,
- jakość przekazywanych danych a rozliczenie konta,
- zasady wypełniania i korygowania dokumentów,
- zasiłki,
- ulgi,
- e-płatnik, program Płatnik, PUE – korzyści.

Efekty:

dla szkoły:
• Podniesienie atrakcyjności zajęć edukacyjnych.

dla nauczyciela:
• Urozmaiciłam własny warsztat pracy.
• Zacieśniła się więź międzyosobowa, pomiędzy młodzieżą, ale również pomiędzy mną a nimi
• Mam satysfakcję, ponieważ zwiększyła się motywacja młodzieży do pracy

dla ucznia:
• Zdobywanie wiedzy w bardziej urozmaicony sposób
• Zdobywanie wiedzy w naturalnych warunkach pracy
• Zdobywanie wiedzy o ZUS w naturalnych warunkach
• Poznawanie kultury i dziedzictwa Łodzi

Termin wykonania: okres stażu

Dowody realizacji: wpisy do dziennika lekcyjnego, sprawozdania, wydruki, potwierdzenia nauczycieli, wpisy na stronie internetowej szkoły


ZADANIE ROZWOJOWE:

6. Organizowanie warsztatu pracy własnej oraz szkoły przy użyciu technik komputerowych

Sposoby i formy realizacji:

Pracownia komputerowa, której byłam opiekunem ma już sporo lat. Komputery są bardzo wyeksploatowane przez co wymagały ciągłych napraw i modernizacji. Współpracowałam w tym zakresie z administratorem opiekującym się wszystkimi pracowniami w szkole, który dokonywał większych napraw i wymieniał sprzęt na nowy.
• Nadawałam konta użytkownikom w sali informatycznej.
• Opiekowałam się pracownią komputerową poprzez przeprowadzanie czynności konserwacyjnych komputerów: defragmentację dysku, wgrywanie aktualnych programów komputerowych Adobe, dzięki czemu mogłam przeprowadzać zajęcia edukacyjne związane z obsługą tych programów.
• Dbałam o sprawniejszą pracę i zasoby pracowni komputerowej poprzez bieżącą wymianę uszkodzonych kabli, myszek, monitorowałam sprawność sprzętu komputerowego.
• Monitorowałam poprawność programów wgrywanych przez administratora.
• w momencie gdy komputery w pracowni informatycznej działają nieco szybciej i są sprawne, zwiększa się efektywność pracy na zajęciach lekcyjnych i warsztatowych

Efekty:

dla szkoły:
• Podniesienie jakości pracy szkoły poprzez lepszą organizację pracy na zajęciach edukacyjnych

dla nauczyciela:
• Poszerzyłam swoje wiadomości i umiejętności związane z obsługą nowoczesnych programów komputerowych
• Zwiększyłam atrakcyjność prowadzonych przeze mnie zajęć edukacyjnych wykorzystując urządzenia multimedialne
• Wymieniałam się pomysłami, poglądami z administratorem pracowni informatycznych

dla ucznia:
• Zdobywanie wiedzy w bardziej efektywny, twórczy sposób
• Poznanie obsługi programów wykorzystywanych w działach handlowych i ekonomicznych

Termin wykonania: okres stażu

Dowody realizacji: sprawozdania, zaświadczenia administratora


ZADANIE ROZWOJOWE:

7. Zamieszczanie różnych informacji na stronie internetowej szkoły za pośrednictwem administratora strony internetowej szkoły

Sposoby i formy realizacji:


Sporo zadań, które zrealizowałam zostało zamieszczone na stronie internetowej szkoły ZSP nr 5
• Opracowywałam i zamieszczałam relacje i zdjęcia na stronie internetowej szkoły dotyczące przekazania darów dla schroniska dla zwierząt i otrzymania podziękowań od schroniska dla szkoły (18 grudnia 2015 i 24 lutego 2014).
• Zamieszczałam zdjęcia na stronie internetowej szkoły z okazji Dnia handlowca i sprzedawcy (13.02.2014)
• Opracowywałam i zamieszczałam relacje i zdjęcia na stronie internetowej szkoły dotyczące Dnia przedsiębiorczości (20.04.2016)
• Opracowywałam i zamieszczałam relację z organizacji Warsztatów dla gimnazjalistów promujących szkołę (3, 4.12.2015)
• Opracowywałam i zamieszczałam relacje i zdjęcia na stronie internetowej szkoły dotyczące relacji z uczestnictwa w seminarium w siedzibie ZUS uczniów klasy I ea w ramach tygodnia przedsiębiorcy w ZUS (23.11.2015)

Efekty:

dla szkoły:
• Podniesienie jakości pracy szkoły
• Szybsza wymiana informacji pomiędzy uczestnikami edukacji w szkole i poza nią
• Wzrost prestiżu szkoły w środowisku lokalnym
dla nauczyciela:
• Wymieniałam się pomysłami, poglądami, które skłaniają do poszukiwania ciekawych metod pracy

dla ucznia:
• Zapoznanie się z działaniami motywującymi do pracy w szkole
• Podnoszenie oceny szkoły oczach ucznia

Termin wykonania: okres stażu

Dowody realizacji: wpisy do dziennika lekcyjnego, sprawozdania, wydruki, prezentacje zajęć o różnej tematyce


ZADANIE ROZWOJOWE:

8. Rozwijanie zainteresowań ekonomicznych młodzieży

Sposoby i formy realizacji:

Od wielu lat prowadzę społecznie dodatkowe zajęcia, konsultacje, których owocem są znaczne osiągnięcia uczniów. Jednak nie w każdym konkursie uczniowie osiągali punktowane miejsca, ale biorąc udział, mogli poznać zasady zdrowej rywalizacji, promowali swoją szkołę. Poprzez przygotowanie uczniów do konkursów, wzbogacałam swój warsztat pracy z uczniem zdolnym.

Koordynowałam etap szkolny i etap międzyszkolny Konkursu wiedzy o ZUS
• przygotowałam, wydrukowałam i przekazałam materiały na konkurs,
• poprowadziłam zajęcia związane z wiedzą o ZUS i zgłosiłam uczniów do konkursu.
• Zorganizowałam komisję egzaminacyjną,
• Przywiozłam testy, przeprowadziłam konkurs, sprawdziłam prace wspólnie z członkami komisji,
• Sporządziłam protokół, wspólnie z komisją wytypowałam zwycięzców,
• Zawiozłam wyniki konkursu do ZUS.
• Po wygraniu przez grupę młodzieży etapu szkolnego konkursu i zakwalifikowaniu się do następnego etapu (październik, listopad 2015), zawiozłam finalistów do Zduńskiej Woli gdzie odbywał się etap międzyszkolny (marzec 2016). Uczennice zdobyły dobre miejsce w finale drugiego etapu konkursu, ale do trzeciego etapu przeszła jedna grupa licealistów z województwa łódzkiego.
• Otrzymałam podziękowania od ZUS za koordynację konkursu. Byłam również współkoordynatorem etapu szkolnego wiedzy o ZUS w październiku i listopadzie w 2014 r.

Efekty:

dla szkoły:
• Podniesienie jakości pracy szkoły
• Szkoła mogła korzystać z materiałów dydaktycznych w postaci prezentacji multimedialnej i filmów Wiedza o ZUS, zamieszczonych na stronie internetowej ZUS

dla nauczyciela:
• Uaktualniłam swoje wiadomości związane z wiedzą o ZUS
• Zwiększyłam atrakcyjność prowadzonych przeze mnie zajęć edukacyjnych, wykorzystując prezentacje multimedialne i filmy Wiedza o ZUS, zamieszczonej na stronie internetowej ZUS oraz materiały szkoleniowe

dla ucznia:
• Zdobywanie wiedzy poprzez uczestnictwo w konkursie
• Korzystanie z wiedzy ekonomicznej w szybko rozwijającym się świecie.
• Zdobycie wiedzy o ZUS
.

Termin wykonania: okres stażu

Dowody realizacji: wpisy do dziennika lekcyjnego, na stronie internetowej szkoły, zdjęcia, sprawozdania
§ 8 ust.2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami


ZADANIE ROZWOJOWE:

1. Aktywny udział w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań opiekuńczo-wychowawczych

Sposoby i formy realizacji:

• Promowałam samorządność wychowanków poprzez pomoc w organizacji Dnia handlowca w lutym 2015, na którym dwóch uczniów ZSP nr 5 za pomocą prezentacji wykonanych w programie Power Point zademonstrowało w jaki sposób można poprowadzić własny biznes. Jeden z uczniów oprócz wiedzy, którą zdobyli w szkole, przedstawiali swoje doświadczenia, które zdobył podczas prowadzenia własnej firmy. W tym dniu były też wygłaszane prelekcje przez Dyrektora banku oraz Dyrektora ds. marketingu firmy GO Sport.
• Brałam udział w zajęciach psychoedukacyjnych w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej dla Młodzieży w Łodzi, składające się z trzech szkoleń:
- Jak motywować nie tylko do nauki? (07.05.2016)
- Konsekwencja – utrapienie rodziców czy dzieci? (07.05.2016)
- Być rodzicem Nastolatka i przetrwać. (07.05.2016).
• Współpracowałam z psychologiem i pedagogiem szkolnym w rozwiazywaniu bieżących problemów wychowawczych.
• Realizowałam program wychowawczy szkoły i stosowałam profilaktykę dotyczącą uzależnień w trakcie zajęć edukacyjnych Towar jako przedmiot handlu. Podczas zajęć na temat Charakterystyka towaroznawcza alkoholu mówiłam o szkodliwości i negatywnych skutkach społecznych picia alkoholu.


Efekty:

dla szkoły:
• Podniesienie jakości pracy szkoły
• Nawiązanie kontaktów z przedstawicielami Banku i Go Sportu

dla nauczyciela:
• Poznałam ciekawych ludzi
• Zwiększyłam motywację uczniów do nauki przedmiotów ekonomicznych
• Zwiększyłam atrakcyjność prowadzonych przeze mnie zajęć edukacyjnych, wykorzystując wiedzę praktyczną przedstawicieli biznesu
• Promowałam samorządność wychowanków
• Wiem jak motywować młodzież do nauki
• Potrafię wykorzystać zagadnienia towaroznawcze do profilaktyki uzależnień

dla ucznia:
• Zderzenie się z prawdziwymi realiami w świecie biznesu poprzez kontakt z osobami, które zarządzają prowadzeniem firm w praktyce
• Korzystanie z wiedzy ekonomicznej w szybko rozwijającym się świecie.
• Zdobycie wiedzy o tym jak prowadzić własną firmę
• Możliwość promocji swojej wiedzy dla uczniów, którzy wygłosili prelekcję o prowadzeniu biznesu

Termin wykonania: okres stażu

Dowody realizacji: wpisy do dziennika lekcyjnego, sprawozdania, wydruki, potwierdzenia nauczycieli


ZADANIE ROZWOJOWE:

2. Rozbudzanie potrzeb czytelniczych w zakresie dyscyplin ekonomicznych

Sposoby i formy realizacji:

• Zachęcałam uczniów do korzystania z publikacji ekonomicznych w Internecie, wskazanych przez nauczyciela oraz pozycji książkowych występujących w Bibliotece szkolnej o tematyce ekonomicznej i informatycznej.
• Konsultowałam z nauczycielem bibliotekarzem i kierownikiem praktyk wyboru pozycji książkowych z zakresu ekonomii i informatyki celem wzbogacania księgozbioru.
• Zamawiałam podręczniki szkolne za pośrednictwem kierownika praktyk, tj. znowelizowany Kodek Pracy, testy i zadania do egzaminów zawodowych, podręczniki do wszystkich przedmiotów oraz jednostek modułowych, których jestem wykładowcą.
• Opracowywanie dyplomów dla uczniów biorących udział w konkursach w zakresie dyscyplin ekonomicznych.

Efekty:

dla szkoły:
• Podniesienie atrakcyjności zajęć edukacyjnych.

dla nauczyciela:
• Urozmaiciłam własny warsztat pracy.
• Mam satysfakcję, ponieważ zwiększyła się motywacja młodzieży do pracy

dla ucznia:
• Zdobywanie wiedzy ekonomicznej i informatycznej
• Satysfakcja z efektów zdobywania wiedzy ekonomicznej poprzez otrzymanie dyplomu

Termin wykonania: okres stażu

Dowody realizacji: sprawozdania, wydruki, potwierdzenia bibliotekarza


ZADANIE ROZWOJOWE:

3. Współpraca z rodzicami

Sposoby i formy realizacji:

• Utrzymywałam stałe kontakty z rodzicami poprzez cykliczne zebrania z rodzicami organizowane przez szkołę, osobiste konsultacje, rozmowy telefoniczne, rozmowy prowadzone poprzez dziennik lekcyjny Librus dotyczące ocen oraz zachowania ich dzieci w szkole, a także sytuacji rodzinnej.
• Zachęcałam rodziców do pomocy przy zbiórce darów na rzecz schroniska dla bezdomnych zwierząt.

Efekty:

dla szkoły:
• Współpraca z rodzicami
• Szybsze rozwiązywanie problemów wychowawczych
• Wzrost prestiżu szkoły w środowisku lokalnym

dla nauczyciela:
• Nawiązałam dobrą współpracę z rodzicami. Uzyskałam informacje o zachowaniach moich podopiecznych poza środowiskiem szkolnym, co pozwoliło lepiej poznać ich problemy, charakter.
• W związku ze współpracą z rodzicami mogłam szybciej rozwiązać problemy wychowawcze
• Zacieśniła się więź międzyosobowa, nie tylko pomiędzy dziećmi
• Satysfakcja z pomocy dla bezdomnych zwierząt

dla ucznia:
• Dzięki rozwiazywaniu problemów wychowawczych uczeń może łatwiej przyswajać wiedzę
• Większa motywacja do nauki
• Zauważenie potrzeby pomocy dla bezdomnych zwierząt

Termin wykonania: okres stażu

Dowody realizacji: wpisy w dzienniku Librus,


ZADANIE ROZWOJOWE:

4. Współpraca z uczniami oraz pogłębianie wiedzy na temat ich sytuacji rodzinnej, ewentualnych problemów i stosunków interpersonalnych

Sposoby i formy realizacji:

Zauważone przeze mnie problemy wśród moich podopiecznych rozwiązywałam poprzez rozmowy z dziećmi oraz ich rodzicami z wychowawcami i pedagogiem szkolnym. Starałam się na bieżąco rozwiązywać konflikty między dziećmi. Wielokrotnie w grupie przeprowadzałam pogadanki na temat indywidualności, akceptacji, agresji, przemocy oraz bezpieczeństwa.

• Konsultowałam w zespołach wychowawczych tematy dotyczące ewentualnych problemów uczniów dotyczących sytuacji rodzinnej i różnych dysfunkcji uczniów, problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów. Wspólne podejmowaliśmy różne decyzje.
• Integrowałam zespoły klasowe podczas przygotowywania Auli na uroczystości i wydarzenia szkolne.
• Uczniowie zamieścili wpis na Facebooku dotyczący zbiórki darów na rzecz schroniska dla bezdomnych zwierząt, którego byłam organizatorem.
• Przeprowadzałam rozmowy indywidualne z uczniami, którzy chcieli podzielić się ze mną na temat ich sytuacji rodzinnej i różnych problemów osobistych.

Efekty:

dla szkoły:
• Współpraca z uczniami
• Szybsze rozwiązywanie problemów wychowawczych

dla nauczyciela:
• Nawiązałam dobrą współpracę z uczniami. Uzyskałam informacje o sytuacji moich podopiecznych poza środowiskiem szkolnym, co pozwoliło lepiej poznać ich problemy, charakter.
• W związku ze współpracą z uczniami mogłam szybciej rozwiązać problemy wychowawcze
• Zacieśniła się więź międzyosobowa z młodzieżą
• Satysfakcja z pomocy dla bezdomnych zwierząt

dla ucznia:
• Dzięki rozwiazywaniu problemów wychowawczych uczeń może łatwiej przyswajać wiedzę
• Większa motywacja do nauki
• Zauważenie potrzeby pomocy dla bezdomnych zwierząt

Termin wykonania: okres stażu

Dowody realizacji: wpisy w dzienniku Librus, wpisy na Faceebooku

ZADANIE ROZWOJOWE:

5. Współpraca z podmiotami środowiska lokalnego oraz strukturami samorządowymi

Sposoby i formy realizacji:

• Obejrzałam film dokumentalny pt. ALFABET na temat systemu szkolnictwa w Japonii w reż. Erwina Wagenhofera – który później omawiałam wspólnie z innymi nauczycielami (rada szkoleniowa, styczeń 2014).
• Zorganizowałam stoisko oraz informowałam ludność o projekcie unijnym Budżet dla Łodzi – realizowanym w ZSP5 – współuczestnictwo z innymi nauczycielami dzięki któremu szkoła mogła otrzymać urządzenia multimedialne (wrzesień 2014).
• Przeprowadziłam promocyjne spotkanie z rodzicami uczniów z gimnazjum w Gimnazjum w Łodzi przy ulicy Traktorowej 35. Zaprezentowałam szkołę za pośrednictwem prezentacji multimedialnej. Omówiłam kwalifikacje w zawodach. (listopad 2014).

Efekty:

dla szkoły:
• Współpraca z podmiotami środowiska lokalnego i strukturami samorządowymi
• Wzrost prestiżu szkoły w środowisku lokalnym

dla nauczyciela:
• Możliwość współpracy z podmiotami środowiska lokalnego oraz strukturami samorządowymi, rodzicami

dla ucznia:
• Możliwość nauki z wykorzystaniem nowych urządzeń multimedialnych

Termin wykonania: okres stażu

Dowody realizacji: sprawozdania, wydruki

ZADANIE ROZWOJOWE:

6. Stała współpraca z przedstawicielami wydawnictw OPERON, WSiP i innych wydawnictw

Sposoby i formy realizacji:

Wiedza ekonomiczna ciągle się dezaktualizuje, dlatego bardzo ważny jest odpowiedni wybór podręczników szkolnych
• Każdego roku konsultowałam się odnośnie wyboru podręcznika i nowości wydawniczych w trakcie rozmów telefonicznych i indywidualnych z przedstawicielami wydawnictw szkolnych. Spotykałam się z przedstawicielami różnych wydawnictw edukacyjnych. Brałam udział w prelekcji WSiP w dniu 24.05.2016 r.

Efekty:

dla szkoły:
• Możliwość wyboru podręczników szkolnych

dla nauczyciela:
• Urozmaiciłam własny warsztat pracy.
• Korzystam z większej ilości pozycji książkowych, dzięki czemu mogę dobrać odpowiednie treści kształcenia podczas prowadzenia zajęć modułowych i lekcyjnych

dla ucznia:
• Zdobywanie aktualnej wiedzy ekonomicznej i informatycznej

Termin wykonania: okres stażu

Dowody realizacji: sprawozdania, podręczniki z których aktualnie korzystam


ZADANIE ROZWOJOWE:

7. Uwrażliwienie uczniów na potrzeby innych

Sposoby i formy realizacji:


Zaangażowanie uczniów do udziału w różnych akcjach charytatywnych
• Zorganizowałam szkolny konkursu fotograficzny „Mój zwierzaczek” oraz koordynowałam zebrane prace.
• Coroczne przeprowadzałam akcje zbiórki darów dla samotnych zwierząt, mieszkających przy ulicy Marmurowej w Łodzi w formie zbierania potrzebnych rzeczy i karmy oraz zawiezienie zebranych darów do schroniska.
• Przeprowadziłam i napisałam regulamin etapu szkolnego konkursu organizowanego przez PKN w ramach III edycji corocznego konkursu Normalizacja i ja – Dostępność dla wszystkich czyli świat bez barier. Troska o niepełnosprawnych jest troską o nas wszystkich! Przesłanie wybranych prac na konkurs ogólnopolski (wrzesień, październik, listopad, grudzień 2014).


Efekty:

dla szkoły:
• Współpraca z uczniami
• Możliwość pomocy dla bezdomnych zwierząt

dla nauczyciela:
• Nawiązałam dobrą współpracę z uczniami. Poprzez rozmowy o zwierzętach uzyskałam informacje o sytuacji moich podopiecznych poza środowiskiem szkolnym, co pozwoliło lepiej poznać ich problemy, charakter.
• Zacieśniła się więź międzyosobowa z młodzieżą
• Miałam satysfakcję z pomocy dla bezdomnych zwierząt

dla ucznia:
• Udział w konkursie
• Uwrażliwienie na potrzeby innych

Termin wykonania: okres stażu

Dowody realizacji: wpisy w dzienniku Librus, podziękowania ze Schroniska dla zwierząt

§8 ust. 2 pkt 4f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej


ZADANIE ROZWOJOWE:

1. Inne osiągnięcia zawodowe

Sposoby i formy realizacji:

• Otrzymałam Nagrodę Dyrektora Szkoły za znaczące osiągnięcia z wieloletniej pracy dydaktyczno – wychowawczej, zaangażowanie we wzorowe funkcjonowanie szkoły oraz kreślenie jej dobrego wizerunku (14.10.2015)
• Koordynowałam niezbędne działania, prowadzone w szkole, dotyczące projektu unijnego XI.1.2, pisanego przez firmę zewnętrzną.
• W tym celu odbyłam szkolenie „Jak pozyskać dofinansowanie z funduszy strukturalnych”, fundusze UE dla placówek edukacyjnych.
• Brałam udział w konferencji - Fundusze europejskie dla edukacji na lata 2014-2020
• Zebrałam podpisy oraz sporządziłam listę uczniów zainteresowanych udziałem oraz w projekcie XI.1.2
• Wydrukowałam arkusze ankiety analizy potrzeb i oczekiwań oraz przeprowadzenie ankiety dla 100 uczniów i 25 nauczycieli zainteresowanych udziałem oraz w projekcie XI.1.2
• Opracowałam analizę zestawień procentowych ankiet w programie MS Excel oraz przekazałam je do firmy, która prowadziła projekt.
• Projekt został wygrany – szkoła wzbogaci pracownie o nowe komputery, a uczniowie i nauczyciele będą mogli brać udział w różnych szkoleniach, których potrzebę odbycia wskazywali, a także mogą podjąć dodatkową pracę w firmę organizującą dodatkowe zajęcia edukacyjne w ramach tego projektu.

Efekty:

dla szkoły:
• Podniesienie jakości pracy szkoły
• Szkoła otrzyma nowe komputery do pracowni

dla nauczyciela:
• Satysfakcja z otrzymania Nagrody Dyrektora
• Satysfakcja z wygrania projektu

dla ucznia:
• Zdobywanie wiedzy w nowoczesnej pracowni informatycznej
• Udział w różnych szkoleniach, potrzebnych w szybko rozwijającym się świecie

Termin wykonania: okres stażu

Dowody realizacji: sprawozdania, ankiety§8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły


ZADANIE ROZWOJOWE:

1. Poszerzenie wiedzy w zakresie diagnozowania trudności dziecka, kształtowanie umiejętności pracy z uczniem trudnym

Sposoby i formy realizacji:

Brałam udział w szkoleniach i kursach w zakresie diagnozowania trudności dziecka oraz kształtowania umiejętności pracy z uczniem trudnym.
• Udział w kursie 45 + Wywieranie wpływu i motywacji Rada szkoleniowa (styczeń 2013)
• Kurs doskonalący „Dzieci i młodzież z problemami w zachowaniu – strategie pomocy na terenie szkoły” (28.10.2015)
• Samodzielne studiowanie literatury i publikacji z Internetu z zakresu zagadnień pedagogicznych
 Garry Hornby Eric Hall – Nauczyciel wychowawca.
 D. Heyne S. Rollings – Niechęć do szkoły

Efekty:

dla szkoły:
• Podniesienie jakości pracy szkoły

dla nauczyciela:
• Wiem jak być dobrym wychowawcą
• Potrafię zwiększyć motywację uczniów do nauki przedmiotów ekonomicznych
• Rozwiązuję na bieżąco problemy w zachowaniu młodzieży

dla ucznia:
• Możliwość rozwiązania swoich konfliktów

Termin wykonania: okres stażu

Dowody realizacji: zaświadczenia, sprawozdania


ZADANIE ROZWOJOWE:

2. Analiza i rozpoznanie przypadków uczniów z problemami edukacyjnymi lub wychowawczymi

Sposoby i formy realizacji:

W trakcie odbywania stażu starałam się wypełniać zadania wychowawcze szkoły, realizować program wychowawczy oraz profilaktyczny. Podczas zajęć wspomagałam dzieci w nabywaniu wiedzy, nowych umiejętności, omawiałam problemy edukacyjne i wychowawcze uczniów. Zachęcałam ich do nauki poprzez stosowanie ciekawych dla dzieci motywatorów. W czasie pogadanek realizowałem tematykę profilaktyki uzależnień oraz zachowań patologicznych. Kształtowałam świadomość ekologiczną, poczucie odpowiedzialności, właściwe postawy wobec środowiska, dbałość o powierzone mienie.

Dokonałam
• analizy dwóch przypadków wychowawczych.
Opis i analiza przypadku uczniów sprawiających problemy wychowawcze.
Opis i analiza przypadku ucznia mającego trudności w nauce.
• genezy i dynamiki zjawiska
• znaczenie problemu
• prognozy zjawiska
• propozycji rozwiązania problemu
• wdrożyłam propozycję rozwiązania problemu


Efekty:

dla szkoły:
• Podniesienie jakości pracy szkoły

dla nauczyciela:
• Wiem jak być dobrym wychowawcą
• Rozwiązuję na bieżąco problemy w zachowaniu młodzieży

dla ucznia:
• Rozwiązanie problemu

Termin wykonania: okres stażu

Dowody realizacji: zaświadczenia, sprawozdania
ZADANIE ROZWOJOWE:

3. Zapobieganie patologiom i niewłaściwym zachowaniom uczniów

Sposoby i formy realizacji:


Pełniłam funkcję drugiego wychowawcy klasy. Zwracałam uwagę na szkodliwy wpływ narkotyków, papierosów, dopalaczy, alkoholu bądź uzależnienie od komputera.
• Jako drugi wychowawca, opracowałam wspólnie z młodą wychowawczynią kl. Iea plan pracy wychowawczej zgodny z programem wychowawczym szkoły, który poruszał m.in. problemy związane z patologią uczniów. Plan został przez nią wdrożony do realizacji w trakcie lekcji wychowawczych.
• Na bieżąco monitorowałam zachowania uczniów. Problemy związane z niewłaściwym zachowaniem były od razu omawiane i rozwiązywane. Uczniowie otrzymywali ujemne i dodatnie punkty z zachowania zgodnie z Regulaminem Szkoły.

Efekty:

dla szkoły:
• Podniesienie jakości pracy szkoły

dla nauczyciela:
• Wiem jak być dobrym wychowawcą
• Rozwiązuję na bieżąco problemy w zachowaniu młodzieży
• Mam satysfakcję z pomocy młodszemu wychowawcy

dla ucznia:
• Możliwość rozwiązania swoich konfliktów
• Możliwość otrzymania nagrody i kary adekwatnej do swojego zachowania

Termin wykonania: okres stażu

Dowody realizacji: plan pracy, sprawozdania, wpisy w dzienniku LibrusZADANIE ROZWOJOWE:

4. Analiza dokumentacji szkolnej związanej z różnymi zadaniami szkoły

Sposoby i formy realizacji:

Rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego zobligowało mnie do podjęcia czynności związanych z dokładnym poznaniem prawa oświatowego. Przez cały okres stażu śledziłam zmiany zachodzące w prawie oświatowym co pozwoliło mi stosować się do aktualne obowiązujących procedur. Po ukończeniu stażu sporządziłam sprawozdanie ze swoich działań oraz przygotowałam odpowiednią dokumentację dla komisji egzaminacyjnej. Zapoznałam się również, z podstawowymi dokumentami dotyczącymi funkcjonowania, organizacji i zadań Szkoły:
• Statut ZSP nr 5
• Misja i wizja szkoły
• Koncepcja pracy szkoły
• Regulamin użytkowania szafek szkolnych
• Regulamin organizacji wycieczek szkolnych
• Regulamin przebywania na terenie szkoły
• Program wychowawczy szkoły
• Szkolny program profilaktyki

Analizując różnorodne przepisy zapoznałam się także z Konwencją Praw Dziecka. Brałam czynny udział w posiedzeniach Rad Pedagogicznych: szkoleniowych, klasyfikacyjnych i plenarnych. Pracowałam wspólnie z zespołem nauczycieli nad aktualizacją dokumentacji szkoły. Znajomość prawa i przepisów pozwala mi na odpowiednie wykorzystanie ich w pracy. Pozwoliła na opracowanie planu rozwoju zawodowego oraz niniejszego sprawozdania z jego realizacji. Poznałam źródła, do których sięgam w sytuacjach problemowych. Poznałam zasady funkcjonowania i organizacji szkoły.


ZADANIE ROZWOJOWE:

5. Aktywna realizacja zadań wychowawczo-opiekuńczych

Sposoby i formy realizacji:


Opracowanie i wdrożenie lekcji z uwzględnieniem tematyki:
• Przygotowanie do wejścia na rynek pracy
• Komunikacja interpersonalna
• Bezpieczna i zdrowa szkoła
• Analiza i refleksja dotycząca ocen uczniów
• Wspieranie rozwoju ucznia w różnych dziedzinach (sport, sztuka, informatyka)

Inspirowanie do pracy twórczej na rzecz szkoły i środowiska (sprzątanie świata, pomoce do pracowni komputerowej, dbanie o wystrój szkoły i szkolnej pracowni)
Promocja szkoły na zewnątrz
Propagowanie wszelkich form aktywności i przedsiębiorczości
Współpraca z Pedagogiem Szkolnym
Współpraca z Psychologiem z Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej
Realizacja zadań ujętych w programach profilaktycznych


• Udział w opracowywaniu raportu ewaluacja zewnętrzna w zawodzie sprzedawca prowadzonej przez pracowników Łódzkiego Kuratorium Oświaty zgodnym z modułowym programem nauczania i postawą programową

9. Kontakt z pedagogiem szkolnym oraz wychowawcami klas, wyłonienie uczniów posiadających orzeczenia PPP, dostosowanie wymagań
Rozmowy z pedagogiem szkolnym oraz wychowawcami klas dotyczące uczniów posiadających orzeczenia PPP oraz trudne warunki domowe i dostosowanie wymagań do wymogów ucznia.


Analiza dokumentacji. Zadania Ogólne Szkoły
TARGI EDUKACYJNE 05-06.03.2015 r.
• udoskonaliłam własny warsztat pracy poprzez wymianę doświadczeń związanych z opracowywaniem zagadnień lekcyjnych oraz testów przez ZUS
• mam ogromną satysfakcję gdy komputery w pracowni informatycznej działają szybciej, ponieważ zwiększa to efektywność pracy na zajęciach lekcyjnych i warsztatowych10. .
11.

Nakręcenie wspólnie z młodzieżą filmu „Sprzedaż prawie profesjonalna” oraz zamieszczenie go w Internecie

• Przeprowadzałam testów diagnostyczne badające kompetencje uczniów wynikających z nich zadań opiekuńczo – wychowawczych


PODSUMOWANIE

Uważam, że założone cele planu rozwoju zawodowego zostały przeze mnie zrealizowane. Podejmowałam szereg działań mających na celu wzbogacenie, unowocześnienie warsztatu i metod pracy. Potrafię planować i organizować własny warsztat pracy oraz dokumentować prowadzone przez siebie działania. Analizuję i oceniam ich skuteczność, a jeśli zachodzi potrzeba, modyfikuję je.
Uwzględniam w swojej pracy problematykę środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
Korzystam z różnych ofert doskonalenia zawodowego, jak kursy, szkolenia, warsztaty, podwyższając własne kompetencje zawodowe. Na bieżąco pogłębiam wiedzę studiując literaturę fachową z zakresu psychologii i pedagogiki. Znam i stosuję przepisy prawa oświatowego w zakresie potrzeb naszej szkoły. Aktywnie i sumiennie uczestniczę w realizacji zadań ogólnoszkolnych, wychowawczych, opiekuńczych i edukacyjnych wynikających ze statutu naszej szkoły.
W swojej pracy na bieżąco wykorzystuję technologię komputerową i informacyjną.
Dużą satysfakcję sprawia mi praca wychowawcza z grupą świetlicową. Podczas pełnienia funkcji wychowawcy w świetlicy nabyłam wiele przydatnych doświadczeń, które pozwoliły mi się rozwinąć. Wykorzystywałam je w codziennej pracy wg potrzeb, konsekwentnie z zaangażowaniem i cierpliwością.
Zadowolenie dała mi także aktywność w różnych obszarach działań, chętnie podejmowałam zadania wynikłe z potrzeb szkoły.
Nadal będę prezentowała postawę otwartości i aktywności.
Sądzę, że w ciągu 2 lat i 9 miesięcy trwania mojego stażu spełniłam wszystkie wymagania stawiane nauczycielowi kontraktowemu ubiegającemu się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Wiele zadań, to działania o charakterze ciągłym lub zadania kilkuletnie, dlatego zamierzam w dalszym ciągu rozwijać się i doskonalić swoje umiejętności, systematycznie dokształcać się i dzielić swoimi doświadczeniami i wiedzą z innymi nauczycielami.
Starałam się zawsze rzetelnie wypełniać swoje obowiązki i powierzone zadania. Dużą satysfakcję sprawiło mi też docenienie mojego wkładu pracy przez Dyrektora Szkoły, czego wynikiem było dwukrotne przyznanie mi Nagrody Dyrektora w roku 2010 i 2012.
Zakończenie stażu na nauczyciela mianowanego nie oznacza końca podejmowanych działań. Zamierzam nadal podnosić swoje kwalifikacje zawodowe, podnosić jakość swojej pracy, by jeszcze lepiej realizować zadania szkoły.
Jestem przekonana, że praca nad sobą i swoimi dokonaniami opiekuńczymi i dydaktycznymi wcale nie dobiegła końca i jeszcze wiele rzeczy przyjdzie mi się nauczyć w naszym nieustannie zmieniającym się świecie. Jednakże dzięki umiejętnościom nabytym podczas stażu wiem, jak to robić dobrze, z korzyścią dla siebie i uczniów.

§ 8 ust. 1 pkt 2

Realizowałam zadania służące podniesieniu jakości pracy szkoły


2. Podejmowałam dodatkowe zadania

Organizowałam szkolne i międzyszkolne konkursy

W trakcie trwania stażu zorganizowałam i przeprowadziłam konkursy „Czy jesteś przedsiębiorczy?”. Adresatami konkursu byli uczniowie naszej szkoły, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz uczniowie gimnazjów.
Głównym celem podjętych działań było propagowanie postaw przedsiębiorczych. Uczniowie bardzo pozytywnie wypowiadali się na temat konkursów. Szczególnie do gusty przypadł im drugi etap zmagań konkursowych, który wymagał logicznego myślenia oraz kształtował umiejętność autoprezentacji pomysłów. (§8 ust. 2 pkt 1)

- Przygotowywałam uczniów do konkursów

Od wielu lat prowadzę społecznie dodatkowe zajęcia, konsultacje, których owocem są znaczne osiągnięcia uczniów.
Jednak nie w każdym konkursie uczniowie osiągali punktowane miejsca, ale biorąc udział, mogli poznać zasady zdrowej rywalizacji, promowali swoją szkołę.
Poprzez przygotowanie uczniów do konkursów, wzbogacałam swój warsztat pracy z uczniem zdolnym. (§ 8 ust.2 pkt 4f)

- Organizowałam szkolne eliminacje olimpiady z przedsiębiorczości

Dwukrotnie byłam szkolnym koordynatorem Ogólnopolskiej Olimpiady Przedsiębiorczości organizowanej przez Akademię Ekonomiczną w Katowicach.

Poprzez moje zaangażowanie promowałam szkołę w środowisku lokalnym, co przełożyło się na podniesienie jakości pracy szkoły.
Uczniowie mieli możliwość pogłębić swoją wiedzę i umiejętności
z zakresu przedsiębiorczości. (§ 8 ust.2 pkt 4f)

- Promowałam szkołę w środowisku lokalnym

Od wielu lat aktywnie uczestniczę w działaniach promujących szkołę w środowisku lokalnym.
Biorę czynny udział w „Dniach Otwartych Szkoły”, pełniłam również dyżur na stoisku reklamującym naszą szkołę w Manufakturze oraz reklamowałam szkołę w Publicznym Gimnazjum nr 19 w Łodzi.
Wszystkie podjęte przeze mnie działania umożliwiły mi bezpośrednie dotarcie do potencjalnego klienta i zapoznanie go
z ofertą edukacyjną szkoły. (§ 8 ust. 2 pkt 4c)

- Zorganizowałam warsztaty „Twoje pieniądze kształtują świat”

W ramach ogólnopolskiego projektu konsumenckiej kampanii edukacyjnej dwukrotnie zorganizowałam warsztaty na temat „Twoje pieniądze kształtują świat”.
Uczestnicy warsztatów uzyskali niezbędną wiedzę z zakresu zrównoważonej konsumpcji oraz została wśród nich ukształtowana postawa proekologicznego konsumenta połączona że społeczną kampanią społeczną. (§ 8 ust.2 pkt 4c)

- Pełniłam funkcję opiekuna praktyk studenckich ciągłych

Sprawowałam opiekę nad praktykantką w ramach praktyki pedagogicznej przewidzianej planem kursu pedagogicznego.
Wyrażane zadowolenie, że współpracy utwierdziło mnie, że potrafię dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem zawodowym oraz kierować pracę dydaktyczną młodej adeptki zawodu. (§ 8 ust.2 pkt 4e)- Propagowałam edukację historyczną wśród młodzieży

Nawiązałam współpracę z Muzeum Tradycji Niepodległościowych. Efektem współpracy był udział młodzieży w licznych spotkaniach, podczas których zapoznali się z trudami walki narodu o niepodległość.
(§ 8 ust.2 pkt 4e)

- Przeprowadziłam badania ankietowe

W celu uzyskania odpowiedzi na nurtujące mnie pytania, przeprowadziłam anonimowe badania ankietowe, dzięki którym uzyskałam wiele cennych dla mnie, jako nauczyciela, informacji
o uczniach naszej szkoły. (§ 8 ust.2 pkt 1)

- Nawiązałam współpracę z Wyższą Szkołą Humanistyczno -
Ekonomiczną w Łodzi

We wrześniu 2007 roku nawiązałam współpracę z Wyższą Szkołą Humanistyczno - Ekonomiczną w Łodzi.
W ramach tej współpracy uczestniczyłam w różnych formach doskonalenia zawodowego, podnosząc tym samym swoje kwalifikacje.
Uczniowie naszej szkoły wielokrotnie brali udział w warsztatach
i prelekcjach, podczas których uzyskali wiedzę z zakresu funkcjonowania podmiotów gospodarczych w gospodarce rynkowej, czego efektem jest aktywna praca nad sporządzeniem biznesplanu własnej działalności gospodarczej. (§ 8 ust.2 pkt 1)

- Prowadziłam zajęcia przygotowujące uczniów do egzaminu
zawodowego

Prowadziłam społecznie zajęcia przygotowujące uczniów do egzaminu zawodowego. W ramach tych zajęć powtarzałam z uczniami materiał z całego cyklu kształcenia z zakresu technik biurowych oraz towaroznawstwa. Omawiałam efekty ich pracy. (§ 8 ust.2 pkt 5)


- Prowadziłam zajęcia wyrównawcze

Przez cały okres stażu prowadziłam zajęcia o charakterze wyrównawczym, nie zapominając o uczniach mających trudności w nauce. Na zajęciach tych, uczniowie chętnie dzielili się swoimi problemami związanymi z nauką. Na tej podstawie podejmowałam działania zmierzające do niwelowania tych trudności. (§ 8 ust.2 pkt 5)

- Rozwijałam zainteresowania uczniów dotyczące wyboru drogi
zawodowej

Od kilku lat organizuję spotkania z młodzieżą, których celem jest wybór dalszej ścieżki edukacyjnej oraz uświadomienie posiadanych predyspozycji zawodowych. (§ 8 ust.2 pkt 4e)

- Podejmowałam działania mające na celu zwiększenie
bezpieczeństwa uczniów

Mając na uwadze dobro i bezpieczeństwo uczniów, nawiązałam współpracę z różnymi instytucjami, takimi jak: Komenda Miejska Policji w Łodzi, Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, które wspierały mnie w prowadzonych przeze mnie działaniach.
Uczestniczyłam również wraz z młodzieżą w międzyszkolnej debacie „Czy kibicowanie może być fair - play?”.
Podjęte działania przyniosły pozytywny efekt zarówno dla mnie jak i dla uczniów. Wszyscy pogłębiliśmy swoją wiedzę z zakresu prawa, skutków zażywania środków odurzających. (§ 8 ust.2 pkt 4e)

- Nawiązałam współpracę z fundacjami

W celu poszerzenia działań szkoły nawiązałam współpracę
z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości działającej pod patronatem kancelarii Prezydenta RP.
Efektem współpracy było:
- Dwukrotne zorganizowanie dla zainteresowanych uczniów naszej
szkoły jednodniowych praktyk w Komendzie Miejskiej Policji
w Łodzi w ramach Międzynarodowego Dnia Przedsiębiorczości.

- Dwukrotna realizacja na terenie szkoły projektu „Otwarta firma”,
w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Przedsiębiorczości.
Podjęte przeze mnie działania umożliwiły uczniom poznanie specyfiki zawodu oraz wymagań pracodawców. Szkoła natomiast umocniła już istniejące lub nawiązała nowe relacje z funkcjonującymi na runku pracodawcami. (§ 8 ust.2 pkt 4c)


5. Organizowałam zajęcia warsztatowe promujące szkołę

Jako realizator warsztatów w ramach „Tygodnia Kariery Zawodowej”, uznałam, że jest to wspaniała metoda promocji naszej szkoły w środowisku szkół gimnazjalnych.
Mam nadzieję, że zaprezentowany dorobek przedstawia, iż jestem osobą twórczą, podejmującą nowe wyzwania, iż posiadam szeroki zakres kompetencji, które wykorzystuję w swojej pracy.

opracowała- Napisałam poradnik metodyczny dla nauczycieli „Jak napisać
podanie, Curriculum Vitae, list motywacyjny oraz jak przygotować
ofertę handlową i dokumenty występujące w procesie sprzedaży
towarów i usług w języku polskim, języku angielskim, języku
niemieckim i języku francuskim”. (§ 8 ust. 2 pkt 3)
Poradnik ten jest pomocny nie tylko nauczycielom, ale również
uczniom przygotowującym się do egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje zawodowe.
- Jestem współautorem publikacji „Wykorzystanie doświadczeń z prac
nad analizą wyników egzaminów potwierdzających kwalifikacje
zawodowe: technika ekonomisty i technika handlowca na
przykładach wybranych szkół”. (§ 8 ust. 2 pkt 3)


Podziękowania

Podziękowanie dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Łodzi za zbiórk® darów narzecz naszej placówki. Wasza postawa zasługuje na szczególne uznanie i szacunek. W imieniu własnym, pracowników oraz wszystkich podopiecznych łódzkiego Schroniska dla zwierząt – bardzo serdecznie Wam dziękuję. 2015

Nagroda Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 za znaczące osiągnięcia w wieloletniej pracy dydaktyczno – wychowawczej, zaangażowanie się we wzorcowe funkcjonowanie szkoły oraz kreślenie jej dobrego wizerunku. 14 października 2012 r. 2015 r.

Wzbogacanie biblioteki szkolnej w komputerowe opracowanie scenariuszy cyklu lekcji z układem operacyjnym celów kształcenia według poziomów wymagań z wykorzystaniem programów Microsoft Excel, Microsoft Word oraz PowerPoint do nauki wybranego cyklu zajęć – trzeba wzbogacić
Dla szkoły:
• Podniesienie jakości pracy szkoły
• Tworzenie i realizowanie testów cząstkowych potwierdzających zdobytą wiedzę w taki sposób jak tworzy się je na egzaminie
• Zwiększył się mój kontakt z uczniem

Dla ucznia
• Zadowolenie uczniów z pracy metodami aktywizującymi, mobilizującymi ich do pracy
• Zwiększenie efektywności pracy uczniów poprzez ich większą mobilizację do pracy
• Zdobywanie wiedzy i umiejętności w praktyczny sposób
• Wykorzystanie zdobytych umiejętności poprzez przygotowanie różnorodnych ćwiczeń na zajęcia z programami komputerowymi Subiekt, Gratyfikant, Rachmistrz
• Doskonalenie kompetencji zawodowych
• Poznanie nowych trendów dotyczących szkolnictwa zawodowego
• Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami
• Wykorzystanie wiadomości z kursu pierwszej pomocy w trakcie zajęć edukacyjnych dotyczących BHP i ochrony przeciwpożarowej

Efekty:
• Podwyższenie jakości funkcjonowania szkoły. Podczas dzielenia się własnym warsztatem pracy
• Możliwość skorzystania z przekazanych materiałów wspiera korzystających z nich nauczycieli, umożliwia wymianę doświadczeń, a mi daje możliwość zaprezentowania własnego dorobku
• Poprawa wzajemnych kontaktów interpersonalnych w relacjach nauczyciel-nauczyciel
• Analiza własnych kompetencji i samorealizacji dla uczniów i nauczycieli podczas zajęć otwartych
• Nabywanie umiejętności współpracy z nauczycielami oraz uczniami, rozmowy z innymi o swoich pomysłach, tolerancji wobec odmiennego zdania
• Nabywanie umiejętności zadawania pytań i zaprezentowania pracę swojej grupy
• Podejmowanie decyzji i zdobywanie wiedzy w twórczy sposób
• Możliwość skorzystania z przekazanych materiałów wspiera korzystających z nich nauczycieli, umożliwia wymianę doświadczeń, a mi daje możliwość zaprezentowania własnego dorobku

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.