X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31702
Przesłano:

Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

p. Anna Iwona Boguszewska
nauczyciel
edukacji wczesnoszkolnej i języka angielskiego
w Szkole Podstawowej w Kalinowcu

Okres stażu: 01.09.2009r. - 31.05.2012r.
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2009r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2012r.
Opiekun stażu: mgr Katarzyna Niszcz

Cele:
1. Podniesienie efektywności działań dydaktyczno – wychowawczych.
2. Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

1

Celem niniejszego sprawozdania jest przedstawienie i udokumentowanie przebiegu rozwoju zawodowego w okresie trwania stażu na nauczyciela mianowanego.
Nazywam się Anna Iwona Boguszewska, mam 27 lat. Jestem nauczycielem kontraktowym. Mój staż pracy w zawodzie nauczyciela wynosi 6 lat. Od 11.08.2003r. do 31.03.2004r. odbywałam staż w Szkole Podstawowej im. H. i I. J. Paderewskich w Julinie jako pracownik administracyjny skierowany z PUP w Węgrowie (od 01.12.2003r. do 31.03.2004r. odbywałam go społecznie). Od pierwszego września 2006r. do chwili obecnej pracuję jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej w Kalinowcu. Od 1 września 2009r. uzupełniam etat jako nauczyciel języka angielskiego w tejże placówce. Ponadto od 27 VIII 2009r. pełnię funkcję także społecznego zastępcy dyrektora.
W 2006r. ukończyłam studia licencjackie, na kierunku pedagogika w zakresie edukacja elementarna (przedszkolna i wczesnoszkolna) w Wyższej Szkole Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku. W 2008r. ukończyłam na tym samym kierunku uzupełniające studia magisterskie w zakresie edukacji elementarnej (przedszkolnej i wczesnoszkolnej) w Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku. Ponadto w 2011r. ukończyłam studia licencjackie na kierunku filologia, o specjalności filologia angielska, nauczyciel języków obcych.
Okres stażu był dla mnie czasem wytężonej pracy nad realizacją zadań, które zawarłam w moim planie rozwoju zawodowego, jak również dokonywania systematycznej analizy własnych dokonań oraz skuteczności ich realizacji.

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach
(§7 ust.2 pkt 1)

Celem awansu zawodowego jest doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela. Nauczyciel powinien wiedzieć jak odbyć staż, aby móc doskonalić swój warsztat pracy, dlatego też w celu sprostania temu zadaniu zapoznałam się z zasadami rządzącymi awansem zawodowym. Następnie podjęłam współpracę z opiekunem stażu oraz przygotowałam odpowiednią dokumentację związaną z awansem. Podczas trwania stażu korzystałam z rad i wskazówek udzielanych przez opiekuna stażu.
W celu doskonalenia własnego warsztatu pracy dydaktyczno–wychowawczej prowadziłam zajęcia obserwowane przez opiekuna stażu dyrektora szkoły, doradcę metodycznego edukacji wczesnoszkolnej i innych nauczycieli. We współpracy z doradcą metodycznym z PODN w Węgrowie przeprowadziłam pokazową lekcję ortografii w kl. II. Przez cały okres stażu uczestniczyłam również w lekcjach otwartych prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli. Przeprowadzone zajęcia były szczegółowo omawiane, analizowane i ewaluowane. Uwagi i spostrzeżenia osób obserwujących zajęcia były dla mnie bardzo cenne, gdyż uświadomiły mi, w których obszarach mego działania powinnam dokonać zmian. Obserwacja zajęć pozwoliła mi na zapoznanie się z warsztatem pracy doświadczonego nauczyciela. Po zajęciach omawiałam z opiekunem stażu ich cel i przebieg. Pomimo odmienności zagadnień realizowanych na zajęciach od opiekuna stażu z zainteresowaniem obserwowałam zajęcia. Podczas obserwacji lekcji szczególną uwagę zwracałam na metody i formy pracy stosowane przez nauczyciela oraz stosunek nauczyciela do uczniów jak również atmosferę panującą na lekcji i zachowanie uczniów.

W placówce oświatowej ważną rolę w edukacji zajmuje funkcjonowanie systemu doskonalenia nauczycieli. Istotą tego systemu jest to, aby w sposób systematyczny i zorganizowany, odbywał się proces zmian w zakresie umiejetności nauczycieli i funkcjonowania szkoły.
W celu poszerzania własnej wiedzy i umiejętności zawodowych korzystałam z różnych form doskonalenia zawodowego, konferencji, wykładów i warsztatów:
1. Organizowanych przez instytucje doskonalące nauczycieli:
Wyższa Szkoła Współpracy Międzynarodowej i Regionalnej im.
Zygmunta Glogera w Wołominie, niestacjonarne trzyletnie studia
licencjackie na kierunku filologia w specjalności filologia
angielska, nauczyciel języków obcych.
„Zabawa bawi, uczy, wychowuje” -szkolenie (MAC Edukacja).
„Literatura bawi, uczy, wychowuje – przedstawienie tematu na
podstawie tytułów: Nasza klasa 0, Szkoła sześciolatka,
Sześciolatek -Bawię się i uczę. - szkolenie (MAC Edukacja).
„Ewaluacja Nadzoru Pedagogicznego.” - konferencja, wizyt.
Dorota Skrzypek.
„Powiatowa konferencja poświęcona poprawie bezpieczeństwa
ruchu drogowego.” - konferencja, WORD, Starostwo Powiatowe w
Węgrowie.
2. Organizowanych przez MSCDN, PODN:
„Uczeń nadpobudliwy ruchowo i uczeń z zespołem ADHD w szkole. Diagnoza i planowanie pracy dydaktyczno–wychowawczej.” - kurs (25h), PODN Węgrów.
„Ocenianie, różne strategie i podejścia.” - szkolenie, PODN
Węgrów.
„Zadania dla nauczycieli wychowania fizycznego.” - szkolenie,
PODN Węgrów.


„Praca z dzieckiem z zespołem ADHD i FAS” - szkolenie, PODN
Węgrów.
„Gry i zabawy językowe utrwalające słownictwo.” - warsztaty,
PODN Węgrów.
„Praca z tekstem na lekcji języka angielskiego w szkole
podstawowej.” - warsztaty, PODN Węgrów.
„Dostosowanie planu lekcji do konkretnej grupy uczniów.” -
konsultacja indywidualna, PODN Węgrów.
„Diagnoza zespołu klasowego.” - szkolenie, PODN Węgrów.
„Organizowanie i udzielanie pomocy psychologiczno –
pedagogicznej w szkole w świetle nowych regulacji prawnych.”-
konferencja, MSCDN Siedlce.
„Wstępna diagnoza pedagogiczna ucznia – etapy, narzędzia, opis
wyników.” - szkolenie, PODN Węgrów.
„Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole
podstawowej.” - szkolenie, PODN Węgrów.
„Przygotowanie dziecka do podjęcia nauki pisania i czytania.” -
PODN Węgrów.
„Awans zawodowy nauczyciela.” - konsultacja indywidualna,
PODN Węgrów.
„Przygotowanie testów i regulaminu do konkursu ortograficznego
dla klas II i III szkoły podstawowej. Opracowanie regulaminu.” -
PODN Węgrów.
„Przygotowanie zajęć w kształceniu zintegrowanym.” - konsultacja
indywidualna, PODN Węgrów.
„Tańcząca ósemka, zabawy, ćwiczenia i tańce oddechowo
rozluźniające.” - warsztaty (9h), PODN Węgrów.

„Nowa podstawa programowa.” - szkolenie przeprowadzone w
ramach projektu „Liderzy Edukacji w szkołach powiatu
węgrowskiego.”
3. Organizowanych w ramach WDN przy współpracy PODN w Węgrowie:
„Ewaluacja wewnętrzna w placówce oświatowej.” - szkolenie RP,
PODN Węgrów.
„Z wizytą w świecie hobbitów J.R.R. Tolkien – W poszukiwaniu
przygody.” - Lekcja otwarta języka polskiego w kl. VI - SP w
Kalinowcu, PODN Węgrów.
„Wymagania szczegółowe z edukacji zdrowotnej” - szkolenie,
PODN Węgrów.
„Piłka siatkowa – gry i zabawy ruchowe.” - lekcja otwarta w SP w
Kalinowcu, PODN Węgrów.
„Liczby na codzień – powtórzenie i utrwalenie wiadomości.” -
lekcja matematyki w SP w Kalinowcu, PODN Węgrów.
„Analiza i interpretacja wyników sprawdzianu po kl. VI Szkoły
Podstawowej i ich wykorzystanie do poprawy kształcenia.” -
szkolenie RP, PODN Węgrów.
„Warsztat pracy młodego nauczyciela” - konsultacja, PODN
Węgrów.
„Ortografia na wesoło” - pisownia wyrazów z „u” i „ó”
wymiennym – prowadziłam lekcję pokazową w kl. II dla zespołu
nauczycieli we współpracy z PODN w Węgrowie.

Różnorodne szkolenia, kursy i warsztaty metodyczne w których brałam udział pogłębiły moją wiedzę, dały praktyczne możliwości i przykłady do wykorzystania w pracy z dziećmi, oraz pomogły mi w przebrnięciu przez trudną ścieżkę awansu zawodowego nauczyciela.

Ważnym doświadczeniem były dla mnie szkolenia i warsztaty dotyczące szczególnie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz pokazujące, jak pracować z uczniami i dostosowywać wymagania edukacyjne do ich możliwości, gdyż do naszej szkoły uczęszczają uczniowie z orzeczeniami i opiniami. Zagadnienia poruszane na szkoleniach i warsztatach pomogły mi w poszerzeniu wiedzy potrzebnej do zaangażowania się w pracę. Dzięki temu mogłam zapoznać się z zachowaniami charakterystycznymi dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, jak również z metodami pracy zwiększającymi motywację dzieci do nauki.
Wybierając formy doskonalenia zawodowego w czasie stażu kierowałam się przede wszystkim ich przydatnością w procesie doskonalenia warsztatu pracy, a zdobytą wiedzę wykorzystywałam podczas: opracowywania zestawów ćwiczeń i kart pracy na zajęcia, oraz podczas prowadzenia zajęć w obecności opiekuna stażu i innych nauczycieli.

W okresie stażu aktywnie i systematycznie uczestniczyłam w pracach Rady Pedagogicznej Szkoły poprzez protokołowanie, aktualizację dokumentów. Dzieliłam się swoją wiedzą i umiejętnościami oraz korzystałam z wiedzy i doświadczenia innych członków Rady Pedagogicznej.
W ramach zadań dotyczących organizacji i funkcjonowania placówki oświatowej jako społeczny zastępca dyrektora współpracowałam z dyrektorem szkoły poprzez współtworzenie tygodniowego rozkładu zajęć i dyżurów nauczycieli. Pracowałam także w szkolnych komisjach i zespołach powoływanych przez dyrektora szkoły:
udział w pracach komisji konkursów przedmiotowych m.in.
konkursy recytatorskie, ortograficzne, matematyczne;
udział w pracach komisji inwentarzowej;
udział w pracach komisji ds. niszczenia świadectw;
dwukrotnie byłam członkiem zespołów nadzorujących egzamin
szóstoklasisty w Zespole Szkół w Kamionnie (2009/10 i 2011/12);
należałam do zespołu nadzorującego egzamin gimnazjalny w Zespole Szkół w Kamionnie (2010/2011). Odpowiadałam za właściwe przygotowanie sali oraz pomocy i materiałów potrzebnych do przeprowadzenia egzaminu, jak również za uwzględnienie dostosowania warunków i form egzaminu. Po zakończeniu egzaminu wraz z zespołem nadzorującym kodowałam prace uczniów i brałam udział w sporządzaniu zbiorczego protokołu przebiegu egzaminu i pakowaniu materiałów egzaminacyjnych.
przeprowadziłam „Ogólnopolski sprawdzian kompetencji trzecioklasisty” z wydawnictwem Operon w Szkole Podstawowej w Kalinowcu (2009/10), a następnie przeprowadziłam analizę wyników tego sprawdzianu;
brałam udział w przeprowadzaniu analizy wyników sprawdzianu kl. VI Szkoły Podstawowej (2010, 2011);
we współpracy z Komisariatem Policji w Łochowie przeprowadziłam egzamin na kartę rowerową (2010).
byłam członkiem zespołu przygotowującego materiały i regulamin
do VIII powiatowego konkursu ortograficznego dla kl. II -III.

Co roku planowałam pracę dydaktyczną i wychowawczą opracowując:
program wychowawczy i profilaktyczny dla kl. III, II i I.
plan pracy kółka języka angielskiego dla kl. I-III i IV-VI;
plan pracy kółka języka angielskiego w oddziale przedszkolnym
(od II 2012r);
plan pracy zajęć wyrównawczych dla kl. I;
indywidualny program edukacyjno– terapeutyczny z zakresu języka angielskiego skonstruowany w oparciu o podstawę programową do kształcenia ogólnego na podstawie orzeczenia PPP w Węgrowie o potrzebie kształcenia spejalnego;
współpracowałam w tworzeniu indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego dla ucznia z niepełnosprawnością sprzężoną (niedowład

wiotki w przebiegu przepukliny oponowo-rdzeniowej, wodogłowie wrodzone, porażenie kończyn dolnych, pęcherz neurogenny, opóźniony rozwój fizyczny i psychiczny, stan po implantacji układu zastawkowo-komorowo-otrzewnowego, częste drgawki;
przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego;

Z dniem rozpoczęcia stażu czynnie uczestniczyłam w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstwowych funkcji i wynikających z nich zadań. Praca w różnych zespołach pozwoliła mi na rozwinięcie umiejętności pracy w grupie, a także kierowania zespołem i organizacją jego pracy (również ze względu na pełnioną funkcję społecznego zastępcy dyrektora szkoły), przejmowaniem odpowiedzialności za budowanie jakości pracy szkoły, dzieleniem się wiedzą i doświadczeniem z innymi.
Bardzo ważnym zadaniem było dla mnie uczestnictwo w przygotowaniach projektu finansowanego w ramach wsparcia Unii Europejskiej: Projekt Indywidualizacja dla kl. I- III, który jest w trakcie realizacji. Projekt ten pozwoli wzbogacić bazę szkoły oraz poszerzyć wiedzę i umiejętności uczniów naszej placówki.

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
(§7 ust.2 pkt 2)

Na skuteczność procesu wychowania dziecka niezwykle korzystnie wpływa jednolitość oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych szkoły i środowiska rodzinnego, dlatego włączałam rodziców do życia szkolnego poprzez:
wpółudział rodziców w organizowaniu imprez klasowych i szkolnych;
pomoc w przygotowywaniu strojów i rekwizytów do różnych inscenizacji;
prace na rzecz szkoły np. organizacja festynu rodzinnego, oraz aktywny udział rodziców, uczniów i nauczycieli w przygotowaniach do festynów w Starejwsi i w Łochowie (Anioły w Łochowie);
sponsorowanie szoły poprzez pomoc w zorganizowaniu kiermaszów szkolnych, loterii lub innych przedsięwzięć, np. wspólne wykonywanie przez uczniów, nauczycieli i rodziców kart świątecznych, stroików, pieczenie ciast na festyny itp.
pedagogizację rodziców;
współudział szkoły i rodziców w rozwiązywaniu problemów dotyczących dzieci.

Uwzględniając w swojej pracy potrzeby rozwojowe uczniów brałam wspólnie z nimi aktywny udział w przygotowaniach uroczystości szkolnych. Uczniowie pod moim kierunkiem corocznie aktywnie włączali się w przygotowanie uroczystości klasowych i szkolnych wg kalendarza imprez szkolnych takich jak:
Dzień Edukacji Narodowej,
Święto Niepodległości,


Ślubowanie klasy pierwszej,
Andrzejki szkolne,
Dzień Babci i Dziadka,
Dzień wiosny,
Dzień Ziemi,
Święto Konstytucji Trzeciego Maja,
Dzień Matki i Ojca,
Dzień Dziecka,
zakończenie roku szkolnego.
Przywiązywałam szczególną wagę do wszelkiego rodzaju uroczystości szkolnych objętych Programem Wychowawczym Szkoły. Dbałam o to, by zawsze były one ciekawe, oryginalne, a przez to niezapomniane. Wszystkie moje działania miały na celu sukces dzieci, aby zabłysły na forum szkoły. Uczniowie nie zrażali się próbami, przygotowywaniem dekoracji, ani tremą przed premierą . Doskonale wcielali się w różne role i prezentowali swoje umiejętności za co zawsze byli wynagradzani ciepłymi brawami.
Uczniowie wraz z rodzicami aktywnie włączali się również w przygotowania i organizację drugiego Festynu Rodzinnego w naszej szkole (2010r.).
We współpracy z nauczycielami i uczniami przygotowywałam II Festyn Rodzinny w naszej szkole oraz część artystyczną do festynów w Starejwsi i w Łochowie (Anioły w Łochowie).
Wspólne przygotowywanie imprez klasowych oraz szkolnych stało się ważnym czynnikiem integrującym społeczność szkolną i lokalną. Uczniowie nabyli umiejętność starannej recytacji, publicznego zaprezentowania się przed szerszym gronem odbiorców, oraz odpowiedniego zachowania się w sytuacjach oficjalnych. Podczas przygotowań do festynów uczniowie uczyli się odpowiedzialności oraz współdziałania, pracując nad wykonaniem określonego zadania.

Pisząc plan rozwoju zawodowego założyłam, że będę organizowała wycieczki szkolne i zachęcała uczniów do poznania historii najbliższej okolicy. W tym celu zorganizowałam wycieczki m.in.:
Paplin – Zwiedzanie Dworku w Paplinie (2009).
Toruń – zwiedzanie miasta, poznanie historii i życiorysu polskiego astronoma Mikołaja Kopernika (2009).
Liw – zwiedzanie zamku w Liwie, uczestnictwo w VIII Festynie Archeologicznym na Zamku w Liwie (2010).
Nowogród, Pułtusk – zwiedzanie Skansenu Kurpiowskiego w Nowogrodzie; Zwiedzanie miasta Pułtusk: gotycka wieża ratuszowa, Dom Polonii, Kolegiata, przepływ gondolą po Narwi (2010).
Warszawa, Tłuszcz – Sala Zabaw w Tłuszczu; Ogród Zoologiczny w
Warszawie, kino Arkadia (2011).
Łochów, Tłuszcz – nadleśnictwo Łochów, Sala Zabaw w Tłuszczu (2011).
Starawieś, Węgrów – zwiedzanie neogotyckiego Pałacu Radziwiłłów z XVI w. (Starawieś), zwiedzanie i poznanie historii miasta Węgrów (22 V 2012r.).
Kolejnym zadaniem wynikającym z mojego planu rozwoju zawodowego było pełnienie roli opiekuna dzieci i młodzieży. Zadanie to realizowałam m.in. poprzez opiekowanie się uczniami podczas szkolnych wycieczek np. wycieczka do Warszawy – Muzeum Wojska Polskiego (2009).
Potrzeby rozwojowe uczniów uwzględniałm także opiekując się nimi podczas przerw śródlekcyjnych, imprez szkolnych np. Dzień Dziecka, Festyn Rodzinny, dyskotek oraz wyjść pozaszkolnych takich jak np. msze święte rekolekcyjne, udział w akcji „Sprzątanie Świata”, wyjazdy na konkursy, itp.
Wszystkie organizowane wycieczki i imprezy poprawiały relację między uczniami, budowały wzajemne zaufanie i wzmacniały integrację klas. Dzięki wycieczkom uczniowie poznali historię, sztukę i walory najbliższej okolicy, a także dowiedzieli się jak aktywnie i ciekawie można spędzać wolny czas, jak należy zachowywać się w miejscach publicznych. Dla mnie osobiście jako nauczyciela

edukacji wczesnoszkolnej wyjazdy te pozwoliły na ukazanie dzieciom pięknej historii naszej okolicy, ale przedewszystkim były doskonałą okazją do lepszego poznania uczniów, ich zainteresowań, poglądów ale również i problemów z którymi się borykają. Wycieczki szkolne to również doskonała forma integracji uczniów i nauczycieli.

Kolejnym zadaniem wynikającym z mojego planu rozwoju była organizacja konkursów dla uczniów na terenie naszej placówki, jak również zachęcanie uczniów do udziału w konkursach pozaszkolnych.
W celu rozbudzenia wśród uczniów zainteresowań i zachęcania do prezentowania własnych umiejętności w zależności od możliwości i umiejętności uczniów zorganizowałam oraz współorganizowałam na terenie szkoły następujące konkursy:
corocznie konkurs czytelniczy dla kl. I-III, oraz dla kl. IV-VI;
corocznie konkurs recytatorski im. Kornela Makuszyńskiego – eliminacje do etapu gminnego;
konkurs plastyczny pod hasłem „Żyj zdrowo i bezpiecznie” organizowany przez Komisariat Policji w Łochowie i Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Miejskim w Łochowie;
konkurs ortograficzny dla kl. II – III – eliminacje do VII i VIII powiatowego konkursu ortograficznego dla kl. II – III (2011, 2012);
konkurs matematyczny Oxford (2011);
konkurs piosenki przedszkolnej (2011);
XXV edycja konkursu „Mój las” - etap powiatowy (2011/12);
Konkurs „Nakręć się na Recykling” organizowany przez KSM Diecezji Drohiczyńskiej (konkurs jest w trakcie realizacji gdyż rozpoczął sie 22 III 2012r. i trwa do 30 IX 2012r.);
konkurs i jednocześnie akcja charytatywna „Góra Grosza”;
konkurs i jednocześnie akcja charytatywna „Szkoło Pomóż i TY”;

Wszystkie konkursy organizowane w szkole spotykały się z dużym zainteresowaniem ze strony uczniów. Przed każdym z konkursów wewnątrzszkolnych komisja konkursowa opracowywała cele, pzebieg i zasady oceny uczniów. Forma konkursu odrywa dzieci od codziennej monotonnej nauki, rozbudza ich zainteresowania, rozwija aktywną postawę, uczy pracy i zdrowej rywalizacji oraz uświadamia, że można uczyć się przez zabawę.

Podczas trwania stażu podejmowałam współpracę z lokalnymi instytucjami i organizacjami. Nawiązałam współpracę z:
MGOK w Łochowie (pomoc w przygotowaniach uczniów do udziału w konkursach np. „Konkurs recytatorski im. Kornela Makuszyńskiego”.
Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Węgrowie (Kierowałam na badania uczniów mających trudności w nauce, kontakty z pracownikami poradni miały na celu uzyskanie pomocy w eliminacji wykrytych deficytów rozwojowych u uczniów).
Logopedą szkolnym zatrudnionym przez Urząd Miejski w Łochowie (Kontakty opierały się na wymianie informacji dotyczących dzieci uczęszczających na terapię logopedyczną. Ponadto uzyskałam wiele ciekawych materiałów, zestawów ćwiczeń logopedycznych, których celem jest usprawnienie narządów mowy. Materiały te wykorzystałam na zajęciach grupowych prowadzonych w kl. I i II).
Nadleśnictwem w Łochowie (wycieczka do nadleśnictwa, zapoznanie się z pracą leśnika, istotą ochrony przyrody).
Domem Dziecka w Julinie (wraz z opiekunem stażu organizowaliśmy zbiórkę maskotek i zabawek dla dzieci 2010/11).
„Fundacją na rzecz osób niewidomych i niepełnosprawnych POMÓŻ I TY”(w roku szkolnym 2009/10 i 2011/2012 wzięliśmy udział w akcji charytatywnej „Szkoło Pomóż i Ty”.Wraz z uczniami rozprowadzałam cegiełki, a zebrane pieniążki przekazaliśmy na konto fundacji. Nasi uczniowie bardzo chętnie przyłączyli się do tejże akcji nadesłane przez fundację cegiełki „rozeszły się jak świeże bułeczki”, uczniowie tak mocno zaangażowali się w akcję pomocy osobom poszkodowanym i niepełnosprawnym, że zamówiliśmy jeszcze 120 cegiełek).
„Towarzystwem NASZ DOM” (w roku szkolnym 2011/12 wzięliśmy udział w XII edycji akcji „GÓRA GROSZA” pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Celem akcji była zbiórka funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie i dofinansowanie domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, pogotowi rodzinnych, kwalifikowanych rodzin zastępczych oraz najbardziej potrzebujących domów dziecka. Dzieci z wielkim zaangażowaniem podjęły się zbiórki funduszy na ten cel. W sumie w naszej placówce zebraliśmy: 88,34 zł i 0.30 euro.) Każdego roku włączam i zachęcam uczniów do udziału we wszelkiego rodzaju akcjach charytatywnych. Jako nauczyciel wychowawca uwzględniam takie sytuacje jako jeden z elementów lekcji wychowawczej kształtujący pozytywny stosunek do osób cierpiących i potrzebujących.
Parafią pod wezwaniem Michała Archanioła w Starejwsi (zbiórka artykułów na loterię fantową, przygotowania do festynów w Starejwsi).
Komisariatem Policji w Łochowie (Organizacja egzaminu na kartę rowerową, znakowanie rowerów, pogadanki z uczniami oraz rodzicami dotyczące bezpieczeństwa, zasad ruchu drogowego, pokaz tresury psa. Wspólnie z policjantami propaguję wśród uczniów zasady bezpiecznego zachowania się w domu, w szkole i na drodze oraz sposoby unikania zagrożeń i uzależnień).
Strażą Pożarną w Łochowie (Festyn Rodzinny w naszej szkole – pokaz wozu strażackiego, zapoznanie z pracą strażaka).
PODN w Węgrowie (organizacja konkursu ortograficznego dla kl. II – III, przeprowadziłam pokazową lekcję ortografii w kl. II).
Starostwem Powiatowym w Węgrowie (przygotowanie uczniów do „XXV edycji konkursu Mój las” - nasi uczniowie zajęli III miejsce w I kategori wiekowej).

Kuratorem sądowym – Sądu Rejonowego w Węgrowie (Systematycznie przekazywałam informacje o zachowaniu dzieci objętych nadzorem, ich postępach w nauce, a także wynikach badań psychologiczno–pedagogicznych).
Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łochowie i Korytnicy (zgłaszałam dzieci mające trudną sytuację materialną, opiekowałam się dziećmi objętymi dożywianiem 2009/10).
pielęgniarką pracującą w Ośrodku Zdrowia w Borzychach (Pielęgniarka przeprowadziła pogadankę z rodzicami nt. „Zdrowego stylu życia”, a także serię pogadanek z dziećmi nt. higieny jamy ustnej, zdrowego odżywiania i zdrowego stylu życia. Dzieci uświadomiły sobie dzięki wizytom p. pielęgniarki jak ważne są owoce i warzywa w codziennej diecie, zdrowy styl życia , higiena oraz systematyczne odwiedzanie gabinetu lekarskiego).
Urzędem Miejskim w Łochowie (wraz z uczniami corocznie włączamy się w akcję „Sprzątanie Świata”, głównym celem akcji jest likwidacja dzikich wysypisk śmieci. Porządkowanie lasu i najbliższej okolicy zawsze poprzedzone jest apelem dotyczącym ochrony środowiska).
Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej (przyłączenie się do akcji „Nakręć się na recykling” -głównym celem akcji jest: upowszechnienie wiedzy na temat ekologii, edukacja dotycząca segregacji odpadów i recyklingu, odpowiedzialność za stan środowiska i jego czynną ochronę, kształtowanie ekoświadomości uczniów, rozwijanie poszanowania postaw prośrodowiskowych i dobra wspólnego, jakim jest polska przyroda).

Ponadto uwzględniając w swej pracy potrzeby uczniów i rodziców, a w związku z tym szkoły :
Pozyskiwałam darczyńców m.in. firma „Mirpol”, „Avans” w Łochowie.
Współpracowałam z wydawnictwami i starałam się pozyskiwać bezpłatne pomoce, słowniki do j. angielskiego i książki od wydawnictw: Pearson Longman, Oxford, Nowa Era, Didasco.

Pełniłam funkcję społecznego zastępcy dyrektora szkoły w okresie trwania stażu.
Prowadziłam zajęcia w ramach zastępstw koleżeńskich.
Społecznie prowadziłam kółko języka angielskiego dla kl. I-III i IV-VI w roku szkolnym 2009/10. Natomiast w roku szkolnym 2010/11 prowadziłam społecznie zajęcia dydaktyczno–wyrównawcze dla kl. I i kółko j. angielskiego dla kl. IV-VI. W roku szkolnym 2011/12 społecznie prowadziłam kółko j. angielskiego dla kl. I-III przez I semestr, a w czasie trwania drugiego semestru prowadziłam kółko j. angielskiego w zerówce), oraz przez cały rokm szkolny kółko j. angielskiego dla kl. IV-VI (łącznie dwie godziny tygodniowo).
Opracowywałam własne scenariusze zajęć uwzględniające indywidualne potrzeby szkoły i uczniów. Dostosowywałam wymagania, formy i metody pracy do indywidualnych potrzeb i możliwości edukacyjnych uczniów. Przygotowywałam indywidualne karty pracy np. na zajęcia j. angielskiego z uczniem z upośledzeniem w stopniu lekkim.
Odbywałam rozmowy z psychologiem na tematy wychowawcze m.in. dotyczące agresji werbalnej i fizycznej wśród uczniów i w środowisku rodzinnym, o przemocy psychicznej.
Diagnozowałam potrzeby wychowawcze i edukacyjne uczniów. Podejmowałam kroki wraz z innymi nauczycielami i rodzicami w celu rozwiązywania zaistniałych problemów dzieci.
Systematycznie tworzyłam tematyczne gazetki wspomagające wszechstronny rozwój uczniów. Dbałam o estetyczny wygląd sali lekcyjnej. Gromadziłam materiały do gazetek klasowych i szkolnych, były to gazetki okazjonalne, dotyczące aktualnych wydarzeń szkolnych i życia klasy oraz gazetki tematyczne np. Ptaki przylatujące do nas wiosną, Zimowi przyjaciele, Symbolika Świąt Wielkanocnych, Boże Narodzenie w Polsce i w Europie. Ponadto systematycznie wykonywałam gazetki dydaktyczne – ułatwiające uczniom przyswajanie i zapamiętywanie materiału.
Gromadziłam materiały i książki wzbogacające rozwój uczniów związane ze Sprawdzianem Kompetencji kl. III Szkoły Podstawowej, oraz egzaminem na Kartę Rowerową.
Prowadziłam wraz z uczniami kronikę szkolną.
Jako wychowawca starałam się przede wszystkim jak najlepiej poznać swoich wychowanków, ich potrzeby, środowisko rodzinne i zwyczaje w nim panujące. Dzięki tym informacjom mogłam stworzyć plan pracy wychowawczej i program profilaktyczny, które w swych założeniach uwzględniały przede wszystkim potrzeby rozwojowe uczniów, jak również i współczesne problemy społeczne i cywilizacyjne.
Jako wychowawca kl. III, II i I prowadziłam prelekcje i dyskusje z rodzicami podczas spotkań w ramach wywiadówek m.in. dotyczące wyboru „trójki” klasowej, przedstawicieli do Rady Rodziców, zatwierdzenia ewaluacji dokumentacji szkolnej, informowania rodziców o osiągnięciach edukacyjnych ich dzieci, pogadanki nt. zdrowia psychicznego i fizycznego ich dzieci, zagrożeń płynących z nadużywania komputera i internetu bez nadzoru osoby dorosłej.
Jako wychowawca przeprowadziłam lekcje na których starałam się omówić zagadnienia poruszające najważniejsze problemy cywilizacyjne naszych czasów m.in. zdrowy styl życia i odżywiania, zanieczyszczenie środowiska i sposoby jego ochrony, bezpieczeństwo.

Ważną rolę w mojej pracy odgrywało uczestnictwo w przygotowaniach i realizacji w naszej szkole następujących programów:
II edycja ogólnopolskiego programu edukacyjnego „5 porcji warzyw,
owoców lub soku.”
„Szklanka mleka.”
„Radosna szkoła.”
Program edukacyjny „Klub Bezpiecznego Puchatka” pod honorowym patronatem Komendanta Głównego Policji oraz Kuratora Oświaty.
Wiele trudu ale i satysfakcji przyniosła mi praca w Zespole Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Kalinowcu w związku z realizacją Rozporządzenia MEN z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Programy te pozwoliły poszerzyć wiedzę i umiejętności uczniów naszej szkoły z zakresu zdrowego stylu życia oraz szeroko pojętego bezpieczeństwa.
W całym moim dorobku zawodowym istotnym wyróżnieniem była Nagroda Dyrektora Szkoły, którą otrzymywałam za aktywna pracę dydaktyczno-wychowawczą oraz za podejmowanie dodatkowych zadań w szkole. Niewątpliwie wpłynęło to pozytywnie na jakość mojej pracy, mobilizowało i zachęcało mnie jeszcze bardziej do dalszej pracy, przez co wpływało pozytywnie również na jakość placówki w której pracuję.

Umiejętność wykorzystania w pracy
technologii informacyjnej i komunikacyjnej
(§7 ust.2 pkt 3)

W dzisiejszych czasach, w dobie rozwoju technologii informacyjnej i komunikacyjnej nauczyciel ma wiele możliwości, może wykorzystywać w swej pracy technologię informacyjną i komunikacyjną jako szeroko rozumianą pomoc dydaktyczną, a wachlaż możliwości jest ogromny. Współczesny nauczyciel ciągle powinien doskonalić swoje umiejętności i poszerzać wiadomości w tymże zakresie. Nauczyciel powinien wykorzystywać nowiniki technologiczne i swoje umiejętności informatyczne do podniesienia atrakcyjności i skuteczności prowadzonych zajęć. Nauczyciel powinien uczyć czytania, pisania (...) ale także technologii informacyjnej i komunikacyjnej, czego dowód zawarty jest w nowej podstawie programowej w myśl której nauczyciele powinni stwarzać uczniom warunki do nabywania umiejętności: (...) poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania sie technologią informacyjną.

Chcąc sprostać zadaniom stawianym współczesnemu nauczycielowi starałam się doskonalić swoje umiejętności w tym zakresie, a następnie wykorzystywać je w procesie dydaktyczno–wychowawczym:
Wyszukiwałam informacje w Internecie, oceniałam ich wartość i właściwie przekazywałam. Korzystałam z Internetu przy tworzeniu gazetek tematycznych. Ponieważ Internet pozwala na znalezienie wielu ciekawych materiałów, które można wykorzystać na zajęciach z dziećmi. Mają one dużą wartość edukacyjną, pozwalają na przedstawienie unikatowych informacji na forum klasy. Tego typu działania niewątpliwie udoskonaliły mój warsztat pracy i podniosły efektywność nauczania, a tym samym jakość pracy szkoły.
Opracowywałam scenariusze i przeprowadzałam zajęcia z wykorzystaniem różnych źródeł informacji takich jak: encyklopedia, słowniki języka obcego,

komputer, książka kucharska, encyklopedia multimedialna oraz książka telefoniczna. Podczas wymienionych powyżej zajęć uczniowie korzystali z różnych źródeł informacji, uczyli się z nich korzystać. Zajęcia prowadzone z użyciem tych podstawowych źródeł wiedzy i sposobów komunikacji pobudzały wszechstronną aktywność uczniów, zainteresowania, ale przede wszystkim służyły poznawaniu nowych i utrwalaniu wcześniej zdobytych wiadomości.
Przez cały okres stażu wykorzystywałam rozwój technologii informacyjnej do redagowania gazetek ściennych. Zamieszczałam istotne, ważne informacje z zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej, środowwiskowej, artystycznej, języka angielskiego. Ponadto prowadziłam gazetki okolicznościowe, tematyczne, gazetki o charakterze wychowawczym, kącik klasowy. Gazetki cieszyły sie dużą popularnością wśród uczniów. Prosta forma, ciekawe rysunki i zdjęcia pomagały uczniom w przyswajaniu niezbędnych wiadomości. Dzieci nabywały umiejetność korzystania z takiego źródła informacji jakim jest gazetka szkolna.
Oprogramowanie komputerowe wykorzystywałam także do tworzenia narzędzi potrzebnych w pracy nauczyciela m.in.: do redagowania i pisania wszelkiego rodzaju form użytkowych na potrzeby szkoły np. zaproszenia na Dzień Babci, ogłoszenia, podziękowania dla darczyńców, plakaty na festyn, plany lekcji, scenariusze, sprawozdania, dyplomy dla uczniów, strony do kroniki szkolnej, dekoracje sali na uroczystości szkolne, sprawdziany, testy. Oprogramowania komputerowe pozwalają nie tylko informować ale przede wszystkim lepiej uczyć i ułatwiają pracę.
Posługiwałam sie arkuszem kalkulacyjnym tworząc zestawienia list uczestników wycieczek szkolnych.
Poznałam zasady tworzenia prezentacji i stosowałam je wykorzystując w procesie edukacyjnym oraz tworzyłam własne prezentacje multimedialne m.in. „Ptaki przylatujące do nas wiosną.” Prezentacje multimedialne są doskonałym

środkiem wizualizującym treści zawarte w programie nauczania. Tradycyjna książka coraz częściej jest połączona z różnego rodzaju programami edukacyjnymi. Uczniowie bardzo chetnie uczestniczą w zajęciach z wykorzystaniem prezentacji mutlimedialnych i z wielkim zaangażowaniem wykonują prace, chętnie podejmują nowe wyzwania, cieszą się gdy prezentuję ich dokonania na forum klasy. Chętnie współpracują i konsekwentnie dążą do osiągnięcia zamierzonego celu. Zajęcia z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego moim zdaniem dla dzieci są niezwykle atrakcyjne i doskonalą treści programowe, a także są doskonałą okazją do bliższego zapoznania się z taką formą zdobywania i przetwarzania informacji.
Efektywnie starałam sie wykorzystywać oprogramowanie edukacyjne, słowniki i encyklopedie multimedialne, programy do nauki ortografii w kl. I-III, oraz oprogramowanie do nauki języka angielskiego. Istotą tychże programów jest jednocześnie występowanie procesów analizy i syntezy, zarówno w sferze działalności słuchowej jak i wzrokowej. Dobór treści zabaw, możliwość powtórzeń, korzystania z pomocy znacznie uatrakcyjniły zajęcia, uczniowie chętnie w nich uczestniczyli. Dzieci cieszyły się z każdego prawidłowo wykonanego zadania i z zapałem dążyły do osiągnięcia celu.
Systematycznie korzystam z linków do stron przydatnych w pracy nauczyciela np. MEN, MSCDN, PODN, Pearson Longman, Nowa Era itp. gdzie śledzę akty prawne i rozporządzenia, jak również zapoznaje się z ofertami wydawniczymi, publikacjami wydawnictw oświatowych i nowościami wydawniczymi. Staram się również śledzić portale tematyczne przeznaczone dla nauczycieli takie jak m.in. Lil-fingers, Profesor, Oświata, Edux, Awans, itp.
Systematycznie opracowuje wszelkie dokumenty elektroniczne dla potrzeb szkoły, np. PROJEKT INDYWIDUALIZACJA dla kl. I-III współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ. Projekt ten jest w trakcie realizacji.

Często służę pomocą innym nauczycielom w opracowywaniu i przygotowywaniu dokumentów na potrzeby szkolne.
Oprogramowanie komputerowe posłużyło mi również w opracowywaniu dokumentacji związanej z awansem zawodowym.

Rozwój technologii komputerowej i komunikacyjnej w znakomity sposób wspomaga proces nauczania dzieci i urozmaica treści (oprogramowanie multimedialne, gry dydaktyczne, Internet). W dzisiejszych czasach umiejętność obsługi komputera, korzystania z Internetu staje się koniecznością, ale daje również nieograniczone możliwości. Dlatego też przy wykorzystaniu tego narzędzia pracy staram się przekonywać uczniów i zachęcać również do tradycyjnej formy zdobywania wiedzy jaki daje nam kontakt z książką. Rozwój technologii odpowiednio wykorzystany przez nauczyciela z uwzględnieniem również negatywnych skutków komputeryzacji, pozwala na aktywizację ucznia, rozwijanie jego twórczego podejścia, a jednocześnie podnoszenia umiejętności wyszukiwania, filtrowania i wymiany informacji. Uczniowie szukają na stronach internetowych ciekawych informacji, które mogą potem przedstawić na forum klasy, zakładają swoje profile na portalach społecznościowych takich jak np. Nasza klasa, Facebook i komunikują się na nich za pomocą Internetu nie tylko między sobą, ale również ze mną. Dzieci uczą się w ten sposób pracy w grupie, a także ponoszenia odpowiedzialności za powierzone zadanie.
Rozwój technologii informacyjnych daje nieograniczone możliwości nie tylko uczniom, ale i nauczycielom. Dzięki komputeryzacji mogłam tworzyć materiały i pomoce dydaktyczne atrakcyjne wizualnie i bardziej przystępne dla uczniów, a tym samym wzbogaciłam proces nauczania. Komputer to również nieodzowne narzędzie
pomocne w tworzeniu i prowadzeniu w sposób przejrzysty dokumentacji szkolnej. Ponadto dzięki rozwojowi Internetu mogłam komunikować się i wymieniać doświadczenia zawodowe z nauczycielami z kraju i zagranicy, co niewątpliwie
wpłynęło na wzbogacenie i urozmaicenie mojego warsztatu pracy. Również kontakty mailowe z nauczycielami akademickimi pozwoliły mi na poszerzenie wiedzy metodycznej i merytorycznej, którą mogłam wykorzystać na zajęciach.
Technologia informacyjna to doskonałe narzędzie pracy dla nauczyciela i ucznia. Niesie ona ze sobą wiele dobrego, jednakże musimy pamiętać, że nieodpowiednio wykorzystana może przynieść negatywne skutki, dlatego tak ważna jest selekcja informacji zawartych w Internecie.

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych
z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań
(§7 ust.2 pkt 4)

W celu doskonalenia swej wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki systematycznie studiuję literaturę, ponieważ aktualizowanie wiedzy z zakresu nauczania i wychowania jest procesem oczywistym i nie podlegającym wątpliwości. Staram się śledzić nowości wydawnicze dotyczące pedagogiki, czytam również czasopisma skierowane do nauczycieli m.in. „W naszej szkole”. Dzięki systematycznej lekturze literatury pedagogicznej poszukuję nowych rozwiązań w procesie dydaktycznym, co przyczynia się do podniesienia jakości mej pracy, a tym samym jakości pracy szkoły.
Z racji rozpoczętych przeze mnie trzyletnich studiów licencjackich na wydziale filologii angielskiej, specjalność nauczyciel języków obcych na bierząco śledziłam i konsultowałam z wykładowcami zagadnienia z zakresu dydaktyki, pedagogiki, psychologii oraz z zakresu realizowanych przez nauczyciela zadań. W październiku 2011 roku uzyskałam tytuł licencjata w specjalności filologia angielska nauczyciel języków obcych, a szkoła zyskała specjalistę z zakresu nauczania języka obcego.
W miarę swoich możliwości starałam się również brać czynny udział w warsztatach, kursach i szkoleniach z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki, zwiazanych z zadaniami nauczyciela itp.:
W listopadzie 2009 roku ukończyłam kurs w wymiarze 25 h zorganizowany przez PODN w Węgrowie na temat „Uczeń nadpobudliwy ruchowo i uczeń z zespołem ADHD w szkole. Diagnoza i planowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej.” Treści programowe na kursie obejmowały: syndrom nadpobudliwości psychoruchowej (etiologia, występowanie, trzy podtypy ADHD), diagnozę ADHD (rozróżnianie trudnych zachowań od objawów, wybór adekwatnych metod pracy, terapia metodą EEG – Biofeedbeck), praca z dzieckiem z ADHD (specyficzna strategia radzenia sobie z objawami), metoda pracy z dzieckiem nadpobudliwym ruchowo i z ADHD (w szkole, w domu), podstawy prawne pomocy psychologiczno–pedagicznej. Wiedzą z tegoż kursu dzieliłam się z pozostałymi nauczycielami i praktykowałam w naszej placówce do której uczęszczają uczniowie z ADHD stwierdzonym przez PPP w Węgrowie.
W kwietniu 2010 r. ukończyłam szkolenie zorganizowane przez MAC Edukacja na temat: „Zabawa bawi, uczy i wychowuje.”
W październiku 2010r. uczestniczyłam w szkoleniu „Praca z dzieckiem z zespołem ADHD i FAS.” PODN Węgrów.
W listopadzie 2010r. ukończyłam szkolenie zorganizowane przez wydawnictwo „MAC Edukacja nt. „Literatura bawi, uczy i wychowuje – przedstawienie tematu na podstwie tyułów: Nasza klasa 0, Szkoła sześciolatka, Sześciolatek Bawię się i uczę.” Zajęcia prowadzone były przez autorkę podręczników p. Wiesławę Żabę–Żabińską.
W kwietniu 2011r. uczestniczyłam w pięciogodzinnej konferencji zorganizowanej przez MCDN w Siedlcach - „Organizowanie i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie szkoły w świetle nowych regulacji prawnych.”
W listopadzie 2011 roku ukończyłam dwudniowe warsztaty nt. „Wstępna diagnoza pedagogiczna ucznia, etapy, narzędzia, opis wyników.” PODN Węgrów. Warsztaty te umożliwiły mi lepsze zdiagnozowanie i poznanie uczniów, dzięki udostępnionym narzędziom badawczym przeprowadziłam diagnozę klasy II, którą wkorzystałam później do przygotowywania projektu INDYWIDUALIZACJA kl.I -III. Nrzędzia badawcze posłużyły również do zdiagnozowania potrzeb edukacyjnych w kl.I i III.
W celu poszerzenia wiadomości na temat możliwości zwiększenia potencjału dziecka i stymulacji rozwoju ruchowego poprzez ćwiczenia kinezjologii

edukacyjnej w marcu 2012 roku ukończyłam dziewięciogodzinne warsztaty „Tańcząca ósemka. Zabawy, ćwiczenia i tańce oddechowo-rozluźniające.” Dzięki warsztatom pogłębiłam swą wiedzę, poznałam ciekawe ćwiczenia obniżające nadmierne napięcie mięśniowe i poziom agresji, ćwiczenia z zastosowaniem oddechu relaksacyjnego, zabawy taneczne oraz ćwiczenia doskonalące koordynację ruchową, percepcję wzrokową, słuchową prawidłową postawę, reakcje na bodziec, strategie działania, uwagę i koncentrację. Zdobyte umiejętności wykorzystałam na zajęciach w klasie drugiej, oraz podczas organizowania „Dnia Dziecka.”

Bardzo cenię sobie również współpracę z metodykami, oraz pracownikami PPP w Węgrowie. Wiedzę zdobytą podczas szkoleń, kursów i konsultacji staram sie wykorzystywać w mojej codziennej pracy dydaktyczno–wychowawczej. To właśnie dzięki ich pomocy mogłam lepiej przygotować się do prowadzenia zajęć i uzyskałam wiele cennych wskazówek do dalszej pracy. Dzięki współpracy m.in. z doradcą metodycznym edukacji wczesnoszkolnej przeprowadziłam pokazową lekcję ortgrafii w kl. II.

Biorąc udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej dzieliłam się swoją wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami. Przekazywałam zdobyte na warsztatach i szkoleniach wiadomości i informacje o metodach i rozwiązaniach dydaktyczno-wychowawczych oraz narzędzia pracy.

Wychodząc naprzeciw potrzebom dzieci prowadziłam różnorodne zajęcia w zależności od inicjatywy uczniów i ich umiejętności z zastosowaniem metod aktywizujących uczniów, były to m.in. kółko języka angielskiego dla kl. I-III, kółko języka angielskiego dla kl. IV-VI, kółko języka angielskiego w oddziale przedszkolnym oraz zajęcia dydaktyczno–wyrównawcze dla uczniów z trudnościami w czytaniu, pisaniu i liczeniu. Prowadząc zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze

nadrzędnym celem było umożliwienie im opanowania podstawowych umiejętności czytania, pisania, liczenia. Jednak aby założone przeze mnie cele były realizowne w odpowiedni sposób, moja praca oprócz zapewnienia zdobywania tych umiejętności musiała również wyrównywać braki dzieci będące przyczyną ich trudności szkolnych. Dlatego w czasie zajęć starałam się wprowadzać działania: usprawnienie zaburzonych procesów psychomotorycznych, ćwiczenie sprawności czytania, pisania, liczenia oraz ćwiczenia uspokajające a jednocześnie aktywizujące. Słabszych uczniów starałam się wesprzeć i zmotywować do dalszej pracy, natomiast uczniów zdolnych zainteresować zdobywaniem nowych, ciekawych informacji i doświadczeń, pobudzić ich aktywność twórczą.
Współpracowałam z Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łochowie oraz Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Korytnicy, przy organizowaniu dożywiania oraz typowaniu uczniów z ubogich rodzin (2009/2010). Systematycznie starałam sie poznawać sytuację rodzinną moich wychowanków poprzez indywidualne rozmowy z rodzicami. Stwierdzenie trudności materialnych w danej rodzinie, bądź też zaniedbań wychowawczych było powodem podjęcia przeze mnie odpowiednich działań.

Jako wychowawca starałam sie na bieżąco prowadzić współpracę z rodzicami uczniów. W zależności od potrzeb spotykaliśmy się na zebraniach ogólnych, klasowych, bądź indywidualnych. Ewentualne problemy dydaktyczne bądź wychowawcze staraliśmy się zawsze rozwiązywać pamiętając iż wartością nadrzędną jest dobro dziecka.
Podczas zebrań klasowych starałam się również podnośić świadomość pedagogiczną rodziców. Wspólnie z p. dyrektor organizowaliśmy dla rodziców spotkania z panią pielęgniarką, psychologiem, oraz policjantem. Tematyka zebrań dotyczyła m.in.: zdrowego stylu życia, dbałości o zdrowie fizyczne i psychiczne dziecka, zagrożeń współczesnego świata (uzależnienia), bezpieczeństwa. Na zebraniach z rodzicami próbowałam uświadomić im jak ważną rolę w życiu dziecka odgrywa środowisko

rodzinne, jak kształtuje ono zachowania dziecka. Biorąc pod uwagę zagrożenia dla dzieci płynące ze strony mediów zwracałam uwagę rodziców iż brak kontroli z ich strony może wpłynąć negatywnie na rozwój psychiczny i fizyczny ich dziecka. Starałam się uzmysłowić rodzicom, że nie wystarczy wymagać od dziecka, trzeba najpierw zacząć od samego siebie i zastanowić się czy naprawdę staram się zapewnić swemu dziecku jak najlepsze warunki do nauki nie tylko te materialne. Może czas się zatrzymać na chwilę i zadać sobie pytanie: czy moje dziecko jest szczęśliwe? Czego najbardziej mu brakuje?
Opracowywałam także dla rodziców „wskazówki do pracy z dzieckiem nadpobudliwym” oraz „wskazówki do pracy z dzieckiem ryzyka dysleksji.” Rodzicom dziecka z problemami nadpobudliwości psychoruchowej, czy ze specyficznymi trudnościami w nauce, starałam się pomóc m.in. poprzez wyjaśnianie istoty objawów zaburzenia, prowadzenie porad w zakresie różnych metod wychowawczych, treningu umiejętności wychowawczych, zachęcanie rodzica rodzica do rozpoczęcia przez dziecko psychoterapii.

Jako wychowawca starałam się jak najlepiej poznać swoich wychowanków dlatego też:
Przeprowadziłam test socjometryczny, który dostarczył mi informacji o pozycji społecznej poszczególnych uczniów w klasie.
Przekazałam rodzicom kwestionariusz M. Ziemskiej, pozwoliło mi to na poznanie poglądów rodziców na wychowanie.
Aby wyłonić dziecko ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu przekazywałam rodzicom do wypełnienia kwestionariusz zachowań dziecka „ryzyka dysleksji” - opracowany przez M. Bogdanowicz.
Wraz z p. psycholog przeprowadziliśmy w szkole ankietę skierowaną do rodziców uczniów w celu rozstrzygnięcia i wytypowania uczniów do objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną (Rozporządzenie MEN z dnia 17


listopada 2010r. w sprawie zasad udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach).
Przeprowadziłam diagnozę kl. II, wyniki badań posłużyły również do realizacji projektu INDYWIDUALIZACJA kl. I-III.

Starałam się angażować rodziców w życie szkoły. Rodzice chętnie brali udział w organizowanych przeze mnie imprezach klasowych i szkolnych np. mikołajki, wycieczki, Ślubowanie kl.I, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Dziecka itp. W naszej placówce współpraca rodziców z nauczycielami odgrywa bardzo ważną rolę. Wspólnie przygotowujemy imprezy okolicznościowe na terenie naszej szkoły, bierzemy czynny udział w festynach np. w Starejwsi. Biorąc pod uwagę sytuację materialną naszej placówki we współpracy z rodzicami organizujemy Festyny Rodzinne w Szkole Podstawowej w Kalinowcu, ostatni Festyn Rodzinny odbył się 22 maja 2011r. Zarówno rodzice jak i nauczyciele, a przede wszystkim uczniowie bardzo chętnie angażują się w prace na rzecz szkoły. Po festynie wspólnie podejmujemy decyzje na co najlepiej przeznaczyć zebrane fundusze.

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż
(§7 ust.2 pkt 5)

W okresie stażu starałam się rozwijać umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, dlatego też zajęłam się analizą najważniejszych aktów prawnych dotyczących systemu oświaty. W tym celu zapoznałam się z:
Kartą Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r.;
Ustawą o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r.;
Dokumentami regulującymi prace szkoły: Statut, Wewnątrzszkolny System Oceniania, Program Wychowawczy, Program Profilaktyczny;
Przepisami BHP.
W miarę możliwości korzystałam również z intenetowych stron MENiS. Przeanalizowałam Rozporządzenie MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego. Podczas trwania stażu śledziłam zmiany w rozporządzeniach MEN, dzięki czemu mogłam stosować się do aktualnych procedur.
Aktywnie uczestniczyłam we współtworzeniu podstawowej dokumentacji Szkoły Podstawowej w Kalinowcu:
Statut Szkoły;
Szkolny Program Wychowawczy;
Wewnątrzszkolny System Oceniania.
Opracowywałam Program Pracy Wychowawczej dla swojej klasy, który jest spójny z Programem Wychowawczym Szkoły oraz Program Profilaktyczny.
Ponadto w oparciu o Wewnątrzszkolny System Oceniania wdrożyłam Przedmiotowy System Oceniania obowiązujący na lekcjach języka angielskiego.
W oparciu o podstawę programową do kształcenia ogólnego na podstawie orzeczenia PPP o potrzebie kształcenia specjalnego skonstruowałam Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny z zakresu języka angielskiego dla ucznia upośledzonego umysłowo w stopniu lekkim.
Współpracowałam w tworzeniu indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego dla ucznia z niepełnosprawnością sprzężoną (niedowład wiotki w przebiegu przepukliny oponowo-rdzeniowej, wodogłowie wrodzone, porażenie kończyn dolnych, pęcherz neurogenny, opóźniony rozwój fizyczny i psychiczny, stan po implantacji układu zastawkowo-komorowo-otrzewnowego, częstew drgawki.
W związku z pełnioną funkcją społecznego zastępcy dyrektora szkoły aktywnie uczestniczyłam w opracowywaniu tygodniowego rozkładu zajęć i planu dyżurów zgodnie z zaleceniami bezpieczeństwa i higieny pracy uczniów i nauczycieli.
Jako nauczyciel i wychowawca poprawnie uzupełniałam dokumentację szkolną: dzienniki, plany pracy, protokoły, karty wycieczek szkolnych. Opracowywałam sprawozdania z moich działań jako załączniki do protokołów. Dzięki możliwości protokołowania posiedzeń Rady Pedagogicznej uczestniczyłam w tworzeniu dokumentacji szkoły.
Starałam się poprawnie realizować zobowiązania związane z odbywaniem stażu i tworzeniem dokumentacji do stażu. Współpracowałam z opiekunem stażu i inyymi nauczycielami. Gromadziłam materiały i dokumenty związane z realizacją planu rozwoju zawodowego (zgodnie z procedurami przygotowywałam dokumentację potwierdzającą realizację planu rozwoju zawodowego, sprawozdanie z jego realizacji).
Corocznie reprezentowałam szkołę jako członek Komisji Egzaminacyjnej w Zespole Szkół Kamionnie.

Działania, które podejmowałam, wykazały, że poprzez stałe śledzenie przepisów prawa oświatowego i stosowanie ich w praktyce mogłam poprawnie konstruować dokumentację szkolną, stażową, ale przede wszystkim pracować zgodnie z obowiązującymi przepisami, Kartą Nauczyciela i rozporządzemniami MEN.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.