X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31695
Przesłano:

Sprawozdanie z planu rozwoju na n-la mianowanego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko nauczyciela kontraktowego
Imię i nazwisko opiekuna stażu

Data rozpoczęcia stażu 01.09.2009r.
Data zakończenia stażu 31.05.2012r.

CEL PODSTAWOWY: Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Przystępując do zadań związanych z przygotowaniem sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego, realizowałem zamierzenia, które podporządkowałem podstawowym zadaniom szkoły, to jest:
• ustawicznemu podnoszeniu jakości pracy szkoły;
• doskonaleniu kadry pedagogicznej;
• zintegrowanie szkoły ze środowiskiem lokalnym.


Jestem nauczycielem historii i wiedzy o społeczeństwie. Mam ukończone studia wyższe – magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym kierunek - historia i studia podyplomowe kierunek – wiedza o społeczeństwie i edukacji europejskiej..
Staż na stopień nauczyciela mianowanego rozpocząłem 01.09.2009 roku. Czas trwania stażu był dla mnie okresem wytężonej pracy. Przez 2 lata i 9 miesięcy pogłębiałem wiedzę i umiejętności dydaktyczno – wychowawcze oraz opiekuńcze, doskonaliłem znajomość prawa oświatowego w zakresie funkcjonowania szkoły, uczestniczyłem w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych. Realizując plan rozwoju zawodowego wzbogaciłem się o nową wiedzę merytoryczną, pedagogiczną, także o nowe doświadczenia, które wykorzystam w przyszłej pracy.
W trakcie odbywania stażu zrealizowałem zadania przedstawione w planie rozwoju zawodowego. Poniżej przedstawiam sprawozdanie z realizacji zadań zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające to rozporządzenie. Jednocześnie mam świadomość, że praca nad sobą i swoimi dokonaniami dydaktyczno- wychowawczymi wcale nie dobiegła końca i jeszcze wielu rzeczy przyjdzie mi się nauczyć w nieustannie zmieniającym się świecie.

§ 7 ust. 1 pkt. 1
Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego
Podczas realizacji zadań wynikających z §7.1.1 uczestniczyłem na bieżąco we wszystkich posiedzeniach rady pedagogicznej, posiedzeniach zespołu humanistycznego.
Analizowałem wyniki próbnych egzaminów maturalnych z przedmiotów historii i wiedzy o społeczeństwie. Sporządzałem raporty zawierające wnioski do dalszej, jeszcze efektywniejszej pracy. Współpracowałem z Dyrekcją szkoły i gronem pedagogicznym oraz Samorządem Uczniowskim w sprawie organizowania konkursów, imprez szkolnych i wycieczek klasowych. Odbywałem konsultacje z rodzicami oraz z pedagogiem szkolnym w sprawie opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

§ 7 ust. 1 pkt. 2
Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielne lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego

W czasie stażu brałem aktywny udział w pracach rady pedagogicznej.
Uczestniczyłem w szkoleniach rady pedagogicznej:
• Psychologiczny trening umiejętności wychowawczych – 09 października 2009 r.;
• Organizacja i przeprowadzenie egzaminu maturalnego: jesień – wiosna 2009/2010 r.;
• Organizacja i przeprowadzenie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe – 14 czerwca 2010 r.;
• Zmiany w prawie oświatowym – 31 sierpnia 2009 r.;
• Matura 2010 – 29 września 2009 r.;
• Zmiany w nadzorze pedagogicznym – 23 listopada 2009 r.;
• Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz zasady bezpieczeństwa przeciwpożarowego – 14 października 2009 r.;
• Umowa o zakazie konkurencji – 30 marca 2010 r.;
• Zadania Zespołów Nadzorujących Egzamin Maturalny – kwiecień 2010 r.;
• Prowadzenie dokumentacji szkolnej - 01 września 2010 r.;
• Realizacja ścieżek edukacyjnych - sierpień 2010 r.;
• Zmiany w Regulaminie Egzaminu Maturalnego - wrzesień 2010 r.;
• Na północy STOP cyberprzemocy – 14 grudnia 2010 r.;
• Zasady ewakuacji;
• Interpretacja EWD - luty 2011 r.;
• Planowanie procesu dydaktycznego - marzec 2011 r.;
• Zadania Zespołów Nadzorujących Egzamin Maturalny – kwiecień 2011 r.;
• Projektowanie ewaluacji wewnętrznej i wykorzystanie jej wyników do jakościowego rozwoju szkoły - maj 2011 r.;
• Przestrzeganie zasad WSO - marzec 2011 r.;
• Praktyczna nauka zawodu – wybrane zagadnienia kodeksu pracy – luty 2011 r.;
• Zadania przewodniczących Zespołów Nadzorujących część praktyczną egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe - Gdańsk - 08 czerwca 2011 r.;
• Motywowanie uczniów do pracy - 30 sierpnia 2011 r.;
• Organizacja pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla uczniów – 23 listopada 2011 r.;
• Opinia wydana przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną w praktyce szkolnej - 30 listopada 2011 r.;
• Zmiany w podstawie programowej szkolnictwa zawodowego - 17 lutego 2012 r.;
• Podstawa programowa kształcenia ogólnego - 28 lutego 2012 r.;
• Uzależnienia od narkotyków - 23 kwietnia 2012 r.;
• Zadania Zespołów Nadzorujących część pisemną egzaminu maturalnego w maju 2012 r. - 23 kwietnia 2012 r.;
• Modyfikowanie programów nauczania. Kompetencje kluczowe - 22 maja 2012 r.;
• Zadania zespołów nadzorujących egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe – czerwiec 2012 r.

oraz spotkaniach zespołów:
- zespół do spraw ewaluacji wewnętrznej;
- zespół przedmiotów humanistycznych

Ponadto pełniłem funkcje:
• członek zespołu nadzorujący egzaminy maturalne w szkole macierzystej oraz w Zespole Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie (co roku)
• przewodniczący zespołu nadzorującego egzamin maturalny maj 2012

Opracowałem roczne plany wychowawcy klasy oraz przedmiotowe systemy oceniania.

W trakcie stażu poszerzałem swoją wiedzę i umiejętności zawodowe poprzez aktywne uczestnictwo w różnego rodzaju wewnątrzszkolnych i zewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli. Spośród bogatej oferty szkoleń wybierałem te, które poszerzałyby moją wiedzę i umiejętności w obszarach mało znanych bądź te, które pomogłyby mi uatrakcyjnić realizację zajęć poprzez zastosowanie nowych form czy metod dydaktycznych.

W ciągu stażu uczestniczyłem w następujących formach doskonalenia zawodowego:

- w kursach doskonalących:
• „Psychologiczny trening umiejętności wychowawczych” – 09-10.10.2009 CMPPP w Warszawie
• „Budowanie wysokiej jakości pracy szkoły poprzez planowanie i wdrażanie działań dydaktycznych uwzględniających wyniki analizy i interpretacji egzaminów zewnętrznych” – 12.10.2011 CEN Gdańsk
• „Nauczyciel – mistrz, przewodnik, wychowawca – jak budować autorytet?” – 27-29.10.2011 CEN
• „Doskonalenie kompetencji pedagogiczno-metodycznych młodego nauczyciela” – 19.11.2011 CEN Gdańsk
- w warsztatach:
- w szkoleniach:
• „Śladami zbrodni” – IPN oddział w Gdańsku
• „Rozwiązywanie konfliktów i sporów” – październik 2010 Niepubliczna Placówka Edukacji PEN
- w seminariach:
• „Budowa systemu pomocy psychologiczno pedagogicznej” - 23.11.2011 EKO TUR
• „Modernizacja kształcenia zawodowego - wrzesień 2012” – 18 02.2012 Akademia Kształcenia Zawodowego

Zdobyte wiadomości i umiejętności wzbogaciły moją wiedzę merytoryczną, udoskonaliły warsztat pracy i przyczyniły się do podniesienia jakości pracy szkoły.

Wszystkie te szkolenia dały mi możliwość spotkania z innymi nauczycielami, wymiany doświadczeń, aktualizowania wiadomości dotyczących nauczania oraz nowych pozycji wydawniczych pojawiających się na rynku. Uczestnicząc w kursach miałem możliwość doskonalenia techniki pracy w grupach, gdyż część zajęć odbywała się na zasadzie pracy w grupie. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego jest nieodłączną częścią pracy w zawodzie nauczyciela. Otrzymane na szkoleniach materiały edukacyjne wykorzystywałem w celu wzbogacenia i urozmaicenia własnych zajęć.

Poszerzałem swoją wiedzę i aktualizowałam własny warsztat metodyczny poprzez czytanie fachowej literatury, z której korzystałam w pracy dydaktyczno – wychowawczej:

- Kevin Steede, „10 błędów popełnionych przez dobrych rodziców”, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne;
- Hans Peter Nolting, „Jak zachować porządek w klasie”, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne;
- Małgorzata Taraszkiewicz, „Jak uczyć jeszcze lepiej”, wyd. Nowa era;
W roku szkolnym pogłębiałem swoją wiedzę merytoryczną poprzez lektury historyczne.
Dobór lektur związany jest ze specyfiką uczniów naszej szkoły, dlatego wybrałem następujące pozycje:
- P. Strzyż: „Płowce 1331”
- P. Derdej: „ Koronowo 1410”
- R. Dzieszyński: „Sadowa 1866”
- J Centek: „Verdun 1916”
- D. Piwowarczyk„Rycerze w służbie dam”
- A. Friszke: „Anatomia buntu” ,
- M Brandys: „Kozietulski i inni”,
- V. Sebestyen: „Rewolucja 1989”,
- R. Barber: „Rycerze i rycerskość”
- A. Sylwestrzak: Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 1997 roku. Źródła prawa konstytucyjnego.

Swój warsztat pracy starałem się także wzbogacić dzięki systematycznemu poszerzaniu wiedzy na temat metod nauczania, zwłaszcza o te aktywizujące. Starałem się poznać potrzeby edukacyjne każdego ucznia poprzez samodzielną obserwację lub analizowanie opinii z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej oraz rozmowy z rodzicami. Pomagałem uczniom, którym sprawiały trudności stawiane zadania wynikające z podstawy programowej, poświęcając im więcej czasu i uwagi. W oparciu o opinie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, jak również własne obserwacje indywidualizowałem proces wychowawczo - dydaktyczny, nie tylko w przypadku uczniów z trudnościami, ale też szczególnie uzdolnionych. Na swoich zajęciach pokazywałem uczniom, że nauka w szkole nie musi być nudna i trudna, ale nauka może być ciekawa i fascynująca.
Na bieżąco gromadziłem i aktualizowałem własną bibliotekę przedmiotu oraz organizowałem zaplecze samodzielnie przygotowanych trwałych środków dydaktycznych, np. kart pracy czy prezentacji multimedialnych. Dobierałem różnorodne metody i narzędzia w procesie sprawdzania i oceniania. Systematycznie uczniowie pod moim kierunkiem dokonywali zmian elementów w dekoracjach stałych i okazjonalnych, związanych ze świętami lub uroczystościami odbywającymi się na terenie szkoły.

Prowadziłem dziennik zajęć lekcyjnych, arkusze ocen.

W grudniu 2011 roku zostałam zarejestrowany na szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów okręgowych komisji egzaminacyjnych w zakresie egzaminu maturalnego z historii.

Swoje działania z okresu stażu dokumentowałem w postaci: zaświadczeń, dyplomów, planów pracy, scenariuszy, konspektów zajęć realizowanych w trakcie działalności dydaktycznej, zdjęć i zapisów w dokumentacji szkolnej. Sporządzałem na bieżąco sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

§ 7 ust. 1 pkt. 3
Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż

Realizację zadań związanych z awansem zawodowym rozpocząłem od wszechstronnego zapoznania się z organizacją oraz zasadami funkcjonowania szkoły. W tym celu sięgnąłem po najważniejsze dokumenty obowiązujące na terenie szkoły.
Zapoznałem się ze:
• Statutem Szkoły,
• Programem Wychowawczym,
• Programem Profilaktyczny,
• Planem Pracy Szkoły
• Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania.

Przez cały czas systematycznie analizowałem przepisy prawa oświatowego poprzez samodzielne studiowanie aktów prawnych i odbywanie konsultacji z opiekunem stażu na ten temat. Pozwoliło mi to na sprawną organizację własnej pracy podczas odbywania stażu. Ponadto przeanalizowałem zasady bezpieczeństwa pracy na terenie szkoły oraz planem ewakuacji szkoły.

§ 7 ust. 2 pkt. 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

W sierpniu 2009 roku zanim rozpocząłem staż, zapoznałem się z przepisami prawa oświatowego oraz dokonałem analizy własnych możliwości. Informacje dotyczące uzyskiwania stopni awansu zawodowego odnalazłem na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu. Przeczytałem i przeanalizowałem Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające to rozporządzenie.

W celu poprawnego zaplanowania zadań, przed skonstruowaniem planu rozwoju zawodowego, przeanalizowałem dokumentację szkoły: Statut Szkoły, Program Wychowawczy, Program Profilaktyczny, Wewnątrzszkolny System Oceniania. Pomocne mi były także liczne wskazówki dotyczące zasad awansu zamieszczone na edukacyjnych portalach internetowych, lektura czasopism i fachowej literatury. Tworząc plan rozwoju zawodowego wziąłem pod uwagę specyfikę i potrzeby szkoły, w której pracuję, swoje mocne i słabe strony oraz wynikające z prawa oświatowego wymagania na stopień nauczyciela mianowanego. Przedstawiony przeze mnie plan rozwoju został zatwierdzony przez panią Dyrektor Szkoły.

We wrześniu 2009 roku nawiązałem współpracę z opiekunem stażu panią Halinę Stępień-Garjewską, która udzieliła mi wskazówek dotyczących przebiegu stażu oraz zasad sporządzania planu rozwoju zawodowego.

Opracowaliśmy przejrzyste warunki współpracy oraz wzajemne zobowiązania, które dotyczyły m.in. hospitowania i prowadzenia zajęć w obecności opiekuna stażu. Na jednym z pierwszych spotkań zawarłyśmy ,,kontrakt’’.

W trakcie stażu uczestniczyłem w zajęciach otwartych prowadzonych przez nauczyciela religii – pana Waldemara Cieślickiego. Systematycznie trzy razy w semestrze obserwowałem również zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu.
Obserwacje tych zajęć pozwoliły mi poznać warsztat pracy doświadczonego nauczyciela, dokonać analizy rozwiązań metodycznych i ich skuteczności w odniesieniu do tematu zajęć. Ciekawe rozwiązania metodyczne mogłem następnie wdrażać na własnych zajęciach. Szczególną uwagę zwracałem na stosowane metody i formy pracy, na atmosferę panującą na lekcji, a także na stosunek nauczyciela do uczniów. Obejrzane przeze mnie zajęcia były tematem późniejszych rozmów z opiekunem stażu.

Prowadzone przeze mnie zajęcia były obserwowane przez p. Halinę Stępień - Grajewską opiekuna stażu, p. wicedyrektor Brygidę Rutkowską - Piszcz a także p. dyrektor Andrzelinę Kastelli -Smolińską. W trakcie stażu zorganizowałem jedną lekcje otwartą która była obserwowana przez p. Andrzeja Żółtowskiego, p. Halinę Żyrę oraz p. Brygidę Rutkowską – Piszcz. Każda lekcja hospitowana została dokładnie omówiona i oceniona w konspekcie oraz rozmowie pohospitacyjnej. To doświadczenie w znaczny sposób wpłynęło na moją dalszą pracę. Uwagi obserwatorów pozwoliły mi na dokonanie oceny swoich umiejętności dydaktycznych oraz podjęcie stosownych korekt.

* (§ 7 ust. 2 pkt.2)
Umiejętność uwzględniania w swojej pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

W ciągu stażu starałem się poznać sytuację rodzinną moich wychowanków, tak aby zadbać o udzielenie odpowiedniej pomocy osobom potrzebującym. Obserwowałem moich wychowanków na zajęciach lekcyjnych, przerwach, a także na wszelkiego rodzaju wycieczkach szkolnych czy też imprezach klasowych. W poznaniu środowiska uczniów pomagały mi rozmowy z samymi uczniami i ich rodzicami. Zaobserwowane przeze mnie oraz innych nauczycieli problemy wśród moich wychowanków rozwiązywałem poprzez rozmowy z nimi. Starałem się bieżące nieporozumienia klasowe rozwiązywać samodzielnie. Ewentualne problemy zgłaszałem dyrekcji, radzie pedagogicznej oraz pedagogowi szkolnemu. Wielokrotnie w klasie były przeprowadzane pogadanki na temat akceptacji klasowej, indywidualności, zgrania klasowego, agresji, przemocy, bezpieczeństwa.

W okresie stażu systematycznie realizowałem zaplanowane zadania wychowawcy klasowego wynikające i opracowane na podstawie Planu Wychowawczego Szkoły. Plan wychowawczy oparłem na priorytetach szkoły oraz propozycjach rodziców:
- bezpieczna szkoła
- organizacja życia klasy i jej integracja
- przygotowanie do życia w społeczeństwie, wybór szkoły wyższej i zawodu
- zachowania wobec przemocy
- profilaktyka uzależnień
- kształtowanie postaw patriotycznych
- wychowanie kulturalne
- poznawanie kultury regionu i kraju
Ogólne zadania wychowawcze i efekty, które chciałem osiągnąć w danym zakresie były dostosowane do aktualnej sytuacji wychowawczej, problemów z poprzedniego roku oraz zadań wynikających z planu pracy szkoły. Zadania realizowałem w czasie zajęć dydaktycznych lub podczas rozmów z uczniami wynikających z zaistniałej sytuacji np. konfliktu, potrzeby pomocy w lekcjach słabszemu koledze/koleżance. Jako wychowawca starałem się kształtować w uczniach postawy proekologiczne, prozdrowotne, uczyć ich tolerancji i asertywności.

W ramach pracy wychowawczej uczestniczyłem z uczniami w wielu imprezach, wycieczkach i wyjściach:
• wyjście na przedstawienie teatralne pt.: „Swiętoszek”,(organizator .p H. Żyra)
• uczestniczyłem z klasą w seansie filmowym "Fanatyk"z cyklu Era Nowe Horyzony(organizator p. Agnieszka Iwańska - Warczak),
• wycieczka na targi motoryzacyjne w Poznaniu (organizator p. Karol Giembicki)
Organizowałem różnego rodzaju wycieczki z uczniami:
• wycieczka do kina na spektakle filmowe: np. „Rok 2012„,
• wycieczki co roku z różnymi klasami do Małego Muzeum Regionalnego w Sztumie
• żywe lekcje historii dla różnych klas na zamku w Sztumie w siedzibie Bractwa Rycerzy Ziemi Sztumskiej
• wyjścia do Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie na cykl „Spotkania z Historią” – Wokół Victorii Grunwaldzkiej
W celu podnoszenia jakości pracy szkoły organizowałam lub współorganizowałam imprezy i konkursy szkolne.

Zorganizowałem (współorganizowałem):
• „Przystanek Bruksela – etap szkolny konkursu organizowanego przez europosła Jana Kozłowskiego
• „Prezydencja Polski w UE”- etap szkolny konkursu organizowanego przez Uniwersytet Gdański
• „Prawa człowieka”- konkurs szkolny,
• Szkolny konkurs historyczny
• etap szkolny „Pomorskiego konkurs wiedzy o samorządzie terytorialnym” –

Konkursy do których rokrocznie przygotowuje uczniów naszej szkoły :

• Powiatowy Konkurs Historyczny: 2009 rok- Rzeczpospolita Jagiellonów, 2010- Rzeczpospolita wojen, 2011 – Napoleon Bonaparte
• Pomorski konkurs wiedzy o samorządzie terytorialnym. Konkurs ten organizowany jest przez Marszałka Województwa Pomorskiego. W konkursie tym co roku bierze udział kilkoro uczniów z naszej szkoły. W tym roku uczennice przygotowywane przeze mnie w etapie powiatowym zajęły 2miejsce (Sylwia Wichrowska)
i 3 miejsce (Natalia Ruchlewicz) dzięki czemu reprezentowały naszą szkołę na etapie wojewódzkim w Gdańsku.
Ponadto w roku 2010 Zorganizowałem również etap szkolny wojewódzkiego konkursu pt. „Polska w Unii”.

Co roku organizuję apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Przy organizacji apelu aktywizuję młodzież która chętnie się włącza dzięki czemu poszerza swoją wiedzę nie tylko historyczną. Apele te zawsze są poświecone wybranym zagadnieniom z historii Polski.
Współorganizowałem uroczystość posadzenia dębu pamięci. Jest to ogólnopolski program „Katyń ocalić od zapomnienia” który ma na celu upamiętnienie wszystkich ofiar zamordowanych w Katyniu, Charkowie, Miednoje. Dąb pamięci poświęciliśmy Zygmuntowi Romańczuk – Kowalewskiemu, który był ppor. 4 pułku legionów oraz aspirantem straży więziennej. Przy przygotowywaniu tej uroczystości nawiązaliśmy współpracę z Zakładem Karnym w Sztumie. W uroczystości sadzenia dębu pamięci oprócz rodziny Zygmunta Romańczuk – Kowalewskiego brali udział miedzy innymi:
- vice minister sprawiedliwości p. Stanisław Chmielewski
- Dyrektor Generalny Służby Więziennej p. gen Jacek Włodarski
Ponadto dyrektorzy Zakładów Karnych z województwa pomorskiego ale również starosta powiatu sztumskiego Wojciech Cymerys oraz przedstawiciele szkól naszego powiatu.
W tym roku również współorganizowałem apel z okazji rocznicy wprowadzenia Stanu Wojennego w Polsce. Również co roku podczas uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego przybliżam naszym uczniom podczas prelekcji wydarzenia z 1.września 1939 roku.
Wszystkie te inicjatywy i uroczystości dają mi możliwości lepszego integrowania uczniów wokół problemów trudnej historii Polski jak również integruje grono pedagogiczne

Obserwując i analizując możliwości intelektualne uczniów dużą uwagę zwracałem na uczniów zdolnych. Starałem się udzielić im jak najwięcej pomocy w przygotowaniu do konkursów szkolnych, a także międzyszkolnych. Natomiast pracę z uczniem słabszym oparłem na indywidualnym podejściu, w zależności od potrzeb ucznia. Zwróciłem szczególną uwagę na dowartościowanie i angażowanie uczniów w sprawy organizacyjne, jak również motywowałam poprzez dostrzeganie pozytywnych efektów pracy. Organizowałem pomoc w wyrównywaniu braków w wiadomościach wśród uczniów mojej klasy.

Wywiązywałem się z czynności dodatkowych:

• systematycznie przekazywałem informacje na szkolną stronę internetową,
• przygotowałem uczniów do konkursów szkolnych i międzyszkolnych,
• dbałem o wystrój i estetykę sali lekcyjnej,

*(§ 7 ust.2 pkt.3)
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii
informacyjnej i komunikacyjnej

Technologia informacyjna od samego początku odgrywa w mojej pracy dużą rolę. Okres stażu to czas, w którym systematycznie korzystałem z technologii informacyjnej i komputerowej. Internet i komputerowe programy edukacyjne pomogły mi w zdobywaniu nowych informacji. Internet to nieograniczone źródło wiedzy, bezpośrednio przydatnej w codziennej pracy nauczyciela.

Technologię komputerową wykorzystywałem do przygotowywania pomocy dydaktycznych podczas zajęć, elementów gazetek ściennych, dyplomów, referatów, regulaminów konkursów, wycieczek, informacji dla rodziców i uczniów, rozkładów materiału, opracowywania testów, sprawdzianów, scenariuszy lekcji, kart pracy, zestawienia ocen wychowanków na zebrania z rodzicami, do prowadzenia dokumentacji pedagogicznej tj. do dokumentacji szkolnej, a także do dokumentacji dotyczącej awansu zawodowego.
Samodzielnie przygotowywałem prezentacje multimedialne, które w znaczny sposób uatrakcyjniają zajęcia, zwiększają poziom zainteresowania uczniów lekcją, zarówno tych z preferencjami słuchowymi jak i wzrokowymi. Wpływają na trwałość wiedzy, którą uczniowie zdobywają, co wpływa na podniesienie efektów kształcenia. Dzieliłem się także nimi z innymi nauczycielami.

Często korzystam z różnego rodzaju filmów edukacyjnych i prezentacji multimedialnych dzięki czemu zajęcia są atrakcyjniejsze. Uczniowie z dużym entuzjazmem przyjmują tę formę zajęć. Bardzo się wyciszają i uczą aktywnego słuchania.

Wykorzystywałem Internet do pracy dydaktyczno – wychowawczej, poprzez wyszukiwanie informacji na różne tematy. Internet był dużą pomocą przy organizacji wycieczek, pozwalał mi także w szybki sposób zdobyć informacje na temat spotkań dokształcających oraz konkursów. Wielokrotnie odwiedzałem portale edukacyjne bowiem można w nich znaleźć niemalże wszystko związane z edukacją na każdym poziomie nauczania.

Odwiedzałam następujące strony internetowe: www.literka.pl, www.edux.pl, www.publikacje.edu.pl, www.profesor.pl, www.men.gov.pl, www.awans.net, www.oswiata.org.pl, www.interklasa.pl, www.szkola.net.pl.


Posiadam 2 własne konta e-mail, dzięki którym mogę prowadzić korespondencję z innymi nauczycielami oraz rodzicami. Drogą mailową przekazywałem i przesyłałem zdjęcia, notatki z różnych imprez szkolnych, pozaszkolnych, które były umieszczane na stronie internetowej naszej szkoły oraz informacje dotyczące konkursów. Dzieliłem się z nauczycielami interesującymi materiałami znalezionymi w Internecie.

W związku z odbywaniem stażu na nauczyciela mianowanego wykorzystywałem technologię informacyjną i komunikacyjną poprzez:

• uzyskiwanie wiedzy na temat awansu zawodowego poprzez Internet (portale poświęcone awansowi)
• poznawanie przepisów i aktów prawa oświatowego i ich aktualizowanie (poprzez Internet)
• korzystanie z internetowych publikacji innych nauczycieli odbywających staż
• korzystanie z rad ekspertów, odpowiadających on - line na pytania użytkowników portali, dotyczących awansu
• konsultowanie się z innymi nauczycielami odbywającymi awans poprzez fora internetowe różnych portali edukacyjnych.


* (§ 7 ust.2 pkt.4)
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki orasz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów zawiązanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

Wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki wykorzystuję na co dzień w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz podczas spotkań z rodzicami. Systematycznie czytam fachową literaturę oraz korzystałam ze zbiorów Internetu. Wiedza i umiejętności zdobyte w czasie udziału w wewnątrzszkolnych i zewnętrznym doskonaleniu, udział w warsztatach, konferencjach, seminariach i szkoleniach (opisane w punkcie 1 sprawozdania) służą doskonaleniu warsztatu pracy oraz zaspokajaniu potrzeb wychowawczych uczniów.

Jako wychowawca opracowywałem co roku plan wychowawczy klasy z uwzględnieniem propozycji uczniów i rodziców. W planie tym zawarty był harmonogram imprez klasowych, uroczystości szkolnych. Imprezy klasowe pomogły w stworzeniu przyjaznej atmosfery i integracji zespołu klasowego. Poprzez imprezy klasowe starałem się w uczniach wzbudzić poczucie odpowiedzialności i obowiązkowości. Do imprez klasowych jak i szkolnych włączali się również rodzice.

Przez cały okres stażu analizowałem dokumentację z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej. Dokumentacja dotyczyła specyficznych trudności w nauce, które występowały u moich uczniów. W związku z tym starałem się dostosować metody nauczania do zaleceń zawartych w powyższych opiniach.

W miarę możliwości studiuję literaturę pedagogiczną, opiekuńczą, wychowawczą. Jeśli nie w całości to, chociaż nurtujące mnie fragmenty dotyczące jak najlepszych rozwiązań napotkanych problemów.

W czasie stażu starałem się również umiejętnie stosować wiedzę z zakresu dydaktyki.

W realizacji tego zadania pomogło mi wprowadzenie różnych metod aktywizujących w pracy z uczniami. Należały do nich: gry dydaktyczne, burza mózgów, praca w grupie, stoliki eksperckie. Zastosowanie tych metod sprawiło, że uczniowie, samodzielnie lub w grupie wykonywali zadania, które sprawiały im satysfakcję, a nie zdawali sobie sprawy, że w ten sposób uczą się i rozwiązują problemy. Metody rozwinęły w uczniach umiejętność współdziałania w zespole, komunikowania się oraz podejmowania decyzji.

Rozwiązywanie problemów to przede wszystkim praca z wychowankami podczas lekcji i ich obserwacja polegająca na:
• omawianiu problemów edukacyjnych uczniów
• proponowaniu środków naprawczych
• wdrażaniu metod aktywizujących
• prowadzeniu konsultacji dla uczniów
• konsultacjach z opiekunem stażu i pedagogiem szkolnym
• uwzględnianie w planach dydaktycznych i wychowawczych zaleceń
z opinii wystawionych prze Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną.

Poza tym brałem udział w rozwiązywaniu problemów wychowawczych poruszanych podczas rad pedagogicznych, korzystając z doświadczeń kolegów i koleżanek nauczycieli.

Podczas trwania stażu na bieżąco prowadziłem spotkania z rodzicami, informowałem ich o życiu klasy i szkoły, postępach oraz trudnościach w nauce, o zachowaniu, jak i pojawiających się trudnościach wychowawczych, zapoznawałem z dokumentacją szkolną. Starałam się na bieżąco rozwiązywać problemy zaistniałe w klasie.

Mogłem dzięki temu lepiej poznać potrzeby dzieci, przyczyny ich zachowań, zainteresowania czy frustracje i niezadowolenia. Starałem się dostrzegać zarówno potrzeby i zdolności, pracując zarówno z dzieckiem zdolnym jak i potrzebującym specjalnej pomocy, troski i zrozumienia.
W prowadzonych działaniach edukacyjnych uwzględniałem rozwój psychofizyczny dziecka, możliwości i potrzeby, potencjał rozwojowy i zainteresowania. Pomagałem swoim wychowankom w pokonywaniu trudności (nieufność, lęk, strach, nieśmiałość i etc). Bardzo ważnym elementem mojej pracy, były podejmowane przeze mnie działania w zakresie pracy indywidualnej.

W zależności od sytuacji kontaktowałem się z rodzicami moich uczniów:

• na zebraniach ogólnoklasowych
• w czasie rozmów telefonicznych
• na indywidualnych konsultacjach

W czasie spotkań ogólnych z rodzicami starałem się wprowadzać elementy pedagogiczne, aby połączyć moją wiedzę z doświadczeniem rodziców i wspólnie rozwiązać problemy, jakie pojawiały się w trakcie roku szkolnego.

W ramach pedagogizacji rodziców opracowałem i przedstawiłem na wywiadówkach referaty na temat:
• ,,Dojrzałości szkolnej ucznia”
• ,,Zalet i zagrożeń wynikających z korzystania z mediów’’

*(§ 7 ust.2 pkt.5)
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciela odbywał staż

Założenia powyższego punktu rozporządzenia realizowałem poprzez:
• poznawanie procedury nadawania stopni awansu zawodowego nauczycieli (współpraca z opiekunem stażu, zawarcie kontraktu)
• analizowanie najważniejszych aktów prawnych dotyczących funkcjonowania oświaty: Ustawy o systemie oświaty, rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, rozporządzeń Ministerstwa Edukacji Narodowej dot. podstawy programowej, programów nauczania, oceniania i promowania uczniów
• opracowywanie dokumentacji koniecznej do rozpoczęcia stażu (plan rozwoju zawodowego)
• analizowanie punktów Konwencji Praw Dziecka
• aktualizowanie wiedzy na temat obowiązującego prawa poprzez umiejętne wykorzystywanie zasobów internetowych i gromadzenie tych dokumentów w formie biblioteczki multimedialnej

Aktualizowałem wiedzę na temat obowiązującego prawa poprzez umiejętne wykorzystywanie zasobów internetowych:
- Ministerstwo Edukacji Narodowej: http://www.men.gov.pl
- Kuratorium Oświaty w Gdańsku: http://www.kuratorium.gda.pl
- Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku: http://www.oke.gda.pl
- Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku: http://www.cen.gda.pl
• analizowanie dokumentacji szkolnej:
- Statutu Szkoły
- Programu Wychowawczego Szkoły
- Programu Profilaktycznego Szkoły
- Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania

Statut Szkoły stał się dla mnie najważniejszym źródłem szkolnego prawa, ponieważ dzięki niemu dowiedziałem się nie tylko o przysługujących – nauczycielom i uczniom – prawach, ale także obowiązkach. Dokument ten okazał się także niezwykle pomocny we wszystkich sytuacjach spornych.

• udział w pracach plenarnych, klasyfikujących i zatwierdzających Rad Pedagogicznych, co dało mi wykorzystanie mojej wiedzy w praktyce
• dostosowywanie przedmiotowych planów wynikowych i przedmiotowych systemów oceniania do aktualnie obowiązujących uregulowań prawnych
• udział w komisjach egzaminacyjnych,
• udział w komisjach egzaminacyjnych do przeprowadzenia próbnych matur
• wykorzystywanie swojej wiedzy z zakresu prawa oświatowego do udzielania pomocy rodzicom w kierowaniu uczniów do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
• współpracę z pedagogiem szkolnym w kwestii interpretacji przepisów dotyczących pomocy społecznej, postępowania w sprawach nieletnich, organizowania pomocy dla uczniów z trudnościami w nauce
• prowadzenie dokumentacji szkolnej (dziennik lekcyjny, arkusze ocen, dziennik zajęć dodatkowych)
• prawidłowe stosowanie przepisów podczas organizacji wycieczek klasowych i szkolnych
Uświadomiło mi to, jak ważna jest sprawa organizacji pracy, przestrzeganie obowiązujących zarządzeń i właściwe odnotowywanie koniecznych uwag.


PODSUMOWANIE

Okres stażu był dla mnie bardzo aktywnym okresem w pracy zawodowej. W latach poprzedzających staż również aktywnie uczestniczyłem w życiu szkoły, sumiennie wykonywałem powierzone obowiązki. W szkole jako instytucji pracuję od września 2006 roku i każdy rok pracy przynosił dla mnie nowe wyzwania, nowe doświadczenia i odkrywał przede mną nowe możliwości rozwiązywania problemów spotykających nauczyciela w jego pracy zawodowej. Okres stażu i praca nad uzyskaniem stopnia awansu nauczyciela mianowanego była dla mnie ogromnym wyzwaniem. Chciałem, aby ten czas pokazał mi jakim jestem nauczycielem czy wychowawcą, jakie są mocne strony mojej pracy, a jakie słabe, nad którymi muszę jeszcze popracować. Analizując swoją dotychczasową pracę mogę stwierdzić, że założone przeze mnie cele zostały osiągnięte. Zdobyta wiedza i umiejętności pozytywnie wpłynęły na poprawę jakości mojej pracy jak i całej instytucji. W trakcie trwania stażu starałem się stosować aktywne metody pracy, aby zachęcić uczniów do nauki, osiągania przez nich dobrych wyników w nauce i rozwijania własnych zainteresowań. W swojej pracy kieruję się zawsze dobrem ucznia i szkoły nie zapominając jednak o osobistym rozwoju zawodowym.
Ogromną satysfakcję sprawia mi fakt, że poczynienia moje są zauważane przez Dyrektora Szkoły, czego dowodem jest otrzymanie NAGRODY DYREKTORA w październiku 2011 r. za wyróżniającą pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą oraz inspirowanie uczniów do działania i przybliżanie im ewangelicznych wartości.
Dzień, w którym zakończyłem staż będący jednym z etapów uzyskania stopnia awansu nauczyciela mianowanego, nie jest dniem w którym zakończyłem swoją aktywność zawodową. W dalszym ciągu zamierzam podnosić swoje kwalifikacje, doskonalić swój warsztat pracy tak, aby systematycznie poprawiać jakość swojej pracy, by jeszcze lepiej realizować powierzone mi zadania.
Realizacja wyżej wymienionych zadań pozwoliła mi rozwinąć umiejętności pedagogiczne oraz wychowawcze. Przez 2 lata i 9 miesięcy stażu w Zespole Szkół Zawodowych im. St. Staszica uczyłem się: systematyczności, organizacji czasu, rozwiązywania konfliktów i innych nurtujących moich wychowanków problemów, cierpliwości, konsekwencji, współpracy, obiektywizmu, asertywności, planowania i projektowania, usprawniania własnej pracy, wykorzystywania nowych metod aktywizujących. Uczyłem się jak być lepszym nauczycielem uczestnicząc w różnych formach doskonalenia zawodowego, organizując imprezy klasowe i szkolne, czytając fachową literaturę, zgłębiając tajniki technologii komputerowej. Ale przede wszystkim uczyłem się słuchając i obserwując uczniów, rodziców i korzystając z doświadczenia innych nauczycieli. Uważam, że w ciągu 2 lat i 9 miesięcy trwania mojego stażu spełniłem wszystkie wymagania stawiane nauczycielowi kontraktowemu ubiegającemu się o awans na kolejny stopień zawodowy.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.