X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31687
Przesłano:

Sprawozdanie z planu rozwoju na n-la mianowanego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko nauczyciela kontraktowego
Imię i nazwisko opiekuna stażu

Data rozpoczęcia stażu 01.09.2009r.
Data zakończenia stażu 31.05.2012r.

CEL PODSTAWOWY: Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Przystępując do zadań związanych z przygotowaniem sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego, realizowałam zamierzenia, które podporządkowałam podstawowym zadaniom szkoły, to jest:
• ustawicznemu podnoszeniu jakości pracy szkoły;
• doskonaleniu kadry pedagogicznej;
• zintegrowanie szkoły ze środowiskiem lokalnym.


Jestem nauczycielką biologii i chemii w gimnazjum oraz biologii w liceum w Malborku. Mam ukończone studia wyższe – magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym kierunek - biologia i studia podyplomowe kierunek – chemia oraz przyroda.
Staż na stopień nauczyciela mianowanego rozpoczęłam 01.09.2009 roku. Czas trwania stażu był dla mnie okresem wytężonej pracy. Przez 2 lata i 9 miesięcy pogłębiałam wiedzę i umiejętności dydaktyczno – wychowawcze oraz opiekuńcze, doskonaliłam znajomość prawa oświatowego w zakresie funkcjonowania szkoły, uczestniczyłam w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych. Realizując plan rozwoju zawodowego wzbogaciłam się o nową wiedzę merytoryczną, pedagogiczną, także o nowe doświadczenia, które wykorzystam w przyszłej pracy.
W trakcie odbywania stażu zrealizowałam zadania przedstawione w planie rozwoju zawodowego. Poniżej przedstawiam sprawozdanie z realizacji zadań zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające to rozporządzenie. Jednocześnie mam świadomość, że praca nad sobą i swoimi dokonaniami dydaktyczno- wychowawczymi wcale nie dobiegła końca i jeszcze wielu rzeczy przyjdzie mi się nauczyć w nieustannie zmieniającym się świecie.

§ 7 ust. 1 pkt. 1
Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego
Podczas realizacji zadań wynikających z §7.1.1 uczestniczyłam na bieżąco we wszystkich posiedzeniach rady pedagogicznej, posiedzeniach zespołu matematyczno-przyrodniczego, posiedzeniach zespołu wychowawców.
Analizowałam wyniki próbnych egzaminów gimnazjalnych z przedmiotów biologia i chemia oraz próbnych matur z biologii. Sporządzałam raporty zawierające wnioski do dalszej, jeszcze efektywniejszej pracy. Współpracowałam z Dyrekcją szkoły i gronem pedagogicznym oraz Samorządem Uczniowskim w sprawie organizowania konkursów, imprez szkolnych i wycieczek klasowych. Odbywałam konsultacje z rodzicami oraz z pedagogiem szkolnym w sprawie opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

§ 7 ust. 1 pkt. 2
Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielne lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego

W czasie stażu brałam aktywny udział w pracach rady pedagogicznej.
Uczestniczyłam w szkoleniach rady pedagogicznej:
 Procedury związane z maturą i egzaminem gimnazjalnym (co roku)
 Bezpieczna ewakuacja szkoły (co roku)
 Nowoczesny nauczyciel
 Prawo oświatowe – zmiany dotyczące awansu zawodowego nauczycieli
 Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – organizacja procesu kształcenia,
 Motywacja jako źródło sukcesów ucznia i nauczyciela,
 Ekstremalne metody oddziaływań wychowawczych w sytuacjach trudnych i niespecyficznych,
 Jak przygotować się do wewnętrznej ewaluacji szkoły
 Organizacja pracy metodą projektu zgodnie z nowymi zadaniami szkoły zapisanymi w podstawie programowej,
 Umiejętności interpersonalne nauczyciela i wychowawcy jako podstawa dobrego kontaktu z uczniem i rodzicem
 Od nowej podstawy programowej do atrakcyjnej lekcji
 Tworzenie autorskich programów nauczania,
 Pomoc psychologiczno – pedagogiczna wg rozporządzenia MEN z d. 17.11.2010,
 Nowa podstawa programowa w szkole ponadgimnazjalnej,

oraz spotkaniach zespołów:
- zespół wychowawczy;
- zespół przygotowujący Święto szkoły;
- zespół koordynatorów ds. projektów edukacyjnych;
- zespół przedmiotowy ( matematyczno-przyrodniczy).

Ponadto pełniłam funkcje:
• członek komisji nadzorującej egzaminy gimnazjalny i maturalny (co roku)
• przewodnicząca komisji nadzorującej egzaminy gimnazjalny i maturalny

Opracowałam roczne plany wychowawcy klasy oraz przedmiotowe systemy oceniania.

W trakcie stażu poszerzałam swoją wiedzę i umiejętności zawodowe poprzez aktywne uczestnictwo w różnego rodzaju wewnątrzszkolnych i zewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli. Spośród bogatej oferty szkoleń wybierałam te, które poszerzałyby moją wiedzę i umiejętności w obszarach mało znanych bądź te, które pomogłyby mi uatrakcyjnić realizację zajęć poprzez zastosowanie nowych form czy metod dydaktycznych.

W ciągu stażu uczestniczyłam w następujących formach doskonalenia zawodowego:

 w kursach doskonalących:
• „Zapobieganie wypaleniu zawodowemu nauczycieli” – 23-25.10.2009 NPDN „SOF-OKLES”
• „Budowanie pozytywnych relacji w klasie i szkole” – 24.10.2010 CEN
• „Nauczyciel – mistrz, przewodnik, wychowawca – jak budować autorytet?” – 27-29.10.2011 CEN
• „Planowanie i organizacja pracy z zespołem klasowym o zróżnicowanym poziomie i potrzebach edukacyjnych” – 9-11.12.2011 ODN „LINGWISTA”
 w warsztatach:
• „Przez eksperyment do wiedzy – krok po kroku z nową podstawą programową” (13.05.2009 – NOWA ERA)
• „Wyrównywanie szans edukacyjnych w drodze do egzaminu maturalnego” – 04.01.2011 ODN Elbląg
 w szkoleniach:
• ,,Opracowywanie własnych programów nauczania” – 22.03.2010 ORE „EDUKATOR”
• ,,Prezentacja nowości wydawniczych w szkole ponadgimnazjalnej” – 17.05.2012 NOWA ERA
• „Czy w nowym roku szkolnym czas pracy nauczyciela może być krótszy? Spotkanie z cyklu: reforma 2012 – zmiany dla nauczyciela, ucznia i szkoły” – 29.05.2012 OPERON,
 w seminariach:
• „Współpraca z rodzicami oraz metody pedagogizacji” – 20.03.2009 OES Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Elblągu
• „Praca z uczniem zdolnym i słabym” – 30.01.2009 OES Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Elblągu
• „Praca metodą projektu” – 11.04.2011”EKOTUR”
 w szkoleniowych Radach Pedagogicznych:
• „Tworzenie narzędzi pracy udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówkach oświatowych według rozp. MEN z dnia 17.11.2010” – 2.03.2012 CDN Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Bydgoszczy,
• „Niska frekwencja uczniów w szkole jako pierwotna i wtórna przyczyna niepowodzeń szkolnych” – 28.03.2012 ODN Elbląg
Zdobyte wiadomości i umiejętności wzbogaciły moją wiedzę merytoryczną, udoskonaliły warsztat pracy i przyczyniły się do podniesienia jakości pracy szkoły.

Wszystkie te szkolenia dały mi możliwość spotkania z innymi nauczycielami, wymiany doświadczeń, aktualizowania wiadomości dotyczących nauczania oraz nowych pozycji wydawniczych pojawiających się na rynku. Uczestnicząc w kursach miałam możliwość doskonalenia techniki pracy w grupach, gdyż część zajęć odbywała się na zasadzie pracy w grupie. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego jest nieodłączną częścią pracy w zawodzie nauczyciela. Otrzymane na szkoleniach materiały edukacyjne wykorzystywałam w celu wzbogacenia i urozmaicenia własnych zajęć.

Poszerzałam swoją wiedzę i aktualizowałam własny warsztat metodyczny poprzez czytanie fachowej literatury, z której korzystałam w pracy dydaktyczno – wychowawczej:
- „ Poradnik metodyczny do nauczania biologii w liceum ogólnokształcącym”; S. Frejlak, M. Niemierko;
- „Zeszyt przedmiotowy w nauczaniu biologii”; A. Podgórska;
- „Notatki z lekcji biologii - bezkręgowce” – I. Żelazny;
- Magazyny dla nauczycieli gimnazjum; wyd. Nowa era;
- „Wiedza i życie”
- Kevin Steede, „10 błędów popełnionych przez dobrych rodziców”, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne;
- Hans Peter Nolting, „Jak zachować porządek w klasie”, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne;
- Małgorzata Taraszkiewicz, „Jak uczyć jeszcze lepiej”, wyd. Nowa era;

Swój warsztat pracy starałam się także wzbogacić dzięki systematycznemu poszerzaniu wiedzy na temat metod nauczania, zwłaszcza o te aktywizujące. Starałam się poznać potrzeby edukacyjne każdego ucznia poprzez samodzielną obserwację lub analizowanie opinii z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej oraz rozmowy z rodzicami. Pomagałam dzieciom, którym sprawiały trudności stawiane zadania wynikające z podstawy programowej, poświęcając im więcej czasu i uwagi. W oparciu o opinie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, jak również własne obserwacje indywidualizowałam proces wychowawczo - dydaktyczny, nie tylko w przypadku uczniów z trudnościami, ale też szczególnie uzdolnionych. Na swoich zajęciach pokazywałam uczniom, że nauka w szkole nie musi być nudna i trudna, ale nauka może być ciekawa i fascynująca.

Na bieżąco gromadziłam i aktualizowałam własną bibliotekę przedmiotu oraz organizowałam zaplecze samodzielnie przygotowanych trwałych środków dydaktycznych, np. plansz dydaktycznych, foliogramów, kart pracy, a także w postaci prezentacji multimedialnych. Dobierałam różnorodne metody i narzędzia w procesie sprawdzania i oceniania. Systematycznie uczniowie pod moim kierunkiem dokonywali zmian elementów w dekoracjach stałych i okazjonalnych, związanych ze zmianą pór roku, ze świętami lub uroczystościami odbywającymi się na terenie szkoły.

Prowadziłam dziennik zajęć lekcyjnych, fakultetów oraz koła biologicznego, arkusze ocen, a w roku szkolnym 2011/2012 dziennik elektroniczny.

W grudniu 2011 roku zostałam zarejestrowana na szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów okręgowych komisji egzaminacyjnych w zakresie egzaminu maturalnego z biologii.

Swoje działania z okresu stażu dokumentowałam w postaci: zaświadczeń, dyplomów, planów pracy, scenariuszy, konspektów zajęć realizowanych w trakcie działalności dydaktycznej, zdjęć i zapisów w dokumentacji szkolnej. Sporządzałam na bieżąco sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

§ 7 ust. 1 pkt. 3
Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż

Realizację zadań związanych z awansem zawodowym rozpoczęłam od wszechstronnego zapoznania się z organizacją oraz zasadami funkcjonowania szkoły. W tym celu sięgnęłam po najważniejsze dokumenty obowiązujące na terenie szkoły.
Zapoznałam się ze:
• Statutem Szkoły,
• Programem Wychowawczym,
• Programem Profilaktyczny,
• Programem Podniesienia Efektywności Pracy,
• Planem Pracy Szkoły
• Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania.

Przez cały czas systematycznie analizowałam przepisy prawa oświatowego poprzez samodzielne studiowanie aktów prawnych i odbywanie konsultacji z opiekunem stażu na ten temat. Pozwoliło mi to na sprawną organizację własnej pracy podczas odbywania stażu. Ponadto przeanalizowałam zasady bezpieczeństwa pracy na terenie szkoły oraz planem ewakuacji szkoły.
§ 7 ust. 2 pkt. 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach
W sierpniu 2009 roku zanim rozpoczęłam staż, zapoznałam się z przepisami prawa oświatowego oraz dokonałam analizy własnych możliwości. Informacje dotyczące uzyskiwania stopni awansu zawodowego odnalazłam na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu. Przeczytałam i przeanalizowałam Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające to rozporządzenie.

W celu poprawnego zaplanowania zadań, przed skonstruowaniem planu rozwoju zawodowego, przeanalizowałam dokumentację szkoły: Statut Szkoły, Program Wychowawczy, Program Poprawy Efektywności Pracy, Wewnątrzszkolny System Oceniania. Pomocne mi były także liczne wskazówki dotyczące zasad awansu zamieszczone na edukacyjnych portalach internetowych, lektura czasopism i fachowej literatury. Tworząc plan rozwoju zawodowego wzięłam pod uwagę specyfikę i potrzeby szkoły, w której pracuję, swoje mocne i słabe strony oraz wynikające z prawa oświatowego wymagania na stopień nauczyciela mianowanego. Przedstawiony przeze mnie plan rozwoju został zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły.

We wrześniu 2009 roku nawiązałam współpracę z opiekunem stażu panią Ewą Kołodziejczak, która udzieliła mi wskazówek dotyczących przebiegu stażu oraz zasad sporządzania planu rozwoju zawodowego.

Ustaliłyśmy przejrzyste warunki współpracy oraz wzajemne zobowiązania, które dotyczyły m.in. hospitowania i prowadzenia zajęć w obecności opiekuna stażu. Na jednym z pierwszych spotkań zawarłyśmy ,,kontrakt’’.

W trakcie stażu uczestniczyłam w zajęciach prowadzonych przez innych nauczycieli naszej szkoły: nauczyciela matematyki – panią Marię Dąbrowską; nauczyciela historii – panią Mirosławę Iłowską; nauczyciela chemii – panią Agnieszkę Muzykę.
Obserwacje tych zajęć pozwoliły mi poznać warsztat pracy doświadczonego nauczyciela, dokonać analizy rozwiązań metodycznych i ich skuteczności w odniesieniu do tematu zajęć. Ciekawe rozwiązania metodyczne mogłam następnie wdrażać na własnych zajęciach. Szczególną uwagę zwracałam na stosowane metody i formy pracy, na atmosferę panującą na lekcji, a także na stosunek nauczyciela do uczniów. Obejrzane przeze mnie zajęcia były tematem późniejszych rozmów z opiekunem stażu.

Prowadzone przeze mnie zajęcia były obserwowane przez p. Ewę Kołodziejczak opiekuna stażu, p. wicedyrektor Krystynę Handkę a także p. dyrektora Wojciecha Handke. Każda lekcja hospitowana została dokładnie omówiona i oceniona w konspekcie oraz rozmowie pohospitacyjnej. To doświadczenie w znaczny sposób wpłynęło na moją dalszą pracę. Uwagi obserwatorów pozwoliły mi na dokonanie oceny swoich umiejętności dydaktycznych oraz podjęcie stosownych korekt.

* (§ 7 ust. 2 pkt.2)
Umiejętność uwzględniania w swojej pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

W ciągu stażu starałam się poznać sytuację rodzinną moich wychowanków, tak aby zadbać o udzielenie odpowiedniej pomocy osobom potrzebującym. Obserwowałam moich wychowanków na zajęciach lekcyjnych, przerwach, a także na wszelkiego rodzaju wycieczkach szkolnych czy też imprezach klasowych. W poznaniu środowiska uczniów pomagały mi rozmowy z samymi uczniami i ich rodzicami. Zaobserwowane przeze mnie oraz innych nauczycieli problemy wśród moich wychowanków rozwiązywałam poprzez rozmowy z nimi. Starałam się bieżące nieporozumienia klasowe rozwiązywać samodzielnie. Ewentualne problemy zgłaszałam dyrekcji, radzie pedagogicznej oraz pedagogowi szkolnemu. Wielokrotnie w klasie były przeprowadzane pogadanki na temat akceptacji klasowej, indywidualności, zgrania klasowego, agresji, przemocy, bezpieczeństwa.

W okresie stażu systematycznie realizowałam zaplanowane zadania wychowawcy klasowego wynikające i opracowane na podstawie Planu Wychowawczego Szkoły. Plan wychowawczy oparłam na priorytetach szkoły oraz propozycjach rodziców:
- bezpieczna szkoła
- organizacja życia klasy i jej integracja
- osobista relacja z Bogiem
- przygotowanie do życia w społeczeństwie, wybór szkoły średniej i zawodu
- zachowania wobec przemocy
- profilaktyka uzależnień
- kształtowanie postaw patriotycznych
- wychowanie kulturalne
- poznawanie kultury regionu i kraju
Ogólne zadania wychowawcze i efekty, które chciałam osiągnąć w danym zakresie były dostosowane do aktualnej sytuacji wychowawczej, problemów z poprzedniego roku oraz zadań wynikających z planu pracy szkoły. Zadania realizowałam w czasie zajęć dydaktycznych lub podczas rozmów z uczniami wynikających z zaistniałej sytuacji np. konfliktu, potrzeby pomocy w lekcjach słabszemu koledze/koleżance. Jako wychowawca starałam się kształtować w uczniach postawy proekologiczne, prozdrowotne, uczyć ich tolerancji i asertywności.

Wspólnie z uczniami uczestniczyłam w akcjach na rzecz środowiska lokalnego:
• przygotowanie z uczniami swojej klasy paczek z okazji Świąt Bożego Narodzenia dla dzieci z Domu Dziecka w Malborku
• udział w akcji charytatywnej „Korek” polegającej na zbieraniu plastikowych korków od butelek – uczniowie mojej klasy zostali wyróżnieni II miejscem w szkolnej zbiórce,
• udział w akcji „Sianko”, rozprowadzanie wśród wiernych w kościele Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Malborku sianka na stół wigilijny
• promocja Zespołu Szkół Katolickich wśród wiernych kościoła pod wezwaniem Zesłania Ducha Świętego w dzielnicy Piaski w Malborku (rozdawanie ulotek, rozmowy z wiernymi).

W ramach pracy wychowawczej uczestniczyłam z uczniami w wielu imprezach, wycieczkach i wyjściach:
• dyskoteki szkolne (cały okres stażu)
• wycieczka na przedstawienie muzycznie pt.: „Skrzypek na dachu” (2011)
• wyjścia do kina na film pt.: „Czarny czwartek”,
• wyjście na przedstawienie teatralne pt.: Romeo i Julia,
• wyjazdy co miesięczne w ramach programu Młodzieżowe Spotkania z Medycyną (2012),
Organizowałam różnego rodzaju wycieczki z uczniami:
• wycieczka do Opery Bałtyckiej na operę pt.: „Madame Curie” (2011)
• wycieczka na Festiwal nauki – Dzień Medyczny na Uniwersytecie Medycznym w Gdańsku (2011, 2012)

W celu podnoszenia jakości pracy szkoły organizowałam lub współorganizowałam imprezy i konkursy szkolne.

Zorganizowałam (współorganizowałam):
• konkurs „HIV- AIDS - Stop” – etap szkolny,
• „Zdrowie to twój skarb”- konkurs szkolny,
• „Światowy Dzień Ziemi”- konkurs fotograficzny,
• „Klasa moich marzeń” – konkurs szkolny,
• „Polka wszech czasów” – konkurs międzygimnazjalny,
• „Polka wszech czasów” – szkolny konkurs plastyczny i multimedialny,
• przygotowałam apel z okazji pożegnania absolwentów gimnazjum.

Aktywnie włączałam się w organizację imprez klasowych i szkolnych, takich jak:
• Święto Szkoły – Dzień Patrona,
• dyskoteka andrzejkowa
• Wigilia klasowa
• konkurs stołów wielkanocnych
• ognisko integracyjne pierwszych klas gimnazjalnych,
• Mikołajki klasowe
• Dzień Dziecka
• rajd szkolny
• kulig w stadninie „Iskra”,

Obserwując i analizując możliwości intelektualne uczniów dużą uwagę zwracałam na uczniów zdolnych. Starałam się udzielić im jak najwięcej pomocy w przygotowaniu do konkursów szkolnych, a także międzyszkolnych. Natomiast pracę z uczniem słabszym oparłam na indywidualnym podejściu, w zależności od potrzeb ucznia. Zwróciłam szczególną uwagę na dowartościowanie i angażowanie uczniów w sprawy organizacyjne, jak również motywowałam poprzez dostrzeganie pozytywnych efektów pracy. Organizowałam pomoc w wyrównywaniu braków w wiadomościach wśród uczniów mojej klasy. Prowadziłam i prowadzę koło biologiczne w którym mogą uczestniczyć uczniowie słabsi.

Osiągnięcia uczniów, którzy aktywnie brali udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych:

Rok 2009/2010
• Międzyszkolna olimpiada dla gimnazjalistów pt. „HIV-AIDS-STOP” – IV i V miejsce
• Międzyszkolna olimpiada dla licealistów pt. „HIV-AIDS-STOP” – miejsce I i zwycięstwo całej olimpiady,
• Międzyszkolna olimpiada dla licealistów pt. „HIV-AIDS-STOP” – IV i V miejsce,
• Ogólnopolska Olimpiada dla gimnazjalistów pt. „Zdrowy styl życia” (etap rejonowy) – III i IV miejsce,
• Ogólnopolska Olimpiada dla licealistów pt. „Zdrowy styl życia” (etap rejonowy) – IV i V miejsce,
Rok 2010/2011
• Międzyszkolna olimpiada dla gimnazjalistów pt. „HIV-AIDS-STOP” – III miejsce
• Kuratoryjny konkurs przedmiotowy z biologii – finalista (Dominik Domaradzki)

Rok 2011/2012
• Kuratoryjny konkurs przedmiotowy z biologii – finalistka (Dominika Lipińska);
• Olimpiada Ekologiczna dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych – etap wojewódzki
• Konkurs Międzygimnazjalny o Marii Skłodowskiej-Curie „Polka wszech czasów” – II miejsce,

Wywiązywałam się z czynności dodatkowych:

• systematycznie przekazywałam informacje na szkolną stronę internetową,
• przygotowałam uczniów do konkursów szkolnych i międzyszkolnych,
• dbałam o wystrój i estetykę sali lekcyjnej,

*(§ 7 ust.2 pkt.3)
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii
informacyjnej i komunikacyjnej

Technologia informacyjna od samego początku odgrywa w mojej pracy dużą rolę. Okres stażu to czas, w którym systematycznie korzystałam z technologii informacyjnej i komputerowej. Internet i komputerowe programy edukacyjne pomogły mi w zdobywaniu nowych informacji. Internet to nieograniczone źródło wiedzy, bezpośrednio przydatnej w codziennej pracy nauczyciela.

Technologię komputerową wykorzystywałam do przygotowywania pomocy dydaktycznych podczas zajęć, elementów gazetek ściennych, dyplomów, referatów, regulaminów konkursów, wycieczek, informacji dla rodziców i uczniów, rozkładów materiału, opracowywania testów, sprawdzianów, scenariuszy lekcji, kart pracy, zestawienia ocen wychowanków na zebrania z rodzicami, do prowadzenia dokumentacji pedagogicznej tj. bazy danych uczniów, wypisywania i drukowania świadectw, do dokumentacji szkolnej, a także do dokumentacji dotyczącej awansu zawodowego.
Samodzielnie przygotowywałam prezentacje multimedialne, które w znaczny sposób uatrakcyjniają zajęcia, zwiększają poziom zainteresowania uczniów lekcją, zarówno tych z preferencjami słuchowymi jak i wzrokowymi. Wpływają na trwałość wiedzy, którą uczniowie zdobywają, co wpływa na podniesienie efektów kształcenia. Dzieliłam się także nimi z innymi nauczycielami.
W związku z wprowadzeniem w szkole dziennika elektronicznego uczestniczyłam w szkoleniu przygotowującym do pracy z e-dziennikiem.
Wiedzą zdobytą podczas ww. szkolenia mogłam podzielić się z innymi nauczycielami. Cały czas służyłam pomocą w razie potrzeby.

Często korzystam z różnego rodzaju filmów edukacyjnych i prezentacji multimedialnych dzięki czemu zajęcia są atrakcyjniejsze. Uczniowie z dużym entuzjazmem przyjmują tę formę zajęć. Bardzo się wyciszają i uczą aktywnego słuchania.

Wykorzystywałam Internet do pracy dydaktyczno – wychowawczej, poprzez wyszukiwanie informacji na różne tematy. Internet był dużą pomocą przy organizacji wycieczek, pozwalał mi także w szybki sposób zdobyć informacje na temat spotkań dokształcających oraz konkursów. Wielokrotnie odwiedzałam portale edukacyjne bowiem można w nich znaleźć niemalże wszystko związane z edukacją na każdym poziomie nauczania.

Odwiedzałam następujące strony internetowe: www.literka.pl, www.edux.pl, www.publikacje.edu.pl, www.profesor.pl, www.men.gov.pl, www.awans.net, www.oswiata.org.pl, www.interklasa.pl, www.szkola.net.pl.

Propagowałam wśród uczniów portale poświęcone nauce m.in. profilaktyki związanej z przenoszeniem wirusa HIV, ekologiczne tj. dzienniki afrykańskie, ptaki, efekt cieplarniany, zachęcałam do samodzielnego doskonalenia praktycznych umiejętności, pogłębiania swojej wiedzy i powtarzania materiału.

Posiadam 2 własne konta e-mail, dzięki którym mogę prowadzić korespondencję z innymi nauczycielami oraz rodzicami. Drogą mailową przekazywałam i przesyłałam zdjęcia, notatki z różnych imprez szkolnych, pozaszkolnych, które były umieszczane na stronie internetowej naszej szkoły oraz informacje dotyczące konkursów. Dzieliłam się z nauczycielami interesującymi materiałami znalezionymi w Internecie.

W związku z odbywaniem stażu na nauczyciela mianowanego wykorzystywałam technologię informacyjną i komunikacyjną poprzez:

• uzyskiwanie wiedzy na temat awansu zawodowego poprzez Internet (portale poświęcone awansowi)
• poznawanie przepisów i aktów prawa oświatowego i ich aktualizowanie (poprzez Internet)
• korzystanie z internetowych publikacji innych nauczycieli odbywających staż
• korzystanie z rad ekspertów, odpowiadających on - line na pytania użytkowników portali, dotyczących awansu
• konsultowanie się z innymi nauczycielami odbywającymi awans poprzez fora internetowe różnych portali edukacyjnych.


* (§ 7 ust.2 pkt.4)
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki orasz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów zawiązanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

Wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki wykorzystuję na co dzień w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz podczas spotkań z rodzicami. Systematycznie czytam fachową literaturę oraz korzystałam ze zbiorów Internetu. Wiedza i umiejętności zdobyte w czasie udziału w wewnątrzszkolnych i zewnętrznym doskonaleniu, udział w warsztatach, konferencjach, seminariach i szkoleniach (opisane w punkcie 1 sprawozdania) służą doskonaleniu warsztatu pracy oraz zaspokajaniu potrzeb wychowawczych uczniów.

Jako wychowawca opracowywałam co roku plan wychowawczy klasy z uwzględnieniem propozycji uczniów i rodziców. W planie tym zawarty był harmonogram imprez klasowych, uroczystości szkolnych. Imprezy klasowe pomogły w stworzeniu przyjaznej atmosfery i integracji zespołu klasowego. Poprzez imprezy klasowe starałam się w uczniach wzbudzić poczucie odpowiedzialności i obowiązkowości. Do imprez klasowych jak i szkolnych włączali się również rodzice.

Przez cały okres stażu analizowałam dokumentację z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej. Dokumentacja dotyczyła specyficznych trudności w nauce, które występowały u moich uczniów. W związku z tym starałam się dostosować metody nauczania do zaleceń zawartych w powyższych opiniach.

W miarę możliwości studiuję literaturę pedagogiczną, opiekuńczą, wychowawczą. Jeśli nie w całości to, chociaż nurtujące mnie fragmenty dotyczące jak najlepszych rozwiązań napotkanych problemów.

W czasie stażu starałam się również umiejętnie stosować wiedzę z zakresu dydaktyki.

W realizacji tego zadania pomogło mi wprowadzenie różnych metod aktywizujących w pracy z uczniami. Należały do nich: gry dydaktyczne, burza mózgów, praca w grupie, stoliki eksperckie .Zastosowanie tych metod sprawiło, że uczniowie, samodzielnie lub w grupie wykonywali zadania, które sprawiały im satysfakcję, a nie zdawali sobie sprawy, że w ten sposób uczą się i rozwiązują problemy. Metody rozwinęły w uczniach umiejętność współdziałania w zespole, komunikowania się oraz podejmowania decyzji.

Rozwiązywanie problemów to przede wszystkim praca z wychowankami podczas lekcji i ich obserwacja polegająca na:
• omawianiu problemów edukacyjnych uczniów
• proponowaniu środków naprawczych
• wdrażaniu metod aktywizujących
• prowadzeniu konsultacji dla uczniów
• konsultacjach z opiekunem stażu i pedagogiem szkolnym
• uwzględnianie w planach dydaktycznych i wychowawczych zaleceń
z opinii wystawionych prze Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną.

Poza tym brałam udział w rozwiązywaniu problemów wychowawczych poruszanych podczas rad pedagogicznych, korzystając z doświadczeń kolegów i koleżanek nauczycieli.

Podczas trwania stażu na bieżąco prowadziłam spotkania z rodzicami, informowałam ich o życiu klasy i szkoły, postępach oraz trudnościach w nauce, o zachowaniu, jak i pojawiających się trudnościach wychowawczych, zapoznawałam z dokumentacją szkolną. Starałam się na bieżąco rozwiązywać problemy zaistniałe w klasie.

Mogłam dzięki temu lepiej poznać potrzeby dzieci, przyczyny ich zachowań, zainteresowania czy frustracje i niezadowolenia. Starałam się dostrzegać zarówno potrzeby i zdolności, pracując zarówno z dzieckiem zdolnym jak i potrzebującym specjalnej pomocy, troski i zrozumienia.
W prowadzonych działaniach edukacyjnych uwzględniałam rozwój psychofizyczny dziecka, możliwości i potrzeby, potencjał rozwojowy i zainteresowania. Pomagałam swoim wychowankom w pokonywaniu trudności (nieufność, lęk, strach, nieśmiałość i etc). Bardzo ważnym elementem mojej pracy, były podejmowane przeze mnie działania w zakresie pracy indywidualnej.

W zależności od sytuacji kontaktowałam się z rodzicami moich uczniów:

• na zebraniach ogólnoklasowych
• w czasie rozmów telefonicznych
• na indywidualnych konsultacjach

W czasie spotkań ogólnych z rodzicami starałam się wprowadzać elementy pedagogiczne, aby połączyć moją wiedzę z doświadczeniem rodziców i wspólnie rozwiązać problemy, jakie pojawiały się w trakcie roku szkolnego.

W ramach pedagogizacji rodziców opracowałam i przedstawiłam na wywiadówkach referaty na temat:
• ,,Dojrzałości szkolnej ucznia”
• ,,Zalet i zagrożeń wynikających z korzystania z mediów’’


*(§ 7 ust.2 pkt.5)
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciela odbywał staż

Założenia powyższego punktu rozporządzenia realizowałam poprzez:
• poznawanie procedury nadawania stopni awansu zawodowego nauczycieli (współpraca z opiekunem stażu, zawarcie kontraktu)
• analizowanie najważniejszych aktów prawnych dotyczących funkcjonowania oświaty: Ustawy o systemie oświaty, rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, rozporządzeń Ministerstwa Edukacji Narodowej dot. podstawy programowej, programów nauczania, oceniania i promowania uczniów
• opracowywanie dokumentacji koniecznej do rozpoczęcia stażu (plan rozwoju zawodowego)
• analizowanie punktów Konwencji Praw Dziecka
• aktualizowanie wiedzy na temat obowiązującego prawa poprzez umiejętne wykorzystywanie zasobów internetowych i gromadzenie tych dokumentów w formie biblioteczki multimedialnej

Aktualizowałam wiedzę na temat obowiązującego prawa poprzez umiejętne wykorzystywanie zasobów internetowych:
- Ministerstwo Edukacji Narodowej: http://www.men.gov.pl
- Kuratorium Oświaty w Gdańsku: http://www.kuratorium.gda.pl
- Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku: http://www.oke.gda.pl
- Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku: http://www.cen.gda.pl

• analizowanie dokumentacji szkolnej:
- Statutu Publicznego Katolickiego Gimnazjum
- Statutu Publicznego Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego
- Programu Wychowawczego Szkoły
- Programu Profilaktycznego Szkoły
- Program poprawy efektywności kształcenia
- Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania
- Regulaminu Wewnętrznego Zespołu Szkół Katolickich
Statut Szkoły stał się dla mnie najważniejszym źródłem szkolnego prawa, ponieważ dzięki niemu dowiedziałam się nie tylko o przysługujących – nauczycielom i uczniom – prawach, ale także obowiązkach. Dokument ten okazał się także niezwykle pomocny we wszystkich sytuacjach spornych.
Uświadomiło mi to, jak ważna jest sprawa organizacji pracy, przestrzeganie obowiązujących zarządzeń i właściwe odnotowywanie koniecznych uwag.

• udział w pracach plenarnych, klasyfikujących i zatwierdzających Rad Pedagogicznych, co dało mi wykorzystanie mojej wiedzy w praktyce
• dostosowywanie przedmiotowych planów wynikowych i przedmiotowych systemów oceniania do aktualnie obowiązujących uregulowań prawnych
• udział w komisjach egzaminacyjnych,
• udział w komisjach egzaminacyjnych do przeprowadzenia próbnych testów gimnazjalnych i próbnych matur
• udział w komisji Szkolnego Konkursu o Marii Skłodowskiej-Curie „Polka wszech czasów”
• wykorzystywanie swojej wiedzy z zakresu prawa oświatowego do udzielania pomocy rodzicom w kierowaniu uczniów do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
• współpracę z pedagogiem szkolnym w kwestii interpretacji przepisów dotyczących pomocy społecznej, postępowania w sprawach nieletnich, organizowania pomocy dla uczniów z trudnościami w nauce
• prowadzenie dokumentacji szkolnej (dziennik lekcyjny, arkusze ocen, dziennik Koła biologicznego, dziennik zajęć przygotowujących do matury z biologii)
• prawidłowe stosowanie przepisów podczas organizacji wycieczek klasowych i szkolnych
Uświadomiło mi to, jak ważna jest sprawa organizacji pracy, przestrzeganie obowiązujących zarządzeń i właściwe odnotowywanie koniecznych uwag.


FORMACJA DUCHOWA

Zgodnie z katolickim charakterem szkoły, w której pracuję formację duchową realizowałam poprzez:
• udział w Ogólnopolskim Forum Nauczycieli Szkół Katolickich, w Częstochowie (2009, 2010, 2011)
• udział w spotkaniu formacyjnym uczniów w Diecezjalnym Ośrodku Ewangelizacyjno – Charytatywnym „Betania” w Elblągu – Stagniewie
• udział w spotkaniu formacyjnym nauczycieli w Mikoszewie
• udział w przygotowywaniu uroczystości z okazji Dnia Patrona
• wspólny udział z młodzieżą w rekolekcjach szkolnych
• udział w Mszach z okazji uroczystości szkolnych
• przygotowywanie z uczniami klasy, której jestem wychowawczynią oprawy Mszy Św. szkolnych
• przygotowywanie lekcji wychowawczych o tematyce religijnej np.: „8 sposobów na szczęście wg. bł. Jana Pawła II”
• stosownie w codziennej pracy z młodzieżą zasad etyki chrześcijańskiej

PODSUMOWANIE

Okres stażu był dla mnie bardzo aktywnym okresem w pracy zawodowej. W latach poprzedzających staż również aktywnie uczestniczyłam w życiu szkoły, sumiennie wykonywałam powierzone obowiązki. W szkole jako instytucji pracuję od września 2006 roku i każdy rok pracy przynosił dla mnie nowe wyzwania, nowe doświadczenia i odkrywał przede mną nowe możliwości rozwiązywania problemów spotykających nauczyciela w jego pracy zawodowej. Okres stażu i praca nad uzyskaniem stopnia awansu nauczyciela mianowanego była dla mnie ogromnym wyzwaniem. Chciałam, aby ten czas pokazał mi jakim jestem nauczycielem czy wychowawcą, jakie są mocne strony mojej pracy, a jakie słabe, nad którymi muszę jeszcze popracować. Analizując swoją dotychczasową pracę mogę stwierdzić, że założone przeze mnie cele zostały osiągnięte. Zdobyta wiedza i umiejętności pozytywnie wpłynęły na poprawę jakości mojej pracy jak i całej instytucji. W trakcie trwania stażu starałam się stosować aktywne metody pracy, aby zachęcić uczniów do nauki, osiągania przez nich dobrych wyników w nauce i rozwijania własnych zainteresowań. W swojej pracy kieruję się zawsze dobrem ucznia i szkoły nie zapominając jednak o osobistym rozwoju zawodowym.
Ogromną satysfakcję sprawia mi fakt, że poczynienia moje są zauważane przez Dyrektora Szkoły, czego dowodem jest otrzymanie NAGRODY DYREKTORA w październiku 2011 r. za wyróżniającą pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą oraz inspirowanie uczniów do działania i przybliżanie im ewangelicznych wartości.
Dzień, w którym zakończyłam staż będący jednym z etapów uzyskania stopnia awansu nauczyciela mianowanego, nie jest dniem w którym zakończyłam swoją aktywność zawodową. W dalszym ciągu zamierzam podnosić swoje kwalifikacje, doskonalić swój warsztat pracy tak, aby systematycznie poprawiać jakość swojej pracy, by jeszcze lepiej realizować powierzone mi zadania.
Realizacja wyżej wymienionych zadań pozwoliła mi rozwinąć umiejętności pedagogiczne oraz wychowawcze. Przez 2 lata i 9 miesięcy stażu w Zespole Szkół Katolickich im. bł. JPII uczyłam się: systematyczności, organizacji czasu, rozwiązywania konfliktów i innych nurtujących moich wychowanków problemów, cierpliwości, konsekwencji, współpracy, obiektywizmu, asertywności, planowania i projektowania, usprawniania własnej pracy, wykorzystywania nowych metod aktywizujących. Uczyłam się jak być lepszym nauczycielem uczestnicząc w różnych formach doskonalenia zawodowego, organizując imprezy klasowe i szkolne, czytając fachową literaturę, zgłębiając tajniki technologii komputerowej. Ale przede wszystkim uczyłam się słuchając i obserwując uczniów, rodziców i korzystając z doświadczenia innych nauczycieli. Uważam, że w ciągu 2 lat i 9 miesięcy trwania mojego stażu spełniłam wszystkie wymagania stawiane nauczycielowi kontraktowemu ubiegającemu się o awans na kolejny stopień zawodowy.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.