X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31363
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Wstęp
1. Imię i nazwisko: mgr Maria Golonka
2. Nauczane przedmioty: chemia, zajęcia kształtujące kreatywność, sztuka użytkowa, zajęcia gospodarstwa domowego, technologia gastronomiczna
3. Stopień awansu: nauczyciel kontraktowy
4. Opiekun stażu: mgr Barbara Wardyńska
5. Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
6. Termin odbywania stażu: 01.09.2013 r. - 31.05.2016 r.

Wprowadzenie

Jestem nauczycielem z sześcioletnim stażem pracy, zatrudnionym w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Dobrej w niepełnym wymiarze godzin.
Moje dotychczasowe doświadczenie zawodowe obejmuje pracę na stanowisku nauczyciela chemii, sztuki użytkowej, zajęć kształtujących kreatywność, zajęć gospodarstwa domowego oraz technologii gastronomicznej. Ukończyłam studia magisterskie na kierunku chemia, studia podyplomowe z żywienia człowieka i dietetyki oraz kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki.
Staż na nauczyciela mianowanego rozpoczęłam 01.09.2013 r. natomiast ukończyłam 31.05.2016 r.


§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności, dokonywania zmian w tych działaniach.

1. Poznanie procedury awansu zawodowego

Przystępując do realizacji zadań związanych z organizacją stażu, zapoznałam się z przepisami prawa oświatowego regulującymi procedurę awansu zawodowego, tj.:
- Karta Nauczyciela
- Ustawa o systemie oświaty
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
Zapoznałam się również z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o kolejne stopnie awansu zawodowego.
Po wnikliwej analizie ww. dokumentów dokonałam następujących działań:
Zdiagnozowałam poziom moich kompetencji i umiejętności zawodowych, aby móc ocenić jakie działania powinnam podjąć w okresie stażu.
Zanalizowałam własne potrzeby, możliwości i zamierzenia, dzieląc je na te, które zrealizuję w okresie stażu i te, które mogę odłożyć na okres późniejszy.
Skierowany do Pani Dyrektor wniosek o rozpoczęcie stażu został przyjęty, w związku z tym z dniem 1 września 2013 r. rozpoczęłam staż na nauczyciela mianowanego, trwający 2 lata i 9 miesięcy.

2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.

Po przydzieleniu opiekuna stażu podjęłam ścisłą współpracę z panią mgr Barbarą Wardyńską. Pierwszym krokiem było zawarcie kontraktu oraz określenie jasnych, czytelnych i możliwych do realizacji zasad współpracy. Następnie opracowałyśmy harmonogram spotkań, zakres obowiązków opiekuna stażu i moich oraz ustaliłyśmy kierunki mojego rozwoju zawodowego.
Dokonywałam cyklicznych obserwacji zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu, oraz miałam przyjemność uczestniczyć w lekcjach otwartych. Prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu oraz Dyrektora i Zastępcy Dyrektora SOSW. Zorganizowałam również lekcję otwartą dla rodziców w klasie I i II SPDP z zajęć gospodarstwa domowego. Każde prowadzone przeze mnie zajęcia poprzedzałam przygotowaniem scenariusza z dokładnym określeniem celów ogólnych i szczegółowych oraz przebiegiem zajęć. Zarówno prowadzone jak i obserwowane zajęcia na bieżąco były omawiane w celu doskonalenia ewaluacji.
Przez cały okres stażu opiekun służył mi pomocą udzielając cennych wskazówek, co do realizacji podejmowanych zadań.

3. Kontynuowanie zapoznania się z zasadami funkcjonowania ośrodka.

Zapoznałam się z wewnątrzszkolnymi dokumentami dotyczącymi funkcjonowania szkoły tj.:
- Statutem Ośrodka
- Regulaminem Ośrodka
- Programem Wychowawczym
- Programem Profilaktyki
- Wewnątrzszkolnym System Oceniania
- Koncepcją Pracy SOSW lata 2013 – 2016
- Planem Pracy Dydaktyczno – Wychowawczo – Opiekuńczej w 2014/2015 oraz 2015/2016

4. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnątrzszkolnym doskonaleniu.

Przez cały okres aktywnie uczestniczyłam w formach doskonalenia nauczycieli:
- Sesja Naukowa dla nauczycieli chemii i przyrody zorganizowana przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – 22.11.2013 r.
- „Trudne zachowania uczniów” NODN Grawena – edu Kraków – szkolenie 16.04.2014 r.
- „BHP w przedmiotach zawodowych” – kurs prowadzony przez TTJ Technika Sp. z o.o. w Tarnowie /Centrum Kształcenia i Doskonalenia Kadr/ w dniach 18.09.2014 r. – 21.09.2014 r.
- „Praca z dzieckiem autystycznym” – kurs prowadzony przez Eurokreator S. C. Rafał Kunaszyk, Anna Kunaszyk w dniach 04.10.2014 r. – 12.10.2014 r.
- „Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach” – kurs on-line 02.11.2014 r. – 17.05.2015 r.
- „Doskonalenie kompetencji z zakresu wykorzystania technologii informacyjnych” – szkolenie w wymiarze 40 godzin prowadzony przez Galicyjski Ośrodek Doskonalenia Zawodowego – Kraków dnia 15.10.2015 r.

Ponadto w trakcie trwania stażu tj.: 6 grudnia 2014 roku ukończyłam studia podyplomowe „Żywienie człowieka i dietetyka” na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie.
Współprowadziłam dwie rady samokształceniowe o następującej tematyce :
10.04.2015 r. – „Nowatorskie metody pracy z dzieckiem”
02.05.2016 r. – „Młodzież w świecie dopalaczy – jak uświadomić młodzież i przeciwdziałać narkomanii”
Uczestniczyłam w szkoleniowych Radach Pedagogicznych:
14.10.2013 r. – Bezpieczeństwo uczniów w szkole
22.11.2013 r. – Efektywna organizacja pracy zespołów nauczycielskich
10.01.2014 r. – Zachowania uczniów z objawami autyzmu, właściwa postawa i odpowiednia reakcja nauczyciela
15.04.2014 r. – Niebieska karta (ZS Tymbark)

Przez cały okres stażu samodzielnie pogłębiałam swoją wiedzę i umiejętności zawodowe. Uzupełniałam własną biblioteczkę tematyczną tj. materiały ze szkoleń, publikacje z portali internetowych oraz publikacje książkowe i artykuły z czasopism z zakresu:
chemii:
- „Niedziałki”
- „Chemia w szkole”
pedagogiki specjalnej:
- E. M. Minczakiewicz: „Jak krok po kroku wprowadzać dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w świat zabawy i nauki” - Oficyna Wyd. Impuls, Kraków 2006 r.
- P. Pawlak: „Program profilaktyczno-terapeutyczny dla dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej”– Oficyna Wyd. Impuls, Kraków 2006 r.

5. Tworzenie własnego warsztatu pracy oraz jego doskonalenie

Jako nauczyciel wymienionych wcześniej przedmiotów corocznie opracowywałam rozkłady materiałów dla poszczególnych przedmiotów w oparciu o podstawę programową. Z kolei przedmiotowy system oceniania tworzyłam na podstawie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania.
W celu utrwalenia poznanych na lekcjach wiadomości oraz umiejętności samodzielnie przygotowywałam prace kontrolne, sprawdziany, testy, kartkówki, które zawierały zadania o różnych stopniach trudności. Dzięki temu mogłam na bieżąco kontrolować postępy jak i trudności uczniów. Plany wynikowe oraz wymagania edukacyjne były corocznie przedstawiane uczniom na początku września, w celu określenia jasnych form współpracy i wymagań.
W procesie dydaktycznym moim podstawowym celem było zaktywizowanie uczniów do czynnej pracy, a nie tylko biernego słuchania. Dlatego też, obok metod tradycyjnych – wykład czy pogadanka stosowałam urozmaicone metody takie jak: burzę mózgów, dyskusję, debatę „za i przeciw”, jak również gry edukacyjne czy pokazy doświadczeń. Bardzo ważnym elementem stosowanym podczas lekcji była praca w grupach, która kształtowała u uczniów umiejętność współpracy i wzajemnego szacunku. Wszystkie te metody przygotowują do skutecznego porozumiewania się, prezentacji własnych poglądów. Korzystając z tych metod przyzwyczajałam uczniów do poprawnego posługiwania się językiem polskim oraz do publicznych wystąpień. Osiągnięcie sukcesów, możliwość dzielenia się z innymi wzbudzały w uczniach poczucie dumy i zadowolenia z własnej pracy, a to bardzo pozytywnie motywowało ich do dalszej pracy i wysiłku.

6. Prowadzenie dokumentacji szkolnej

Podczas swojej pracy starałam się systematycznie prowadzić dokumentację szkolną tj.: dzienniki lekcyjne oraz zajęć pozalekcyjnych. Zgodnie z przydziałem czynności współtworzyłam Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne. Dzięki temu miałam możliwość jeszcze lepiej poznać zarówno mocne jak i słabe strony ucznia. W roku szkolnym 2015/2016 prowadziłam Księgę Uchwał Rady Pedagogicznej SOSW zarówno w formie elektronicznej jak i papierowej.

7. Aktywne uczestnictwo w pracach zespołu matematyczno- przyrodniczego

Z racji nauczanego przedmiotu uczestniczyłam w pracach zespołu matematyczno – przyrodniczego. Dokonywałam analizy wyników z egzaminu gimnazjalnego. Określałam poziom trudności poszczególnych zadań oraz słabe i mocne strony gimnazjalistów. Ponadto formułowałam wnioski do dalszej pracy. Wspólnie z mgr Dorotą Leśniak opracowałyśmy sprawozdanie z ankiety dotyczącej edukacji prozdrowotnej.
Zgodnie z przydziałem czynności dwukrotnie współorganizowałam konkursy o tematyce matematyczno-przyrodniczej. W grudniu 2013 roku obejmował on zadania praktyczne z zakresu: fizyki , matematyki, geografii, chemii, biologii.
Z kolei „Po pierwsze – zaciekawić, po drugie – nie zanudzić” to motto przewodnie pokazu doświadczeń chemiczno – fizycznych, który miał miejsce 28 stycznia 2015 roku. Doświadczenia obejmowały różne dziedziny chemii i fizyki. Elektromagnesy, napięcie powierzchniowe, kapusta czerwona jako wskaźnik pH to tylko nieliczne tematy pokazu. Dzięki temu uczniowie mogą się uczyć poprzez eksperymentowanie. Głównym celem konkursu było zainspirowanie uczniów do nauki przedmiotów matematyczno-przyrodniczych poprzez wyeksponowanie piękna, mądrości i niezliczonych tajemnic jakie kryją te dziedziny nauki. Dodatkowo sale, w których odbywały się konkursy posiadały odpowiednie dekoracje.
11 czerwca 2014 roku zaangażowałam się w konkurs „Jeden z dziesięciu”, którego głównym organizatorem była pani mgr Dorota Leśniak. Był to konkurs wzorowany na teleturnieju telewizyjnym, którego tematyka obejmowała przedmioty matematyczno-przyrodnicze.
Przez cały okres stażu współpracowałam z innymi nauczycielami. Jej głównym celem była wymiana informacji na temat uczniów, wspólna analiza problemów i poszukiwanie optymalnych rozwiązań. Cenna dla mnie okazała się współpraca z nauczycielami posiadającymi dłuższy niż mój staż pedagogiczny. Zawsze mogłam liczyć na pomoc i wsparcie.
Udział w spotkaniach zespołu matematyczno - przyrodniczego pozwolił mi na pogłębienie wiedzy na temat wykonywanego zawodu oraz funkcjonowania ośrodka.

8. Pełnienie dodatkowych funkcji

W trakcie trwania stażu starałam się podejmować jak największej ilości dodatkowych zadań.
Dwukrotnie byłam współodpowiedzialna za zorganizowanie akademii z okazji „Powitania wiosny”. W marcu 2015 roku wraz z panią mgr Barbarą Kuziel-Nowak oraz mgr Grażyną Michurą przeprowadziłyśmy konkurs po hasłem: „Co wiesz o wiośnie ?”. Młodzież i dzieci poprzez udział w konkursach miała możliwość pogłębić swoją wiedzę i rozbudzić pasję do przyrody.
Przez okres stażu uczestniczyłam w pracach Zespołu Nadzorującego egzamin maturalny oraz egzamin kwalifikacyjny. Dzięki przeprowadzonemu wcześniej szkoleniu poznałam zasady przebiegu obu egzaminów. Przeprowadziłam próbne egzaminy potwierdzające kwalifikację T.15, T.12 oraz T.06 celem lepszego przygotowania młodzieży do egzaminu.
18 grudnia 2014 roku wraz z panią mgr Anną Hernas–Czopek oraz mgr Anną Pałką aktywnie zaangażowałyśmy się w kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych. W tym celu zorganizowałyśmy „Anielski konkurs plastyczny”. Zadaniem uczniów było pomalowanie aniołów z masy solnej. Całemu spotkaniu towarzyszyły polskie kolędy. Podopieczni ćwiczyli kreatywność oraz staranność wykonania. Podobny konkurs miał miejsce 26 marca 2015 roku tym razem ozdoby dotyczyły Świąt Wielkanocnych. Oprócz masy solnej uczniowie mieli możliwość wykonania zajęcy z siana.
Dwukrotnie współorganizowałam dni otwarte w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Mszanie Dolnej. Byłam odpowiedzialna za dekoracje stołu, stanowisko składnia serwetek oraz przeprowadziłam konkurs „Lepienia pierogów”. Ponadto pod moim kierunkiem zostały przygotowane babeczki, które były następnie degustowane przez mieszkańców Mszany Dolnej.
Corocznie podczas pikniku integracyjnego „Razem raźniej” organizowałam stanowisko z masą solną. Uczestnicy pikniku mogli pomalować wykonane wcześniej ozdoby bądź też samemu coś wykonać.
17 września 2015 roku oraz 28 kwietnia 2016 r. zorganizowałam „Kiermasz rzeczy używanych”. Uczniowie wraz z gronem pedagogicznym przynieśli zbędne przedmioty. Była to doskonała okazja do pozbycia się wielu już niepotrzebnych rzeczy oraz możliwość otrzymania czegoś interesującego i potrzebnego. Akcja taka przynosi korzyści zarówno pod względem ekonomicznym, ale przede wszystkim ekologicznym.
Z kolei 5 grudnia 2015 r. uczestniczyłam w kiermaszu zorganizowanym z okazji II Mikołajkowego Turnieju Futsalu w Limanowej na rzecz SOSW w Dobrej. Natomiast w lutym 2016 r. byłam współorganizatorem zabawy walentynkowej.

9. Zaplanowanie dalszej drogi rozwoju

Uważam, że założone cele planu rozwoju zawodowego zostały przeze mnie zrealizowane. Podejmowane działania pozwoliły mi rozwinąć umiejętności pedagogiczne oraz wychowawcze.
W czasie trwania stażu starałam się zgromadzić jak najwięcej wiedzy i umiejętności praktycznych niezbędnych w pracy nauczyciela. Zauważyłam, że najlepsze efekty wychowawcze, jak i dydaktyczne daje konsekwentne przestrzeganie reguł i zasad, przy utrzymaniu dyscypliny i porządku. Spostrzegłam również, że do każdego ucznia należy podejść w indywidualny sposób. Starałam się poznać psychikę i motywy postępowania każdego z moich wychowanków, a także zrozumieć ich zachowania i reakcje, a w razie potrzeby wpływać na ich postawy, niwelować niestosowne zachowania i pojawiające się przejawy agresji.
Zdarzały się również porażki, których nie sposób było uniknąć. Jednak z każdego niepowodzenia wyciągałam wnioski.
Przebieg stażu utrwalił we mnie głęboką potrzebę nieustannego doskonalenia swoich umiejętności i pracy nad sobą.
Myślę, że działania jakie podjęłam w okresie stażu przyniosły pozytywne efekty w mojej codziennej pracy.


§ 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1. Poznawanie i pogłębianie wiedzy na temat środowiska uczniów.

Będąc nauczycielem Zespołu Szkół w Tymbarku w pierwszym roku stażu byłam wychowawczynią klasy maturalnej o profilu językowo - wojskowym. Podejmując zadania wychowawcy klasy, w pierwszej kolejności diagnozowałam zespół klasowy, w celu poznania sytuacji rodzinnej moich wychowanków tak, aby zadbać o udzielenie pomocy osobom potrzebującym. Rozmawiałam z młodzieżą, rodzicami i nauczycielami. Ewentualne problemy zgłaszałam pedagogowi szkolnemu w tamtejszym liceum pani mgr Małgorzacie Kulig. Wspólnie starałyśmy sie udzielić pomocy uczniom znajdującym sie w trudnej sytuacji materialnej poprzez wnioski do Rady Rodziców o udzielenie jednorazowych zapomóg finansowych, czy też stypendia szkolne. Zapoznałam się z dokumentacją uczniów zgromadzoną w szkole.
W swojej pracy wychowawczej wielokrotnie napotykałam na niepowodzenia szkolne swoich wychowanków. W celu udzielenia skutecznej pomocy na bieżąco zapoznawałam się z opiniami i zaleceniami Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej. Konsultowałam się również z nauczycielami, rodzicami i wychowawcami internatu. Jako członek zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej kwalifikowałam uczniów do udziału w zajęciach wyrównawczych na przykład z matematyki, czy z języka polskiego. Motywowałam uczniów do zajęć dodatkowych organizowanych w internacie oraz zajęć fakultatywnych.
W zależności od sytuacji spotykałam się z rodzicami moich uczniów: na zebraniach ogólnoklasowych, indywidualnych konsultacjach, czy też współpracując z trójką klasową.
W trakcie trwania stażu dokonywałam diagnozy problemów wychowawczych w klasie. Służyły temu badania ankietowe, indywidualne rozmowy z uczniami. Zetknęłam sie między innymi z problemem palenia papierosów, spożywania alkoholu w internacie, agresją fizyczną i psychiczną wśród moich wychowanków.
Natomiast w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Dobrej napotykając na problemy wychowawcze zasięgałam porad u pani mgr Barbary Wardyńskiej oraz pani mgr Anny Hernas–Czopek. W miarę możliwości pojawiające się problemy były na bieżąco rozwiązywane.
Bardzo cenna była dla mnie współpraca z gronem pedagogicznym oraz z opiekunem stażu. Problemy edukacyjne i wychowawcze to obszary, w których otrzymałam nieodzowną pomoc.
Jako nauczyciel i wychowawca klasy starałam się poprzez własne zachowanie dawać przykład pozytywnej postawy. Reagowałam na negatywne zachowanie uczniów starając się tym samym budować w klasie i szkole klimat pozytywnej współpracy i szacunku do drugiego człowieka. Podkreślałam, iż umiejętność poszanowania innej osoby to ważna cecha człowieka dojrzałego.

2. Uwzględnienie w pracy wychowawczej współczesnych zagrożeń i problemów.

Współczesne problemy społeczne i cywilizacyjne są dla mnie niezmiernie istotne. W związku z tym dużą część swojej pracy poświęciłam tej tematyce. Jako nauczyciel chemii co roku w ramach lekcji z chemii prowadziłam zajęcia dotyczące wpływu alkoholu, papierosów i narkotyków na organizm człowieka. Przygotowywałam gazetki ekologiczne. W roku szkolnym 2013/2014 pod hasłem: „Czujemy się odpowiedzialni za nasze środowisko”, natomiast w 2014/2015: „ Życie lasu” i „Dzień Ziemi”. 29 stycznia 2015 roku wspólnie z panią mgr Anną Hernas–Czopek przeprowadziłyśmy „Światowy Dzień bez Opakowań Foliowych”. Konieczność rozsądnego gospodarowania odpadami oraz proekologiczne myślenie to główne założenia tego „święta”. Po krótkiej prelekcji odbyły się zajęcia praktyczne. Zadaniem uczniów było uszycie toreb wielokrotnego użytku – materiałowych (gotowych lub własnoręcznie wykonanych, według własnego pomysłu) zamiast foliowych. Spotkanie to miało uświadomić uczniom o konieczności wprowadzania proekologicznych nawyków w nasze życie.
Byłam organizatorem lub współorganizatorem takich przedsięwzięć profilaktycznych jak:
maj 2013 r. – „Nie palę”,
listopad 2013 r. – „Nie daj szansy AIDS”,
grudzień 2013 r. – „ Stop uzależnieniom”,
styczeń 2014 r. – „Lepiej zapobiegać niż leczyć”,
kwiecień 2014 r. – „Choroby wektorowe”,
listopad 2014 r. – „Stop- narkotykom i dopalaczom”,
listopad 2014 r. – „Światowy Dzień Cukrzycy”,
marzec 2015 r. – „Przegonić raka”,
październik 2015 r. – „Międzynarodowy Dzień Walki z Wirusowym Zapaleniem Wątroby”,
listopad 2015 r. – „Dopalacze – zabijacze”
luty 2016 r. – „Zapobieganie HIV / AIDS i chorobom przenoszonym drogą płciową”.
Każde z tych spotkań miało na celu wyposażenie ucznia w wiedzę i umiejętności niezbędne do dokonywania właściwych wyborów w życiu, umożliwiających dobre samopoczucie i właściwe relacje z innymi. W maju 2013/2014 roku byłam członkiem komisji XIII Gminnego Konkursu Ekologicznego „Zmieniaj nawyki - nie klimat”. Ponadto 24 kwietnia 2014 roku włączyłam się aktywnie w organizację konkursu ekologicznego: „Jestem przyjacielem natury”. Zadaniem uczniów było m.in. wykonanie ekoludków z surowców wtórnych.
W celu kształtowania postaw proekologicznych uczniów, propagowania troski o naturę corocznie byłam odpowiedzialna za zorganizowanie „Święta Drzewa” pod patronatem Nadleśnictwa Limanowa oraz Starostwa Powiatowego w Limanowej, które połączone było z sadzeniem drzewek. Uczniowie pod bacznym okiem swoich opiekunów z wielkim zapałem i zaangażowaniem sadzili młode drzewka. Mieli okazję nie tylko poznać sposób sadzenia, jak również zapoznać się z wieloma gatunkami drzew i krzewów. We wrześniu 2015roku zorganizowałam akcję „Sprzątania Świata”. Tego rodzaju akcje inspirują młodzież i dzieci do czynienia swojego otoczenia czystszym i zdrowszym.
W listopadzie 2013 roku pod moim kierunkiem zostały wykonane 2 plakaty na konkurs plastyczny: „Nie daj szansy AIDS” organizowany przez PPIS w Limanowej, z których jeden otrzymał wyróżnienie, a uczennica nagrodę rzeczową w postaci firmowego plecaka. Z kolei w maju 2016 r. wzięliśmy udział w konkursie na plakat: „Stop dopalaczom” zainicjowanym przez Głównego Inspektora Sanitarnego. Ponadto w listopadzie 2015 roku byłam współorganizatorem konkursu plastycznego o uzależnieniach oraz X Międzyszkolnego konkursu o uzależnieniach „Potrafię powiedzieć – NIE!”.

3. Obserwacja i analiza możliwości i potrzeb uczniów w zakresie nauczanego przedmiotu

W roku szkolnym 2013/2014 z racji nauczanego przedmiotu, prowadziłam zajęcia fakultatywne z chemii w Zespole Szkół w Tymbarku. Podczas spotkań starałam się przygotować uczniów do egzaminu maturalnego poprzez powtarzanie i utrwalenie treści omówionych w klasach poprzednich. Uczniowie samodzielnie rozwiązywali zadania maturalne z lat ubiegłych. Nabycie umiejętności pracy z arkuszem maturalnym oraz utrwalenie wiadomości to główne zalety tych zajęć.
Ponadto w listopadzie 2013 roku przeprowadziłam w Zespole Szkół w Tymbarku Konkurs Wiedzy Chemicznej oraz przeprowadziłam maturę próbną z chemii.
Aby poszerzyć wiedzę i umiejętności uczniów zorganizowałam w Zespole Szkół w Tymbarku wycieczkę na Uniwersytet Jagielloński na pokaz doświadczeń „Spotkanie z ciekawą chemią”. Uczniowie mieli możliwość zobaczyć jedne z najbardziej spektakularnych eksperymentów. 16 marca 2016 r. byłam współorganizatorką konkursu kulinarnego „MasterChef”. Głównymi celami konkursu było doskonalenie umiejętności przygotowywania potraw jak również estetycznej ekspedycji.

4. Współpraca z organizacjami i instytucjami wspierającymi pracę szkoły

Organizując akcje ekologiczne nawiązałam współpracę ze Starostwem Powiatowym w Limanowej.
W 2015/2016 współpracowałam z Panem pułkownikiem Janem Dominkiem z Zespołu Szkół w Tymbarku. Zainicjowałam spotkanie „Czołem żołnierze”, w którym to uczniowie z wymienionego zespołu zaprezentowali swoje umiejętności z zakresu sztuk walki i działań taktycznych. Ponadto uczestniczyłam w programie profilaktycznym „Zapobieganie HIV / AIDS i chorobom przenoszonym drogą płciową” organizowanym przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Limanowej.
Współpraca z instytucjami wzbogaca ofertę szkoły. Zajęcia prowadzone przez specjalistów, wzbogacają wiedzę zarówno uczniów jak i nauczycieli. Z tego też względu istotna jest wymiana doświadczeń.

5. Integracja zespołu klasowego poprzez współorganizację imprez, wycieczek szkolnych

Ważnym elementem mojej pracy było integrowanie zespołów klasowych poprzez m.in. pełnienie opieki nad uczniami podczas zabawy andrzejkowej oraz wyjazdów na basen. 4 grudnia 2013 roku brałam udział w wycieczce do teatru Groteska na sztukę „Kopciuszek”. Jako wychowawca klasy maturalnej w Zespole Szkół w Tymbarku zorganizowałam wycieczkę do kina Cinema City Bonarka. Z kolei w kwietniu 2014 roku miesiąc przed maturą udaliśmy się na Pielgrzymkę do Częstochowy.16 kwietnia 2015 roku uczestniczyłam w wycieczce na Łysą Górę. Celem pieszej wycieczki było poznanie środowiska, zapewnienie uczniom możliwie najkorzystniejszych warunków aktywnego i radosnego wypoczynku, poprawienia stanu zdrowia a także wzmocnienia sił fizycznych i psychicznych. Jako nauczyciel uczący w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Mszanie Dolnej przedmiotów gastronomicznych byłam opiekunem wycieczki zawodoznawczej do Bukovina Terma Spa oraz miałam możliwość uczestniczyć w warsztatach kuchni molekularnej. Warsztaty obejmowały m.in. gotowanie w ciekłym azocie.
W lutym 2016 roku zorganizowałam wyjazd na strzelnicę znajdującą się w Zespole Szkół w Tymbarku.


§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność uwzględniania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Wykorzystanie w praktyce technologii komputerowej i informacyjnej

Komputer jest stałym elementem mojej pracy. Systematyczne wykorzystywanie technologii komputerowej i informacyjnej jest prostym i bogatym sposobem wspierania procesów oddziaływań edukacyjno-wychowawczych.
Przygotowując się do zajęć lekcyjnych i dodatkowych często odwiedzam witryny internetowe w poszukiwaniu aktualnych informacji do wykorzystania w pracy z młodzieżą. Bardzo często korzystam z takich portali internetowych, jak: www.wikipedia.pl, www.nowaera.pl., www.literka.pl, www.operon.pl, www.cke.edu.pl., www.ceo.org.pl, www.edukator.pl, www.scholaris.pl, www.learningapps.org.
Wszystkie opracowane przeze mnie dokumenty szkolne, również te związane z odbywaniem stażu, przygotowałam samodzielnie przy pomocy edytora tekstu. Były to scenariusze lekcji, rozkłady materiału, plany wynikowe, przedmiotowe systemy oceniania, oraz dokumenty wychowawcy klasy: plan wychowawczy klasy, tematyka godzin wychowawczych.
Samodzielnie opracowywałam również materiały dydaktyczne na zajęcia z uczniami: prezentacje multimedialne, sprawdziany, kartkówki, karty powtórzeń.
Zarówno w Zespole Szkół w Tymbarku jak i w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. inż. Józefa Marka w Mszanie Dolnej korzystałam z dzienniczka elektronicznego. Służył on jako sposób kontaktu z rodzicami i uczniami.
Korzystam również z własnego konta e-mail w celu komunikowania się z innymi pracownikami szkoły, jak również z instytucjami wspierającymi prace szkoły.
W celu poszerzenia swoich umiejętności w zakresie technologii komputerowej i informacyjnej ukończyłam kurs on-line „Aktywna edukacja-wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach”.

2. Publikacje własnych materiałów na stronach internetowych

Zarówno plan rozwoju zawodowego jak i sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego umieściłam na stronie internetowej www.publikacje.edux.pl. Materiały jakie wykorzystywałam podczas zajęć udostępniałam na dyskach internetowych takich jak: Google Dysk lub Dropbox.
Publikowanie i udostępnianie materiałów w sieci Internet dało mi możliwość dzielenia się swoją wiedzą, doświadczeniem z innymi nauczycielami i jednocześnie uświadomiło jak ważna jest wymiana tych doświadczeń i jak duże jest zainteresowanie publikacjami internetowymi i związana z tym satysfakcja.
Opublikowałam:
wrzesień 2013 r. – maj 2016 r. – materiały wykorzystywane podczas zajęć m.in. arkusze egzaminacyjne, karty pracy, prezentacje multimedialne
maj 2016 r. - Plan Rozwoju Zawodowego nauczyciela kontraktowego na stopień nauczyciela mianowanego oraz Sprawozdanie z Planu Rozwoju Zawodowego

3. Korzystanie z edukacyjnych serwerów internetowych

Internet jest również dla mnie narzędziem informacji o przepisach prawnych dotyczących systemu oświaty, pomocy społecznej np.: www.kuratorium.krakow.pl, www.oswiataiprawo.pl. Dzięki serwerom internetowym mogłam na bieżąco śledzić zmiany w przepisach prawa oświatowego jak również w Karcie Nauczyciela. Korzystałam również ze stron poświęconych kwestiom wychowania młodzieży, pomocy młodym ludziom z różnymi problemami np.: www.profesor.pl. oraz sprawom związanym z awansem zawodowym np.: www.awans.net.
Starałam się na bieżąco wykorzystywać programy komputerowe i Internet podczas prowadzenia lekcji. Służyły mi one m.in. do pokazu doświadczeń chemicznych czy gier edukacyjnych.
Dzięki sieci Internet mogłam na bieżąco śledzić harmonogram szkoleń i kursów.

§ 7 ust. 2, pkt 4.
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

1. Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych oraz aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki

Przez cały okres stażu starałam się aktualizować swoją wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki. Służyły temu udziały w szkoleniach i warsztatach oraz praca samokształceniowa. Śledziłam publikacje portali internetowych, czytałam artykuły z zakresu psychologii i pedagogiki. Zapoznałam się między innymi z następującymi publikacjami:
- "Profilaktyka samobójstw"- M. Brzezińska Wychowawca 2007 Nr 12,
- "Przyczyny uzależnień"- M. Domagazyn Wychowawca 2009 Nr 6
- "Młodzi gniewni? Nie asertywni!”- K. Droga Głos Pedagogiczny 2011 Nr 26
- "Problemy alkoholowe w rodzinie"- M. Klecka, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Dzięki zapoznaniu się z literaturą zdobyłam dodatkową wiedzę, która pozwoliła mi lepiej poznać problemy moich wychowanków oraz sposoby ich rozwiązywania. Uzyskane informacje wykorzystywałam podczas zajęć wychowawczych.


§ 7 ust. 2, pkt 5.
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawie nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

1. Analiza przepisów prawa oświatowego

W trakcie trwania stażu analizowałam przepisy dotyczące systemu oświaty, pomocy społecznej i postępowania w sprawach nieletnich. Zdobytą wiedzę wykorzystywałam w praktyce szkolnej. Śledziłam również na bieżąco zmiany w prawie oświatowym.
Zapoznałam się z następującymi aktami prawnymi:
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 roku poz. 2156 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 roku poz. 191 z późn. zm.)
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz. 393 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 21 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2014 r. poz. 382 z późn. zm.)
- Konwencja praw dziecka – Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 roku Nr 120 poz. 526)
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 843)
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r. poz. 977 z późn. zm.)
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 204 z późn. zm.)
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r. poz. 532)
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2010 r. nr 244, poz. 1626, ze zm. w: 2015 r. poz. 1183)

Znajomość prawa oświatowego jest mi niezbędna w codziennej pracy. Wiedzę tę wykorzystałam między innymi pracując w różnych zespołach zadaniowych. Pozyskanie wiadomości i umiejętność stosowania wiedzy z zakresu prawa oświatowego była dla mnie również niezbędna w podjęciu i realizacji procedury awansu zawodowego.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.