X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31635
Przesłano:

Program własny. I Ty możesz uratować komuś życie!

PROGRAM WŁASNY

I TY MOŻESZ URATOWAĆ KOMUŚ ŻYCIE!

Kampania edukacyjna dotycząca kwestii DAWSTWA SZPIKU KOSTNEGO

Autor:
mgr Magdalena Nawrocka-Gowin

Zespół Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku
2016

1.Metryczka programu

Przedmiot: zajęcia edukacyjne z zakresu wiedzy raka krwi
oraz dawstwa szpiku kostnego

Typ szkoły: szkoła ponadgimnazjalna z internatem

Etap edukacyjny: IV etap edukacyjny

Ramy czasowe: luty – marzec 2016

Autor:
Mgr Magdalena Nawrocka - Gowin, absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie na kierunku Pedagogika Opiekuńczo-Resocjalizacyjna.
Od września 2004 roku zatrudniona w Zespole Szkół im. W. Szafera w Złotym Potoku, jako wychowawca internatu. W swojej pracy wychowawczej skupia się od lat w dziedzinie profilaktyki, akcji społecznych i happaingowych realizując
z uczniami liczne programy edukacyjne mające na celu uświadomienie młodzieży w wielu aspektach zdrowotnych i społecznych.
Od sześciu lat wpisana w rejestr potencjalnych dawców szpiku kostnego (NUMER DAWCY 38372) i szerząca idee Fundacji DKMS Bazy Dawców Komórek Macierzystych Polska Organizacja Pożytku Publicznego.
W styczniu 2016 roku nawiązanie współpracy z Fundacją DKMS.


2. Wstęp

W Polsce co godzinę ktoś dowiaduje się, że ma białaczkę, czyli nowotwór krwi. Tę diagnozę słyszą rodzice małych dzieci, młodzież, dorośli. Bez względu na wiek – każdy może zachorować. Na szczęście każdy może też pomóc. Dla wielu chorych jedyną szansą na życie jest przeszczepienie szpiku lub komórek macierzystych od niespokrewnionego Dawcy.
Program ten został napisany z myślą popularyzacji wiedzy na ten temat oraz obaleniu wielu mitów związanych z sytuacją bycia dawcą szpiku kostnego. Jeśli dowiemy się więcej o nowotworach krwi i zarejestrujemy się jako potencjalny Dawca komórek macierzystych - każdy z nas może podarować komuś życie!

Program ten napisany został z myślą o nauczycielach, wychowawcach pracujących w szkole i internacie, którzy szerzyliby idee Fundacji DKMS.3. Elementy Programu

I. Kampania edukacyjna
Zajęcia warsztatowe dla młodzieży
Zajęcia edukacyjne dla wolontariuszy akcji
Dzielenie się wiedza z nauczycielami – szkolenie Rady Pedagogicznej
Edukacja społeczna poprzez profil społecznościowy Facebook udostępniając informacje edukacyjne na profilu szkoły raz utworzenie wydarzenia na FB „W SZAFERZE ROBIMY Aaaaa”
Rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych: plakaty, ulotki, filmiki edukacyjne

II. Konkurs plastyczny pt. „ Kocham Cię ŻYCIE” – technika KOLAŻ

III. Dzień Dawcy. Rejestracja potencjalnych dawców komórek macierzystych.


4. Uczestnicy i warunki realizacji programu
Uczestnicy programu:
W programie będą brali udział uczniowie szkoły ponadgimnazjalnej.
Akcja będzie również rozpowszechniona wśród nauczycieli, pracowników szkoły oraz wśród absolwentów szkoły.

Warunki realizacji programu:
Program może być realizowany w salach lekcyjnych lub świetlicach szkolnych, świetlicach internatowych.
Realizacja programu odbywać się będzie w szkole podczas lekcji wychowawczych oraz w internacie w czasie zajęć zorganizowanych.
Sale powinny być wyposażone w stoliki, krzesła i tablicę, rzutnik multimedialny, laptop.
Salę wyposażamy w materiały poglądowe: tablice, plakaty o tematyce dawstwa szpiku kostnego.
Program realizuje nauczyciel – koordynator programu oraz 4-6 wolontariuszy.


5. Cele
Cele edukacyjne:

Cele główne:
Propagowanie wiedzy na temat nowotworu krwi i dawstwa szpiku kostnego
Zarejestrowanie potencjalnych dawców szpiku kostnego

Cele operacyjne:
Uczeń zna pojęcia: nowotwór krwi (białaczka), „bliźniak genetyczny”
Uczeń zna procedury związane z byciem potencjalnym dawcą
Uczeń uświadamia sobie własne postawy odnośnie bycia potencjalnym dawcą
Uczeń potrafi odpowiedzieć na pytanie, czy mogę pomóc osobie chorej na nowotwór krwi
Uczeń potrafi wykazać empatię i wrażliwość

6. Treści kształcenia
Program własny obejmuje swoim zakresem podstawową wiedzę z zakresu dawstwa szpiku kostnego, uświadamia fakty i mity związane z tematem oraz pomaga nakreślić młodym ludziom własne postawy wobec problemu.
Treści kształcenia mają pomóc odnieść się krytycznie do problemu i pomóc podjąć decyzję w oparciu o racjonalne przesłanki.
Cele główne i operacyjne programu są napisane zgodnie z Podstawą Programową na IV etapie edukacyjnym, mającym rozwijać u uczniów podstawy dbałości
o zdrowie własne i innych oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającemu zdrowiu.

Treści programu:

Fakty i mity na temat nowotworów krwi i ich leczenie
Misja Fundacji DKMS Polska
Kto może zostać dawcą i co to oznacza
Procedury pobrania krwiotwórczych komórek macierzystych z krwi obwodowej
Procedury pobrania szpiku kostnego z talerza kości biodrowej
Nasze postawy wobec problemu

7. Procedury osiągania celów


Metody pracy:
Metody słowne:
Mini-wykład z zakresu wiedzy
Luźne rozmowy z uczniami
Dyskusja dotycząca nurtujących kwestii związanych z dawstwem szpiku
Spotkania informacyjne dla wolontariuszy

Metody praktyczne:
Przygotowania wraz z wolontariuszami akcji do organizacji Dnia Dawcy
Zajęcia warsztatowe dla młodzieży
Rejestracja w bazie potencjalnych dawców
(wypełnianie ankiet oraz zgłoszenia , dokonywanie wymazu z jamy ustnej)
Umieszczanie materiałów edukacyjnych na Facebooku
Utworzenie wydarzenia na Facebooku „ W Szaferze robimy Aaa”
Organizacja konkursu plastycznego
Formy pracy: praca indywidualna, praca grupowa, praca zbiorowa
Środki dydaktyczne: wzrokowe, słuchowe
Pomoce: plakaty, ulotki, ankiety, karty ćwiczeń, filmiki edukacyjne i instruktażowe.

8. Przykładowe scenariusze zajęć warsztatowych
Scenariusz zajęć „Nowotwory krwi – prawdy i mity”
Scenariusz zajęć „Co możemy zrobić dalej”
(Scenariusze przekazane od Fundacji DKMS)

9. Ewaluacja założonych celów
Ankieta podsumowująca zajęcia warsztatowe
Uczniowie mają możliwość ocenić zajęcia, dzięki czemu nauczyciel dowie się, czy zajęcia podobały się uczniom i co ewentualnie zrobić, by były bardziej satysfakcjonujące.

Ankieta ewaluacyjna
Ankieta będzie wypełniana na zakończenie programu.

Obserwacja własna – nauczyciel dokona własnej oceny przeprowadzonej kampanii edukacyjnej, konkursu plastycznego oraz realizacji Dnia Dawcy.

10. Bibliografia
www.dkms.pl
Materiały udostępnione przez Fundację DKMS
Scenariusze zajęć opracowane przez Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i szkoleń: Iwona Płusa, Hanna Rokita, Nowotwory krwi – prawdy i mity.
Katarzyna Brzeska, Renata Sopińska, Co możemy zrobić dalej?”

11. Załączniki
Załącznik 1. Regulamin konkursu plastycznego
Załącznik 2. Ankieta podsumowująca zajęcia
Załącznik 3. Ankieta ewaluacyjna programu

Załącznik 1
Regulamin konkursu plastycznego
pt.„Kocham Ciebie Życie”

Cele konkursu
Rozwijanie wrażliwości artystycznej inspirowanej własnymi przemyśleniami
Zaprezentowanie w formie artystycznej wartości jaką jest „Życie”
Popularyzacja techniki graficznej Kolażu (collage)

Uczestnicy
Konkurs skierowany do uczniów Zespołu Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku
w ramach kampanii edukacyjnej „I ty możesz komuś uratować komuś życie”

Terminy:
Prace konkursowe będą przyjmowane do 1 marca 2016r. w internacie szkoły.
Głosowanie na prace konkursowe podczas Dnia Dawcy organizowanym w Zespole Szkół w Złotym Potoku.
Ogłoszenie wyników na stronie szkoły i profilu facebookowym Szafera.

Technika
Praca w formie plakatu o formacie A2 w technice Kolaż
Kolaż (również z fr. collage) − technika artystyczna polegająca na formowaniu kompozycji
z różnych materiałów i tworzyw (gazet, tkaniny, fotografii, drobnych przedmiotów codziennego użytku itp.). Są one naklejane na płótno lub papier i łączone z tradycyjnymi technikami plastycznymi (np. farbą olejną, farbą akrylową, gwaszem).
Słowo "kolaż" pochodzi od francuskiego czasownika coller (sklejać). Termin ten został użyty po raz pierwszy przez Georges Braque'a, a także Pabla Picassa na początku XX wieku, kiedy ta starożytna technika, znana w Chinach 200 p.n.e., stała się częścią sztuki nowoczesnej.
Nagrody
I Miejsce – nagroda rzeczowa
Wyróżnienia – dla wszystkich uczestników konkursu słodkie upominki

Uwagi końcowe
Dostarczenie prac konkursowych jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu
Nagrody mogą ulec zmianie
Prace konkursowe pozostają własnością organizatora
Organizator zastrzega sobie prawo publikowania prac konkursowych
Postanowienia komisji konkursowej są nieodwołalne.

Załącznik 2

ANKIETA

1.Na zajęciach warsztatowych najbardziej zaciekawiło mnie (podobało):


2.Czy odniosłeś/aś jakąś korzyść z tego spotkania? Jeśli tak, to jaką?

3.Jaka jest Twoja ogólna ocena za zajęcia w skali ocen 1-6

4.Czy zdecydujesz się, po zaprezentowanych informacjach, na uczestnictwo w Dniu Dawcy(rejestracji w bazie potencjalnych dawców szpiku kostnego)

Tak Nie

Załącznik 3
ANKIETA EWALUACYJNE
„I Ty możesz uratować komuś życie!”

1. Co to jest białaczka?
a. jest to odmiana nowotworu krwi
b jest to odmiana nowotworu skóry

2.Kto to jest bliźniak genetyczny?
a. to mój brat
b. to osoba, które ma identyczne tzw. antygeny zgodności tkankowej (MHC),znajdujące się na komórkach organizmu.

3. Dla większości chorych na białaczkę, jedyną szansą na życie jest:
a. przeszczep szpiku kostnego
b. transfuzja krwi

4. Czy podczas pobierania szpiku kostnego wbijana jest igła w rdzeń kręgowy?
TAK
NIE

5. Czy będąc dawcą szpiku kostnego, grozi mi paraliż?
TAK
NIE

6. Czy jesteś w stanie pomóc osobie chorej na białaczkę? Jeśli tak, to w jaki sposób?

Dziękuję za udział w programie
„I TY MOŻESZ URATOWAĆ KOMUŚ ŻYCIE”

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.