X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31557
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Podstawy prawne awansu zawodowego:

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 marca 2013r.w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dziennik Ustaw z 26 marca 2013r., poz.393).

2. Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r. z późniejszymi zmianami (Rozdział 3a Awans zawodowy nauczycieli)

I. Informacje o nauczycielu:

Imię i nazwisko: Agnieszka Sawicka
Miejsce Pracy: Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Parczewie
Stanowisko: nauczyciel - doradca zawodowy
Termin rozpoczęcia stażu: 02.09.2013r.
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Opiekun stażu: mgr Monika Pawluk-Melchior


Posiadane kwalifikacje:

• Studia magisterskie na kierunku socjologia
• Studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego
• Kwalifikacyjny kurs pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli

II Plan działania

1. Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach (§ 7 ust.2 pkt 1)

Lp. Zadania
Formy realizacji

Termin wykonania Dowody realizacji
1. Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli - Zapoznanie się i analizowanie przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego,
-Napisanie wniosku o rozpoczęcie stażu, planu rozwoju zawodowego, sprawozdania i prezentacji dorobku
-Uaktualnianie wiedzy na temat awansu zawodowego (portale internetowe)
wrzesień 2013

cały czas trwania stażu Notatki własne

Wniosek, plan rozwoju zawodowego, sprawozdanie


Notatki własne

2. Współpraca
z opiekunem stażu - Rozmowy i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu
- Opracowanie Planu rozwoju zawodowego
- Opracowanie projektu sprawozdania
- Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna
- Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu
- Analiza prowadzonych i obserwowanych zajęć w celu doskonalenia umiejętności, określenia mocnych i słabych stron własnej działalności. Wrzesień 2013Na koniec stażu
W trakcie stażu
Zawarcie kontraktu i planu współpracy z opiekunem stażu.

Konspekty zajęć, wnioski

3. Doskonalenie warsztatu i metod pracy - Opracowywanie i przygotowywanie narzędzi oraz pomocy do prowadzonych zajęć.
- Opracowanie i przedstawienie semestralnych
i rocznych sprawozdań z pracy doradcy zawodowego.
- Prowadzenie dokumentacji doradcy zawodowego

-dokonywanie ewaluacji własnej pracy
W trakcie stażu Pomoce dydaktyczne i biurowe urozmaicające zajęcia doradcze

Sprawozdania

Karty porad indywidualnych, teczki warsztatów grupowych, dziennik pracy doradcy zawodowego


Ankiety, notatki, rozmowy
4. Samodzielne lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych
- Samodzielne rozwijanie umiejętności zawodowych poprzez studiowanie literatury fachowej

- Korzystanie z portali internetowych przeznaczonych dla doradców zawodowych

- Udział w Szkoleniowych Radach Pedagogicznych

- Udział w szkoleniach i kursach podnoszących kwalifikacje zawodowe
W trakcie stażu Spis literatury,

Rejestr stron www


Protokoły Szkoleniowych Posiedzeń Rady Pedagogicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Zaświadczenia, certyfikaty

2. Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych (§7 ust.2 pkt 2)


Lp.
Zadania
Formy realizacji Termin wykonania Dowody realizacji
1.
Rozpoznawanie problemów środowiska uczniów
i współczesnych problemów społeczno-cywilizacyjnych

- Zapoznanie z dokumentami zgromadzonymi
w Poradni (propozycje form zajęć zgłaszanych przez szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne Powiatu Parczew)

- Nawiązanie współpracy ze szkołami i innymi instytucjami/organizacjami działającymi
w środowisku lokalnym

- współpraca z rodzicami i uczniami

- Nawiązanie współpracy z innymi doradcami zawodowymi

Cały czas trwania stażu, wg. potrzeb
Odpowiedzi szkół na ofertę Poradni


Karty pracy w terenie, wpisy
w dzienniku zajęć, scenariusze zajęć

Karty porad, informacje o wynikach diagnozy

Wykaz instytucji i osób,
karty pracy w terenie

3. Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej (§7 ust.2 pkt 3)

Lp.

Zadania
Formy realizacji Termin wykonania Dowody realizacji
1. Doskonalenie umiejętności posługiwania się komputerem i Internetem w pracy nauczyciela
- Wykorzystywanie komputera do opracowywania materiałów dydaktycznych i innych
- Wykorzystywanie technologii multimedialnej w prowadzeniu zajęć (rzutnik multimedialny, laptop)
- Wykorzystywanie zasobów internetowych we własnej pracy.
W trakcie stażu Materiały do zajęć

Karty pracy w terenie, scenariusze zajęć, wpisy
w dzienniku zajęć

Notatki własne, wnioski
2. Wykorzystanie Internetu
i komputera do czynności związanych z odbywaniem stażu na nauczyciela mianowanego - Uzyskiwanie wiedzy na temat awansu zawodowego poprzez Internet

- Opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie www W trakcie stażu

Na koniec stażu Notatki własne

Strony www

4. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu
oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych
z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań; (§7 ust.2 pkt 4)

Lp.
Zadania
Formy realizacji Termin wykonania Dowody realizacji
1. Rozwijanie własnych kompetencji doradczych

Działalność diagnostyczna
i profilaktyczna
- Systematyczne poszerzanie wiedzy
z dziedziny pedagogiki, psychologii
i pokrewnych kierunków.

- Prowadzenie diagnoz z zakresu doradztwa zawodowego w Poradni

- Działalność profilaktyczna-
prowadzenie zajęć grupowych
w Szkołach, Instytucjach i Poradni
W trakcie stażu Notatki własne

Dziennik pracy, indywidualne karty doradcze

Karty porad, wpisy
w dzienniku

5. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż (§7 ust.2 pkt 5)


Lp.

Zadania
Formy realizacji Termin wykonania Dowody realizacji
1. Zapoznanie się z aktami prawnymi dotyczącymi systemu oświaty i działania Poradni. - Analiza przepisów prawa oświatowego

-Zapoznanie się z organizacją Poradni, zasadami jej funkcjonowania oraz przepisami regulującymi funkcjonowanie Publicznych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
W trakcie stażu

Notatki własne


Plan rozwoju zawodowego ma charakter otwarty i możliwe są jego modyfikacje, zgodnie z potrzebami Poradni, środowiska lokalnego i własnymi.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.