X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31565
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego - fragmenty

Plan rozwoju zawodowego
nauczyciela mianowanego ubiegającego się
o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

Imię i nazwisko nauczyciela: Małgorzata Paś

Termin rozpoczęcia stażu: 1 wrzesień 2013

Termin zakończenia stażu: 31 maj 2016
Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego:

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
1. Uczestniczenie w pracach organów przedszkola związanych z realizacją jego podstawowych funkcji i wynikających z niej zadań.
• czynny udział w posiedzeniach rady pedagogicznej

2. Pełnienie dodatkowych funkcji w przedszkolu
• współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną
• prowadzenie kroniki przedszkolnej
• fotografowanie uroczystości przedszkolnych (współpraca z osobą prowadzącą kronikę)
• kontynuowanie badań losów absolwentów przedszkola


• prowadzenie akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”
oraz gazetki informacyjnej dla rodziców na II piętrze – korytarz.
3. Udział w warsztatach, szkoleniach, kursach
• udział w szkoleniach organizowanych dla nauczycieli
4. Aktywna realizacja zadań opiekuńczych i wychowawczych nauczyciela wychowawcy
• organizowanie zebrań z rodzicami
• organizowanie zajęć otwartych
• włączanie rodziców w organizację uroczystości
• organizowanie wycieczek
• indywidualne konsultacje z rodzicami
5. Studiowanie literatury pedagogicznej – czasopism i książek dotyczących pracy dydaktyczno – wychowawczej
Dowody realizacji;

- potwierdzenie dyrektora
- przydział czynności dodatkowych potwierdzony przez dyrektora
-zdjęcia w kronice
przedstawienie wyników badań,
ewaluacja
-tablica podziękowań dla uczestników akcji
-zaświadczenia, świadectwa, dyplomy
- notatki z zebrań dla rodziców,
-scenariusze zajęć otwartych, -scenariusze uroczystości,
-zdjęcia
-wykaz książek i czasopism

§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
1. Wykonywanie pomocy dydaktycznych do zajęć
• wykonanie gazetki informacyjnej dla rodziców
• wykonanie gazetki dla dzieci w sali
2. Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej
• tworzenie na komputerze materiałów edukacyjnych i metodycznych
• zastosowanie komputera w procesie dydaktyczno-wychowawczym
• korzystanie z Internetu
• przygotowanie dokumentacji niezbędnej do awansu zawodowego
3. Opublikowanie planu rozwoju zawodowego oraz innych materiałów dydaktycznych na stronie internetowej
Dowody realizacji;
- przykładowe materiały wykorzystywane do gazetek informacyjnych
- przykładowe materiały, zdjęcia
- opracowanie planów pracy, konspektów, scenariuszy imprez, pomocy dydaktycznych;- wykonywanie dyplomów, podziękowań, zaproszeń;
- potwierdzenie publikacji wystawione przez serwis internetowy

§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1. Prowadzenie zajęć otwartych dla innych nauczycieli
• prowadzenie zajęć dla nauczyciela kontraktowego
• udostępnianie opracowanych konspektów, materiałów, scenariuszy uroczystości

2. Uczestniczenie w pracach rady pedagogicznej
czynny udział w posiedzeniach rady pedagogicznej: np. przygotowanie referatów
Dowody realizacji;

- konspekty zajęć, zdjęcia
- scenariusze, przykładowe materiały
-potwierdzenie dyrektora o czynnym uczestnictwie w posiedzeniach rady pedagogicznej


§ 8 ust. 2 pkt 4 a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1. Opracowanie oraz wdrożenie do realizacji programu: „Cała Polska czyta dzieciom” Zgromadzenie materiałów niezbędnych do opracowania programu oraz merytoryczne opracowanie jego treści.
- realizacja programu według ustalonego planu pracy,
- tekst programu;- konspekty zajęć,
- ewaluacja.

2. Propagowanie akcji „Czyste powietrze wokół nas”
-antytytoniowego programu dla dzieci w wieku przedszkolnym -wdrożenie programu
3. Opracowanie regulaminu konkursów: plastycznych, recytatorskich itp.
Dowody realizacji;

- przedstawienie programu na radzie pedagogicznej celem zatwierdzenia go;
-zapisy w dzienniku zajęć
-opracowany regulamin

§ 8 ust. 4 pkt c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
1. Prowadzenie obserwacji dzieci, poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków
• obserwacja dzieci
• rozmowy z dziećmi i rodzicami
2. Współorganizowanie imprez okolicznościowych wg kalendarza imprez
opracowanie scenariuszy, przygotowanie dzieci, pozyskiwanie rodziców do pomocy
Dowody realizacji;

- karty obserwacji, notatki w dzienniku
- scenariusze imprez, potwierdzenia dyrektora

§ 8 ust. 4 pkt e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
1. Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną
• korzystanie z pomocy specjalistów w przypadku problemów dydaktyczno-wychowawczych
• korzystanie z oferty warsztatowej przygotowanej przez poradnię dla nauczycieli
2. Nawiązanie systematycznej współpracy z logopedą w związku z prowadzonymi ćwiczeniami
3. Kontynuowanie współpracy z Orawską Biblioteką Publiczną w Jabłonce
• czynny udział dzieci w konkursach organizowanych przez bibliotekę

4. Współpraca ze środowiskiem lokalnym:
-organizowanie spacerów i wycieczek pozwalających dzieciom nabyć orientację w terenie
-poznawanie działania instytucji publicznych; korzystanie z ich ofert w miarę możliwości (Orawskie Centrum Kultury, Poczta, Bank, Policja, Straż Pożarna)
-współorganizowanie festynu dla rodziców i dzieci;
Dowody realizacji;

- potwierdzenie dyrektora
- zaświadczenie
-dyplomy dzieci
-wycieczki piesze po miejscowości oraz do różnych instytucji

§ 8 ust. 4 pkt f

Uzyskiwanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej
Udział w ogólnokrajowych akcjach

1. Udział w ogólnopolskiej kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”- pełnienie roli lidera;
• Zachęcanie rodziców, nauczycieli do głośnego czytania. - lista przeprowadzonych akcji;
2. Udział w akcjach na szczeblu gminnym
• zbiórka makulatury, baterii
• zbiórka książek dla szpitala, domu dziecka
3. Współpraca z portalem internetowym
• dostarczanie scenariuszy zajęć oraz innych materiałów do publikacji
Dowody realizacji;
-zdjęcia, gazetka
-podziękowania
- zaświadczenia


§ 8 ust. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
1. Obserwacja i analiza uczniów wymagających szczególnej opieki dydaktyczno-wychowawczej
• przeprowadzanie rozmów z rodzicami dotyczących sytuacji rodzinnej dzieci
• rozpoznawanie obszarów zainteresowań dzieci
• stymulowanie rozwoju dzieci oraz wspomaganie funkcji wzrokowych, słuchowych, doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej
• analiza podjętych działań oraz wynikających z nich skutków
Dowody realizacji;

- karty obserwacji, zeszyt kontaktów z rodzicami,
-analiza podjętych działań i ich efektów

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.