X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31555
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO*

mgr Justyna Zębala
nauczyciel języka niemieckiego
nauczyciel plastyki
bibliotekarz
w Zespole Szkół w Ugoszczy

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2013
Przewidywana data zakończenia stażu: 31.05.2016
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy

Zgodnie z brzmieniem §8 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli planuję w okresie odbywania stażu zrealizować następujące zadania:

ZADANIA WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA ZADANIE/ DZIAŁANIE FORMY REALIZACJI TERMIN SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
I. Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie metod i warsztatu pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej
( §8 ust.1 pkt 1 ) 1. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego i wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w podnoszeniu jakości pracy szkoły
- udział w szkoleniach organizowanych przez ośrodki doskonalenia nauczycieli, szkolenia internetowe
-udział w warsztatach organizowanych przez wydawnictwa okres stażu -świadectwa ukończenia
-materiały szkoleniowe
2. Stosowanie technologii komputerowej w opracowaniu dokumentacji związanej z awansem zawodowym
-wykorzystanie komputera do przygotowania dokumentacji potrzebnej do awansu zawodowego Okres stażu -przykłady opracowanych materiałów
3. Przygotowywanie lekcji języka niemieckiego z wykorzystaniem komputera
4. Przygotowanie przez uczniów z klas gimnazjalnych prezentacji multimedialnej z zakresu Historii Sztuki - przeprowadzenie lekcji języka niemieckiego pracowni komputerowej
-prezentacja multimedialna przygotowana z plastyki Okres stażu

Okres stażu -konspekt lekcji


-prezentacja multimedialna
II. Realizowanie zadań służących podniesieniu jakości pracy szkoły
( §8 ust. 1 pkt 2 )

1. Opracowanie słowniczka języka niemieckiego dla uczniów przygotowujących się do egzaminu gimnazjalnego z języka niemieckiego. -przygotowanie wraz z uczniami słowniczka w języku niemieckim Okres stażu -słowniczek języka niemieckiego dla klas gimnazjalnych
2. Organizacja (współorganizacja) konkursów dydaktyczno-bibliotecznych w szkole. -przygotowanie materiałów pomocniczych Okres stażu - potwierdzenie dyrektora,
ksero dokumentów,
-zaświadczenia,
-notatki,
3. Organizowanie wycieczek, imprez szkolnych i klasowych - współorganizacja Kiermaszu Bożonarodzeniowego, Dnia Edukacji Narodowej, 85- lecia szkoły, konkursu kolęd balu karnawałowego, Pasowania pierwszoklasistów
Okres stażu Potwierdzenie dyrektora, notatki
4. Współpraca z rodzicami. - pedagogizacja rodziców
Okres stażu notatki
5. Praca przy gazetkach tematycznych. - przygotowywanie gazetek z języka niemieckiego i bibliotecznych Okres stażu Tematyka
wykonanych
gazetek
ściennych,
zdjęcia, notatki
6. Tworzenie dekoracji na uroczystości szkolne. - przygotowywanie elementów zdobniczych na uroczystości szkolne Okres stażu Zdjęcia, kartki na Dzień Edukacji Narodowej
III. Pogłębianie wiedzy i umiejętności służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielne lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego
( §8 ust. 1 pkt 3 ) 1. Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli adekwatnych do potrzeb szkoły ( warsztaty, kursy, szkolenia, konferencje metodyczne, kursy i szkolenia internetowe)
-wdrażanie zdobytej wiedzy i umiejętności w podnoszeniu jakości pracy szkoły Okres stażu -zaświadczenia o ukończonych formach doskonalenia zawodowego
2. Samodzielne studiowanie literatury fachowej i czasopism dla nauczycieli. -pogłębianie wiedzy i wdrażanie jej w podnoszeniu jakości pracy szkoły Okres stażu - własne notatki
3. Śledzenie na bieżąco ofert wydawniczych oraz zaopatrzenie się w nowe pozycje, a także przeglądanie stron internetowych. Samodzielne pogłębianie wiedzy poprzez poszukiwanie nowych metod aktywizujących Okres stażu - autorefleksje,
-wykaz fachowej literatury,
-wykaz stron internetowych,
I. Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły
( §8 ust.2 pkt 1 ) 1. Udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu.
-udział w szkoleniowych radach pedagogicznych

okres stażu -potwierdzenie Dyrektora Szkoły
-materiały, notatki ze szkoleń
2.Pełnienie dodatkowych zadań i funkcji w szkole. -udział w pracach komisji konkursowych
- członek komisji podczas egzaminów gimnazjalnych
-opiekun klubu artystycznego „Plastusie”
- opiekun SU
-prowadzenie Kroniki Szkolnej
- opieka nad praktykantami szkolnymi
- piekun stażu
-opiekun projektów gimnazjalnych szkolnych
- opiekun na świetlicy szkolnej
- opiekun na wycieczkach
- opiekun kół zainteresowań
- osoba odpowiedzialna za dekoracje uroczystości szkolnych
- opieka nad uczniami podczas konkursów pozaszkolnych
- fotografowanie podczas uroczystości szkolnych okres stażu -potwierdzenie Dyrektora Szkoły
-protokoły z konkursów
- potwierdzenie dyrektora
- dokumentacja klubu
3. Organizowanie i rozwój własnego warsztatu pracy. - analiza dokumentacji szkoły.

- analiza dokumentów prawnych.

- śledzenie zmian zachodzących w prawie oświatowym
-opieka i urządzenie klasopracowni
- tworzenie rocznych planów pracy z zakresu nauczania języka niemieckiego i plastyki oraz pracy biblioteki szkolnej
-organizowanie zaplecza samodzielnie przygotowanych trwałych środków dydaktycznych
-studiowanie fachowej literatury pedagogicznej, poszukiwanie nowych metod aktywizujących uczniów na zajęciach języka niemieckiego, urozmaicenie i uatrakcyjnienie zajęć.

- bieżące śledzenie publikacji w Internecie związanych z nauczaniem języka niemieckiego

- przygotowanie i przeprowadzenie konkursów szkolnych
- opracowanie testów oraz przeprowadzenie eliminacji wewnątrzszkolnych w przypadku konkursów organizowanych przez inne instytucje i szkoły
okres stażu -zdjęcia
-teczki z materiałami do lekcji
-przykładowe testy
-notatki

- pozyskiwanie pozycji książkowych
- roczny plan pracy- tablice gramatyczne


Spis pozycji książkowychWykaz stron internetowych

Sprawozdania z przebiegu konkursów

Przykładowe
testy,
sprawozdania z
przeprowadzonych eliminacji

4. Realizowanie edukacji czytelniczej i medialnej. - opracowanie harmonogramu lekcji prowadzonych przez nauczyciela bibliotekarza;
- realizacja i ewaluacja zajęć przeprowadzanych na podstawie własnych scenariuszy;
- przygotowanie uroczystości „Pasowania uczniów klas pierwszych na czytelników biblioteki szkolnej”
- organizowanie wystaw tematycznych, gazetek i ekspozycji książek i czasopism ( w tym prac uczniów);
- organizacja konkursów czytelniczych okres stażu -potwierdzenie Dyrektora Szkoły
-materiały, notatki ze szkoleń

-gotowe scenariusze- zdjęcia

- zdjęcia, sprawozdania
5. Udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły oraz wykorzystywanie zdobytej wiedzy w praktyce:
Kursy doskonalące: szkolenia, konferencje, warsztaty prowadzone przez ODN, CEN, EDU inne instytucje, szkolenia internetowe
- obserwowanie zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli
Okres stażu Zaświadczenia Potwierdzenia

6. Organizowanie dodatkowych kółek zainteresowań.
Kółko języka niemieckiego dla uczniów zdolnych Praca z uczniami biorącymi udział w konkursach, przedstawieniach oraz przygotowanie uczniów do sprawdzianu w trzeciej klasie gimnazjum z języka niemieckiego Okres stażu Plany pracy kółka dla uczniów zdolnych,

7. Prowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów mających trudności w uczeniu się języka niemieckiego. Kółko dla uczniów mających trudności w nauce języka niemieckiego Okres stażu Plany pracy zajęć wspierających naukę języka niemieckiego dla uczniów, Sprawozdania Potwierdzenia

8. Rozwijanie i doskonalenie
umiejętności interpersonalnych.
Udział w zajęciach
warsztatowych, zbieranie
informacji, autorefleksja
i samoocena.
Współpraca z nauczycielami języka niemieckiego i plastyki. Okres stażu Zaświadczenia
9. Podejmowanie dodatkowych zadań w celu rozwijania
zainteresowań i twórczej działalności uczniów.
Przygotowywanie uczniów do konkursów.
Pomoc w zbieraniu materiałów,
rozmowy z dziećmi.
Zaangażowanie dzieci we wspólną pracę nad
przygotowaniem
projektów, konkursów oraz przedstawień Okres stażu Scenariusze,
zdjęcia, dyplomy,
sprawozdania

§ 8.ust.2.pkt 2.

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej. 1. Zastosowanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy Organizowanie zajęć z języka niemieckiego i bibliotecznych z wykorzystaniem tablicy interaktywnej, komputera, Internetu.
Wyszukiwanie i przetwarzanie informacji z Internetu na potrzeby zajęć z języka niemieckiego.
Wdrażanie uczniów do korzystania z technologii komputerowej (zgodnie z ich możliwościami) podczas przygotowania materiałów
Tworzenie multimedialnych materiałów dydaktycznych za pomocą programu Power Point nt. Historia Sztuki.
Korzystanie z technologii komputerowej przy opracowywaniu scenariuszy zajęć, testów, sprawdzianów, kart pracy, programów, referatów, sprawozdań, narzędzi ewaluacyjnych, dyplomów, materiałów do gazetek, pomocy dydaktycznych, dokumentacji związanej z awansem zawodowym
Zapisy planów, sprawozdań, ogłoszeń itp.
Korzystanie z Internetu w celach dydaktyczno – wychowawczych i innych wynikających z działalności szkoły
Wykorzystanie w pracy innych narzędzi: aparatu fotograficznego, skanera, kamery, rzutnika Okres stażu
(wg harmonogramu zajęć) Spis wykorzystanych programów, konspekty.

Lista przykładowych stron internetowych.

Opis i analiza realizowanych przedsięwzięć.

Biblioteka stworzonych programów multimedialnych na płycie CD.

Wybrane scenariusze zajęć
Testy, referaty, dyplomy,
Wybrane narzędzia ewaluacyjne (język niemiecki, biblioteka)

Analiza publikacji, scenariuszy, sprawozdań, prezentacji multimedialnych, w Internecie

Potwierdzenia
2. Opublikowanie planu rozwoju zawodowego. Umieszczenie planu rozwoju zawodowego w Internecie. Okres stażu Strony internetowe
§ 8.ust.2.pkt 2.

Umiejętność dzielenia się swoją widzą
i doświadczeniem z innymi pracownikami szkoły 1. Udostępnienie innym nauczycielom swoich opracowań, scenariuszy, konspektów.
Opracowywanie i przekazywanie materiałów.

Opracowanie słowniczka języka niemieckiego dla uczniów przygotowujących się do egzaminu gimnazjalnego z języka niemieckiego Okres stażu

Okres stażu Lista udostępnionych materiałów.

Słowniczek języka niemieckiego dla klas gimnazjalnych
2. Przygotowanie i prowadzenie zajęć otwartych. Zajęcia otwarte z języka niemieckiego dla zainteresowanych nauczycieli i rodziców uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum, Okres stażu Scenariusze zajęć
3. Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów. Wspólne opracowanie scenariuszy uroczystości Okres stażu Scenariusze, sprawozdania.
4. Udział w opracowaniu dokumentacji szkolnej, określającej zasady funkcjonowania szkoły

Tworzenie regulaminów szkolnych :
- planu pracy Szkolnego Klubu Artystycznego „PLASTUSIE”
- plan pracy SU
- plan pracy kółek języka niemieckiego
- plan pracy zajęć dla uczniów mających trudności w nauce języka niemieckiego Okres stażu Potwierdzenie dyrektora szkoły, szkolna dokumentacja


5. Opracowanie materiałów pomocniczych w przygotowaniu do egzaminu gimnazjalnego z języka niemieckiego. -opracowanie teczki z arkuszami egzaminacyjnymi dla klas gimnazjalnych
-przekazanie materiałów do biblioteki szkolnej do wykorzystania przez innych nauczycieli oraz uczniów X.2013 -poświadczenie z biblioteki szkolnej
6. Udział w posiedzeniach rad pedagogicznych Uczestnictwo w radach pedagogicznych i szkoleniowych wg harmonogramu pracy szkoły Okres stażu Notatki
7. Współpraca z pedagogiem szkolnym Korzystanie z pomocy pedagoga szkolnego. Okres stażu Potwierdzenia
8. Opublikowanie w Internecie Planu Rozwoju. Umieszczenie planu rozwoju zawodowego w Internecie. Okres stażu Adres strony:
§ 8 ust. 2 pkt. 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich. 1. Opracowanie i wdrożenie programu i scenariuszy. Opracowanie i wdrożenie programu zajęć przygotowujących uczniów do egzaminu gimnazjalnego z języka niemieckiego.
Współtworzenie regulaminu konkursów
Opracowanie programu planu pracy z uczniami mającymi orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej zajęcia wyrównawcze
Opracowanie programu zajęć z języka niemieckiego dla uczniów zdolnych.
Przygotowanie uczniów do konkursu przedmiotowego – praca z uczniem zdolnym Okres stażu Program i sprawozdanie z planu pracy na zajęciach dodatkowych.


Regulamin konkursu, sprawozdanie z przeprowadzonego konkursu.

Plan pracy.
Sprawozdanie z realizacji planu pracy.

Program zajęć
Sprawozdanie
2. Pełnienie funkcji opiekuna Szkolnego Klubu Artystycznego „PLASTUSIE”
3. Pełnienie funkcji opiekuna SU Opracowanie i wdrażanie do realizacji programu działalności SKA
Organizowanie pracy SU Według Harmonogramu planu pracy SKA Sprawozdanie z realizacji planu pracy.

Sprawozdanie z realizacji planu pracy

§ 8.ust.2.pkt 4c.

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych 1. Współpraca z rodzicami. Zachęcanie rodziców do aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły. Harmonogram spotkań z rodzicami, zajęcia otwarte, uroczystości szkolne, pedagogizacja rodziców
stały kontakt telefoniczny i mailowy z rodzicami uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych lub w trudnej sytuacji materialnej oraz życiowej, Okres stażu Ankiety, harmonogram współpracy, scenariusze zajęć,

- notatka
2. Pogłębianie wiedzy na temat problemów uczniów, ich sytuacji rodzinnej i stosunków interpersonalnych. Prowadzenie zebrań, indywidualne rozmowy z rodzicami uczniów lub prawnymi opiekunami.
Kontakty z pedagogiem szkolnym
Kontakty z wychowawcami klas. Okres stażu Plany zebrań, potwierdzenia.
3. Integracja społeczności szkolnej. Integracja zespołu klasowego: imprezy klasowe, wycieczki, pomoc koleżeńska. Okres stażu zdjęcia, sprawozdania.
4. Współorganizacja i opieka nad uczniami biorącymi udział w konkursach językowych i plastycznych Organizowanie etapów szkolnych konkursów językowych
-przygotowanie uczniów do udziału w konkursach Okres stażu Opis realizacji zadań, regulamin konkursu-fotografie, dyplomy, sprawozdania

5. Obserwacja zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli
Udział w lekcjach otwartych innych nauczycieli
Dzielenie się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniem Okres stażu potwierdzenia, plany zajęć, konspekty lekcji
7. Prowadzenie zajęć otwartych dla innych nauczycieli i rodziców
Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.
Okres stażu konspekty lekcji opracowane materiały dydaktyczne

8. Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego i wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w podnoszeniu jakości pracy szkoły Okres stażu
Świadectwa
9. Doposażenie klasopracowni w
niezbędne pomoce.
organizowanie zaplecza samodzielnie przygotowanych trwałych środków dydaktycznych Okres stażu teczki z materiałami do lekcji
-przykładowe testy

10. Rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów poprzez prowadzenie kółka języka niemieckiego i kółka plastycznego
Prowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów zdolnych Okres stażu Plany pracy zajęć wspierających naukę języka niemieckiego
Potwierdzenia
11. Opracowanie testów do badania osiągnięć uczniów z języka niemieckiego przed egzaminem gimnazjalnym. Opracowanie narzędzi pomiaru dydaktycznego z języka niemieckiego dla kl gimnazjalnych Okres stażu Testy sprawdzające wiadomości i umiejętności uczniów zdobyte z języka niemieckiego
Analiza i wyniki/wnioski po przeprowadzonych testach sprawdzających wiadomości i umiejętności uczniów zdobyte z języka niemieckiego
12. Zorganizowanie i wdrożenie własnych pomysłów dydaktyczno-wychowawczych.

-współorganizowanie na terenie szkoły kiermaszu bożonarodzeniowego, balu karnawałowego, działalność haretatywna SU Okres stażu -sprawozdanie
-fotografie

§ 8.ust.2.pkt 4f.

Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej. 1. Publikacja i popularyzacja materiałów związanych z wykonywana pracą
( plan rozwoju)
Dzielenie się swoim zapleczem dydaktycznym poprzez publikowanie planu rozwoju i sprawozdania z realizacji planu rozwoju Okres stażu publikacje,

2. Ukończenie studiów podyplomowych „ Technika i plastyka” w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy
dyplom ukończenia studiów,

3. Ukończenie Kursu Kierownika wycieczek szkonych Okres stażu zaświadczenia
4. Ukończenie kursu „Papieroplastyka” Okres stażu zaświadczenia
5. Ukończenie kursu „ Higiena i emisja głosu”
6. Uzyskanie Nagrody Dyrektora za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i pracę społeczną na rzecz szkoły 14.10.2014r. ksero
7. Uzyskanie Nagrody Dyrektora za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze oraz wysokie osiągnięcia uczniów na konkursach przedmiotowych oraz pracę na rzecz szkoły 14.10.2015r. ksero
8. Uzyskanie przez uczniów tytułu Laureata i Finalisty w Wojewódzkim Konkursie Języka Niemieckiego Czerwiec 2015r. Zaświadczenie dyrektora szkoły
§ 8.ust.2.pkt 5.

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły. 1. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych, w tym studiowanie fachowej literatury Rozpoznanie i rozwiązanie wybranego problemu edukacyjnego i wychowawczego – analiza i opis Okres stażu Opracowania własne
2. Sporządzenie planu pracy wychowawczej klasy i jego ewaluacja.
Uwzględnienie indywidualnych potrzeb uczniów Okres stażu Plan pracy wychowawczej
3. Współpraca z Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną. Kierowanie uczniów na badania do poradni, konsultacje. Okres stażu Dokumentacja szkolna.
4. Współpraca z rodzicami

Pedagogizacja rodziców dzieci w trakcie spotkań wywiadowczych Okres stażu Plan i tematyka spotkań.


* powyższy plan może ulegać modyfikacjom zgodnie z bieżącymi potrzebami
1) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
Zatwierdził/a: Opracowała:
........................................ Justyna Zębala

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.