X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31464
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

Joanna Pawłowska
nauczyciel mianowany

Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy

Data rozpoczęcia stażu: 2.09.2013
Data zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego:


Opracowano na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 1 marca 2013 r.
W sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
"Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrażania działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkolnej" ( § 8 ust.2 pkt 1)


ZADANIE DO REALIZACJI
FORMY REALIZACJI
TERMIN
(Tabela - dop. red.)

Poznanie procedury awansu zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem stopnia awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

Analiza aktualnych przepisów prawnych dotyczących procedury uzyskania stopnia awansu zawodowego, złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu oraz planu rozwoju

sierpień-wrzesień 2013

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktyczno-wychowawczej poprzez wdrażanie nowych pomysłów, metod i form pracy z uczniami

• Poszukiwanie nowości wydawniczych;
• Udział w formach doskonalenia zawodowego adekwatnie do zadań pełnionych w SOSW: uczestnictwo w kursach, szkoleniach, warsztatach, konferencjach metodycznych itp.
-Terapia ręki I i II stopnia
• Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach
Okres stażu

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej poprzez aktywną współpracę z rodzicami
• Organizowanie zajęć otwartych dla rodziców:
-Zaangażowanie dzieci we wspólną pracę nad przygotowaniem zajęć, przygotowanie klasy (dekoracje).
• Prowadzenie zebrań z rodzicami:
angażowanie rodziców do pomocy przy organizowaniu uroczystości klasowych)
• Spotkania i konsultacje indywidualne z rodzicami
Okres stażu
Okres stażu
W miarę potrzeb rodziców


"Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej" ( § 8 ust.2 pkt 2)

Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej.

• Korzystanie z zasobów sieci Internet, wzbogacanie dzięki temu własnego warsztatu pracy.
• Komputerowe opracowywanie pomocy dydaktycznych, scenariuszy zajęć, programów do pracy z dziećmi, kart pracy, dyplomów, wyróżnień, zaświadczeń, podziękowań
• Realizacja zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem komputerowych programów edukacyjnych,
• Wyposażenie klasy w stworzone pomoce dydaktyczne oraz pozyskane programy multimedialne

Okres stażu

Przygotowanie i opublikowanie materiałów dotyczących realizowanych działań w klasie

• Umieszczenie notatek, zdjęć z przeprowadzonych wydarzeń w klasie na
stronie internetowej SOSW
Okres stażu


"Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrz szkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć"
( § 8 ust. 2 pkt 3)

Zajęcia otwarte dla zainteresowanych nauczycieli
Przeprowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli SOSW pt. „Ortograffiti z Bratkiem”
Okres stażu

Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami • Opublikowanie materiałów dotyczących doświadczeń z pracy nauczyciela na stronie internetowej SOSW:
- planu rozwoju, scenariusze apeli i imprez szkolnych w Internecie
• Udostępnienie innym nauczycielom autorskich scenariuszy lekcji lub innych pomocy dydaktycznych
• Współpraca z innymi nauczycielami w zakresie organizacji imprez, uroczystości szkolnych, konkursów

Okres stażu


"Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich" ( § 8 ust.2 pkt 4 lit. a)

Program edukacyjny pt. ”Zdrowe odżywianie”

Opracowanie, wdrożenie oraz umieszczenie programu w szkolnym zestawie programów w Ośrodku

Okres stażu

Program integracyjny dla klasy pt. „Zabawa to ważna sprawa”
Opracowanie oraz wdrożenie programu integracyjnego w klasie.
Pomoc w adaptacji nowych uczennic do życia w grupie szkolnej.

Okres stażu


"Poszerzenie zakresu działań szkoły, szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych" ( § 8 ust. 2 pkt 4 lit. c)

1. Podejmowanie działań na rzecz tworzenia tradycji szkolnej Ośrodka.
• Organizowanie uroczystości szkolnych(apeli tematycznych, imprez szkolnych)
• Udział w różnych imprezach organizowanych na terenie ośrodka
Okres stażu

2. Współpraca ze środowiskiem lokalnym:
• w celu rozwijania zainteresowań kulturą, tradycją

• w celu prezentowania SOSW w Pile
Rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez organizowanie:
• wyjścia do kina; muzeum, galerii
• wycieczek dydaktyczno- krajoznawczych
• Współpraca z biblioteką osiedlową i publiczną w Pile
• Prowadzenie kółka fotograficznego w szkole dla uczniów
• Zorganizowanie dla rodziców dzieci objętych wczesnym wspomaganiem w SOSW zajęć pokazowych dotyczących pracy z dzieckiem Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.

2013/2016
2013/2014
Okres stażu


" Wykonywanie działań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami" ( § 8 ust.2 pkt 4 lit. e)

Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Pile
Przygotowywanie opinii o funkcjonowaniu ucznia w klasie i poczynionych postępach edukacyjnych na potrzeby PPP, realizacja zaleconych ćwiczeń.
Okres stażu

Współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pile
• Rozmowy na temat sytuacji rodzinnej uczniów, uzyskanie informacji na temat form i metod pomocy rodzinie, z trudną sytuacja społeczną wspieranie i kierowanie potrzebujących rodziców do wskazanych instytucji:
• Zorganizowanie spotkania dla rodziców SOSW z przedstawicielami MOPS w Pile pt. „Formy i metody pomocy społecznej dla rodzin”

Okres stażu

Okres stażu

Współpraca z kuratorami działającymi przy Sądach Rodzinnych Pile
Kontakty z kuratorami uczniów – wymiana informacji o sytuacji i funkcjonowaniu ucznia w środowisku szkolnym i rodzinnym.
Okres stażu

Współpraca z Powiatową Komendą Policji w Pile.
Przygotowanie i wdrażanie uczniów do przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych.

Okres stażuUmiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony" ( § 8 ust.2 pkt 5)

1.Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów dydaktyczno-wychowawczych
• Opracowywanie opinii o uczniu dla innych instytucji ( opieka społeczna, sądy, powiatowe centrum pomocy rodzinie ).
• Stały kontakt ze szkolnym psychologiem i pedagogiem w celu:
-dokonywania analizy sytuacji rodzinnej uczniów,
-podejmowania starań o dofinansowanie dla potrzebujących dzieci,
-rozwiązywania sytuacji wychowawczych
• Prowadzenie wywiadów środowiskowych poprzez indywidualne rozmowy z rodzicami w szkole.
• Prezentowanie oraz udostępnianie ciekawych rozwiązań wychowawczych, dydaktycznych i terapeutycznych do wykorzystania w pracy z dziećmi w domu.

Okres stażu
W razie potrzeby
Okres stażu
Okres stażuPrzedstawiony plan ma charakter otwarty , będzie uzupełniany i modyfikowany w miarę potrzeb.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.