X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31470
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE
ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMIN
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA

1. Wstępna analiza własnych umiejętności - autorefleksja VIII 2013
2. Poznanie procedury awansu zawodowego - analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego
- śledzenia zmian w prawie oświatowym VIII 2013
na bieżąco wniosek o rozpoczęcie stażu
3. Sporządzenie planu rozwoju zawodowego - przedstawienie planu rozwoju zawodowego do zatwierdzenia przez dyrektora szkoły IX 2013 zatwierdzony plan rozwoju zawodowego
4. Dokumentowanie realizacji zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego - systematyczne gromadzenie dokumentacji potwierdzającej realizację przyjętych zadań
okres stażu
zgromadzona dokumentacja
5. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego - uzyskanie oceny dorobku zawodowego
- opracowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju
VI 2016


VI 2016 ocena dorobku zawodowego przez dyrektora szkoły

sprawozdanie z realizacji planu rozwoju

WYMAGANIA
§ 8 ust.2 pkt 1
„Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły”

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
1. Doskonalenie własnego warsztatu pracy
- powiększanie zaplecza samodzielnie przygotowanych trwałych środków dydaktycznych (testy, zestawy maturalne, dodatkowe ćwiczenia itp.)

- gromadzenie i aktualizowanie własnej biblioteczki przedmiotu: słowniki, literatura, itp.
na bieżąco przykładowe materiały, testy
wykaz literatury i innych pomocy
2.Udział w pracach Rady Pedagogicznej, zespołu przedmiotowego i zespołu wychowawców oraz
udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli Dzielenie się wiedzą podczas posiedzeń Rady Pedagogicznej, zespołu humanistycznego i zespołu wychowawców
- uczestniczenie w szkoleniowych radach pedagogicznych
wg harmonogramu posiedzeń Rady pedagogicznej spotkań zespołu humanistycznego i wychowawczego
okres stażu zapisy w protokołach
potwierdzenie dyrektora,materiały,
3. Uczestnictwo w pozaszkolnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły - udział w kursach doskonalących, konferencjach, warsztatach, szkoleniach, organizowanych przez WODN, wydawnictwa językowe
okres stażu zaświadczenia o udziale w różnych formach doskonalenia
4. Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie metodyki nauczania języka angielskiego
- studiowanie literatury i czasopism metodycznych (np.Języki Obce w Szkole, The Teacher)
okres stażu wykaz literatury
5. Rozwijanie zainteresowań i motywowanie młodzieży do nauki języka obcego
- przygotowanie uczniów do udziału w olimpiadach oraz pozaszkolnych konkursach języka angielskiego

- organizowanie i przeprowadzanie szkolnych konkursów języka angielskiego, konkursów kultury krajów anglojęzycznych

- współorganizowanie Dnia Europejskiego
okres stażu zaświadczenia,
dyplomy, zdjęcia
potwierdzenia dyrektora,
scenariusze konkursów, testy, sprawozdania
sprawozdania, zdjęcia
6. Prowadzenie pomiaru dydaktycznego, diagnostycznego oraz próbnej matury
- przeprowadzanie testu diagnozującego poziom znajomości języka w klasie pierwszej
- przeprowadzenie testu dydaktycznego sprawdzającego poziom przygotowania do matury w klasach przedmaturalnych
- przeprowadzenie próbnych matur w klasach maturalnych
wrzesień marzec/kwiecień listopad/kwiecień
kserokopia testu pomiaru, analiza wyników
kserokopia testu pomiaru, analiza wyników
kserokopia testu, analiza wyników
7. Pogłębianie wiedzy i umiejętności wychowawczych
- podnoszenie kompetencji i umiejętności wychowawczych poprzez udział w różnych formach doskonalenia
- studiowanie literatury dotyczących spraw wychowawczych
- opracowanie planu wychowawczego klasy zgodnego z Programem Wychowawczym Szkoły okres stażu zaświadczenia o udziale w szkoleniach wykaz literatury
plan wychowawczy klasy
8. Uczestniczenie z młodzieżą w różnych formach kultury - organizowanie wyjść dydaktyczno-wychowawczych do kina, teatru, muzeum okres stażu
- uzyskanie kwalifikacji kierownika wycieczki
- dokumentacja wycieczki,
sprawozdania,
zdjęcia
9. Współpraca z rodzicami
- przeprowadzanie zebrań i indywidualnych spotkań z rodzicami
- utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami uczniów mających problemy w nauce i sprawiających problemy wychowawcze
- pedagogizacja rodziców
- kontaktowanie rodziców z pedagogiem szkolnym
- zaangażowanie rodziców w życie szkoły zgodnie z harmonogramem pracy szkoły na dany rok szkolny
wg potrzeb
- w ramach ewaluacji wewnątrzszkolnej
(okres stażu)wg potrzeb
listy z podpisami rodziców w dzienniku lekcyjnym,
protokoły z zebrań
adnotacje w dzienniku lekcyjnym i dokumentacji wychowawcy
pogadanki, referaty, prezentacje, spotkania ze specjalistami.
10. Udział w realizacji programu poprawy frekwencji w szkole.
- poinformowanie zarówno rodziców (na pierwszym zebraniu), jak i uczniów (na godzinie wychowawczej) o Programie Poprawy Frekwencji
- analiza przyczyn nieobecności, współdziałanie z pedagogiem w zakresie pomocy uczniom o wysokiej absencji
na bieżąco zapisy w dzienniku lekcyjnym.
11. Promocja szkoły. - udział w Targach Edukacyjnych (wykonywane zadania wg harmonogramów)
- udział w dniach otwartych szkoły
okres stażu
zaświadczenie Dyrektora szkoły
-przygotowanie i opieka nad pracownią języka angielskiego
- informowanie uczniów na temat języków obcych w szkole
12. Diagnozowanie wybranych obszarów pracy szkoły. -opracowanie, przeprowadzenie (wśród uczniów klas pierwszych i ich rodziców) i analiza ankiety: 'Bezpieczeństwo w szkole. Październik 2013
Listopad 2013
kserokopia ankiet i analizy

§ 8 ust.2 pkt 2

„Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej”

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN SPOSÓB DOKUMENTOWANIA

1. Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komunikacyjnych - Wykorzystywanie edytora tekstu do pisania niezbędnych materiałów związanych z pracą dydaktyczną i wychowawczą oraz awansem zawodowym
- przygotowywanie pomocy dydaktycznych i wychowawczych przy pomocy różnych programów komputerowych
okres stażu pomoce dydaktyczne, scenariusz lekcji, testy, plan rozwoju zawodowego, sprawozdanie, ankiety, zestawienia i inne pomoce wykonane komputerowo.
2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności posługiwania się technologią komputerową i informacyjną
- uczestniczenie w kursach doskonalących, szkoleniach, warsztatach z zakresu technologii komputerowej i informacyjnej okres stażu zaświadczenia o ukończonych formach doskonalenia
3. Wykorzystywanie zasobów internetu i programów multimedialnych w pracy dydaktycznej i wychowawczej - wykorzystanie internetu do kontaktu z innymi nauczycielami, wydawnictwami językowymi, instytucjami
- korzystanie z internetowych serwisów edukacyjnych związanych z nauką języka obcego, słowników i programów multimedialnych w przygotowywaniu materiałów dydaktycznych
- prowadzenie zajęć z użyciem komputera i internetu
okres stażu 2013 / 2014
spis adresów odwiedzanych stron internetowych
przykładowe scenariusze zajęć
4.Wdrażanie uczniów do wykorzystania technologii komputerowej i internetu.
- wykorzystywanie technologii komputerowej i zasobów internetu w przygotowaniu prezentacji językowych i innych prac okres stażu prace uczniów
5. Wykorzystanie na lekcjach urządzeń multimedialnych.
- wykorzystanie prezentacji multimedialnych do doskonalenia technik maturalnych uczniów
okres stażu
- video film plus materiału dla ucznia i nauczyciela.
6. Prowadzenie strony internetowej.
- prowadzenie strony nauczyciela dołączonej do strony internetowej szkoły (odpowiednie zakładki) okres stażu www.zspnr1.edupage.org
7. Organizowanie konkursów z j. angielskiego z wykorzystaniem techniki komputerowej - Europejski Dzień Języków Obcych (prezentacja multimedialna 'Podróż do...)
wrzesień 2013
- prace uczniów na nośniku elektronicznym
8. Publikacje na portalach edukacyjnych oraz na stronie internetowej szkoły - zamieszczanie publikacji i artykułów związanych z j. angielskim
- korzystanie z informacji zamieszczonych na portalach edukacyjnych
okres stażu
adresy stron (wyszczególnione w późniejszym sprawozdaniu)

§ 8 ust.2 pkt 3

„Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć”

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
1. Udział w pracy zespołu przedmiotowego nauczycieli przedmiotów humanistycznych
- sporządzanie sprawozdań
- wzajemna wymiana doświadczeń
okres stażu
- sprawozdania
2. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem zawodowym z innymi nauczycielami - prowadzenie zajęć otwartych dla pozostałych nauczycieli języków obcych
- udostępnianie własnych materiałów i pomocy dydaktycznymi oraz materiałów ze szkoleń innym nauczycielom
okres stażu
potwierdzenia, listy obecności,konspekty
opracowane materiały dydaktyczne
3. Publikowanie własnych materiałów dydaktycznych - udostępnianie swoich materiałów dydaktycznych w czasopismach pedagogicznych, edukacyjnych portalach internetowych
okres stażu
zaświadczenia o publikacjach,
wybrana publikacja
4. Obserwowanie zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli w ramach lekcji otwartych
- dzielenie się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniem okres stażu Notatki
5.Pełnienie funkcji opiekuna stażu lub praktyk - pomoc w opracowaniu planu, zawarcie kontraktu, konsultacje, obserwacje
okres stażu (wg potrzeb i możliwości)
kontrakt, potwierdzenie Dyrektora Szkoły, arkusz hospitacji

§ 8 ust.2 pkt 4b

”Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych”

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN SPOSÓB DOKUMENTOWANIA

1. Uzyskanie kwalifikacji egzaminatora OKE w zakresie egzaminu maturalnego z języka angielskiego - ukończenie szkolenia dla kandydatów na egzaminatorów
- wykonywanie zadań członka zespołu egzaminacyjnego w okresie stażu wg harmonogramu OKE zaświadczenie o zdobyciu kwalifikacji zaświadczenie o pracy w komisji

§ 8 ust.2 pkt 4c

„Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych”

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
1. Poszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych
- prowadzenie dodatkowych zajęć z języka angielskiego dla chętnych uczniów
-nawiązanie współpracy i współpraca z Polskim Towarzystwem Schronisk Młodzieżowych oddział w Piotrkowie Tryb.
- organizacja rajdów, wycieczek i imprez klasowych, organizacja konkursów
- praca z uczniem słabym
2013/2014
2014/2015
2015/2016
okres stażu
przykładowe materiały
zaświadczenie o nawiązaniu współpracy


§ 8 ust.2 pkt 4e

„Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami”

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN SPOSÓB DOKUMENTOWANIA

1. Nawiązanie współpracy z wydawnictwami językowymi - pozyskiwanie darmowych pomocy dydaktycznych, książek, filmów w języku obcym do biblioteki szkolnej

- pozyskiwanie darmowych nagród książkowych dla uczniów w ramach szkolnych konkursów językowych, Europejskiego Dnia Języków Obcych
okres stażu
2. Nawiązanie współpracy z księgarnią językową
- otrzymywanie gratisowych pozycji do biblioteki szkolnej okres stażu potwierdzenie księgarni
3. Nawiązanie współpracy z pedagogiem szkolnym oraz pielęgniarką
- spotkania z pedagogiem szkolnym
- spotkanie z pielęgniarką szkolną
okres stażu
4. Współpraca z instytucjami i organizacjami. - nawiązanie współpracy oraz współpraca z Komitetem Olimpiady z Języka Angielskiego
- zachęcanie uczniów do udziału w Ogólnopolskiej Olimpiadzie z Języka Angielskiego
-przygotowywanie chętnych uczniów do udziału w olimpiadzie z j. angielskiego
okres stażu

§ 8 ust.2 pkt 5

„Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony”

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN SPOSÓB DOKUMENTOWANIA

1. Poszerzenie wiedzy w zakresie umiejętności diagnozowania i rozwiązywania problemów młodzieży
- udział w warsztatach i szkoleniach dotyczących rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych lub wychowawczych
- samodzielne studiowanie literatury odnośnie w/w tematyki
okres stażu
zaświadczenie
wykaz literatury
2. Inne zagadnienia i problemy mogące wyniknąć w czasie trwania stażu
okres stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.