X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31462
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

mgr JOANNY SĘCZKOWSKIEJ

NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

GIMNAZJUM IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO
W WARTKOWICACH

UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

1.09.2013 – 31.05.2016

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli,
o których mowa w art. 9e ust. 1-3 Karty Nauczyciela - uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,
w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją;

L.p.

Zadania
Podjęte działania
Potwierdzenie realizacji
Termin realizacji

1.
Poznanie procedury awansu zawodowego i przygotowanie planu rozwoju.
- Analiza przepisów prawa oświatowego.

- Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.

- Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.


notatki

wniosek

plan rozwoju zawodowego
cały okres stażu

IX 2013

IX 2013

2.
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju oraz opracowanie sprawozdania
z jego realizacji.

- Gromadzenie dokumentacji.

- Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju.

- Uzyskanie oceny dorobku zawodowego.

zebrane dokumenty

sprawozdanie


ocena dorobku zawodowego
cały okres stażu

V 2016


V-VI 2016

3.
Poszerzanie wiedzy
i umiejętności podejmowania działań na rzecz podwyższenia jakości pracy.

- Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb własnych i szkoły.

- Ukończenie kursu języka angielskiego.

- Ukończenie szkolenia „ Wykorzystanie ICT i platformy e-learningowej na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych”

- Wzbogacanie metod i form pracy o nowe metody aktywizujące.

- Ewaluacja wybranych obszarów dydaktyczno-wychowawczych.

zaświadczenia

materiały dydaktyczne
scenariusze zajęć

wyniki i wnioski z ewaluacji
cały okres stażu

2014 r.

I 2014 r.

cały okres stażu

4.
Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności.

- Studiowanie literatury fachowej, czasopism oraz publikacji internetowych.

- Tworzenie pomocy dydaktycznych.

notatki

pomoce
cały okres stażu

5.
Przygotowanie uczniów do konkursów na różnych szczeblach.

- Indywidualna praca z uczniami.

- Organizacja dodatkowych zajęć przygotowujących do konkursów.

dziennik zajęć
notatki
zgłoszenie do konkursu
cały okres stażu

6.
Współtworzenie zasad funkcjonowania szkoły.

- Uczestnictwo w pracach zespołów opracowujących i aktualizujących dokumenty szkolne.
• zespół wychowawców gimnazjum
• zespół nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych
• komisja d.s. uchwał i wniosków
• komisja d.s. ewaluacji wewnętrznej
• komisja d.s. planu lekcji
i dyżurów


wypracowane dokumenty szkolne
cały okres stażu

7.
Przeprowadzenie badań osiągnięć edukacyjnych
z fizyki wśród uczniów gimnazjum.
- Pomiar osiągnięć edukacyjnych z fizyki
w klasie II Gim.
opis i analiza wyników,
wnioski i zalecenia do dalszej pracy
cały okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

L.p.

Zadania
Podjęte działania
Potwierdzenie realizacji
Termin realizacji

1.
Wykorzystanie w pracy
technologii informacyjnej.
- Udział w szkoleniach z zakresu wykorzystania techniki informacyjnej
w czasie zajęć.


- Opracowanie sprawdzianów, pomocy naukowych, pisanie sprawozdań, informacji dla uczniów i rodziców, planów wynikowych, regulaminów konkursów, planów pracy, planu rozwoju zawodowego oraz całej dokumentacji związanej z awansem zawodowym.

- Wdrażanie uczniów do korzystania
z technologii komputerowej podczas przygotowywania różnego rodzaju materiałów.

- Wykorzystanie sprzętu komputerowego, Internetu, encyklopedii i programów multimedialnych w czasie zajęć oraz do przygotowywania niezbędnych do lekcji materiałów.

- Korzystanie z technologii komputerowej w ramach realizacji różnych projektów edukacyjnych.

- Wykonanie dyplomów, podziękowań, zaproszeń na uroczystości szkolne.

zaświadczenia

wypracowana dokumentacja

materiały do gazetek,
sprawozdania,
prezentacje multimedialne
itp.

karty pracy, scenariusze zajęć, prezentacje multimedialne itp.

foldery, ulotki, plakaty, prezentacje, mapy i inne wypracowane materiały.

wypracowane materiały
cały okres stażu

cały okres stażu

cały okres stażu

cały okres stażu

cały okres stażu

cały okres stażu

2.
Wykorzystanie nowoczesnej technologii komunikacyjnej.
- Regularne śledzenie informacji dotyczących oświaty.


- Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami za pomocą poczty elektronicznej, forum dyskusyjnego
lub różnego rodzaju komunikatorów.

- Publikacja internetowa planu rozwoju zawodowego.

notatki

adres strony internetowej
cały okres stażu


2013-2016

§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

L.p.

Zadania
Podjęte działania
Potwierdzenie realizacji
Termin realizacji

1.
Prowadzenie lekcji otwartych.
- Prowadzenie lekcji otwartych z chemii
i fizyki dla nauczycieli

- Prowadzenie lekcji otwartych w ramach koła zainteresowań dla nauczycieli
i rodziców.

scenariusze zajęć
ankiety ewaluacyjne

2013-2016

2.
Dzielenie się doświadczeniem z innymi nauczycielami.
- Konsultacje z innymi nauczycielami
w ramach zadań zespołu przedmiotowego.

- Udostępnianie zainteresowanym osobom wypracowanych przez siebie materiałów i pomocy dydaktycznych.

- Współpraca z innymi nauczycielami
w ramach przygotowań do akademii, konkursów, uroczystości szkolnych
i imprez środowiskowych


notatki


notatki, wypracowane materiałysprawozdania, zdjęcia
cały okres stażu3.
Upowszechnianie i promocja własnych doświadczeń, materiałów, metod i form pracy.

- Opublikowanie na stronie portalu internetowego planu rozwoju zawodowego.

- Przygotowywanie materiałów do publikacji na stronie internetowej szkoły.


strona portalu


strona internetowa szkoły
2013-2016

według potrzeb przez cały okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt. 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawie nieletnich.

1.

Opracowanie i wdrożenie programu autorskiego.

- Opracowanie i wdrożenie programu Koła Nauk Ścisłych.


- Ewaluacja podjętych działań
i zastosowanych metod.

opracowany program

dokumenty potwierdzające jego ewaluację
2013 -2016


§ 8 ust. 2 pkt 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1.
Rozwijanie zainteresowań młodzieży.


- Organizacja lekcji z udziałem pracowników UŁ w ramach współpracy
z Katedrą Modelowania Procesów Nauczania.

- Organizacja wyjazdów edukacyjnych między innymi na Uniwersytet Łódzki, do Centrum Nauki „Kopernik”,
do planetarium i orbitarium w Toruniu.

- Organizacja wyjazdów do kina i teatru.

notatki, zdjęcia, relacja na stronie internetowej szkoły

karty wycieczki, zdjęcia, relacja na stronie internetowej szkoły

karta wycieczki
2013-2016

2013-2016

2013-2016

2.

Organizacja zajęć pozalekcyjnych.

- Prowadzenie zajęć wyrównawczych
i konsultacji indywidualnych dla uczniów potrzebujących pomocy.

- Prowadzenie zajęć rozwijających w formie koła zainteresowań.

program zajęć, dziennik

program koła, dziennik, sprawozdanie z jego działalności

cały okres stażu

cały okres stażu

3.

Podejmowanie działań na rzecz tworzenia tradycji szkolnych.

- Organizacja lub współorganizacja uroczystości szkolnych
i środowiskowych.

scenariusz imprezy
wg harmonogramu
cały okres stażu

4.

Aktywny udział w organizacji różnego rodzaju akcji
i konkursów.

- Opracowanie i organizacja szkolnego konkursu na doświadczenie fizyczne.


- Opracowanie i organizacja szkolnego konkursu na prezentację multimedialną
o tematyce astronomicznej.

- Koordynacja na szczeblu szkolnym ogólnopolskiej akcji ekologicznej „ Stań po zielonej stronie mocy”, konkursu ekologicznego „Aktywni dla klimatu” oraz ogólnopolskiego programu badawczego „e-kologia nuklearna”.

regulamin konkursu

regulamin konkursu

zaświadczenia,
wyniki badań
XII 2013–II 2014

XII 2014- II 2015

2013/2014

§ 8 ust. 2 pkt 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1.
Pogłębianie wiedzy na temat problemów uczniów, ich sytuacji rodzinnej, predyspozycji i stosunków interpersonalnych.

- Organizacja wyjazdów i imprez integracyjnych.

- Współpraca z rodzicami.

- Współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną
• Organizacja pogadanek z udziałem psychologa.

- Współpraca z kuratorami społecznymi
i zawodowymi wychowanków.

- Współpraca z Komendą Powiatową Policji
• Organizacja pogadanek dla młodzieży.

- Współpraca z Ośrodkiem Zdrowia
w Wartkowicach.
• Organizacja pogadanek .

karta wycieczki, opisy, notatki, zdjęcia

wpisy w dzienniku

opinie do Sądu Rodzinnego

wpisy w dzienniku

wpisy w dzienniku
cały okres stażu

cały okres stażu

cały okres stażu

cały okres stażu

cały okres stażu


§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

1.

Rozpoznanie i rozwiązywanie trudności edukacyjnych lub wychowawczych.

- Obserwacja i analiza trudności uczniów.

- Rozmowy z rodzicami mające na celu pomoc w zdiagnozowaniu problemu.

- Współpraca z psychologiem szkolnym oraz innymi nauczycielami w celu ustalenia form pomocy adekwatnych do napotkanego problemu.


opis i analiza dwóch przypadków,
opis efektów podjętych działań
cały okres stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.