X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31436
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

I. DANE OSOBOWE:
1. Imię i nazwisko: Marta Gregorczyk
2. Nazwa Placówki: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 18 ul. Ofiar Firleja 14, 26-600 Radom
3. Stanowisko: Nauczyciel
4. Posiadane kwalifikacje:
-Wyższa Szkoła Menadżerska w Warszawie, Wydział Nauk Społecznych, kierunek: pedagogika, specjalność: pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna - studia niestacjonarne magisterskie
-Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego, Wydział Nauczycielski, kierunek: pedagogika, specjalność: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza - studia stacjonarne licencjackie
II. STAŻ:
1.Termin rozpoczęcia stażu: 01.09.2015 r.
2.Termin zakończenia stażu: 31.05.2016 r.
3.Opiekun stażu: mgr Elżbieta Kwietniewska
4.Dyrektor placówki: mgr Iwona Dąbek
III.CELE STAŻU:
1.Cel główny:
-uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego
2. Cele szczegółowe:
-Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola i szkoły.

-Zapoznanie dokumentacji obowiązującej w przedszkolu i szkole.

3.Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych
warunków odbywania zajęć.
4.Uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli
i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
5. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
6. Zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez uczestniczenie

w formach doskonalenia zawodowego:

-wewnątrz szkolnych i przedszkolnych

-w ramach samokształcenia.

7. Poznanie uczniów, ich umiejętności oraz problemów. Współpraca z rodzicami.

IV. PODSTAWA PRAWNA:
1.Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz.674 ze zm.) – art.9d ust.1 i 7, art. 9c ust. 4 i 6
2.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593 ze zm.) -§ 3 i 4
3. . Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 1 marca 2013r. w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli ( Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm. ).

V.PLAN DZIAŁANIA
§6 ust.2 pkt.1
Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMINY SPODZIEWANE EFEKTY DOWODY REALIZACJI
Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego nauczycieli. Analiza aktów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli, Karty Nauczyciela, śledzenie informacji
w internecie i prasie poświęconej oświacie.
Rozporządzenie MEN Ustawa o systemie oświaty. Wrzesień 2015 Postępowanie zgodne z obowiązującymi przepisami prawa Napisanie planu rozwoju zawodowego
Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu. Rozmowy, hospitacje.
Omówienie zasad współpracy.
Opracowanie kontraktu Wrzesień 2015 oraz na bieżąco przez cały okres stażu Podpisany kontrakt Współpraca z opiekunem stażu.
Zapoznanie się z zasadami funkcjonowania szkoły oraz obowiązującą dokumentacją. Udział w Radach Pedagogicznych
Współpraca z Radą Rodziców
Analiza dziennika zajęć
i zapoznanie się z :
-Programem wychowawczo- dydaktycznym,
- Rocznym planem pracy wychowawczo- dydaktycznej,
- Planem nadzoru pedagogicznego,
-Statutem Szkoły oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego,
-Koncepcją pracy Szkoły oraz Zespołu Szkolno -Przedszkolnego

- zapoznanie się ze sposobem prowadzenia dokumentów:
-dokonywanie samodzielnych wpisów w dzienniku zajęć
-zapoznanie z ramowym planem dnia
-opracowanie planów miesięcznych
-przygotowywanie scenariuszy zajęć
-prowadzenie arkuszy obserwacji dzieci
-prowadzenie arkuszy gotowości szkolnej Według planu Rad Pedagogicznych
Cały okres stażu
Wrzesień 2015 oraz na bieżąco przez cały okres stażu

Wrzesień 2015 oraz na bieżąco przez cały okres stażu Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej
Prawidłowo przebiegająca współpraca z Radą Rodziców
Poznanie specyfiki pracy w szkole. Stosowanie zdobytej wiedzy w codziennej pracy własnej podporządkowanej zasadom funkcjonowania i organizacji szkoły.

Prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej. Lista obecności

Zapisy w dziennikach,
własne zapiski
i notatki.

Wpisy w dziennikach zajęć

Wydruki planów miesięcznych
Scenariusze z przeprowadzonych zajęć
Arkusze obserwacji
Arkusze gotowości szkolnej
Tworzenie własnego warsztatu pracy:
-poznawanie metod aktywizacji nauczania oraz ich wykorzystanie na zajęciach.
-doskonalenie własnego warsztatu pedagogicznego poprzez:
analiza zestawów podręczników
-Studiowanie literatury metodycznej,
-hospitacje.
Kursy metodyczne, kursy językowe, szkolenia, seminaria i warsztaty, aktywny udział we wszelkich dostępnych formach dokształcania. Wrzesień 2015 r.
Na bieżąco przez cały okres stażu oraz w przyszłości Wzbogacanie warsztatu pracy
Poszerzenie wiedzy
Potwierdzenie przez opiekuna stażu
Konspekty, arkusze obserwacji lekcji.
Zaświadczenia, certyfikaty, dyplomy.
Zapoznanie się z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higienicznych warunków nauki i pracy Udział w szkoleniu BHP Wrzesień 2015 r. Stosowanie zdobytej wiedzy podczas pracy Zaświadczenie
Uczestnictwo w działaniach wewnątrzszkolnych, zewnątrzszkolnych oraz formach doskonalenia zawodowego nauczycieli Współpraca z innymi nauczycielami, rodzicami dzieci, prowadzenie uroczystości.
Udział w Wewnątrzszkolnym doskonaleniu Nauczycieli
Organizowanie, współorganizowanie oraz udzielanie pomocy w obchodach:
-Dnia Chłopaka
-Święta Zmarłych
-Światowego Dnia Pluszowego Misia
-Andrzejek
-Mikołajek
- Wigilii,
- Dnia Babci i Dziadka,
-Zabawy karnawałowej
-Dnia Kobiet
-Pierwszego Dnia Wiosny
-Wielkanocy
- Dnia Rodziny
-Dnia Dziecka
-Zakończenia roku szkolnego
Wspomaganie aktywności twórczej dzieci
Prezentowanie ich umiejętności podczas uroczystości i konkursów Na bieżąco przez cały okres stażu

Wrzesień 2015 r.


Listopad 2015 r.

Grudzień 2015 r.


Styczeń 2016 r.


Marzec 2016 r.


Maj 2016 r.

Czerwiec 2016 r. Prawidłowa współpraca z nauczycielami oraz pracownikami szkoły

Właściwa realizacja powierzonych zadań i obowiązków

Stosowanie metod twórczych
Udział uczniów w imprezach oraz konkursach Potwierdzenia opiekuna stażu

Zaświadczenia

Scenariusze imprez oraz uroczystości
Zapisy w dzienniku
Dyplomy
Fotografie

Dokumentacja realizacji planu rozwoju zawodowego. Gromadzenie i opis dokumentów, działań, programów, scenariuszy, wydarzeń, itp.
Analiza własnych działań i ocena skuteczności. Na bieżąco przez cały okres stażu Prawidłowo prowadzona teczka stażysty Dokumentacja stażysty
Przygotowanie projektu sprawozdania. Opis realizacji niniejszego planu rozwoju. Maj 2016 r. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju.

§6 ust.2 pkt. 2
Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMINY DOWODY REALIZACJI DOWODY REALIZACJI
Tworzenie i organizowanie pomocy naukowych niezbędnych do prowadzenia zajęć, wystrój sali. Współpraca z wydawnictwami, samodzielne wykonanie pomocy dydaktycznych. Na bieżąco przez cały okres stażu Umiejętność właściwego wykorzystania form, metod i środków pracy pedagogicznej Wystrój Sali, pomoce dydaktyczne, ilustracje
Obserwacja zajęć u opiekuna stażu
i innych nauczycieli co najmniej 1 godzina w miesiącu. Obecność na zajęciach innych nauczycieli, omówienie zajęć. Na bieżąco przez cały okres stażu Wzbogacanie wiedzy w zakresie metodyki zajęć dydaktycznych Notatki własne sporządzane podczas obserwacji


Hospitacje na własnych zajęciach co najmniej 1 godzina w miesiącu. Prowadzenie zajęć w obecności dyrekcji placówki lub opiekuna stażu i późniejsze ich omówienie. Na bieżąco przez cały okres stażu Dokładnie i prawidłowo sporządzone scenariusze zajęć z odpowiednim wykorzystaniem metod i form nauczania.
Własne wnioski i refleksje, opinia osoby hospitującej na temat pracy dydaktycznej. Scenariusze zajęć potwierdzenie przez opiekuna stażu.
Analiza i samoocena prowadzonych przez siebie zajęć. Rozmowy pohospitacyjne. Na bieżąco przez cały okres stażu Szczegółowa analiza uwag dyrekcji lub nauczyciela obserwującego zajęcia i wyciągnięcie z nich wniosków. Dokumenty pohospitacyjne.

Wykorzystywanie technologii informacyjnej i multimedialnej Korzystanie z Internetu w celu studiowania literatury przedmiotu
Wykorzystywanie programów komputerowych do przygotowywania zajęć dydaktycznych, pisania scenariuszy, przygotowywania miesięcznych planów pracy
Publikacja w internecie Planu Rozwoju Zawodowego Na bieżąco przez cały okres stażu Szybsze i łatwiejsze opracowywanie scenariuszy, planów pracy, zajęć. Tworzenie i drukowanie ogłoszeń, dyplomów, zaproszeń, pomocy dydaktycznych w formie obrazków, kolorowanek Scenariusze zajęć

Zaświadczenie o publikacji


§6 ust. 2 pkt. 3
Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów
ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMINY SPODZIEWANE EFEKTY DOWODY REALIZACJI
Zapoznanie ze sposobami gromadzenia informacji o dziecku. Prowadzenie obserwacji dziecka, rozmowy.
Studiowanie literatury psychologiczno-pedagogicznej Wrzesień 2015 r.
Na bieżąco przez cały okres stażu Prowadzenie arkuszy obserwacji dzieci Karta obserwacji dziecka.
Wykaz literatury
Zapoznanie się z programem wychowawczym przedszkola. Analiza programu wychowawczego. Wrzesień 2015 r. Praca zgodna z programem wychowawczym przedszkola.
Zdobycie i utrwalenie wiedzy dotyczącej programów wychowawczych Notatki własne
Motywacja dzieci do nauki i rozwoju, kształtowanie autonomii dziecka
w zakresie funkcjonowania
w grupie rówieśniczej
i nie tylko. Rozmowy, metody pracy, wsparcie, stosowanie wzmocnień pozytywnych.
Na bieżąco przez cały okres stażu Wyniki we współpracy
z dzieckiem. Scenariusze
Propagowanie zasad dobrego wychowania i kultury osobistej oraz tolerancji
i odpowiedniej postawy społecznej wobec innych ludzi. Zajęcia obejmujące zagadnienia z kultury, rozmowy z dziećmi, dzielenie się doświadczeniami i spostrzeżeniami. Na bieżąco przez cały okres stażu Wyniki we współpracy
z dzieckiem. Scenariusze,
świadomość kulturowa dzieci

Pomoc dzieciom mającym specjalne potrzeby edukacyjne (praca z dzieckiem zdolnym i praca wyrównawcza) Badanie i diagnozowanie sytuacji każdego dziecka wykazującego dysfunkcje, konsultacje pedagogiczne dla rodziców, udzielanie pomocy
i otoczenie szczególną opieką
i uwagą dzieci tego wymagających, rozwijanie zainteresowań dzieci zdolnych. Na bieżąco przez cały okres stażu Wyniki we współpracy
z dzieckiem. Wyniki obrazujące postęp w nauce dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Wyniki obrazujące zdolności dzieci
Propagowanie zasad zdrowego odżywiania się oraz uprawiania sportu Zabawy edukacyjne, pogadanki, opowiadania Na bieżąco przez cały okres stażu Wyrobienie zdrowych nawyków Codzienna praca z dziećmi
Promowanie czytelnictwa Czytanie dzieciom bajek, opowiadań, historii, wierszy przez nauczyciela i rodziców Na bieżąco przez cały okres stażu Pogłębianie wiedzy dzieci, pobudzanie wyobraźni Korzystanie przez dzieci z biblioteki, potwierdzenie rodziców

§6 ust. 2 pkt. 4
Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć.

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMINY SPODZIEWANE EFEKTY DOWODY REALIZACJI
Omawianie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu oraz prowadzonych w obecności opiekuna stażu lub dyrektora.
Omówienie zajęć Na bieżąco przez cały okres stażu co najmniej raz w miesiącu Nabywanie oraz utrwalanie prawidłowego omawiania oraz prowadzenia zajęć Protokoły pohospitacyjne, scenariusze zajęć obserwowanych, notatki własne, wnioski, samooceny, refleksje opiekuna stażu
Rozwijanie umiejętności interpersonalnych. Współpraca z nauczycielami , dzielenie się doświadczeniami, analiza i samoocena. Na bieżąco przez cały okres stażu Pozytywne relacje w środowisku pracy Kontakty interpersonalne min. z dziećmi,
ich rodzicami
i gronem pedagogicznym.
Analiza i samoocena swoich zachowań. Określenie drogi rozwoju. Autorefleksja, analiza własnej pracy
i możliwości samorozwoju, wnioski.
Na bieżąco przez cały okres stażu Analizowanie własnych działań, autorefleksja
Kreatywne i otwarte nastawienie do zawodu nauczyciela Wyniki pedagogiczne i wnioski do dalszej pracy. Notatki własne.

Opracowała: mgr Marta Gregorczyk

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.