X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31433
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO


Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Joanna Ptak
Placówka oświatowa: Przedszkole Publiczne im Tkaczy Chełmskich w Chełmsku Śl.
Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy (1.09.2013- 31.05.2016)


Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywanie ewaluacji własnych działań,
a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach. (§ 7 ust.2, pkt.1)

L.p
Zadania do wykonania
Formy i sposoby realizacji
Termin
Dowody realizacji
(Tabela - dop. red.)


1.
Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego nauczyciela ze szczególnym uwzględnieniem wymagań na stopień nauczyciela mianowanego.

- analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczyciela,
- zapoznanie się z powinnościami i zadaniami oraz wymaganiami kwalifikacyjnymi nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego (zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego :patrole internetowe, literatura czasopisma fachowe).
- udział w kursach, szkoleniach dotyczących awansu zawodowego,
- napisanie w wyznaczonym terminie: wniosku o rozpoczęcie stażu, planu rozwoju zawodowego, sprawozdania i prezentacji dorobku, wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego.

Wrzesień 2013

okres stażu

wyznaczone ustawowo terminy
- Notatki własne

- Adresy wymienionych stron internetowych, bibliografia
- wymienione dokumenty
zaświadczenia z kursu


2.
Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.

- ustalenie przebiegu stażu,
- sporządzenie kontraktu (umowy o współpracy pomiędzy stażystą i opiekunem stażu),
- rozmowy i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu (ustalenie kryteriów oceny stażu, zakres obowiązków, zasady komunikowania się, ustalenie terminów spotkań),

wrzesień 2013

-kontrakt dotyczący współpracy nauczyciela stażysty z opiekunem stażu,

3.
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu oraz innych nauczycieli.

-obserwacja zajęć według wcześniej przygotowanych narzędzi, omówienie jej wyników.
2x w roku szkolnym

-konspekty zajęć obserwowanych, wnioski z obserwacji

4.
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.
- opracowanie scenariuszy zajęć, konsultacja, analiza, ewaluacja.
2x w roku szkolnym
- konspekty zajęć,

5.
Samodzielne lub przez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych.
- udział w różnych formach doskonalenia zawodowego (WDN, konferencje szkoleniowe, kursy, warsztaty metodyczne, etc.),
- wykorzystanie zdobytych na szkoleniach umiejętności w bezpośredniej praktyce pedagogicznej i upowszechnianie ich wśród innych nauczycieli,
- udział w zajęciach otwartych i koleżeńskich realizowanych przez innych nauczycieli,
- prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców

według oferty

okres stażu

-notatki, materiały ze szkoleń

- scenariusze zajęć

6.
Tworzenie własnego warsztatu pracy.

- poszukiwanie nowych, ciekawych metod i form pracy z dziećmi,
- gromadzenie materiałów i pomocy dydaktycznych, scenariuszy i konspektów ciekawych zajęć, uroczystości przedszkolnych,
- autorefleksja – określenie słabych i mocnych stron własnej pracy.
okres stażu
- zbiór materiałów i pomocy dydaktycznych
- zdjęcia, scenariusz zajęć

7.
Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej

- systematyczne opracowanie miesięcznych planów pracy dydaktyczno-wychowawczej,
- wpisy w dzienniku zajęć,
- tworzenie planu współpracy z rodzicami
- protokołowanie RP

okres stażu
-plany miesięczne,
-dziennik zajęć
- plan współpracy z rodzicami

8.
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
- opracowanie i gromadzenie na bieżąco materiałów ukazujących realizację zadań w formie scenariuszy, konspektów, notatek, protokołów, wytworów dzieci, wykonanych przez siebie pomocy dydaktycznych, zdjęć

okres stażu
-dokumenty, scenariusze,
wytwory prac dzieci i inne


Umiejętność uwzględniania w swojej pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych (§ 7, ust.2, pkt.2)

1.
Rozpoznawanie problemów rozwojowych i środowiskowych wychowanków oraz ich potrzeb
- Bliższe poznanie dziecka i jego środowiska rodzinnego
- Zbieranie informacji według przygotowanych narzędzi (np. arkusze obserwacji dziecka, ankiety)
- Prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznawanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci, dokumentowanie tych obserwacji
- Rozmowy indywidualne z dziećmi
- Przeprowadzanie rozmów z rodzicami
- Współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną
- Obserwacja dzieci w różnych sytuacjach na terenie przedszkola i poza nim w celu rozpoznawania potrzeb i predyspozycji wychowanków
okres stażu
- Arkusze obserwacji dzieci
- Wnioski z rozmów z rodzicami
- Notatki własne

2.
Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokojenia potrzeb wychowawczych dzieci.

- Prowadzenie zajęć wyciszających, relaksacyjnych
- Opracowywanie indywidualnych planów pracy z dziećmi z problemami edukacyjnymi oraz z dziećmi szczególnie uzdolnionymi
- Poszukiwanie ciekawych metod pracy z dziećmi w prasie pedagogicznej, Internecie
- Zapobieganie i szybkie reagowanie na zaistniałe trudności wychowawcze
-Opracowanie zestawów zabaw, ćwiczeń dla dzieci nieśmiałych, nadpobudliwych, agresywnych
- Opracowanie zabaw i gier psychomotorycznych
okres stażu

według potrzeb

okres stażu

-Zapisy w dzienniku zajęć
- Indywidualne plany pracy

- opracowania

- zabawy i gry psychomotoryczne

3.
Doskonalenie umiejętności współpracy z rodzicami.

- opracowanie planu współpracy przedszkola z rodzicami.
- stały, systematyczny kontakt z rodzicami,
- indywidualne rozmowy na spotkaniach z rodzicami mające na celu lepszą współpracę i uzyskanie informacji zwrotnej,
- systematyczne informowanie rodziców o postępach i trudnościach edukacyjnych dzieci,
- organizowanie zebrań grupowych i zajęć otwartych dla rodziców celem integracji wspólnych oddziaływań, zaprezentowanie rodzicom na zajęciach otwartych sposobów pracy z dziećmi,
- organizowanie uroczystości przedszkolnych dla rodziców, dziadków w celu prezentacji zdobytych umiejętności dzieci,
- włączanie rodziców do współorganizacji działań podejmowanych przez przedszkole,
- informowanie rodziców o formach pomocy i instytucjach niosących pomoc,
- wyróżnianie rodziców szczególnie zaangażowanych w życie przedszkola (imienne podziękowania , dyplomy, itp.)
- zorganizowanie konkursu fotograficznego rodzinnego pt „Przyroda w oczach dziecka „

Okres stażu
- plan współpracy z rodzicami

-lista obecności rodziców na zebraniach,
-zapiski w zeszycie konsultacji z rodzicami,
-scenariusze zajęć otwartych z rodzicami,
- scenariusze uroczystości
- dyplomy, podziękowania dla rodziców
- regulamin konkursu

4.
Tworzenie i kultywowanie tradycji rodzinnej, przedszkolnej, świątecznej.

- organizowanie i przygotowywanie uroczystości i imprez przedszkolnych,
- opracowywanie scenariuszy, materiałów i dekoracji do imprez, praca z dziećmi,
- angażowanie rodziców w pomoc w przygotowaniu imprez (przygotowanie strojów dla dzieci, utrwalanie z dziećmi treści wierszy, itp.)

okresie stażu
- scenariusze spotkań i imprez okolicznościowych,

- zdjęcia

5. Współpraca ze środowiskiem lokalnym.

- Organizowanie wycieczek po bliższej i dalszej okolicy, zapoznanie ze środowiskiem lokalnym, poznanie ważnych obiektów w pobliskiej okolicy
- Współpraca z instytucjami wspomagającymi pracę wychowawczą i opiekuńczą, szczególnie z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną;
- Pozyskiwanie środków materialnych na rzecz lepszego funkcjonowania grupy i przedszkola.
- wystawa zdjęć z konkursu fotograficznego w Wiejskim Domu Kultury

Okres stażu
- Adnotacje w dzienniku
- Plany współpracy ze środowiskiem lokalnym

- zdjęcia z wystawy

6.
Promowanie placówki przez udział dzieci w konkursach - Przygotowanie dzieci do konkursów ogólnopolskich, międzygrupowych Okres stażu - dyplomy, zaświadczenia

7.
Podejmowanie działań dodatkowych - Prowadzenie zajęć z psychomotoryki (charytatywnie), Okres stażu - Plan pracy

8.
Stwarzanie dzieciom możliwości wyrażania swoich przeżyć poprzez twórczość plastyczną - Zaangażowanie się w projektowanie i urządzanie kącika plastycznego w Sali eksponującego różne techniki plastyczne stosowane przez dzieci;
-Uczestniczenie w plastycznych konkursach przedszkolnych oraz konkursach ogólnopolskich.
Okres stażu
- zdjęcia prac dzieci
-zaświadczeniaUmiejętność wykorzystania technologii komputerowej i informacyjnej (§ 7, ust.2, pkt.3)

1.
Pozyskiwanie informacji dotyczących aktualnych rozporządzeń i zmian w przepisach.

- korzystanie z komputerowych programów oraz Internetu i encyklopedii multimedialnych,
- wyszukiwanie i drukowanie potrzebnych informacji.

okres stażu
teczka zawierające podstawowe akty prawa oświatowego

2.
Wykorzystanie komputera , technologii informacyjnej i Internetu w codziennej pracy nauczyciela
- Wykonywanie środków dydaktycznych za pomocą komputera
- Opracowywanie i drukowanie dokumentów, scenariuszy zajęć, ogłoszeń, dyplomów, zaproszeń, kart pracy dla dzieci
- Przesyłanie prac i dokumentów drogą internetową
- Wysyłanie e-maili z informacjami do innych nauczycieli
- Korzystanie z urządzeń, takich jak: skaner, drukarka, ksero
- Poszukiwanie informacji w zasobach portali edukacyjnych i innych stronach WWW w celu doskonalenia pracy opiekuńczo-wychowawczo- dydaktycznej

okres stażu - Środki dydaktyczne
- Scenariusze zajęć
- Dokumentacja nauczyciela
- Karty pracy dziecka

3.
Wykorzystanie Internetu do dzielenia się swoją wiedzą, umiejętnościami i pomysłami z innymi nauczycielkami
- Korzystanie z internetowych publikacji innych nauczycieli odbywających staż
- Korzystanie z dotyczących awansu rad ekspertów odpowiadających online na pytania użytkowników portali
- Konsultowanie się z innymi nauczycielami odbywającymi awans poprzez fora internetowe różnych portali edukacyjnych
- Udział w forach dyskusyjnych portali edukacyjnych, korzystanie z poczty elektronicznej
- Zamieszczanie planu rozwoju zawodowego , ciekawych artykułów i scenariuszy zajęć na portalach edukacyjnych

okres stażu

-Wykaz portali edukacyjnych

-strona internetowa www

4.
Opracowanie dokumentacji planu rozwoju zawodowego
- Przygotowanie dokumentacji załączonej do wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego oraz złożenie wniosku
1.05.2016
Dokumentacja planu rozwoju zawodowego


Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań. (§ 7, ust.2, pkt.4)

1.
Poszerzanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego
- korzystanie ze zbiorów biblioteki przedszkolnej i pedagogicznej (nowości książkowe, czasopisma),
- udział w kursach, warsztatach, szkoleniach,
- aktywna praca nad samokształceniem, współpraca z innymi nauczycielami.

okres stażu
-notatki.

-zaświadczenia o
ukończeniu kursów.

2.
Umiejętne stosowanie wiedzy do rozwiązywania bieżących problemów.

- rozwiązywanie konfliktów, integrowanie grupy, zapobieganie agresji poprzez wprowadzanie metod aktywizujących w pracy dydaktycznej.
- rozmowy i konsultacje z dyrektorem, opiekunem stażu, innymi nauczycielami.

okres stażu
- notatki,
- wpisy w dzienniku.

3.
Praca z dziećmi z trudnościami.

- opracowanie programu pracy z dzieckiem,
- prowadzenie zajęć wyrównawczych.

okres stażu
- program pracy indywidualnej,
- zapisy w dziennikuUmiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły w której nauczyciel odbywał staż. (§ 7, ust.2, pkt.5)

1.
Aktualizacja wiedzy poprzez indywidualne studiowanie prawa oświatowego
Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty.

- przeanalizowanie podstawowych aktów prawnych, śledzenie na bieżąco wszelkich zmian w przepisach.
- gromadzenie podstawowych aktów prawnych,

na bieżąco

zbiór aktów prawnych, notatki,
wykaz dokumentów.
umiejętność korzystania z prawa

2.
Zapoznanie się z podstawowymi aktami prawnymi obowiązującymi w przedszkolu, realizacja zadań wg zasad funkcjonowania przedszkola.

- analiza i aktualizacja dokumentacji przedszkola: Statutu przedszkola, obowiązujących regulaminów i innych dokumentów,

w trakcie trwania stażu
notatki z analizy dokumentów,

3.
Przestrzeganie przepisów BHP
- stosowanie przepisów BHP podczas pracy dydaktyczno – wychowawczej.

w trakcie trwania stażu zapis w dzienniku zajęćZatwierdzam do realizacji........................................ ........................................
data i podpis Dyrektora data i podpis nauczyciela

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.