X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31424
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Propozycja
planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

mgr Magdalena Butkiewicz

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Magdalena Butkiewicz

Miejsce pracy: Szkoła Podstawowa nr 315 w Świdnicy

Wykształcenie: wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym

Stopień awansu zawodowego: nauczyciel kontraktowy

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2013r.

Okres stażu: 2 lata i 9 m-cy

Data zakończenia stażu: 31.05.2016r.

Opiekun stażu: mgr Jadwiga Wołoszyn

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 1 marca 2013 r.
w sprawie uzyskiwania awansu zawodowego przez nauczycieli
Dz. U. z 2013 r. nr 58; poz. 393
(na podstawie art. 9g ust. 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r-
Karta Nauczyciela Dz. U. z 2006rNr 97, poz.674, z późn. zm)

Powinności nauczyciela kontraktowego:

§ 7.1. Nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w okresie odbywania stażu powinien w szczególności:

1) uczestniczyć w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.

2) pogłębiać wiedzę i umiejętności zawodowe, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego;

3) poznawać przepisy dotyczące systemu oświaty, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 i ust. 1a Karty Nauczyciela – przepisy dotyczące pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły – z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa się staż.

§ 7 ust.1 pkt.1
Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego
Lp.
Zadania do wykonania
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania
1.
Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji, wynikających zadań
współpraca z dyrektorem szkoły w zakresie:
- pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
- pomocy finansowej dla uczniów,
- spełniania przez uczniów obowiązku szkolnego
współpraca z Radą Pedagogiczną w formie:
- aktywnego udziału w zebraniach Rady Pedagogicznej,
- udział w pracach zespołów zadaniowych (plan wychowawczy szkoły, program profilaktyczny)
współpraca z Radą Rodziców:
- współpraca przy organizacji imprez szkolnych i miejskich (m.in. piknik rodzinny, kiermasz bożonarodzeniowy) ,
- udział w spotkaniach rady - podział obowiązków przy organizacji imprez
opieka nad samorządem uczniowskim poprzez współtworzenia gazetki szkolnej (gromadzenie materiałów w zależności od tematu realizowanej gazetki oraz wykonanie gazetki)

cały okres stażu

zgodnie z terminarzem imprez
dokumentacja szkolna
strona internetowa szkoły
kronika szkoły
informacje w lokalnych mediach
2.
Pełnienie dodatkowych funkcji
Organizacja imprez i konkursów (kasztany, makulatura, baterie)
Sprawowanie nadzoru nad uczniami podczas wycieczek i imprez poza budynkiem szkoły.
cały okres stażu
dokumentacja szkolna§ 7 ust.1 pkt.2
Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego

Lp.
Zadania do wykonania
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania
1.
Poszerzenie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez aktywny udział w różnych formach kształcenia ustawicznego
Udział w szkoleniach Rad Pedagogicznych
Udział w kursach doskonalących
Uczestniczenie w konferencjach metodycznych
Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego
Studia podyplomowe (lub kwalifikacyjne) z zakresu kinezjologii edukacyjnej
Udział w szkoleniach poświęconym problemom: uzależnień, anoreksji i bulimii, zagrożeń związanych z komputerami i Internetem, dysleksji. Udział w warsztatach służących poszerzaniu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, czy też umiejętności wychowawczych
Udział w kursach poświęconych zagadnieniom z tych dziedzin (np. kurs n/t dysleksji, anoreksji, uzależnień, sekt, zagrożeń związanych z komputerami i Internetem itp.)
cały okres stażu

Projekt planu rozwoju zawodowego
Notatki własne
Zaświadczenia
Certyfikaty

2.
Doskonalenie warsztatu i metod pracy
Wzbogacenie warsztatu pracy w nowe, ciekawe pomoce dydaktyczne samodzielnie wykonane lub gotowe
na bieżąco
pomoce dydaktyczne


§ 7 ust.1 pkt.3
Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż

Lp.
Zadania do wykonania
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania
1.
Zapoznanie się z aktualnymi przepisami prawa oświatowego i publikacjami na temat ich interpretacji

1. Analiza dokumentacji.
Ustawa o systemie oświaty.
Karta Nauczyciela.
Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
Rozporządzenie MEN z 7 maja 2013 r. w sprawie udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (publikacje w prasie oświatowej, Internet),
akty prawne wynikające z prawa oświatowego.

cały okres stażu

prawidłowo sporządzony projekt planu rozwoju
prawidłowo prowadzona bieżąca dokumentacja
1.
Bieżąca analiza dokumentacji szkoły i wprowadzanych w niej zmian
Analizowanie statutu szkoły, regulaminów, programów.
cały okres stażu

stosowanie wymienionych przepisów w pracy

§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

Lp.
Zadania do wykonania
Formy realizacji

Termin
Sposób dokumentowania
1.
Współpraca z opiekunem stażu.

Ustalenie zasad współpracy
Korzystanie z pomocy Opiekuna w prawidłowym sformułowaniu wniosku i projektu planu rozwoju
Opracowanie projektu sprawozdania
Omawianie prowadzonych i obserwowanych lekcji w celu doskonalenia umiejętności ewaluacji własnych i obserwowanych lekcji

IX. 2013 r
harmonogram współpracy
2.
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna i innych nauczycieli.
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu (raz na dwa miesiące) i innych nauczycieli
Omówienie obserwowanych zajęć

cały okres stażu.
wnioski z obserwowanych zajęć (notatka)
3.
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu
Przeprowadzenie zajęć w obecności opiekuna (raz na dwa miesiące)
Omówienie przeprowadzonych zajęć w obecności opiekuna (konsultacje, opracowanie konspektów zajęć, analiza)
cały okres stażu
scenariusze zajęć
wnioski z przeprowadzanych zajęć (notatka)
4.
Doskonalenie metod pracy pedagogicznej.
Gromadzenie i aktualizacja własnej biblioteki przedmiotowe j
Stosowanie aktywnych metod nauczania
Opracowanie i uzupełnienia zaplecza pomocy dydaktycznych – gazetki, postery, testy
Poznawanie nowych metod pracy z dziećmi przez studiowanie stosownej literatury oraz publikacji internetowych
systematycznie w okresie całego stażu
zbiór kart pracy, testów, scenariuszy zajęć
notatki
5.
Prowadzenie dokumentacji szkolnej oraz dokumentacji związanej z realizacją planu rozwoju zawodowego
prowadzenie dokumentacji pedagogicznej (dziennik, pomoc psychologiczno-pedagogiczna, pomoc materialna, logopedyczna, )
Gromadzenie dokumentacji (świadectw, zaświadczeń, programów, scenariuszy, itp.)

Napisanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
Złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne

cały okres stażu

V. 2016 r.

VI. 2016 r.
Wpisy w odpowiednich dziennikach zajęć
wpisy w dokumentacji przebiegu stażu
potwierdzenie opiekuna stażu o gromadzeniu dokumentacji
treść sprawozdania
wniosek wraz z wymaganą dokumentacją


§ 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

Lp.
Zadania do wykonania
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania
1.
Poznanie środowiska uczniowskiego.
Diagnoza potrzeb i oczekiwań uczniów poprzez indywidualne rozmowy z uczniami i rodzicami, ankiety, konsultacje, współpracę z wychowawcami
Obserwacja i analiza możliwości uczniów
cały okres stażu
bieżąca dokumentacja, notatki
2.
Praca na rzecz środowiska lokalnego, współpraca ze strukturami samorządowymi.
Udział w akcjach charytatywnych organizowanych przez szkołę
Współpraca z ŚOK
cały okres stażu (według potrzeb)
notatki
adnotacje w dziennikach
3.
Pomoc uczniom z trudnościami w nauce
Zajęcia logopedyczne,
Zajęcia socjoterapeutyczne,
Indywidualne zajęcia rewalidacyjne,
Zajęcia wyrównawcze
cały okres stażu (według potrzeb)
scenariusze zajęć
notatki własne
zapisy w dzienniku
4.
Realizacja programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły
współpraca z ARR w realizacji programu :Owoce w szkole”
współpraca z podmiotami zajmującymi się realizacja programu „Pij mleko”
stwarzanie uczniom możliwości spotkania się z osobami z różnych grup społecznych (m.in. wyjście do Domu dziennego Pobytu)
Cały okres stażu
zapisy w dzienniku
prowadzenie zajęć z dziećmi na temat roli mleka oraz owoców i warzyw w codziennej diecie

§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Lp.
Zadania do wykonania
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania
1.
Wykorzystanie w praktyce technologii komputerowej i informacyjnej.
Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem technik multimedialnych.
Poznawanie nowych programów i pogłębianie znajomości dotychczas stosowanych i wykorzystanie ich w pracy z uczniami
Wykorzystywanie na lekcjach scenariuszy i materiałów dostępnych w Internecie (portale edukacyjne), tworzenie wszelkich dokumentów szkolnych (sprawozdania, podania, wnioski itp.) przy użyciu edytora tekstów
Opracowanie dokumentacji szkolnej, (planu pracy pedagoga, programu profilaktycznego, regulaminów konkursów)
Wymiana doświadczeń z nauczycielami poprzez przekazywanie informacji drogą internetową
Propagowanie wśród uczniów portali edukacyjnych
Korzystanie z dostępnych na edukacyjnych portalach internetowych publikacji z zakresu dydaktyki, metodyki, psychologii, pedagogiki
Dokumentowanie przebiegu stażu
cały okres stażu
scenariusze,
plany pracy
potwierdzenia

2.
Publikacje w Internecie.
Umieszczenie w Internecie własnego Planu Rozwoju Zawodowego
Październik 2013
strona internetowa
3.
Korzystanie z  edukacyjnych serwerów internetowych. Wykorzystywanie Internetu i komputera do czynności związanych z odbywaniem stażu na nauczyciela mianowanego.
Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego,
Korzystanie ze stron MEN, www.literka.pl, www.publikacje.edu.pl, www.edux.pl, www.interklasa.pl , www.pedagogszkolny.pl
Uzyskiwanie wiedzy na temat awansu zawodowego poprzez Internet (portale poświęcone awansowi)
Uzyskiwanie wiedzy o szkoleniach ze stron WWW Awansu, CEN, itp. lub poprzez pocztę elektroniczną (wydawnictwa i firmy szkoleniowe)

cały okres stażu
wydruki

§ 7 ust. 2 pkt. 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty

Lp.
Zadania do wykonania
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania
2.
Studiowanie literatury z wybranych zagadnień psychologii, pedagogiki i dydaktyki i stosowanie ich w codziennej pracy z uczniami..

Wdrażanie propozycji metodycznych zaczerpniętych z literatury fachowej
Lektura prac z tych dziedzin, notatki, wnioski (np. prace n/t pracy z zespołem klasowym, uczniami z różnymi potrzebami edukacyjnymi – dyslektycznymi, zdolnymi, słabymi itp., metod nauczania, oceniania, budowy programów nauczania, opisu i analizy przypadku, metod aktywizujących,
Diagnozowanie potrzeb dzieci i dostosowanie do nich swoich działań (motywowanie do nauki, pokonywanie trudności, wyznaczanie celów i rozwijanie zainteresowań)

cały okres stażu (na bieżąco)
notatki (ksero) z literatury
opis podejmowanych działań

§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,
w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż

Lp.
Zadania do wykonania
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania
1.
Poznawanie zasad funkcjonowania i organizacji szkoły
Analiza dokumentacji szkolnej, zwłaszcza:
statutu szkoły wraz z WSO
PSO
programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły
poznanie procedur Samorządu Uczniowskiego
poznanie procedur zawartych w Księdze Jakości
Wykorzystanie w pracy pedagoga przepisów prawa oświatowego
cały okres stażu

znajomość i właściwe stosowanie przepisów
dokumentacja szkolna
2.
Aktywne uczestnictwo w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego.

Prowadzenie dokumentacji szkolnej
Udział w konstruowaniu i modyfikowaniu dokumentów szkolnych w ramach prac Rady Pedagogicznej
cały okres stażu

zapis w dzienniku
dokumentacja szkolna

3.
Wykonywanie obowiązków pedagoga szkolnego w oparciu o obowiązujące przepisy.

Współpraca z Sądem Rodzinnym w zakresie wymiany informacji (dot. rodzin objętych opieka kuratorów sądowych, kierowania do ośrodków socjoterapeutycznych, wglądu w sytuacje rodzin dzieci zagrożonych demoralizacją)
Współpraca z Urzędem Miasta w zakresie pomocy finansowej udzielanej rodzinom(wyprawki szkolne)
Współpraca z Ośrodku Interwencji Kryzysowej i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej (m.in. Niebieska Karta)
Współpraca z Policją- spotkania o charakterze informacyjnym dla uczniów

Cały okres stażu
Opis podejmowanych działań

mgr Magdalena Butkiewicz

Zatwierdzam do realizacji

Świdnica, ....................................... ........................................
(Data) (Podpis i pieczęć dyrektora szkoły

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.