X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31403
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

SZKOŁA PODSTAWOWA NR im. BATALIONU „ZOŚKA”
W WARSZAWIE

Plan rozwoju zawodowego
Magdalena D.
Nauczyciel mianowany

Data rozpoczęcia stażu: 1 IX 2014
Data zakończenia stażu: 31 V 2017

Zagadnienia organizacyjne
Lp. Zadania do realizacji Formy realizacji Termin realizacji Uwagi
1. Poznanie procedury awansu zawodowego i przygotowanie planu rozwoju. - analiza ustawy i rozporządzenia dotyczącego możliwości awansu zawodowego;
- analiza publikacji w prasie fachowej;
- korzystanie z Internetu w szczególności z portali edukacyjnych przeznaczonych dla nauczycieli;
- opracowanie planu rozwoju zawodowego.
VIII-IX 2014


cały okres stażu

cały okres stażu

IX 2014 - wniosek do dyrekcji szkoły o rozpoczęcie stażu zawodowego,
- notatki

- plan rozwoju zawodowego
2. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego. - gromadzenie dokumentacji: zaświadczeń, scenariuszy, planów wynikowych, programów, projektów;
Cały okres stażu - teczka awansu zawodowego
3.

Aktualizacja wiadomości z zakresu funkcjonowania i organizacji zadań szkoły.

Analiza dokumentacji:
- statut szkoły;
- plan pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,
- wewnątrzszkolny i przedmiotowy system oceniania osiągnięć dydaktycznych i zachowania ucznia;
- podstawy programowej. IX 2014

- notatki

4.
Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

- autorefleksja, autoanaliza, wnioski do dalszej pracy;
- przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
VI 2017 - ocena dorobku zawodowego dokonana przez dyrektora szkoły,
- sprawozdanie

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej
lub opiekuńczej na skutek wdrażania działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
§ 8 ust.2. pkt 1
Lp. Zadania do realizacji Formy realizacji Termin realizacji Uwagi
1. Uczestniczenie
w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji
i wynikających z nich zadań.
- wdrażanie zasad oceniania obowiązujących na lekcjach języka angielskiego;
- udział w pracach zespołu legislacyjnego;
- przewodniczenie zespołowi języków obcych;
- udział w procesie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli – udział w radach szkoleniowych, warsztatach;
- przygotowanie planu pracy wychowawcy klasy
- przygotowanie referatów i pogadanek n/t problemów dydaktycznych i wychowawczych klasy;
cały okres stażu

VII-IX

zgodnie z planem pracy szkoły

VII-IX

zgodnie z potrzebami klasy - dzienniki lekcyjne
- sprawdziany
- opracowanie dokumentu
2. Stosowanie w praktyce różnych metod nauczania

- przykładowe scenariusze zajęć, konstruowanie narzędzi pomiarowych, tj. testów, sprawdzianów oraz narzędzi badawczych takich jak ankiety ewaluacyjne;
- Przeprowadzenie próbnych sprawdzianów kompetencji z zakresu języka angielskiego na progach edukacyjnych;

- Wprowadzenie zasad oceniania kształtującego do praktyki oceniania na języku angielskim

- organizowanie imprez klasowych;
cały okres stażu

Zgodnie z planem pracy szkoły

cały okres stażu

- Scenariusze

- Sprawdziany

- zaświadczenia

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
§ 8 ust. 2 pkt 2

Lp. Zadania do realizacji
Formy realizacji Termin realizacji Uwagi
1. Doskonalenie umiejętności wykorzystania w pracy szkoły technologii informacyjnej i komunikacyjnej. - samodoskonalenie,
- kursy,
- szkolenia z programów komputerowych;
cały okres stażu - zaświadczenia
2. Korzystanie z programów komputerowych oraz Internetu w pracy nauczyciela języka angielskiego. - przygotowanie narzędzi przydatnych do pracy szkolnej:
- prac długoterminowych, gazetek tematycznych, pomocy dydaktycznych;
- korzystanie z poczty elektronicznej w celu wymiany doświadczeń i wiedzy z innymi nauczycielami;
- wzbogacenie treści i metod nauczania;
cały okres stażu
3. Tworzenia prezentacji multimedialnych. - przygotowanie prezentacji multimedialnych jako samodzielnych scenariuszy zajęć języka angielskiego;
cały okres stażu - prezentacje

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych
zajęć w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych , prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

§8 ust. 2 pkt 3
Lp. Zadania do realizacji Formy realizacji Termin realizacji Uwagi
1. Studiowanie literatury pedagogicznej, psychologicznej i metodycznej. - samodoskonalenie;
- dzielenie się z innymi nauczycielami swoją wiedzą;
cały okres stażu - notatki osobiste
2. Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli oraz rodziców. - opracowanie tematyki zajęć; cały okres stażu - scenariusze

3. Upowszechnienie i promocja własnych doświadczeń, metod i form pracy. - opublikowanie w portalu edukacyjnym planu rozwoju zawodowego;
- opublikowanie ciekawych scenariuszy lekcji;
- opublikowanie własnego programu nauki języka angielskiego dla ucznia ze specyficznymi trudnościami;
Rok szkolny 2014/2015
4. Opublikowanie na stronie internetowej oraz na terenie szkoły informacji o sposobach pracy z uczniami z zakresu języka angielskiego. - Zdjęcia, opis ciekawych metod pracy;
- Stworzenie w bibliotece szkolnej zbioru ciekawych scenariuszy zajęć, poradników metodycznych . cały okres stażu
5. Udział w posiedzeniach zespołu przedmiotowego.
- przewodniczenie zespołowi przedmiotowemu nauczycieli języka angielskiego;
- współtworzenie planu pracy zespołu;
cały okres stażu
6. Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów – działania interdyscyplinarne. - Wspólne opracowywanie scenariuszy uroczystości szkolnych, świątecznych, konkursów ;
- Wycieczki szkolne; Cały okres stażu
- Scenariusze
- Plany wycieczek

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
§8 ust. 2 pkt 4 a

Lp. Zadania do realizacji Formy realizacji Termin realizacji Uwagi
1. Opracowanie własnego programu nauki języka angielskiego dla ucznia ze specyficznymi trudnościami i potrzebami edukacyjnymi. - Opracowanie programu w roku szkolnym 2014/2015;
- Wdrożenie programu do
realizacji w roku szkolnym 2015/2016;
- Ewaluacja programu w roku szkolnym 2016/2017;
IX 2015 - Opracowanie programu
2. Obserwacja i analiza możliwości ucznia. Kształtowanie umiejętności ucznia. Praca z uczniem zdolnym i słabym:
- Przygotowywanie uczniów do konkursów szkolnych i pozaszkolnych;
- Prowadzenie społecznych
zajęć dydaktyczno
– wyrównawczych;
Cały okres stażu

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych .

§ 8 ust. 2 pkt 4c
Lp. Zadania do realizacji
Formy realizacji Termin realizacji Uwagi
1. Zredagowanie zadań na szkolne i międzyszkolne konkursy języka angielskiego.
- ułożenie zadań konkursowych;
- udział w pracach komisji oceniającej;
cały okres stażu - opracowanie wyników;
- dyplomy dla uczestników i laureatów;
2. Przygotowanie i przeprowadzenie przedstawień w języku angielskim.
- przygotowanie przedstawień w języku angielskim; Zgodnie z planem pracy zespołu języków obcych; - opracowanie scenariusza.
3. Organizowanie imprez masowych z udziałem społeczności szkolnej. - przygotowanie i przeprowadzenie „Dnia kultury krajów anglojęzycznych”. Zgodnie z planem pracy zespołu języków obcych; - opracowanie scenariusza;
4. Aktywny udział w organizacji Pikniku Szkolnego. - przygotowanie i przeprowadzenie konkursu piosenki anglojęzycznej.
Zgodnie z planem pracy szkoły - nagrody i dyplomy dla uczestników i laureatów;
5. Organizacja szkolnej akcji charytatywnej.
- przeprowadzenie kiermaszu podręczników używanych. Zgodnie z planem pracy szkoły
6. Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych umożliwiających poszerzenie działań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych. - ukończenie szkolenia „Trudny próg do pokonania czyli jak pomóc czwartoklasiście”;
- ukończenie szkolenia
„Dysleksja a nauczanie języków obcych”;
- ukończenie szkolenia na temat współpracy z rodzicami;
- ukończenie szkolenia z zakresu oceniania kształtującego i wdrożenie jego elementów.
Zgodnie z harmonogramem instytucji - zaświadczenia

- zaświadczenia

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy
z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

§ 8 ust. 2 pkt 4e

Lp. Zadania do realizacji Formy realizacji Termin realizacji Uwagi
1. Nadzorowanie nad poprawnością przebiegu sprawdzianu szóstoklasisty. - Uczestniczenie w pracach Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego przeprowadzającego egzamin kompetencji uczniów klas szóstych.
IV każdego roku
2. Współpraca ze Strażą Miejską, Policją, Strażą Pożarną. - Udział w szkoleniach organizowanych przez instytucje państwowe.
Zgodnie z harmonogramem - Zdjęcia;
3. Współpraca z innymi szkołami.

- Przeprowadzenie międzyszkolnych konkursów języka angielskiego;
Zgodnie z planem pracy zespołu przedmiotowego - opracowanie wyników;
- dyplomy
4. Współpraca z innymi nauczycielami języka angielskiego w szkole.

- Praca w zespole przedmiotowym języka angielskiego. cały okres stażu - Plan pracy zespołu nauczycieli języków obcych;
- Sprawozdania roczne i semestralne z realizacji planu.
5. Organizacja akcji charytatywnych. - „Sprzątanie świata”
- „Warto odkręcać” cały okres stażu - sprawozdania
Umiejętność rozpoznania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
§ 8 ust. 2 pkt 5
Lp. Zadania do realizacji Formy realizacji Termin realizacji Uwagi
1. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów dydaktyczno-wychowaczych. - Sporządzenia opisu i analizy dwóch przypadków rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych. Cały okres stażu - opisy
2. Korzystanie z wiedzy oraz dzielenie się wiedza i doświadczeniem z innymi nauczycielami, specjalistami, wspólne rozwiązywanie zaistniałych problemów. - Notatki z rozmów Cały okres stażu


Zatwierdzam do realizacji: Opracowała:
........................................ ........................................
(podpis dyrektora szkoły) (podpis nauczyciela) 

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.