X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31427
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY

Imię i nazwisko: Milena Szulc

Nazwa i adres placówki: Przedszkole Samorządowe nr 68 im. Janusza Korczaka
ul. Mieszka I 19
15-054 Białystok

Stanowisko: Nauczyciel języka angielskiego

Wykształcenie: Wyższe magisterskie – filologia angielska

Data rozpoczęcia stażu: 08.09.2015 r.

Opiekun stażu: mgr Beata Mioduszewska

Długość stażu: 9 miesięcy

Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

Cele szczegółowe:
1. poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola;
2. poznanie dokumentacji obowiązującej w przedszkolu i sposobów jej prowadzenia;
3. poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych
warunków zabawy, nauki i wypoczynku;
4. uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu celem doskonalenia swojej
pracy i omawianie tych zajęć z prowadzącym;
5. prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich;
6. uczestnictwo w szkoleniach, warsztatach i kursach doskonalących warsztat pracy m.in.
w Miejskim Ośrodku Doradztwa Metodycznego w Białymstoku;
7. współpraca z rodzicami i poznanie środowiska dziecka;
8. wspieranie aktywności twórczej dzieci;
9. organizowanie zabaw przygotowujących dzieci do posługiwania się językiem angielskim;
10. podjęcie studiów podyplomowych na Uniwersytecie w Białymstoku – kierunek Edukacja
Elementarna.

Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania placówki (Rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 marca 2013 r., § 6 ust. 2 pkt 1)

Zadania Formy realizacji Sposób dokumentacji Termin realizacji
(Tabela - dop. red.)

Poznanie procedury awansu zawodowego i poszerzenie wiedzy z zakresu prawa oświatowego
- Analiza aktów prawnych dotyczących awansu zawodowego, tj. Karta Nauczyciela, Rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r.
Sporządzenie planu rozwoju zawodowego i przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrekcji przedszkola
IX.2015 r.

Nawiązanie współpracy opiekunem stażu
- Bezpośrednia rozmowa z opiekunem stażu na temat awansu zawodowego
- Określenie formy współpracy – zawarcie kontraktu pomiędzy stażystą a opiekunem stażu
- Ustalenie z prowadzącym terminów i tematyki zajęć na okres stażu z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych
- Zatwierdzony plan rozwoju zawodowego
- Wnioski z obserwowanych zajęć
- Scenariusze zajęć
IX.2015 r. i na bieżąco przez okres stażu

Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji przedszkola
- Zapoznanie się z:
• Statutem Przedszkola Samorządowego nr 68
• Rocznym planem pracy przedszkola
• Ramowym programem wychowawczym miasta Białegostoku
• Regulaminem pracy
• Dziennikami zajęć
- Udział w zebraniach Rad Pedagogicznych
- Zapis w dokumentacji przebiegu stażu
- Zapisy w dzienniku
Cały okres stażu

Poznanie Podstawy Programowej Wychowania
Przedszkolnego
- Zapoznanie się z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego oraz
Programem edukacji przedszkolnej wspomagającej rozwój aktywności dziecka - Małgorzaty Kwaśniewskiej,
Wiesławy Żaba - Żabińskiej "Nasze przedszkole"
Zapis w dokumentacji przebiegu stażu
IX.2015 r.

Poznanie przepisów prawa dotyczących zasad bezpiecznego i higienicznego przebywania i pracy na terenie przedszkola
- Analiza regulaminu BHP i p/poż
- Udział w szkoleniu BHP
- Zapis w dokumentacji przebiegu stażu
- Zaświadczenie o odbytym szkoleniu BHP
IX.2015 r.

Zapoznanie się ze sposobami prowadzenia dokumentacji obowiązującej w przedszkolu
- Opracowywanie planów miesięcznych
- Pisanie scenariuszy zajęć
- Wpisy do dziennika zajęć

Prowadzenie dokumentacji dotyczącej scenariuszy zajęć, planów miesięcznych
Cały okres stażu
Dokumentacja realizacji planu rozwoju zawodowego
- Gromadzenie dokumentów dotyczących realizowanego planu rozwoju zawodowego
Zaświadczenia, scenariusze zajęć, notatki własne
Cały okres stażu

Przygotowanie projektu sprawozdania
- Opis realizacji sporządzonego planu rozwoju zawodowego
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
VI.2016 r.


Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację
statutowych zadań placówki (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z
dnia 1 marca 2013 r., § 6 ust. 2 pkt 2)

Poznanie zasad konstruowania planów pracy
- Opracowywanie planów miesięcznych z uwzględnieniem treści i efektów pracy dydaktyczno-wychowawczej ustalonej w Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego
Plan pracy zatwierdzony do realizacji
Cały okres stażu

Poznanie prawidłowego konstruowania scenariuszy zajęć
- Przygotowanie i analiza scenariuszy zajęć z opiekunem stażu
Zgromadzone scenariusze zajęć
Cały okres stażu

Wzbogacanie własnego warsztatu pedagogicznego oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych
- Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego m.in. w kursach, szkoleniach
- Podjęcie studiów podyplomowych na kierunku Edukacja Elementarna na Uniwersytecie w Białymstoku Zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach
Cały okres stażu

Prowadzenie zajęć przygotowujących dzieci do posługiwania się językiem angielskim
- Wykorzystanie przedmiotów z otoczenia, tj. zabawki, meble, ubrania, przybory szkolne
- Wykorzystywanie kart obrazkowych
- Ilustrowanie słów gestem, mimiką i czynnościami
- Osłuchanie poprzez piosenki, rymowanki, historyjki
- Wydawanie prostych poleceń w języku angielskim
- Zabawy z muzyką, tańcem i śpiewem w języku angielskim
- Zabawy ruchowe, plastyczne
Sporządzone scenariusze zajęć
Cały okres stażu

Rozwijanie potencjału językowego dzieci
- Udział dzieci w konkursach piosenki angielskiej: "My English Song", "Musical
English"
Dyplomy, zdjęcia W trakcie stażu
Poszerzanie wiedzy w zakresie nowoczesnych metod wychowania
- Czytanie różnych pozycji książkowych, artykułów, stron internetowych
Recenzje przeczytanej literatury
Cały okres stażu
Wzbogacanie własnego warsztatu pracy
- Uczestnictwo w wewnątrz przedszkolnych formach doskonalenia
- Obserwacja zajęć innych nauczycielek
Własne notatki
Cały okres stażu

Udostępnianie innym nauczycielom własnej wiedzy i doświadczenia
- Publikacja planu rozwoju zawodowego na stronie internetowej
Adres strony internetowej
Cały okres stażu
Współorganizowanie imprez przedszkolnych i uroczystości okolicznościowych
- Opracowywanie scenariuszy zajęć
- Współorganizowanie imprez
Zdjęcia z imprez i umieszczanie ich na stronie internetowej przedszkola
W trakcie stażu zgodnie z terminarzem imprez przedszkolnych


Znajomość środowiska dzieci, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze
środowiskiem (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 marca
2013 r., § 6 ust. 2 pkt 3)

Współpraca z rodzicami
- Rozmowy z rodzicami według potrzeb
- Informowanie na bieżąco o postępach dziecka na zajęciach z języka angielskiego
- Spotkania z rodzicami na
- Zamieszczanie realizowanych treści w przedszkolnej gazetce "Nasza Gazetka" oraz na tablicy informacyjnej
Cały okres stażu
uroczystościach przedszkolnych
- Scenariusze zajęć
Poszerzanie wiedzy i
umiejętności z zakresu diagnozy potrzeb opiekuńczo-wychowawczych dzieci
- Stała obserwacja dziecka
- Rozmowy indywidualne z dzieckiem
- Współpraca z rodzicami
- Lektura literatury o tematyce psychologicznej i pedagogicznej
Notatki własne
Cały okres stażu
Udział w imprezach pozaprzedszkolnych
- Przygotowanie dzieci do udziału w konkursach piosenki
angielskiej
- Współpraca nauczyciela z rodzicami w zakresie nauki piosenki
Dyplomy, zdjęcia
W trakcie stażu


Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć (Rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 marca 2013 r., § 6 ust. 2 pkt 4)
Zadania Formy realizacji Sposób dokumentacji Termin realizacji

Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu
- Obecność i obserwacja zajęć
- Analiza ich przebiegu z opiekunem stażu
Notatki własne
Cały okres stażu
(1 godzina w miesiącu)

Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu
- Przygotowanie, przeprowadzenie i omówienie zajęć z opiekunem stażu
Sporządzone scenariusze zajęć
Cały okres stażu
(1 godzina w miesiącu)


........................................
Nauczyciel stażysta
........................................
Opiekun stażu
........................................
Podpis i pieczęć Dyrektora
Białystok, dnia .................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.