X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31401
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela logopedy ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA LOGOPEDY
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS ZAWODOWY NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

(zastrzega się możliwość modyfikacji planu rozwoju zawodowego za zgodą Dyrektora szkoły)


Nauczyciel – Logopeda
Zespół Szkół w Cybince
Czas trwania stażu: 9 miesięcy (od 01.09.2015 r. do 31.05.2016 r.)

(Opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01.03. 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli)

mgr Alicja Sobczak


Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2015 r.

Czas trwania stażu: do 31.05.2016 r.

Posiadane kwalifikacje:
- mgr pedagogiki z zakresu resocjalizacji z poradnictwem specjalistycznym; - studia podyplomowe o kierunku logopedia i terapia pedagogiczna


Cel główny:
• uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

Cele szczegółowe:
• poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły,
• poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole,
• nabycie umiejętności prowadzenia dokumentacji obowiązującej nauczyciela-logopedę,
• doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli oraz prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich,
• podniesienie kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach i kursach, oraz poprzez samokształcenie,
• wspieranie aktywności twórczej dzieci,
• pogłębienie kontaktów z rodzicami i wychowawcami klas.

Zgodnie z: § 6 ust.2 pkt.1.
Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż


ZADANIA
FORMY REALIZACJI
OSOBY WSPIERAJĄCE
DOWODY REALIZACJI, WSKAZÓWKI, UWAGI
TERMIN
(Tabela - dop. red.)

1 2 3 4 5
Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego

Poznanie przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego, śledzenie informacji w Internecie i prasie poświęconej oświacie
Napisanie planu rozwoju zawodowego

Opiekun stażu
Dyrektor szkoły
Przewodniczący zespołu samokształceniowego

Opracowanie i zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego

IX

Nawiązanie kontaktu z opiekunem stażu
Bezpośrednia rozmowa, zawarcie ustnego kontraktu z opiekunem

Opiekun stażu

Opracowanie zasad współpracy,
rozmowy, hospitacje

IX

Ustalenie z opiekunem terminów spotkań, tematyki zajęć na okres stażu, ustalenie tematów zajęć obserwowanych i prowadzonych

Opracowanie zakresu i tematów zajęć

Opiekun stażu

Scenariusze zajęć i potwierdzenie opiekuna stażu

IX

Dokumentacja realizacji planu rozwoju zawodowego

Gromadzenie i opis dokumentów, działań programów, scenariuszy wydarzeń itp.
Opiekun stażu
Wspomniane dokumenty
Na bieżąco

Przygotowanie projektu sprawozdania

Opis realizacji niniejszego planu
Opiekun stażu
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju
V

Poznanie zasad funkcjonowania organizacji szkoły

Udział w Radach Pedagogicznych i zespołach samokształceniowych
Opiekun stażu
Dyrektor
Nauczyciele
Lista obecności na Radach Pedagogicznych i zespołach samokształceniowych
Na bieżąco

Poznanie:
- dokumentów obowiązujących w szkole: Statut szkoły, program wychowawczy,
- dokumentów związanych z zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi: dziennik zajęć wychowawczych, rozkłady zajęć itp.

Analiza dokumentacji, dokonywanie samodzielnych wpisów do dzienników,

Opracowanie projektu planu pracy opiekuńczo-wychowawczego świetlicy
Opiekun stażu
Dyrektor
Specjalista ds. kadrowych
Pedagog szkolny

Wpisy w dziennikach
Projekt planu pracy świetlicy

IX/X

Zapoznanie się z tygodniowym planem zajęć w szkole, dyżurami, zastępstwami i zasadami współpracy dyrektora z pracownikami

Obserwacja, udział w spotkaniach, zespołowych, spotkaniach Rady Pedagogicznej, rozmowa z innymi nauczycielami
Opiekun stażu
Dyrektor
Inni nauczyciele
Organizacja zajęć własnych, udział w zajęciach prowadzonych przez innych nauczycieli
udział w spotkaniach Rady Pedagogicznej,
IX

Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa higieny pracy w szkole

Udział w szkoleniu wewnętrznym oraz literatura obowiązujących aktów prawnych
Opiekun stażu
Dyrektor

Oświadczenie o znajomości przepisów i świadectwo ukończenia kursu
IX/X

Określenie roli wychowawcy świetlicy szkolnej

Bezpośrednia rozmowa
Dyrektor
Wychowawcy klas
Wychowawca świetlicy
Pedagog szkolny
Uwagi w autorefleksji
Na bieżąco

Zgodnie z: § 6 ust.2 pkt.2
Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

(Rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych oraz rozwijanie spostrzegawczości, umiejętności analizy i wyciągania wniosków)

Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innego nauczyciela oraz pedagoga szkolnego

Hospitacja według wcześniej opracowanych narzędzi, omówienie i zapisanie jej wyników
Dyrektor
Opiekun stażu
Pedagog szkolny
Nauczyciele
Wnioski z obserwacji i hospitacji
Raz w miesiącu

Prowadzenie zajęć logopedycznych w obecności opiekuna, innego nauczyciela lub dyrektora
Opracowanie scenariusza zajęć, konsultacja, analiza, ewaluacja
Dyrektor
Opiekun stażu
Pedagog szkolny
Nauczyciele

Konspekty z zajęć, wnioski i uwagi do realizacji
Raz w miesiącu

Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności
Działanie autorefleksyjne, dokumentacja efektów własnej pracy

Opiekun stażu

Autorefleksja, autoanaliza

Na bieżąco

Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym
Udział w kursach i szkoleniach, zbieranie informacji mogących pomóc w dalszej pracy, lektura czasopism pedagogicznych i psychologicznych oraz książek o tematyce pedagogiczno-psychologicznej

Opiekun stażu
Dyrektor

Zaświadczenie, potwierdzenie udziału przez opiekuna stażu

Pisemna prezentacja przeczytanych książek
oraz omówienie tematyki wybranych numerów czasopism
Na bieżąco

Rozszerzanie społecznej działalności pozaszkolnej

Organizacja konkursów
MDK, Biblioteka Publiczna
Zaświadczenia i dyplomy
W trakcie stażu

Doskonalenie multimedialnych technik pracy
Przygotowanie materiałów na zajęcia z wykorzystaniem komputera

Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej

Opiekun stażu
Nauczyciel informatyki
Teczka stażysty, płyta z zapisem elektronicznym
W trakcie stażu


Zgodnie z: § 6 ust.2 pkt.3
Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów

Opieka logopedyczna
Diagnoza dzieci skierowanych na
badania logopedyczne.
Opracowywanie wyników
przeprowadzonych badań
.
Opracowywanie indywidualnych
programów terapii logopedycznej
dla dzieci objętych terapią
.
Prowadzenie dziennika pracy
Prowadzenie zajęć
terapeutycznych.
Dokonywanie oceny osiągnięć
uczniów – postępów w terapii
Dyrektor
Opiekun stażu
Pedagog szkolny
Inni nauczyciele
Rodzice

Arkusze do badań,
kwestionariusze, notatki własne.
Karty diagnozy.
Indywidualne programy
logopedyczne zawarte w dziennikach
Dziennik pracy nauczyciela
logopedy
Zapis w dzienniku pracy
Cały okres stażu

Pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowanków

Lektura logopedyczna, pedagogiczna i psychologiczna
Opiekun stażu
Osoby prowadzące kursy
Prezentacja literatury
Na bieżąco

Współpraca z rodzicami

Nawiązanie współpracy z rodzicami dzieci objętych terapią logopedyczną.
Omawianie wyników badań diagnostycznych z rodzicami.
Przekazywanie rodzicom zaleceń i uwag o potrzebie przeprowadzenia innych badań (lekarskich, ortodontycznych, laryngologicznych).
Omawianie z rodzicami dzieci objętych działalnością terapeutyczną postępów w terapii oraz przekazywanie im zaleceń i wskazówek do pracy w domu.
Prowadzenie indywidualnych porad

Opiekun stażu
Pedagog szkolny
Kontrakty z rodzicami.
Wpisy w dzienniku pracy.
Wpisy w kartach terapii.
Notatki własne.
W trakcie stażu


Zgodnie z: § 6 ust.2 pkt.4
Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć

Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron
Działanie autorefleksyjne, dokumentacja efektów własnej pracy z uwzględnieniem opracowanych narzędzi badań, analiz i ewaluacji
Opiekun stażu
Samoocena i wnioski do dalszej pracy
Na bieżąco

Analiza i samoocena swojej pracy

Konsultacje, analiza
przeprowadzonych zajęć.
Formułowanie wniosków, wskazówek do dalszej pracy.
Opiekun stażu
Wnioski pedagogiczne i wnioski do dalszej pracy
Na bieżąco


........................................
Podpis Dyrektora

........................................
Podpis Nauczyciela

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.