X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31381
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

Nauczyciel: mgr Anna Grzesik
Posiadany stopień awansu zawodowego:
nauczyciel mianowany
Miejsce odbywania stażu: Zespół Szkół w Korczynie
Wymiar stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 1.09.2013 r.
Termin zakończenia stażu: 31.05.2016 r.

(Zastrzega się możliwość modyfikacji PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO w trakcie trwania stażu.)

Cele rozwoju zawodowego w okresie stażu:
1. Rozwijanie i doskonalenie sprawności uczniów w zakresie języka angielskiego.
2. Pogłębianie wiedzy, umiejętności i kompetencji w różnych formach wewnętrznego i zewnętrznego doskonalenia nauczycieli.
3. Doskonalenie warsztatu i metod pracy.
4. Współdziałanie w opracowaniu i wdrażaniu programów rozwoju procesu dydaktyczno-wychowawczego i opiekuńczego szkoły.
5. Kształtowanie wizerunku szkoły w środowisku lokalnym.
6. Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskiwanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

1. Pogłębianie wiedzy i umiejętności.
2. Rozwijanie i doskonalenie swego warsztatu pracy.
3. Doskonalenie własnej pracy dydaktycznej i wychowawczej.
4. Konstruowanie programów naprawczych.
5. Praca z uczniem słabym i zdolnym.
6. Przygotowanie uczniów i udział w różnych konkursach.
7. Sprawowanie opieki nad pracownią językową.
8. Ewaluacja własnej pracy.

§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Wykorzystanie w pracy technologii komputerowej.
2. Umieszczanie materiałów na stronach internetowych.
3. Wykorzystywanie na lekcjach urządzeń multimedialnych.
4. Opracowywanie prezentacji multimedialnych jako formy pracy z uczniem zdolnym.
5. Wykorzystanie poczty elektronicznej do kontaktów z uczniami i rodzicami.

§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie otwartych zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1. Dzielenie się swoją wiedzą, doświadczeniem.
2. Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów.
3. Pełnienie funkcji opiekuna praktyk studenckich.
4. Opracowanie materiałów dydaktycznych w postaci segregatora pt. „Spotkania z językiem rosyjskim”.

§ 8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub
innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1. Opracowanie i wdrożenie programu koła języka angielskiego i/lub rosyjskiego.
2. Opracowanie i wdrożenie programu eliminacji do konkursu piosenki obcojęzycznej.
3. Opracowanie i wdrożenie programu pracy wychowawczej dla klasy piątej i szóstej szkoły podstawowej.

§ 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1. Promowanie szkoły w środowisku lokalnym.
2. Zorganizowanie ścieżki dydaktycznej w terenie.
3. Organizowanie dodatkowych zajęć dla uczniów (rozwijanie czterech podstawowych sprawności językowych).
4. Organizowanie i prowadzenie eliminacji do Wojewódzkiego Konkursu Piosenki Obcojęzycznej w Rzeszowie.
5. Organizowanie wyjazdu do Rzeszowa na Wojewódzki Konkurs Piosenki Obcojęzycznej.
6. Organizowanie wyjazdu do Rymanowa na Powiatowy Konkurs Piosenki i Poezji Obcojęzycznej „Poliglota”.
7. Organizowanie i prowadzenie Gminnego Konkursu Piosenki Angielskiej „Let’s sing In English”.

§ 8 ust. 2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1. Współpraca z inną placówką oświatową.
2. Współpraca z policją.
3. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.
4. Wdrażanie uczniów do wolontariatu.
5. Działania na rzecz ekologii.
6. Współpraca z wydawnictwami szkolnymi.

§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych i innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Opis i analiza dwóch przypadków wychowawczych.

........................................
(podpis nauczyciela)

Zatwierdzam do realizacji:
........................................
Miejscowość,data

Podpis i pieczęć Dyrektora Szkoły

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.