X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31375
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

Imię i nazwisko nauczyciela:
Stanowisko: nauczyciel
Miejsce pracy:
Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy
Termin rozpoczęcia stażu: 1 wrzesień 2013
Termin zakończenia stażu: 31 maj 2016

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego:
1. Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Lp. Zadanie Formy realizacji Sposób dokumentacji Termin

1. Poznanie procedury awansu zawodowego.
- Analiza przepisów prawa oświatowego.
- Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
- Dokumentowanie realizacji planu rozwoju.
- plan rozwoju zawodowego;
- sprawozdanie z realizacji planu rozwoju
Okres stażu
2. Doskonalenie własnego warsztatu pracy, podwyższanie własnych kwalifikacji i jakości pracy przedszkola.
- Udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego zgodnie z własnymi zainteresowaniami oraz potrzebami przedszkola.
- Systematyczne zapoznawanie się z literaturą, publikacjami i artykułami
pedagogicznymi.
- Wykorzystanie zdobytej wiedzy w pracy. - potwierdzenie przez Dyrektora uczestnictwa w warsztatach lub zaświadczenie o ukończeniu kursu
Okres stażu
3. Udział w tworzeniu aktów prawa wewnątrzszkolnego.
. - Opracowywanie rocznych planów pracy wychowawczo – dydaktycznej
- Przygotowywanie planów miesięcznych.
- Opracowanie ankiety dla rodziców. - opracowane dokumenty;
- ankieta Okres stażu
4. Udział w działaniach diagnostycznych
- Prowadzenie arkuszy obserwacji, dokonywanie i analiza obserwacji wstępnych, śródrocznych i końcowych; opracowywanie indywidualnych planów pracy z dzieckiem. -arkusze obserwacji, informacje dla rodziców, plany pracy Okres stażu

4. Doskonalenie umiejętności współpracy z rodzicami.
- Opracowanie planu współpracy z rodzicami.
- Prowadzenie rozmów indywidualnych.
- Zajęcia otwarte.
- Organizowanie uroczystości okolicznościowych z udziałem rodziców.
- Prowadzenie gazetki dla rodziców.
- Zebrania grupowe. - plan współpracy z rodzicami;
- scenariusze zajęć,
- harmonogram uroczystości
- adnotacje w dzienniku, notatki ze spotkań Okres stażu
Na bieżąco

Okres stażu
5. Wykorzystanie i wdrożenie metod innowacyjnych w pracy z wychowankami.
- Techniki relaksacyjne, bajkoterapia
- Metoda Marii Montessori
- Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz
- Metoda Dennisona (Kinezjologia Edukacyjna)
- adnotacje w dzienniku Okres stażu
6. Zaangażowanie w działania związane z promocją przedszkola
- Przygotowywanie prezentacji multimedialnej dla rodziców.
-Prezentacje na
CD Okres stażu

2. Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.


1. Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej.
- Opracowywanie w formie elektronicznej planów pracy, konspektów, scenariuszy imprez, kart pracy i pomocy dydaktycznych;
- Wykonanie dyplomów, zaproszeń na uroczystości przedszkolne, podziękowań, itp
- Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych tworząc i opracowując wszelką prezentację zawodową - wykorzystanie na zajęciach urządzeń multimedialnych i programów edukacyjnych.
- Tworzenie prezentacji multimedialnych.
- przykładowe materiały, arkusze, plany, konspekty zajęć, scenariusze imprez.
Okres stażu
2. Stosowanie i wykorzystywanie Internetu w pracy zawodowej.
- Wykorzystanie Internetu do gromadzenia informacji
- Śledzenie innowacji w nauczaniu dostępnych w Internecie.
-adresy stron okres stażu


3. Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1. Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami
- Prowadzenie zajęć koleżeńskich dla nauczycieli;
- udostępnianie opracowanych konspektów, materiałów, scenariuszy uroczystości
- Umieszczenie pomocy dydaktycznych w Bibliotece Szkolnej do wykorzystania przez innych nauczycieli. - konspekty zajęć, scenariusze, przykładowe materiały
Okres stażu
2.

Wymiana doświadczeń na radach pedagogicznych
- Aktywne uczestnictwo w posiedzeniach rady pedagogicznej, przekazywanie uwag i materiałów z odbytych szkoleń;- prowadzenie szkoleń w ramach WDN - potwierdzenie dyrektora
- opracowane materiały Okres stażu
3. Pełnienie funkcji opiekuna stażu nauczyciela kontraktowego.
- Omówienie i podpisanie kontaktu współpracy; pomoc przy napisaniu planu rozwoju.
- Obserwacja zajęć prowadzonych przez nauczyciela kontraktowego i wspólne ich omawianie.
- Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczyciela kontraktowego.
- kontrakt o współpracy;- konspekty zajęć; Okres stażu
4. Pełnienie funkcji opiekuna praktyk studenckich.
- - Sprawowanie kompleksowej opieki nad studentem Instytutu Pedagogicznego PWSZ w Nowym Sączu.
- umowa Okres stażu
5. Dzielenie się wiedzą poprzez publikacje.
- Umieszczanie artykułów i informacji na stronach internetowych.
- teksty publikacji
- adresy strony internetowej Okres stażu


4a. Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych , wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1. Prowadzenie kółka zainteresowań – rodzaj w zależności od zainteresowań dzieci.
- Prowadzenie zajęć według własnego programu autorskiego.
- program i plan zajęć;
Okres stażu
2. Opracowanie i wdrożenie autorskiego programu adaptacji dziecka do przedszkola pt. „Już nie płaczę”.
- Zgromadzenie materiałów niezbędnych do opracowania programu oraz merytoryczne opracowanie jego treści.
-program i plan pracy 2014/2015

4c Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych .

1. Dbałość o mienie przedszkola i poszerzenie bazy dydaktycznej.
- Współpraca z wydawnictwami.
- Organizowanie kiermaszu świątecznego.
- Opieka nad salą.
- potwierdzenie dyrektora
Okres stażu
1-2x w roku
Okres stażu
2. Inicjowanie i prowadzenie nadobowiązkowych zajęć, w tym uwzględniających potrzeby dzieci
- Praca indywidualna z dziećmi pięcioletnimi.
- Praca indywidualna – ćwiczenia usprawniające.
-karty pracy
-karty pracy, zapisy w dzienniku
Okres stażu
3. Pedagogizacja i wsparcie dla rodziców.
- Prowadzenie zajęć otwartych.
- Zamieszczanie artykułów dla rodziców na gazetce przedszkolnej.
- Udzielanie pomocy rodzicom dzieci wymagających wsparcia (gromadzenie przepisów prawnych; współorganizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej, logopedycznej, itp.).
- Systematyczne przekazywanie bieżących informacji na temat zmian zachodzących w systemie oświaty. - konspekty zajęć;- tekst artykułów;
- przepisy prawne; Okres stażu
4. Organizacja uroczystości
oraz imprez środowiskowych.
- Przygotowanie i przeprowadzenie uroczystości i imprez środowiskowych według kalendarza zawartego w planie rocznym.
- opracowane scenariusze, regulaminy;
- zdjęcia Okres stażu
5. Udział w akcjach charytatywnych.
- Zachęcanie i motywowanie do udziału w akcjach.
- potwierdzenie Dyrektora
Okres stażu
6. Uzyskanie udokumentowanych osiągnięć w konkursach związanych z realizowanym procesem dydaktycznym
- Konkursy ogólnopolskie.
- Konkursy regionalne .
-podziękowania, dyplomy, nagrody
Okres stażu

4e Wykonywanie zadań na rzecz oświaty , pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami , instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami .


Lp. Zadanie Formy realizacji Sposób dokumentacji Termin
1. Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną.
- Nawiązanie współpracy ze specjalistami z poradni; korzystanie z pomocy specjalistów w przypadku problemów dydaktyczno – wychowawczych.
- potwierdzenie dyrektora
Okres stażu
2. Współpraca ze środowiskiem lokalnym.
- Organizowanie spacerów i wycieczek pozwalających dzieciom nabyć orientację.
- Organizowanie imprez środowiskowych : np.: Jasełka, Festyn Rodzinny.
- Oglądanie spektakli teatralnych, przygotowywanych przez uczniów Szkoły Podstawowej w Maciejowej.
- regulaminy;
- karty wycieczek;
- scenariusze imprez;
Okres stażu

4. Współpraca z Biblioteką Publiczną w Łabowej oraz Biblioteką Szkolną.
- Wizyty w bibliotece szkolnej – promowanie czytelnictwa wśród najmłodszych.
- Rozmowa z bibliotekarką.
-notatki w dzienniku; Okres stażu
5. Udział w ogólnopolskiej kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”
- Pełnienie roli lidera;- kształcenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem.
- Zachęcanie rodziców, znanych ludzi oraz nauczycieli do głośnego czytania.
- notatki w dzienniku Okres stażu
6. Współpraca z Parafią Matki Bożej Wniebowziętej w Maciejowej
- Organizowanie spotkań z proboszczem, zapoznanie podstawowymi – dostosowanymi do wieku wiadomościami z religii katolickiej -zgody rodziców na udział w zajęciach
Okres stażu
7. Współpraca z Komendą Policji w Nawojowej.
- Zorganizowanie spotkań z policjantem z Posterunku Policji celem zapoznania dzieci z zasadami bezpiecznego poruszania się po drogach.
-notatki w dzienniku
Corocznie
8. Współpraca z Nadleśnictwem Nawojowa
- Zorganizowanie spotkania z leśniczym na ścieżce dydaktycznej.
- Pogadanka a leśniczym, pokaz multimedialny.
- Organizowanie zbiórki pożywienia dla zwierząt na zimę.
-notatki w dzienniku
Okres stażu


5. Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

1. Opis i analiza dwóch przypadków z problemem edukacyjnym lub wychowawczym.
- Podjęcie właściwych kroków rozwiązania zaistniałej sytuacji edukacyjnej i wychowawczej wykraczającej poza normy.
- opis i analiza przypadków 0kres stażu

Plan ma charakter otwarty i może w trakcie realizacji podlegać modyfikacji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.