X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28311
Przesłano:

PSO język angielski

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA (PSO) Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KLASY I-III:
1. Ocenianie:
Nauczyciel ocenia uczniów na podstawie obserwacji osiągnięć oraz na podstawie testów (ok. 8 testów w ciągu roku, uczniowie otrzymują karteczki z terminem i zagadnieniami). Uczniowie otrzymują oceny punktowe (testy, prace domowe, prace podczas lekcji, prace grupowe) oraz plusy (aktywność, praca na lekcji) i minusy (nieprzygotowanie, praca na lekcji). Ocena na koniec semestru oraz roku szkolnego ma charakter opisowy (np.: Wymagane słownictwo i sprawności językowe opanował/-a w stopniu doskonałym).
Skala ocen punktowych:
- 1 punkt (niewystarczająco/niedostatecznie = 0-25%)
- 2 pkt (słabo/dopuszczająco = 26-49%)
- 3 pkt (średnio/dostatecznie = 50-73%)
- 4 pkt (dobrze = 74-88%)
- 5 pkt (bardzo dobrze = 89-98%)
- 6 pkt (doskonale/celująco = 99-100%)

2. Źródła ocen:
- testy rozdziałowe
- praca samodzielna na lekcji oraz praca w grupie
- praca domowe oraz przygotowanie do zajęć
- zeszyt przedmiotowy

3. Umiejętności do opanowania do końca klasy pierwszej:
- rozumienie prostych poleceń i właściwe reagowanie na nie
- rozumienie wymaganego materiału leksykalnego (zgodnie z podstawą programową)
- rozumienie sensu historyjek, wierszyków, piosenek wspieranych obrazkami, gestami i przedmiotami
- nazywanie obiektów w najbliższym otoczeniu
- posługiwanie się wymaganym materiałem leksykalnym (zgodnie z podstawą programową)
- czytanie krótkich wyrazów ze zrozumieniem
- pisanie krótkich wyrazów po śladzie oraz samodzielnie (opcjonalnie – gdy dzieci będą gotowe)

4. Umiejętności do opanowania do końca klasy trzeciej:
- rozumienie krótkich poleceń i właściwe reagowanie na nie
- rozumienie wymaganego materiału leksykalnego (zgodnie z podstawą programową)
- rozumienie sensu historyjek, wierszyków, piosenek wspieranych obrazkami, gestami i przedmiotami
- rozumienie ogólnego sensu krótkich wypowiedzi i dialogów ze słuchu
- znajdowanie prostych informacji w nagraniach ze słuchu
- nazywanie obiektów w najbliższym otoczeniu i krótkie opisywanie tych obiektów
- posługiwanie się wymaganym materiałem leksykalnym (zgodnie z podstawą programową)
- tworzenie krótkich wypowiedzi ustnych w oparciu o wzór
- zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi stosując podane formy określonych zwrotów
- czytanie ze zrozumieniem wyrazów i prostych zdań
- znajdowanie prostych informacji w tekstach pisanych
- przepisywanie wyrazów i zdań według wzoru
- samodzielne pisanie wyrazów i krótkich zdań
- pisanie krótkich tekstów w oparciu o wzór
- współpracowanie z innymi uczniami w trakcie nauki

KLASY IV-VI:
1. Ocenianie:
Nauczyciel ocenia uczniów na podstawie obserwacji oraz na podstawie ocen zdobywanych w ciągu semestru. Uczniowie dostają oceny cyfrowe (testy, kartkówki, odpowiedzi ustne, zeszyt przedmiotowy, prace domowe, prace podczas lekcji, prace grupowe) oraz plusy (aktywność – 5 plusów to ,,bardzo dobry”) i minusy (nieprzygotowanie do zajęć – 5 minusów to ,,niedostateczny”).
Skala ocen (testy, kartkówki):
- niedostateczny (0-29%)
- dopuszczający (30-49%)
- dostateczny (50-74%)
- dobry (75-89%)
- bardzo dobry (90-99%)
- celujący (100%)

2. Źródła ocen:
- testy – obejmują zagadnienia z pięciu ostatnich rozdziałów, zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem, poprzedzane zajęciami powtórzeniowymi
- kartkówki – obejmują zagadnienia z trzech ostatnich lekcji, mogą być niezapowiedziane
- odpowiedź ustna – obejmuje zagadnienia z trzech ostatnich lekcji lub z zadania domowego
- zeszyt przedmiotowy – ocenie podlega systematyczność notatek i staranność
- praca samodzielna podczas lekcji - aktywność, zadania na ocenę
- praca grupowa – plakaty, zadania na ocenę
- zadanie domowe oraz nieprzygotowanie do zajęć – niektóre zadania domowe wykonywane są na oceny; nieprzygotowanie do lekcji oznacza minus

3. Poprawianie zdobytych ocen niedostatecznych:
Oceny niedostateczne z testów muszą być poprawiane – nauczyciel wyznacza termin. Oceny niedostateczne z kartkówek i odpowiedzi ustnych nie są poprawiane. Uczeń ma możliwość poprawy oceny niedostatecznej za zeszyt oraz za zadania domowe – nauczyciel określa sposób i termin.

4. Oceniane obszary językowe:
a. słownictwo: radzenie sobie w różnych sytuacjach, właściwy dobór i zakres słownictwa
b. gramatyka: poprawność gramatyczna, podstawowe struktury, wymagane formy pytające i przeczące, wymagane czasy, poprawny szyk wyrazów w zdaniu
c. rozumienie ze słuchu: rozumienie nauczyciela oraz kolegów i nagranych materiałów, znajdywanie informacji w nagraniach, rozpoznawanie kontekstu
d. mówienie: współpraca i wymiana informacji, opisywanie siebie oraz innych ludzi i rzeczy, poprawność (wymowa, gramatyka) i płynność (zasób słów)
e. czytanie: rozumienie znaczenia tekstu czytanego, odnajdywanie informacji w tekstach czytanych, rozpoznawanie kontekstu
f. pisanie: przekazywanie informacji, opisywanie siebie oraz innych ludzi, opisywanie różnych miejsc i zdarzeń, poprawność gramatyczna i właściwy zasób słów

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.