X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31181
Przesłano:
Dział: Języki obce

Wprowadzenie treści innowacyjnych "Przygoda z przyrodą po angielsku"

Przygoda z przyrodą po angielsku
wprowadzenie innowacyjnych treści z języka angielskiego na lekcjach z przyrody w klasie 5 szkoły podstawowej

Treści innowacyjne przeznaczone są dla uczniów drugiego etapu edukacyjnego i obejmują zajęcia z przyrody w klasie 5. Wprowadzane treści są oparte na programie nauczania przyrody dla II etapu edukacyjnego jednocześnie są zgodne z programem nauczania języka angielskiego.

Opis zasad funkcjonowania wprowadzania treści innowacyjnych
1. Innowacja wprowadzana jest od roku szkolnego 2015/2016 i trwa 1 rok szkolny.
2. Innowacja prowadzona jest na zajęciach przyrody, realizowana na godzinach lekcyjnych w ramach siatki godzin.
3. Lekcje prowadzone są przede wszystkim metodą komunikacyjną, a uczniowie pracują metodami aktywizującymi.
4. Wprowadzane treści innowacyjne z języka angielskiego nie będą miały wpływu na ocenę z przyrody.
5. Uczniowie dokonują ewaluacji innowacji na bieżąco i pod koniec roku szkolnego.

Wprowadzana innowacja ma charakter pilotażowy.

Cele ogólne
1. Rozbudzenie zainteresowania uczniów różnymi zagadnieniami z wiedzy ogólnej o otaczającym nas świecie.
2. Poszerzenie nauczanego materiału z przyrody o słownictwo, zwroty z języka angielskiego
3. Zapoznanie uczniów z elementami nauczania dwujęzycznego wskazując w ten sposób różne możliwości kierunku dalszej edukacji
4. Przyswojenie słownictwa z języka angielskiego w sposób praktyczny i w rzeczywistym kontekście.
5. Zwiększenie motywacji uczniów do nauki języka obcego i przyrody
6. Zwiększenie zainteresowania uczniów nauką języka obcego
7. Rozwijanie w uczniach poczucia własnej wartości i wiary w swoje możliwości.
8. Wzmacnianie ciekawości poznawczej uczniów

Cele szczegółowe
1. Cele językowe
a) Uczeń rozumie różne teksty mówione i pisane dotyczące przyrody.
b) Uczeń potrafi wyszukać określoną informację w wypowiedziach ustnych i pisemnych.
d) Uczeń potrafi wyrazić określone pojęcia językiem angielskim
2. Cele w zakresie treści zintegrowanych
• Uczeń posługuje się specyficznym słownictwem dla różnych przedmiotów szkolnych zawartych w programie nauczania przyrody (geografia, biologia, fizyka, ochrona środowiska) słownictwem.
• Uczeń korzysta z materiałów w języku angielskim przy wykonywaniu projektów o charakterze międzyprzedmiotowym.

Zakres treści innowacyjnych
1. Dział 1 – Przed wędrówką po Polsce:
• Liczebniki, jednostki miary, kierunki na mapie, ukształtowanie powierzchni, barwy,
2. Dział 2 – Polska i jej sąsiedzi:
• nazwy krajów sąsiadujących z Polską, nazwy regionów, nazwy miast, nazwy budynków w mieście,
3. Dział 3 – Krajobrazy Polski:
• rodzaje skał, nazwy zwierząt, nazwy roślin, ukształtowanie powierzchni (powtórzenie)
4. Dział 4 – Mój organizm
• części ciała, organy wewnętrzne i ich funkcje,
5. Dział 5 – Rozwijam się i poznaję otoczenie:
• zmysły, narządy zmysłów, etapy w życiu człowieka,
6. Dział 6 – Moje zdrowie:
• żywność, składniki odżywcze, zdrowie i higiena, uszkodzenia ciała.
7. Dział 7 – Jak zachować zdrowie:
• choroby zakaźne i pasożytnicze, zdrowy styl życia

Ewaluacja
Wprowadzanie treści innowacyjnych będzie podlegało systemowi ewaluacji. Celem ewaluacji będzie stwierdzenie w jakim stopniu osiągnięte zostały założenia wprowadzenia treści innowacyjnych. Narzędziami do sprawdzenia efektywności wdrażanej innowacji będą:
• Testowanie wykorzystania poznanych treści w języku angielskim
• Przeprowadzenie ankiety wśród uczniów i ich rodziców
• Samoocena uczniów ( na bieżąco, na koniec roku szkolnego)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.