X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31039
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających
na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły


Zadania
Formy realizacji
Termin realizacji
Sposoby
dokumentacji
Uzupełnienie informacji o nowych aktach prawnych dotyczących procedury awansu zawodowego


Analiza dokumentów prawa oświatowego, śledzenie stron internetowych MENiS,
złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu i planu rozwoju zawodowego
Wrzesień 2013r.

Poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu. Plan rozwoju zawodowego.

Doskonalenie metod i warsztatu pracy


Udział w konferencjach, szkoleniach i warsztatach poza szkołą : wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w swojej pracy

Aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli, posiedzeniach
i szkoleniach Rady Pedagogicznej

Współudział w tworzeniu dydaktyczno-wychowawczego planu pracy świetlicy szkolnej ( rocznego)
Opracowanie miesięcznych planów pracy

Studiowanie literatury i prasy pedagogicznej z zakresu pracy opiekuńczo- wychowawczej, edukacji plastycznej, muzycznej, aktywnych metod pracy z dziećmi
Cały okres stażu

Cały okres stażu

IX 2013, IX 2014, IX 2015

IX 2013, IX 2014, IX 2015


Cały okres stażu
zaświadczenia

potwierdzenia dyrektora szkoły

Zatwierdzony plan przez dyrektora

Zatwierdzone plany przez kierownika świetlicy

zestawienie bibliografii
Dbanie o wystrój sali świetlicowej
Dekoracje okolicznościowe, wystawy prac dzieci
W trakcie stażu
Zdjęcia wystroju, gazetek ściennych, potwierdzenie kierownika świetlicy,
Udział w konkursach szkolnych
i międzyszkolnych

Przygotowanie uczniów do konkursów świetlicowych i pozaszkolnych

W trakcie stażu

Scenariusze, regulaminy, sprawozdania

Organizacja konkursów świetlicowych
Przeprowadzanie konkursów o różnorodnej tematyce, związanych z rocznym planem świetlicy
W trakcie stażu
Zdjęcia, kronika świetlicy , dyplomy
Organizowanie imprez świetlicowych oraz współorganizowanie imprez szkolnych
Zebranie materiałów. Opracowanie scenariuszy. Wykonanie dekoracji.
Cały okres stażu, zgodnie z kalendarzem imprez świetlicowych i szkolnych
Scenariusze, zdjęcia, potwierdzenie kierownika świetlicy, sprawozdanie
Organizacja wycieczek
Wystawy, miejsca pamięci, spotkania
z interesującymi ludźmi
Cały okres stażu
Potwierdzenie kierownika świetlicy
Tworzenie i aktualizacja dokumentów szkolnych
Udział w pracy zespołów aktualizujących
i tworzących szkolne dokumenty
Zgodnie z potrzebami szkoły
Zaświadczenia
Udział w badaniu jakości pracy świetlicy
Opracowanie ankiety skierowanej do dzieci
i rodziców
Przeprowadzenie badań
Analiza ankiet
Opracowanie wniosków do dalszej pracy
X 2013
VI 2014
VI 2015
Ankiety, potwierdzenie kierownika świetlicy
Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych wychowawcy świetlicy
Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków,
Kontakty z rodzicami, opiekunami wychowawcami klas, pedagogiem szkolnym , rozpoznawaniu i rozwiązywaniu trudności
wychowawczych
W okresie całego stażu
Wpisy w dzienniku, wnioski z rozmów
Praca z uczniami mającymi trudności w nauce
Podejmowanie działań na rzecz uczniów słabych. Zorganizowanie pomocy uczniowskiej w zespole świetlicowym
Cały okres stażu
Notatki z obserwacji.
Wnioski z osiągniętych efektów
Prowadzenie kroniki świetlicy
Uzupełnianie na bieżąco o nowe wydarzenia
z życia świetlicy
Na bieżąco
Kronika świetlicy

§8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Zadania
Formy realizacji
Termin realizacji
Sposoby
dokumentacji
Korzystanie z techniki komputerowej w pracy wychowawczej świetlicy szkolnej
Korzystanie z komputera, drukarki (przygotowanie pomocy do zajęć, tworzenie dokumentów), rzutnika, tablicy interaktywnej,
W trakcie trwania stażu
Zaświadczenie
Korzystanie ze środków audiowizualnych
Słuchanie bajek, utworów muzycznych z płyt CD, oglądanie filmów i bajek(DVD)
W trakcie trwania stażu

Prezentacje multimedialne
Wykorzystanie opracowanych prezentacji podczas zajęć świetlicowych i innych
W trakcie trwania stażu
Płyta CD
Wykonanie pomocy dydaktycznych na zajęcia świetlicowe
Opracowanie dyplomów, zaproszeń, rebusów, łamigłówek technologią komputerową
Cały okres stażu
Wzory dyplomów, zaproszeń
Tworzenie nowoczesnego warsztatu pracy nauczyciela świetlicy poprzez samodzielne studiowanie literatury
z zakresu dydaktyki, wychowania
i opieki
Śledzenie nowych wydawnictw oraz witryn

§8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem i innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli
w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Zadania
Formy realizacji
Termin realizacji
Sposoby
dokumentacji
Organizacja Dnia Otwartego Świetlicy dla nauczycieli i rodziców
Dzień Otwarty Świetlicy
VI 2015

Scenariusz

Opieka nad nauczycielem stażystą
Pełnienie obowiązków opiekuna stażu nauczyciela stażysty ubiegającego się
o stopień nauczyciela kontraktowego
IX 2013-V 2014
Sprawozdanie, potwierdzenie dyrektora szkoły, dokumentacja opiekuna stażu
Opublikowanie planu rozwoju zawodowego
Opublikowanie w portalu internetowym zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego
X 2013
Zaświadczenie, publikacja w internecie
Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów opiekuńczo-wychowawczych
Aktywna realizacja zadań opiekuńczo-wychowawczych: współpraca z pedagogiem szkolnym, współpraca z wychowawcami
Cały okres stażu
Potwierdzenie pedagoga szkolnego, wychowawców
Przeprowadzenie rady szkoleniowej
Rada szkoleniowa dla nauczycieli
Cały okres stażu stażu

Potwierdzenie dyrektora szkoły

§8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.


Zadania
Formy realizacji
Termin realizacji
Sposoby
dokumentacji
Opracowanie i wdrożenie programu
Kółka tanecznego
Prowadzenie zajęć kółka tanecznego dla uczniów w świetlicy szkolnej w oparciu o program własny
W trakcie stażu


Program autorski
Opracowanie i wdrożenie własnych pomysłów do programu wychowawczego świetlicy
Wdrożenie własnych pomysłów do programu wychowawczego w pracy z dziećmi w świetlicy
Ewaluacja przeprowadzonych działań
W trakcie stażu
Notatki, opis i analiza realizacji własnych pomysłów do programu pod koniec roku szkolnego
Wdrożenie do pracy w świetlicy programu pt. „ I ty możesz uratować komuś życie”
Przeprowadzenie szeregu zajęć
o tematyce zdrowotnej, pokazy praktyczne z pierwszej pomocy, akcja plakatowa
2014r.
Program autorski

§8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych,
wychowawczych lub opiekuńczych.

Zadania
Formy realizacji
Termin realizacji
Sposoby
dokumentacji
Prowadzenie zajęć dodatkowych:
Zajęcia kółka tanecznego

Opracowanie programu zajęć i jego realizacja

W trakcie stażu

Sprawozdanie, dziennik zajęć, potwierdzenie udziału w imprezach, zdjęcia, potwierdzenie dyrektora
Promowanie działalności świetlicy
Przygotowanie wystaw prac uczniów w szkole i poza szkołą
Cały okres stażu
Zdjęcia, potwierdzenie kierownika świetlicy
Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursów na terenie szkoły
i międzyszkolnych m.in. Między świetlicowy Turniej gry
w warcaby
Opracowanie tematyki i regulaminu
Powiadomienie środowiska (zakres konkursu)
Zorganizowanie miejsca na konkurs
Zorganizowanie nagród
Przeprowadzenie konkursu
Wyłonienie zwycięzców
Podsumowanie
V 2014
Sprawozdanie, zdjęcia, scenariusze
Udział świetlicy w akcji „Świetlica czyta dzieciom” w ramach ogólnopolskiej akcji: „Cała Polska czyta dzieciom”
Prowadzenie zajęć czytelniczych
Opracowanie bibliografii i skompletowanie biblioteczki dla dzieci
Współpraca z biblioteką szkolną
W trakcie trwania stażu


Zapisy w dzienniku zajęć, sprawozdanie
Kopie dokumentów, zdjęcia, lista książek
Poświadczenie bibliotekarzy
Organizacja zajęć warsztatowych dla dzieci z przedszkola
Przeprowadzenie warsztatów z Origami
IV 2014
Poświadczenie kierownika świetlicy

§8 ust. 2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
Zadania
Formy realizacji
Termin realizacji
Sposoby
dokumentacji
Współpraca z Środowiskowym Domem Samopomocy w Kaliskach


Cykliczne spotkania wychowanków świetlicy
z osobami niepełnosprawnymi z gminy Kaliska

W trakcie stażu

Poświadczenia kierownika świetlicy, zdjęcia, kronika świetlicy

Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Kaliskach
Zorganizowanie wystawy prac plastycznych dzieci ze świetlicy ‘’Sami swoi”
Pomoc w organizacji Biegu Trzeźwościowego ,
Występy dziewcząt z kółka tanecznego z okazji różnych imprez
W trakcie stażu

W trakcie stażu

Poświadczenie dyrektora GOK
Współpraca z Nadleśnictwem Kaliska
Uczestnictwo w konkursach organizowanych przez nadleśnictwo,
Pogadanki , prelekcje leśników
w świetlicy szkolnej
W trakcie stażu

Poświadczenie Nadleśniczego
Współpraca z policją, strażą pożarną
Organizacja spotkań z policjantem, strażakiem. Przeprowadzanie zajęć na temat zachowania bezpieczeństwa. Wyświetlanie filmów edukacyjnych
W trakcie stażu
Poświadczenie policjanta, strażaka
Współpraca z pedagogiem
i psychologiem szkolnym
Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków
Zapoznanie się z orzeczeniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
Konsultacje wychowawcze
Na bieżąco
Poświadczenie pedagoga szkolnego, zapisy w dzienniku
Współpraca ze szkolną pielęgniarką
Cykl pogadanek na temat zdrowego stylu życia
W trakcie trwania stażu
Poświadczenie pielęgniarki szkolnej, zdjęcia
Współpraca z Gminnym Ośrodkiem pomocy społecznej w Kaliskach
Współudział w przeprowadzaniu analizy sytuacji rodzinnej uczniów
IX 2013, IX 2014,IX 2015
Potwierdzenie kierownika świetlicy
Współpraca z sponsorami
Współudział w typowaniu dzieci do bezpłatnego żywienia
Pozyskiwanie nagród , darowizn
w postaci artykułów spożywczych, funduszy
Cały okres stażu
Potwierdzenia kierownika, sprawozdanie

§8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu
i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

Zadania
Formy realizacji
Termin realizacji
Sposoby
dokumentacji
Dokonanie opisu i analizy dwóch przypadków rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych
Systematyczna praca nad zdiagnozowaniem dwóch przypadków edukacyjnych
i wychowawczych.
Rozwiązywanie zdiagnozowanych problemów poprzez stosowanie odpowiednich strategii, działań ustalenie metod pracy, oddziaływań wychowawczych.
Sporządzenie planu opisu, dokonanie analizy przypadków
W trakcie trwania stażu
Opis i analiza dwóch przypadków
Powyższy plan w trakcie realizacji może ulec modyfikacji lub korekcie.
Opracowała: Joanna Linda

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.