X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31032
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

Imię i nazwisko nauczyciela: Iwona Jaskuła
Stanowisko: nauczyciel
Miejsce pracy: Zespół Szkolno – Przedszkolny Publiczne Przedszkole Nr 2 w Miasteczku Śląskim
Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy
Termin rozpoczęcia stażu : 1 wrzesień 2013
Termin zakończenia stażu: 31 maj 2016

Cele mojego planu rozwoju zawodowego :
1. Podniesienie efektywności działań dydaktyczno-wychowawczych.
2. Podniesienie jakości pracy przedszkola.
3. Zdobycie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

Plan opracowany na podstawie:
1. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity DZ.U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 ze zmianami),
2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.(Dz. U. Nr 260,  poz. 2593) (Zmiany: Dz. U. z 2007 r. Nr 214, poz. 1580).

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrażania działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
( § 8 ust.2 pkt. 1)

Lp.
Zadanie

Formy realizacji
Sposób dokumentacji
Termin
1.
Poznanie procedury awansu zawodowego.
- wniosek o rozpoczęcie stażu;

- analiza przepisów prawa oświatowego;

- opracowanie planu rozwoju zawodowego;

- dokumentowanie realizacji planu rozwoju;

- sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego


- druk wniosku o rozpoczęcie stażu,;
- plan rozwoju zawodowego;
- sprawozdanie z realizacji planu rozwoju
Wrzesień 2013 r.Czerwiec 2016 r.
2.
Doskonalenie własnego warsztatu pracy, podwyższanie własnych kwalifikacji i jakości pracy przedszkola.
- udział w różnych (wewnętrznych
i zewnętrznych) formach doskonalenia zawodowego, adekwatnych do potrzeb własnych i przedszkola; (kursy doskonalące, warsztaty, zajęcia koleżeńskie);

- systematyczne zapoznawanie się z literaturą, publikacjami i artykułami pedagogicznymi;

- wykorzystanie zdobytej wiedzy w pracy

- zaświadczenia;
- materiały metodyczne;
- potwierdzenie przez dyrektora udziału w szkoleniach i warsztatach
Okres stażu
3.
Aktywny udział w tworzeniu dokumentów zespołu szkolno - przedszkolnego.
- planowanie pracy rady zespołu
szkolno - przedszkolnego;

- propozycje narad szkoleniowych, tematów do planu rocznego;
- praca w Zespole Edukacji Wczesnoszkolnej;

- opracowanie ankiety dla rodziców i nauczycieli nauczania początkowego na temat stopnia przygotowania dzieci do podjęcia nauki w szkole

- opracowane dokumenty;
- potwierdzenie przez dyrektora udziału w Zespole Edukacji Wczesnoszkolnej;

- ankieta
Okres stażu

Czerwiec 2014 r.
4.
Doskonalenie umiejętności współpracy z rodzicami.
- opracowanie planu wsółpracy z rodzicami;

- prowadzenie rozmów indywidualnych;

- organizowanie uroczystości okolicznościowych dla rodziców wg planu rocznego

- plan współpracy z rodzicami;
- harmonogram rozmów;
- scenariusze uroczystości,

Wrzesień 2013 r
Wrzesień 2014 r
Wrzesień 2015 r.
Okres stażu
2 razy w roku

5.
Wykorzystanie i wdrożenie metod innowacyjnych w pracy z wychowankami min. ruchu rozwijającego Weroniki Sherbone, dziecięca matematyka prof. Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej, MDS wg Marty Bogdanowicz, pedagogika zabawy Klanza.
- zaznajomienie się z literaturą;

- udział w warsztatach;

- opracowanie scenariuszy;

- zaznajomienie rodziców z w/w metodami
- opracowanie referatów dla innych nauczycieli,
- zajęcie dla rodziców prowadzonych MDS wg Marty Bogdanowicz i Edyty Gruszczyk Kolczyńskiej i innych
Okres stażu

6.
Przygotowywanie wychowanków do udziału w konkursach organizowanych
w przedszkolu oraz przez inne placówki i instytucje.

- kierowanie przygotowaniem wychowanków do uczestnictwa w konkursach
- zaświadczenie,
- dyplomy,
- podziękowania
Okres stażu


Wykorzystanie w pracy technologii informatycznej i komunikacyjnej .
( § 8 ust .2 pkt. 2 )

Lp.
Zadanie
Formy realizacji
Sposób dokumentacji

Termin
1.
Poszerzenie wiedzy dotyczącej technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
- ukończenie warsztatów doskonalących wykorzystania komputera w pracy przedszkola

- zaświadczenie
Październik/ listopad 2013 r.
2.
Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej.
- opracowanie planów pracy, konspektów, scenariuszy imprez, kart pracy i pomocy dydaktycznych;
- wykonywanie dyplomów, podziękowań, zaproszeń;
-przygotowanie dokumentacji załączonej do wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego;
- wykorzystanie na zajęciach urządzeń multimedialnych i programów edukacyjnych

- przykładowe materiały, arkusze, plany, konspekty zajęć, scenariusze imprez
Okres stażu
3.
Korzystanie z internetu.
- wykorzystanie Internetu do gromadzenia informacji potrzebnych do przygotowania realizacji planów miesięcznych pracy z dzieckiem;
-śledzenie innowacji w nauczaniu dostępnych w Internecie;
- zamawianie innowacyjnych pomocy dydaktycznych przez Internet;
-zamieszczanie informacji o przedszkolu na stronie internetowej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego
- przykłady materiałów z internetu;
- dokumentacja stażu
Okres stażu
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
(§ 8 ust. 2 pkt 3)

Lp.
Zadanie
Formy realizacji
Sposób dokumentacji

Termin
1.
Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami.
- prowadzenie zajęć koleżeńskich dla nauczycieli;
-udostępnianie opracowanych konspektów i materiałów scenariuszy uroczystości innym nauczycielom w przedszkolu oraz w innych przedszkolach w gminie;

- konspekty zajęć, scenariusze, przykładowe materiały;
- potwierdzenie nauczycieli
Okres stażu
2.
Wymiana doświadczeń na radach pedagogicznych.
- aktywne uczestnictwo w posiedzeniach rady pedagogicznej;
- przekazywanie uwag i materiałów z odbytych szkoleń;
-prowadzenie szkoleń w ramach WDN (tematy szkoleń według harmonogramu na dany rok szkolny)

- potwierdzenie dyrektora;
- opracowane materiały
Okres stażu
3.
Pełnienie funkcji opiekuna stażu nauczyciela stażysty.
- omówienie i podpisanie kontraktu współpracy;
- pomoc przy napisaniu planu rozwoju;
- obserwacja zajęć prowadzonych przez nauczyciela stażystę i wspólne ich omawianie;
- prowadzenie zajęć otwartych dla nauczyciela stażysty

- kontrakt o współpracy;
-konspekty zajęć
Rok szkolny 2013 / 2014
4.
Dzielenie się wiedzą poprzez publikacje.
- opublikowanie na stronach internetowych: a/Planu rozwoju b/artykułu na temat wykorzystania MDS wg Marty Bogdanowicz w praktyce c/przykładowych konspektów zajęć i scenariuszy uroczystości d/ własnego programu– terapia dziecka sześcioletniego z opóźnionym rozwojem mowy i trudnościami w koncentracji uwagi

- teksty publikacji;
- adresy stron internetowych;
- potwierdzenie dyrektora
Okres stażu


Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
(§ 8 ust. 2 pkt 4 a)

Lp.
Zadanie
Formy realizacji
Sposób dokumentacji

Termin
1.
Opracowanie i wdrożenie programów edukacyjnych.
- opracowanie programu – terapia dziecka w wieku przedszkolnym z deficytami rozwoju
- opracowanie programu dla dzieci ze zdolnościami matematycznymi i polonistycznymi (opanowanie umiejętności czytania)

- teksty programów;
- konspekty zajęć;
- przykłady ćwiczeń;
- ewaluacja
Wrzesień 2015.
Rok szkolny 2013/2014

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
(§ 8 ust. 2 pkt 4 c)

Lp.
Zadanie
Formy realizacji
Sposób dokumentacji

Termin
1.
Aktywne wspieranie dzieci w konkursach organizowanych w przedszkolu, w gminie i w innych miastach.

- przygotowanie dzieci do udziału w konkursach plastycznych i innych
- potwierdzenie;
- dyplomy;
- nagrody
Okres stażu
2.
Zgłoszenie przedszkola do ogólnopolskiej kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”.

- arkusz zgłoszeniowy;
- systematyczne czytanie bajek przez nauczyciela;
- wycieczki do biblioteki w celu wypożyczenia książek

- potwierdzenie zgłoszenia;
- potwierdzenie bibliotekarza;
- zdjęcia
Styczeń
Luty 2015
Okres stażu
3.
Rozwijanie zainteresowań najbliższym otoczeniem i regionem.
- organizowanie wycieczek do środowisk przyrodniczych i społecznych oraz kina i teatru

- karty wycieczek;
- notatki w lokalnej prasie;
- potwierdzenie dyrektora lub odwiedzanej placówki;

Okres stażu
4.
Pedagogizacja i wsparcie dla rodziców.
- prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców;
- warsztaty plastyczne i muzyczne dla rodziców;
- systematyczne przekazywanie bieżących informacji na temat zmian zachodzących w systemie oświaty;
- udzielanie pomocy rodzicom dzieci niepełnosprawnych – współorganizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej

- konspekty zajęć;
- listy obecności;

- przepisy prawne
Okres stażu
5.

Współzorganizowanie Pikniku Rodzinnego na zakończenie roku szkolnego.
- opracowanie scenariusza imprezy;
- pozyskanie sponsorów;
- przeprowadzenie pikniku

- scenariusz imprezy;
- zdjęcia;
- potwierdzenie dyrektora
Maj/czerwiec 2014 r.
6.
Współorganizowanie Kiermaszu Bożonarodzeniowego.
-przygotowanie ozdób świątecznych;
-sprzedaż ozdób i kartek na kiermaszu.

Listopad
Grudzień 2013,2014, 2015
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
(§ 8 ust. 2 pkt 4 e)

Lp.
Zadanie
Formy realizacji
Sposób dokumentacji

Termin
1.
Współpraca z Poradnią Psychologiczno –Pedagogiczną.
-nawiązanie współpracy ze specjalistami z poradni;
- korzystanie z pomocy specjalistów w przypadku problemów dydaktyczno – wychowawczych

- potwierdzenie pracowników poradni
Okres stażu
2.
Nawiązanie współpracy z nauczycielami nauczania początkowego pobliskiej szkoły.
- organizowanie wspólnych zajęć umożliwiających dzieciom 5 i 6 – letnim łagodny start w szkole podstawowej

- potwierdzenie udziału w lekcji przez nauczycieli nauczania początkowego
Okres stażu
3.
Współpraca z MOK –em i MOSiR –em w Miasteczku Śląskim.
- udział dzieci w imprezach organizowanych przez te instytucje

- potwierdzenie dyrektora
Okres stażu
4.
Nawiązanie współpracy z Komendą Policji w Tarnowskich Górach.
- zaproszenie policjanta do przedszkola celem zapoznania dzieci z zasadami bezpiecznego poruszania się po drogach publicznych
- potwierdzenie dyrektora;

Wrzesień 2014 r.
Wrzesień 2015 r.
5.
Współpraca ze Strażą Pożarną.
- zwiedzanie pobliskiej Straży Pożarnej
- potwierdzenie dyrektora;
- potwierdzenie Pracownika Straży Pożarnej
Maj 2015 r.
Maj 2016 r.

6.
Współpraca ze Służbą Zdrowia.
- pogadanka higienistki szkolnej na temat właściwego odżywiania się,
-pokaz mycia zębów,
-prowadzenie ćwiczeń korekcyjnych przez higienistkę szkolną

- potwierdzenie higienistki szkolnej
Okres stażu
7.
Współpraca z wydawnictwami pedagogicznymi.
- udział w szkoleniach;
-pozyskiwanie pomocy dydaktycznych

- potwierdzenie współpracy
Okres stażu

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
(§ 8 ust. 5)

Lp.
Zadanie
Formy realizacji
Sposób dokumentacji

Termin
1.
Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych.
- opis i analiza dwóch przypadków
- pisemna charakterystyka podjętych działań i ich efektów
Okres stażu


Opracowała mgr Iwona Jaskuła


Miasteczko Śląskie 01.09. 2013 r.

Zatwierdzono do realizacji:

........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.