X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31030
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

Nauczyciel kontraktowy
mgr Joanna Okuń

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Nazwa placówki: Szkoła Podstawowa w Woli Piaseckiej
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.20102r.
Planowana data zakończenia stażu: 31.05.2015r.
Opiekun stażu:

§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności
i dokonywania zmian w tych działaniach

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania

1.
Poznanie procedury awansu zawodowego.
• Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli (m.in. zapoznanie z rozporządzeniem MEN z 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (z późn. zmianami)
• uaktualnianie wiedzy na temat awansu (śledzenie stron internetowych MENiS, portale internetowe)
cały okres stażu

• przedłożenie wniosku
o rozpoczęcie stażu
• opracowanie planu rozwoju zawodowego
• zbiór dokumentacji (biblioteczka)
2. Współpraca z opiekunem stażu. • zawarcie kontraktu i omówienie zasad współpracy
• korzystanie z pomocy opiekuna w prawidłowym sformułowaniu wniosku i planu rozwoju
• obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna,
• prowadzenie zajęć w obecności opiekuna;
• omówienie prowadzonych i obserwowanych zajęć w celu doskonalenia umiejętności omawiania oraz ewaluacji własnych i obserwowanych lekcji
(konsultacje, opracowanie konspektów zajęć, analiza)
• opracowanie projektu sprawozdania. wrzesień 2012 r. IX 2012 r.

koniec stażu
raz w miesiącu raz w miesiącu
raz w miesiącu • kontrakt
• plan sprawozdanie
• harmonogram współpracy
• scenariusze zajęć


• wnioski
z przeprowadzonych zajęć


3.
Poszerzanie wiedzy
i umiejętności w procesie aktywnego udziału
w wewnątrzszkolnym
i zewnętrznym doskonaleniu.
• udział w różnych instytucjonalnych formach kształcenia zawodowego (kursy, warsztaty, konferencje, szkolenia)

• uczestniczenie w szkoleniowych Radach Pedagogicznych

cały okres stażu

• zaświadczenia
o ukończonych kursach, warsztatach, szkoleniach,
• potwierdzenie udziału
w spotkaniach

4. Uczestnictwo w pracach organu szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i zadań z nich wynikających. • Uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej,
• Pełnienie obowiązków nauczyciela dyżurnego,
• Uczestnictwo w pracach zespołów: edukacji wczesnoszkolnej, opiekuńczo- wychowawczego, profilaktycznego. cały okres stażu • obecność potwierdzona wpisem w Protokole Rady Pedagogicznej,
• notatki ze spotkań zespołów,

5.


Rozbudowa własnego warsztatu pracy.

• gromadzenie i aktualizacja własnej biblioteki o tematyce pedagogicznej, psychologicznej oraz przedmiotowej
• stosowanie aktywnych metod nauczania,
• opracowanie i uzupełnianie zaplecza pomocy dydaktycznych – gazetki, postery, testy, itp.

systematycznie w okresie całego stażu

• zbiór kart pracy, testów, scenariuszy zajęć
• zestaw przykładowych metod oraz narzędzi ewaluacji wykorzystywanych w czasie zajęć
• notatki, spis lektur

6.
Prowadzenie dokumentacji szkolnej. • prowadzenie dziennika zajęć,
• prowadzenie arkuszy ocen,
Systematy-cznie w okresie całego stażu


• prawidłowość prowadzenia wpisów w dzienniku i w arkuszach ocen

§ 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania

1.
1. Poznanie środowiska uczniów i rodziców
• poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków oraz poznanie ich postaw, potrzeb i problemów; diagnoza środowiska, analiza dokumentów,
• rozmowy indywidualne z uczniami, obserwacja,
• zebrania z rodzicami, spotkania indywidualne wynikające z zainteresowania rodziców; przeprowadzenie ankiet
• współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej
w Piaskach,

cały okres stażu
• bieżąca dokumentacja, notatki
• ankiety
2. Diagnozowanie i pomoc uczniom zdolnym i mającym trudności w nauce.
• realizacja wniosków wynikających z ewaluacji osiągnięć uczniów: zaplanowanie działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, służących rozwojowi uczniów oraz wyeliminowaniu niepowodzeń i porażek uczniów w ich dalszej pracy.
• opieka i pomoc uczniom zdolnym i mającym trudności w nauce,
• bieżące kontakty z rodzicami uczniów (rozmowy indywidualne)
• współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,

cały okres stażu
(według potrzeb)

• program profilaktyczny szkoły
• scenariusze zajęć
• notatki własne
• zapisy w dzienniku
• protokoły
3. Integracja szkoły
z rodziną ucznia.
• angażowanie rodziców w organizowanie imprez szkolnych oraz pomoc na rzecz szkoły (odnawianie sprzętu szkolnego)
• zapraszanie rodziców na uroczystości szkolne,
• zapraszanie babć i dziadków do szkoły
(wspólne ubieranie choinki, Szkolny Dzień Babci
i Dziadka.) cały okres stażu
(według potrzeb)

• sprawozdania, potwierdzenia
• wpisy w dzienniku

4. Praca na rzecz środowiska lokalnego. • organizowanie i udział w akcjach charytatywnych prowadzonych w szkole,
• współpraca z innymi nauczycielami, opiekunem SU,
bibliotekami.

cały okres stażu (według potrzeb)

• notatki, protokoły,
wpisy w dzienniku

5.
Poszerzanie wiedzy
i umiejętności uczniów.
• organizowanie lub współorganizowanie wycieczek,
• przygotowywanie uroczystości szkolnych,
• organizowanie i przygotowywanie uczniów do konkursów szkolnych i pozaszkolnych,

cały okres stażu
(zgodnie z kalendarzem uroczystości)
• sprawozdania, potwierdzenia
• program wychowawczy szkoły
• adnotacje w dzienniku lekcyjnym lub pozalekcyjnym
• notatki, fotografie
6. Wykorzystanie zasobów lokalnych do potrzeb edukacyjnych. • organizowanie wycieczek i spacerów krajoznawczych pozwalających uczniom odnaleźć się w dziedzictwie kulturowym i przyrodniczym zamieszkiwanego środowiska.
cały okres stażu
(według potrzeb)

• scenariusze zajęć
• wpisy w dziennikach
• zdjęcia
7. Kształtowanie postawy tolerancji. • Organizowanie spotkań z dziećmi ze Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Kozicach Dolnych.

Cały okres stażu • Zdjęcia ze spotkań
• sprawozdania
8.

Rozwijanie pasji i wiedzy przez kontakt z ciekawymi ludźmi.

• Nawiązanie współpracy z policjantami, pielęgniarką, listonoszem itp.


cały okres stażu
(według potrzeb)
• Zdjęcia
• Wpisy w dzienniku

9.
Promowanie czytelnictwa.
• utrzymywanie współpracy z bibliotekami,
• tworzenie gazetek i plakatów promujących czytelnictwo,
cały okres stażu
(według potrzeb)

• Zdjęcia
• Wpisy w dzienniku
10. Promowanie zdrowego odżywiania się. • organizowanie ogólnopolskiej akcji Śniadanie Daje Moc,
• tworzenie gazetek i plakatów o tematyce zdrowego odżywiania się,
• kształtowanie dobrych nawyków żywieniowych poprzez promowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych zgodnie z programem „Szklanka mleka” cały okres stażu
(według potrzeb)

• zdjęcia
• wpisy w dzienniku

§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Wykorzystanie w praktyce technologii komputerowej
i informacyjnej. • korzystanie z Internetu (wykorzystanie zasobów portali edukacyjnych do doskonalenia pracy własnej),
• przygotowanie na komputerze ,materiałów dydaktycznych (scenariuszy, testów, prac klasowych, sprawdzianów),
• opracowanie dokumentacji szkolnej (np. rozkładów materiału, sprawozdań),
• przygotowywanie dyplomów i ogłoszeń na potrzeby uczniów,
• wymiana doświadczeń z nauczycielami poprzez przekazywanie informacji drogą internetową,
• opracowanie i przeprowadzanie lekcji z wykorzystaniem technologii komputerowej,
• przygotowanie na zajęcia prezentacji multimedialnych,
• przesyłanie rodzicom informacji dotyczących szkoły drogą e-mailową
• udział w e-konferencjach
• dokumentowanie przebiegu stażu
cały okres stażu


• scenariusze, dyplomy
• plany pracy
• testy, sprawdziany pisane
• potwierdzenia
2. Korzystanie z edukacyjnych serwerów internetowych.
• śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego, Karcie Nauczyciela za pośrednictwem Internetu
• korzystanie ze stron MEN, www.literka.pl, www.publikacje.edu.pl, www.edux.pl, www.interklasa.pl, www.profesor.pl/

3. Podjęcie działań promujących szkołę w środowisku lokalnym. • pisanie artykułów do lokalnej gazety- Wiadomości Piaseckie oraz wysyłanie ich drogą internetową do redaktora gazety, cały okres stażu


• artykuły w bieżących
i archiwalnych wydaniach Wiadomości Piaseckich

§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowaniu w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania

1.
Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych.
• udział w kursach, warsztatach, konferencjach służących poszerzeniu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, czy też umiejętności wychowawczych.
cały okres stażu
• potwierdzenia udziału (zaświadczenia)

2.
Gromadzenie
i studiowanie literatury z wybranych zagadnień psychologii, pedagogiki
i dydaktyki.
• studiowanie literatury z dziedziny psychologii, pedagogiki, dydaktyki
• wdrażanie propozycji metodycznych zaczerpniętych
z literatury fachowej

cały okres stażu
(na bieżąco)
• notatki (ksero)
z literatury
• potwierdzenie opiekuna stażu

3.
Aktywne realizowanie zadań dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych.

• bieżące rozwiązywanie problemów wychowawczych i dydaktycznych,
• integrowanie grupy rówieśniczej,
.

cały okres stażu
• potwierdzenia
• dokumentacja podjętych działań

§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,
w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania

1.
Pogłębienie znajomości prawa oświatowego.

• Gromadzenie i analizowanie aktów prawnych dotyczących systemu oświaty.
• Śledzenie zmian w przepisach prawa
oświatowego, na stronach internetowych MENiS.
cały okres stażu

• zbiór aktów prawnych,
• notatki,
2.
Poszerzanie wiedzy dotyczącej podstawowych aktów prawnych obowiązujących
w szkole.
Analiza dokumentacji szkolnej zwłaszcza:
• Statut szkoły wraz z WSO
• Program Wychowawczy Szkoły
• Program Profilaktyczny Szkoły.

w czasie trwania stażu • zbiór aktów prawnych,
• notatki,

Opracowała: mgr Joanna Okuń
........................................

Zatwierdzam do realizacji:

Wola Piasecka, ................................ ........................................

(Data) (Podpis i pieczęć Dyrektora Szkoły).

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.