X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31031
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Joanna Okuń
Szkoła Podstawowa w Woli Piaseckiej
nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Okres trwania stażu:
od 1 września 2012r. do 24 grudnia 2015r.

Wola Piasecka, 18 stycznia 2016 r.
Wstęp
1. Imię i nazwisko: Joanna Okuń
2. Nazwa i adres szkoły: Szkoła Podstawowa w Woli Piaseckiej
3. Nauczany przedmiot: edukacja wczesnoszkolna
4. Posiadane kwalifikacje:
• pedagogika studia magisterskie na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie.
• Edukacja elementarna: wychowanie przedszkolne i nauczanie wczesnoszkolne- studia podyplomowe w Wyższej Szkole Umiejętności Pedagogicznych i Zarządzania w Rykach.
• Terapia pedagogiczna- studia podyplomowe na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie.
• Kurs kwalifikacyjny dla nauczycieli przedmiotu sztuka- w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Kadry Kierowniczej Szkół Towarzystwa Wiedzy Powszechnej
w Lublinie.
5. Opiekun stażu: Agnieszka Szpot
6. Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2012r.
7. Data zatwierdzania planu rozwoju zawodowego: 14 września 2012r.
8. Data złożenia sprawozdania: 18 stycznia 2016r.

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego za okres stażu od 1 września 2012 r. do 24 grudnia 2015r.

Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie stażu na stopień nauczyciela mianowanego. Zostało napisane na podstawie § 7 Rozporządzenia MENiS z dnia 1 grudnia 2004r.(aktualizacja: Rozporządzenie MEN z 1 marca 2013r.) w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli.
Staż na stikopień nauczyciela mianowanego rozpoczęłam 1.09.2012r. trwał on 2 lata i 9 miesięcy. Z uwagi na nieobecność w pracy związaną ze zwolnieniem lekarskim oraz urlopem macierzyńskim i dodatkowym urlopem macierzyńskim, okres mojego stażu został przedłużony o czas nieobecności.
Odbyty przeze mnie staż był okresem wzbogacania wiedzy i rozwijania umiejętności. Stanowi podsumowanie realizacji celów i zadań w sporządzonym przeze mnie planie rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony do realizacji w dniu 14 września 2012r.
Jestem osobą aktywną, ambitną i stale doskonalącą swój warsztat pracy. Staram się podnosić jakość mojej pracy i rzetelnie realizować stawiane wobec mnie zadania. Cały okres trwania stażu był dla mnie czasem wytężonej pracy nad realizacją założeń Planu Rozwoju Zawodowego. Przez 2 lata i 9 miesięcy pogłębiałam swoją wiedzę i doskonaliłam warsztat pracy dydaktyczno – wychowawczej poprzez udział w kursach, szkoleniach, zgłębiając literaturę przedmiotu z zakresu pedagogiki i psychologii itp.
Od początku mojej pracy w szkole nieustannie starałam się przekazywać moim uczniom w jasny i klarowny sposób zdobytą wiedzę oraz umiejętności, a także zapewnić im wszechstronny rozwój. Dostrzegałam potrzeby uczniów z trudnościami w nauce, jak i tych uzdolnionych. Zawsze znajdowałam czas dla uczniów, którzy potrzebowali mojej pomocy czy wsparcia.
Każdy uczeń miał możliwość wykazania się swoimi uzdolnieniami. Zawsze starałam się doceniać każdorazowy wysiłek dziecka. Wielu wychowanków odniosło efektowne sukcesy, zdobywając nagrody w konkursach recytatorskich czy plastycznych.
Wspierając dzieci w aktywności twórczej, zachęcałam je do uczestnictwa
w życiu szkoły poprzez udział w przedstawieniach lub wystąpieniach. Wspólnie z dziećmi przygotowałam kilka z nich.
Przez cały czas mojej pracy w zawodzie ciągle uczę się czegoś nowego. Jako nauczyciel staram się być kreatywna. Dążę do tego, by każde prowadzone przeze mnie zajęcia były ciekawe i by zapadały w pamięć uczniów. Każdego roku odkrywam nowe rozwiązania, stosuję ciekawsze metody i pomysły, a moich uczniów staram się uczyć pomysłowości, szczerości oraz otwartości. Przekonałam się, że w każdym tkwi potencjał możliwości, talentów i zalet – należy je tylko odkrywać i umiejętnie rozwijać.
Przez cały okres trwania stażu współpracowałam z Gronem Pedagogicznym, utrzymywałam stały kontakt z nauczycielami z innych szkół, a przede wszystkim z moim opiekunem stażu, panią Agnieszką Szpot, która pomagała mi w tworzeniu Planu Rozwoju Zawodowego. Miał on w swym założeniu stanowić kontynuację realizowanych wcześniej zadań dydaktyczno – wychowawczych, a jednocześnie miał być podstawą do podejmowania nowych działań w ramach pełnionych obowiązków zawodowych. Realizacja założeń zawartych w planie miała w efekcie dać mi wzrost różnorakich umiejętności i doświadczeń, wzbogacić o nową wiedzę merytoryczną i pedagogiczną, podnieść jakość mojej pracy. Poniższym sprawozdaniem pragnę potwierdzić, iż zrealizowałam wszystkie zadania, zgodnie z wymaganiami na stopień nauczyciela mianowanego.

Poniżej przedstawiam sprawozdanie z realizacji zadań wykonywanych w okresie stażu i efekty ich realizacji w świetle obszarów poszczególnych wymagań.

§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności
i dokonywania zmian w tych działaniach.
1. Poznałam i wdrożyłam procedury awansu zawodowego.
• Wraz z początkiem rozpoczęcia stażu zapoznałam się z przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego nauczycieli. Dokonałam ponownej analizy następujących dokumentów: Ustawa z dn. 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli (aktualizacja MEN z 1 marca 2013r.)
• Systematycznie uaktualniałam swoją wiedzę dotyczącą awansu zawodowego. Śledziłam strony internetowe MEN, portale internetowe, a także dwukrotnie uczestniczyłam w kursach „Rozwój i awans zawodowy nauczyciela kontraktowego” zorganizowanych przez LSCDN W Lublinie w dniach 9-10. 03.2013r. i 7-8.11.2015r.
• Działając zgodnie z obowiązującymi przepisami we wrześniu 2012r. przygotowałam wniosek o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego oraz opracowałam plan rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony przez dyrektora szkoły.
Efekty realizacji:
Dokonanie analizy przepisów prawnych związanych z procedurami uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli umożliwiła mi prawidłowe opracowanie dokumentów – wniosku o rozpoczęcie stażu i planu rozwoju zawodowego. Konstruując plan rozwoju zawodowego brałam pod uwagę działania nastawione na rozwój własnych kompetencji oraz umiejętności koniecznych w pracy nauczyciela, zgodnie z potrzebami szkoły oraz oczekiwaniami uczniów.
2. Współpracowałam z opiekunem stażu.
• We wrześniu 2012r. nawiązałam współpracę z opiekunem stażu. Zawarłyśmy kontrakt i omówiłyśmy zasady współpracy.
• Korzystając z pomocy opiekuna prawidłowo sformułowałam wniosek o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego i plan rozwoju zawodowego.
• Przez cały okres stażu raz w miesiącu obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu, a także prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu. Wszystkie obserwowane i prowadzone przeze mnie lekcje zostały omówione w formie konsultacji, analizy i opracowywania konspektów zajęć w celu doskonalenia umiejętności omawiania oraz ewaluacji własnych i obserwowanych lekcji.
• Przez cały okres trwania stażu konsultowałam się z opiekunem stażu przed lekcjami na których byłam obserwowana przez dyrektora szkoły, innych nauczycieli, studentów oraz starszego wizytatora z Lubelskiego Kuratorium Oświaty w czasie ewaluacji zewnętrznej.
• Wspólnie z opiekunem stażu przygotowałam projekt sprawozdania.
Efekty realizacji:
Dzięki współpracy z opiekunem stażu ciągle doskonaliłam i wzbogacałam własny warsztat pracy.
Miałam również okazję poszukiwania nowych, atrakcyjnych metod pracy oraz
wzbogacać moje doświadczenie zawodowe. Współpraca z panią Agnieszką Szpot zaowocowała poznaniem różnorodnych technik prowadzenia zajęć, a także pogłębieniem umiejętności planowania i współpracy.
3. Poszerzałam wiedzę i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu.
• Uczestniczyłam w różnych instytucjonalnych formach kształcenia zawodowego:
- Wzięłam udział w szkoleniu „Pedagogika zabawy- zabawy budujące dobry klimat w grupie” zorganizowanym przez WODN KURSOR, 07.11.2012r.
- Wzięłam udział w szkoleniu „Od piktogramu do książki – od ucznia do czytelnika” zorganizowanego przez GWO, 13.11.2012r.
- Wzięłam udział w warsztatach „Sześciolatek w szkole- wyzwanie dla szkoły i nauczyciela zorganizowanego przez LSCDN w Lublinie, 25.02. 2013r.
- Uczestniczyłam w warsztatach „Jak motywować uczniów do nauki- recepta na sukces”, zorganizowanych przez Wydawnictwo Pedagogiczne Operon, 12.03.2013r.
- Uczestniczyłam w spotkaniu w Teatrze Starym w Lublinie nt. „Bitwa o literaturę; lektury i kanony”, zorganizowanym przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie, 19.03.2013r.
- Uczestniczyłam w szkoleniu- „Komfort psychiczny nauczyciela- jak chronić siebie przed wypaleniem zawodowym”, zorganizowanym przez wydawnictwo Nowa Era, 20.03.2013r.
- Uczestniczyłam w warsztatach metodycznych „Bajkoterapia”, zorganizowanych przez Centrum Szkoleniowe KLANZA, 22.03.2013r.
- Uczestniczyłam w konferencji „Na dobry start w przygotowaniach do szkoły TROPICIELE roczne przygotowanie przedszkolne”, zorganizowanej przez WSiP , 04.04.2013r.
- Uczestniczyłam w szkoleniu- „Nauczyciel- pedagog i kreator”, zorganizowanym przez MAC Edukacja, 09.04.2013r.
- Wzięłam udział w projekcie- Program doskonalenia zawodowego nauczycieli z województwa lubelskiego, zrealizowanym przez ASENTIA CONSULTING, 01.10.2012r.- 31.07.2013r.
- Uczestniczyłam w kursie doskonalącym „Prześladowanie w Internecie. Komputer, Internet, telefon komórkowy- technologia przemocy”, zorganizowanym przez Pracownię EGO, 25.10.2013r.
- Ukończyłam szkolenie- „Ochrona Danych Osobowych”, zorganizowane przez MW Format Mariusz Węga, 03.12.2013r.
- Uczestniczyłam w warsztatach muzycznych „Muzyka Fryderyka Chopina w edukacji przedszkolnej i klasach I- III”, zorganizowanych przez BET ART Monika Dorosiewicz, 02.04.2014r.
- Uczestniczyłam w szkoleniu z podstaw programowania w języku Scratch na poziomie szkół podstawowych (edukacja wczesnoszkolna) w ramach programu Mistrzowie Kodowania.
• Uczestniczyłam w szkoleniach Rad Pedagogicznych min:
- „Zmiany w formule sprawdzianu szóstoklasisty”.
- „Ewaluacja wewnętrzna”.
- „Działania wspierające rozwój dziecka młodszego rozpoczynającego nowy etap edukacyjny”.
- Ochrona danych osobowych.
- „Profilaktyka zagrożeń- Internet”
Efekty realizacji:
Szkolenia w których uczestniczyłam oprócz solidnej podbudowy teoretycznej pomogły mi również w rozwiązywaniu problemów, z którymi spotykam się w codziennej pracy. Wiedza którą zdobyłam, umożliwiła mi doskonalenie warsztatu pacy. Zwiększenie poziomu umiejętności zawodowych pomogło mi również w organizacji warsztatu pracy oraz wpłynęło na podwyższenie poziomu pracy z uczniem.
4. Uczestniczyłam w pracach organu szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i zadań z nich wynikających.
• Uczestniczyłam w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
• Uczestniczyłam w pracach zespołów: edukacji wczesnoszkolnej, opiekuńczo- wychowawczego, profilaktycznego. Byłam również przewodniczącą zespołu: edukacji wczesnoszkolnej, opiekuńczo- wychowawczego.
• Pełniłam obowiązki nauczyciela dyżurnego.

Efekty realizacji:
Wraz z innymi nauczycielami organizowaliśmy spotkania zespołów, na których dzieliliśmy się swoimi obserwacjami oraz dyskutowaliśmy. Spotkania te stwarzały możliwość autorefleksji i podwyższenia jakości prowadzonych przez nas działań. Sprawowanie opieki nad uczniami podczas przerw zwiększyło ich poczucie bezpieczeństwa, zaowocowało także brakiem kontuzji i nieprzyjemnych incydentów. Natomiast mnie dawało satysfakcję z tworzenia dzieciom pełnego poczucia bezpieczeństwa i akceptacji z dala od domu.
5. Rozbudowywałam własny warsztat pracy:
• Gromadziłam i aktualizowałam własną bibliotekę o tematyce pedagogicznej oraz przedmiotowej.
• Stosowałam nowo poznane aktywne metody nauczania.
• Opracowałam oraz uzupełniłam własne zaplecze pomocy dydaktycznych tj. gazetki, postery, testy, itp.
• Dobierałam różnorodne metody i narzędzia w procesie sprawdzania i oceniania.
Efekty realizacji:
Przez cały okres stażu intensywnie rozbudowywałam swój warsztat pracy. Opracowywałam własne zaplecze pomocy dydaktycznych. Czytałam literaturę pedagogiczną oraz przedmiotową. Poznawałam nowe metody nauczania. Wykorzystywałam zdobytą wiedzę poprzez wdrażanie poznanych metod w nauczaniu. Sumiennie też dobierałam różnorodne metody i narzędzia w procesie sprawdzania i oceniania. W efekcie tych działań w większości przypadków zaobserwowałam podczas pracy z uczniami prowadzonych przy użyciu takich metod zamierzoną aktywację, czego potwierdzeniem dla mnie, oprócz chętniejszego udziału w lekcji, były prośby uczniów o kolejne lekcje prowadzone w ten sposób. Starałam się przykładać znacznie większą wagę do bieżącej oceny pracy ucznia w czasie kolejnych zajęć (także oceny pracy domowej) niż do semestralnych testów i sprawdzianów. Na bieżąco prowadziłam ocenianie opisowe, które umożliwia przekazanie uczniowi (i jego rodzicom) pełniejszej i bardziej precyzyjnej informacji na temat sposobu oraz efektów pracy, postępów i trudności ucznia. Oceniałam także sposób udziału ucznia w zajęciach – jego aktywność na lekcji, sposób komunikowania się z kolegami i koleżankami, gotowość do współpracy i przyjmowania odpowiedzialności, przestrzeganie reguł wymiany poglądów i innych norm obowiązujących na zajęciach. Efektem tych działań były pochlebne opinie od rodziców którzy mówili, że dzieci wiedzą czego mają się uczyć oraz wiedzą za co dokładnie dostają daną ocenę.

6. Prowadzenie dokumentacji szkolnej.
• Na bieżąco prowadziłam dzienniki zajęć lekcyjnych oraz zajęć dodatkowych.
• Wypełniałam arkusze ocen uczniów.
• Tworzyłam oceny gotowości ucznia do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
Efekty realizacji: Pogłębiłam wiedzę dotyczącą prowadzenia dzienników lekcyjnych, dzienników zajęć dodatkowych oraz arkuszy ocen. Zdobytą w ten sposób wiedzę wykorzystuję w praktyce do prawidłowego prowadzenia dokumentacji szkolnej. Bardzo dobra znajomość wszystkich dokumentów pozwala mi prawidłowo realizować założenia pracy szkoły, a tym samym wpływać na podnoszenie jakości pracy szkoły.
§ 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
1. Poznanie środowiska rodziców i uczniów.
• Przez cały okres stażu byłam wychowawczynią stale obserwującą i wspierającą swoich uczniów. Diagnozowałam sytuację rodzinną swoich wychowanków. Przeprowadziłam wśród rodziców ankietę diagnostyczną, a następnie dokonałam analizy otrzymanych wyników. Efektem tego działania było określenie działań wychowawczych, które były najbardziej przydatne w mojej klasie.
• Stale rozmawiałam z dziećmi oraz ich rodzicami, a także z innymi nauczycielami uczącymi moich wychowanków. W ten sposób poznawałam postawy, potrzeby i problemy moich uczniów.
• Wielokrotnie w grupie przeprowadzałam pogadanki na temat indywidualności, akceptacji, agresji, przemocy oraz bezpieczeństwa.
• Na bieżąco dokonywałam analizy informacji i opinii z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Świdniku, oceny gotowości ucznia do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
• Regularnie prowadziłam zebrania z rodzicami a także spotkania indywidualne oraz rozmowy telefoniczne które wynikały min.
z zainteresowania rodziców.
• Podnosiłam poziom wiedzy pedagogicznej rodziców prowadząc krótkie pogadanki lub wygłaszając referaty w trakcie trwania zebrań z rodzicami. Przygotowałam również ogólnoszkolne szkolenie dla rodziców- Profilaktyka zagrożeń- otyłość, anoreksja i bulimia.
• Stale współpracowałam z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Piaskach.
Efekty realizacji:
Zaangażowanie się w poznanie środowiska uczniów i rodziców spowodowało zacieśnieniem się więzi międzyosobowych, nie tylko pomiędzy dziećmi, ale również pomiędzy mną a nimi. Bardziej poznałam ich problemy, co starałam się uwzględnić w swojej codziennej pracy dydaktyczno- wychowawczej. Nawiązałam bardzo dobrą współpracę z rodzicami. Na większości zebrań utrzymywała się 100 % frekwencja. Uzyskując informacje o zachowaniu moich podopiecznych poza środowiskiem szkolnym mogłam dogłębniej poznać ich problemy i charaktery. Diagnozy i wywiady z rodzicami zaowocowały w pracy na rzecz uczniów. Znając środowisko łatwiej było mi udzielić pomocy. Ścisły kontakt z rodzicami oraz z OPS pozwolił mi poznać sytuację materialną i społeczną uczniów i ich rodzin. Wszystkie moje działania ukierunkowane były na dobrą współpracę z uczniami i ich rodzicami w celu odnalezienia jak najkorzystniejszych rozwiązań problemów wychowawczych i dydaktycznych moich uczniów.

2. Diagnozowanie i pomoc uczniom zdolnym i mającym trudności w nauce.
• Przeprowadzałam diagnozy, testy, sprawdziany oraz ustnie sprawdzałam wiedzę uczniów. Na podstawie zebranych informacji dokonywałam ewaluacji osiągnięć uczniów. Planowałam działania dydaktyczne, wychowawcze oraz opiekuńcze, które służyły rozwojowi uczniów. Działania te miały również na celu wyeliminowanie porażek uczniów w dalszej ich pracy oraz rozwijanie ich zainteresowań i umiejętności. Biorąc udział w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w szkołach podstawowych w gminie Piaski” prowadziłam zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych. W ramach art. 42 prowadziłam zajęcia ogólnorozwojowe dla uczniów zdolnych oraz dla uczniów z problemami w nauce.
• Stale utrzymywałam kontakt z rodzicami uczniów, omawiałam z nimi diagnozy, sprawdziany, ukierunkowywałam w podnoszeniu wiedzy i umiejętności ich dzieci.
• Utrzymywałam kontakt z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną. Planując pracę z uczniami brałam pod uwagę opinie i informacje o uczniach.
Efekty realizacji:
Potrafię przeprowadzić diagnozę wstępną ucznia klasy pierwszej oraz przeprowadzić analizę jej wyników. Dzięki temu umiem dostosować treści nauczania do indywidualnych możliwości ucznia. Umiem przeanalizować wyniki testów , wyciągnąć wnioski oraz zaplanować dalszą pracę z uczniami. Uwzględniając analizę sprawdzianów brałam pod uwagę różne możliwości uczniów i właściwie dobierałam metody i formy pracy na lekcjach. Potrafię napisać opinię o uczniu, która daje pełny obraz funkcjonowania dziecka w szkole.

3. Integracja szkoły z rodziną ucznia.
• Przez cały okres stażu angażowałam rodziców w organizowanie imprez szkolnych oraz pomoc na rzecz szkoły. Wspólnie przygotowaliśmy takie uroczystości jak:
- Klasowy Dzień Chłopaka
- Dzień Edukacji Narodowej
- Mikołajki
- Zabawa choinkowa
- Dzień Babci i Dziadka
- Klasowy Dzień Kobiet
Dzięki współpracy w klasie powstał kącik przyrodniczy do którego rodzice przynosili w słoiczkach nasiona roślin; przed szkołą na drzewie pojawiły się karmniki wykonane przez rodziców moich uczniów; rodzice z zaangażowaniem malowali salę lekcyjną oraz czynnie włączyli się w odnawianie ławek.
• Zapraszałam rodziców na uroczystości szkolne:
- Ślubowanie i Pasowanie na Ucznia Klasy Pierwszej
- Piknik rodzinny – Dzień Rodziny.
- Klasowy Dzień Matki. Podczas uroczystości uczniowie wspólnie z mamami upiekli szarlotki.
- Zabawa choinkowa
• Zapraszałam babcie i dziadków do szkoły. Wspólnie robiliśmy ozdoby na choinkę i kolędowaliśmy. Wiele radości sprawił wszystkim również pobyt babć i dziadków na szkolnych uroczystościach z okazji Dnia Babci i Dziadka.
Efekty realizacji:
Działania, które podjęłam w ramach integrowania szkoły z rodziną ucznia uważam za bardzo efektywne. Moja współpraca z rodzicami przy organizacji w/w imprez układała się doskonale. Jestem w stałym kontakcie z nimi i mogę liczyć na ich wsparcie. Rodzice chętnie udzielają się oraz aprobują moje przedsięwzięcia na rzecz klasy i szkoły. Babcie i dziadkowie chętnie przychodzą do szkoły. Wyrazili dużą aprobatę na organizowane przeze mnie spotkanie choinkowe.
Na pomoc rodziny uczniów mogłam liczyć podczas wyjazdu do lasu oraz organizacji akcji Śniadanie daje moc, gdy mama i babcia uczennic czujnym okiem obserwowały zachowania dzieci podczas zajęć technicznych na których dzieci robiły min. kanapki. Matki uczniów klas pierwszych zawsze chętnie pomagały mi w dekorowaniu Sali gimnastycznej na uroczystość Ślubowania i pasowania na pierwszoklasistę. Dobre wzajemne relacje widoczne są również podczas organizacji wycieczek szkolnych w których rodzice i dziadkowie chętnie uczestniczą.
4. Współpraca ze środowiskiem lokalnym.
• Kontynuowałam współpracę z biblioteką szkolną oraz z Miejską Biblioteką Publiczną w Piaskach Filia w Woli Piaseckiej w ramach wypożyczania książek przez moich wychowanków, rozliczania się z nich oraz zamawiania lektur. Współpraca z biblioteką szkolną polegała również na pobieraniu i oddawania bezpłatnych podręczników dla uczniów klasy pierwszej i drugiej.
• Prowadziłam współpracę z policją. Zapraszałam policję do szkoły na zajęcia z dziećmi na temat bezpieczeństwa. Współorganizowałam spotkanie przedwakacyjne uczniów z przedstawicielką policji i przedstawicielem ARiMR w ramach akcji: „ Bezpieczne Wakacje Zorganizowałam wyjazd wszystkich chętnych uczniów naszej szkoły do Komendy Powiatowej Policji w Świdniku na spotkanie uczniów z funkcjonariuszami policji i zapoznanie się z zawodem policjanta.
• Utrzymywałam współpracę z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Piaskach. Prowadziłam rozmowy z pracownikiem socjalnym na temat uczniów i ich rodzin. Corocznie współorganizowałam z OPS akcję Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę.
• Kontynuowałam współpracę z Domem Kultury w Piaskach. Wspólnie z dziećmi jeździłam do Domu Kultury w Piaskach na projekcje filmów organizowane podczas ferii zimowych. Przygotowywałam również uczniów do corocznie organizowanych konkursów recytatorskich.
Efekty realizacji:
Dzięki współpracy z w/w instytucjami mogłam dobrze realizować zamierzone przedsięwzięcia. Współpracując z policją uczniowie uświadomili sobie jak bezpiecznie funkcjonować w szkole, w drodze do szkoły oraz w domu. Współpracując z bibliotekami i z Domem Kultury w Piaskach popularyzowałam czytelnictwo oraz kształtowałam nawyk korzystania z kultury. Współpracując z OPS pozyskiwałam informacje na temat uczniów i ich rodzin, co dawało mi głębsze spojrzenie na sytuację moich wychowanków.


5. Poszerzenie wiedzy i umiejętności uczniów.
• Przez cały okres stażu organizowałam lub współorganizowałam następujące wycieczki:
- Współorganizowałam wycieczkę szkolną do Sandomierza.
- Nawiązałam współpracę z przedszkolem działającym przy Zespole Szkół w Bystrzejowicach Pierwszych im. Heleny Babisz. Wspólnie z wychowawczyniami zorganizowałam wyjazd dla uczniów naszej szkoły i przedszkola w Bystrzejowicach Pierwszych do Teatru H. Ch. Andersena na spektakl pt. „Latający kufer”.
- Współorganizowałam wycieczkę do Nałęczowa i Kazimierza Dolnego.
- Współorganizowałam wycieczkę do Najmniejszej Fabryki Cukierków w Lublinie.
- Zorganizowałam wyjazd do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Lublinie.
- Zorganizowałam dwa wyjazdy do Centrum Edukacji i Rozrywki Dzieci i Młodzieży Jankes Kids w Fajsławicach.
- Współorganizowałam wycieczkę do Warszawy.
- Zorganizowałam wyjazd do lasu na spotkanie z leśniczym.
- Nawiązałam współpracę z nauczycielkami pracującymi w Zespole Szkół w Bystrzejowicach Pierwszych im. Heleny Babisz. Wspólnie z wychowawczyniami uczniów kl. II i III zorganizowałam wyjazd dla uczniów naszej szkoły i Zespołu Szkół w Bystrzejowicach Pierwszych do Fabryki ozdób choinkowych w Nowej Dębie.
• Przygotowywałam i współorganizowałam uroczystości szkolne:
- Trzykrotnie przygotowałam uczniów klas I do ślubowania i pasowania na ucznia. Do części artystycznej zawsze angażowałam uczniów z klas starszych,
- Współorganizowałam ogólnoszkolną Akcję Sprzątanie Świata
- Współorganizowałam akademie z okazji Narodowego Święta Niepodległości.
- Przygotowałam dzieci do występów aktorskich i recytatorskich na uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka,
- Współorganizowałam spotkanie opłatkowe.
- Współorganizowałam zabawy choinkowe.
- Współorganizowałam Święta Wiosny.
- Współorganizowałam uroczystość szkolną: „Dzień Małego Patrioty”, na którą zaprosiliśmy gości z poza szkoły.
- Zainicjowałam oraz koordynowałam Szkolnym Dniem Dziecka.
• Przygotowywałam uczniów do konkursów szkolnych i pozaszkolnych.
- Przygotowałam dzieci do konkursu plastycznego- „Mój przyjaciel Miś” zorganizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Piaskach.
- Przygotowałam uczniów do konkursu plastycznego- „Najpiękniejsza ozdoba bożonarodzeniowa”, zorganizowanego przez Miejsko- Gminne Przedszkole w Piaskach.
- Przygotowałam dzieci do konkursu plastycznego ”Entliczek Pentliczek” zorganizowanego w ramach XII Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Poezji Jana Brzechwy i Juliana Tuwima, zorganizowanego przez Zespół Placówek Oświatowych w Biskupicach.
- Przygotowałam dzieci do XII Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Poezji Jana Brzechwy i Juliana Tuwima, zorganizowanego przez Zespół Placówek Oświatowych w Biskupicach.
- Przygotowałam uczniów do gminnego konkursu plastycznego- „Zajączki, baranki, pisanki oraz inne wielkanocne cudeńka”, zorganizowanego przez Miejsko- Gminne Przedszkole w Piaskach.
- Przygotowałam dzieci do Gminnego Konkursu Recytatorskiego „Przedszkolak potrafi- wiosna w poezji dziecięcej” zorganizowanego przez Ośrodek Wychowania Przedszkolnego Przedszkole? Świetny Pomysł!” przy Szkole Podstawowej w Woli Piaseckiej. Pomagałam w przygotowaniu dekoracji sceny oraz byłam członkiem jury konkursowego.
- Przygotowałam uczniów do konkursu rysunkowego na projekt znaczka pocztowego „Jaki zawód podejmę po ukończeniu nauki w szkole”, zorganizowanego przez Młodzieżowe Koło Filatelistyczne w Kamionce.
- Współorganizowałam konkursy recytatorskie- etap szkolny, po których uczniowie zakwalifikowywali się do udziału w edycjach gminnego konkursu recytatorskiego „Zabawa z poezją”, zorganizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Piaskach.
- Przygotowałam dzieci do udziału w X edycji Gminnego Konkursu Recytatorskiego „Zabawa z poezją”, zorganizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Piaskach.
- Przygotowałam uczniów do Gminnego Turnieju XXXII Małego Konkursu Recytatorskiego, zorganizowanego przez Miejskie Centrum Kultury w Piaskach.
- Przygotowałam uczniów do udziału w konkursie ekologicznym „Pory roku w odsłonach”, zorganizowanym przez Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Kozicach Dolnych.
- Przygotowałam uczniów do gminnych eliminacji Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Poezji Anny Kamieńskiej, zorganizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Piaskach.
- Przygotowałam uczniów do udziału w III Powiatowym Konkursie z okazji Narodowego Dnia Życia pt. „Cud Narodzin”.
- Przygotowałam dzieci do konkursu plastycznego „Moje wspomnienie o Św. Janie Pawle II”, zorganizowanego przez Filię Biblioteczną w Woli Piaseckiej.
- Przygotowałam dzieci do konkursu plastycznego „Moje wspomnienie o Św. Janie Pawle II”, zorganizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Piaskach.
- Przygotowałam uczniów do XXXIV Gminnego Turnieju Małego Konkursu Recytatorskiego, zorganizowanego przez Miejskie Centrum Kultury w Piaskach.
- Przygotowałam dzieci do II Gminnej Spartakiady Przedszkolaków, zorganizowanej przez Miejsko- Gminne Przedszkole w Piaskach.
- Przygotowałam uczniów do Gminnego Konkursu Recytatorskiego „Zabawa z poezją”, zorganizowanego przez Miejska Bibliotekę Publiczną w Piaskach.
- Przygotowałam dzieci do konkursu plastycznego „Mój ulubiony bohater książkowy” zorganizowanego przez Filię Biblioteczną w Woli Piaseckiej I Bibliotekę Szkoły Podstawowej w Woli Piaseckiej.
- Przygotowałam dzieci do konkursu „Szopki Bożonarodzeniowe” zorganizowanego przez Miejsko- Gminne Przedszkole w Piaskach.
Efekty realizacji:
Konkursy, odgrywanie ról na scenie wzbudza u uczniów ciekawość, chęć samodzielnej pracy oraz zdrowej rywalizacji wśród najlepszych. Stwarzają również szansę na sprawdzenie się oraz podniesienie poziomu własnej samooceny. Udział przygotowywanych przeze mnie uczniów do konkursów zaowocował licznymi nagrodami. Częste organizowanie imprez w których uczniowie odgrywali różne role na scenie, recytowali wiersze, śpiewali piosenki zaowocowało wiarą we własne możliwości, oraz zniwelowało lęk przed wystąpieniami publicznymi. Dużym źródłem wiedzy dla uczniów są również wycieczki. Starałam się organizować lub współorganizować wycieczki w taki sposób aby dawały szeroki wachlarz możliwości wyboru ciekawych miejsc oraz poszerzały wiedzę uczniów.
6. Wykorzystanie zasobów lokalnych do potrzeb edukacyjnych.
• Organizowałam spacery krajoznawcze oraz wspólnie z nauczycielką panią Ewą Majewską zorganizowałam pieszą wycieczkę po miejscowościach przylegających do naszej szkoły.
• Organizowałam wyjścia na pobliskie groby żołnierzy, którzy polegli w walce za wolność ojczyzny. Uczniowie sprzątali groby, zapalali znicze i odmawiali modlitwę za dusze bohaterów.
• Każdego roku wspólnie z nauczycielami i uczniami reprezentowałam szkołę w gminnych obchodach Święta 11. Listopada.

Efekty realizacji: Działania te pozwoliły uczniom odnaleźć się w dziedzictwie kulturowym i przyrodniczym zamieszkiwanego środowiska.

7. Kształtowanie postawy tolerancji i wrażliwości na krzywdę ludzi i zwierząt.
• Prowadziłam rozmowy z rodzicami oraz z uczniami na temat niepełnosprawności intelektualnej. Przygotowałam dzieci do spotkania z wychowankami Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Kozicach Dolnych. Wspólnie z uczniami brałam udział w spotkaniach integracyjnych z dziećmi ze Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Kozicach Dolnych. Byłam opiekunem dzieci podczas wizyty u naszych sąsiadów na przedstawieniu; „Woda- źródło życia”. Zapraszałam też dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego do naszej szkoły. Uczniowie szkoły specjalnej uczestniczyli w zorganizowanych przeze mnie spotkaniach z pszczelarzem oraz z policjantką. Podczas spotkań prowadzone były wspólne zabawy i konkursy integrujące dzieci.
• Przez cały okres stażu udzielałam się społecznie. W latach 2012- 2015 byłam koordynatorem akcji Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę. Współpracując z nauczycielami oraz OPS w Piaskach, przeprowadziłam zbiórki darów rzeczowych dla najuboższych rodzin dzieci uczących się w naszej szkole. Chcąc uzyskać jak największą liczbę produktów organizowałam w szkole dyskoteki andrzejkowe na które biletem wstępu były przyniesione produkty. Zebrane dary osobiście dostarczyłyśmy do domów potrzebujących dzieci.
• Przygotowałam kartki świąteczne na charytatywny kiermasz Bożonarodzeniowy. Dochód z kiermaszu przeznaczony był dla potrzebujących uczniów z naszej szkoły.
• Na terenie naszej szkoły organizowałam akcję charytatywną Twój Dar Serca Dla Hospicjum na rzecz Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia.
• Przez cały okres stażu motywowałam dzieci do przynoszenia plastikowych butelek i nakrętek. Tworzywa sztuczne regularnie przekazywane są niepełnosprawnemu bratu ucznia z naszej szkoły.
• Dwukrotnie przeprowadziłam zbiórkę darów dla zwierząt ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Lublinie oraz dla zwierząt ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Krzesimowie.
• Zorganizowałam przedstawienie profilaktyczne pt.: „Zwierzę nie jest rzeczą” oraz wystawę prac plastycznych pod tym samym tytułem.
• Zorganizowałam spotkanie z pracownikami Zamojskiego ZOO, podczas którego uczniowie dowiedzieli się jak należy zachowywać się w zoo oraz mieli okazję zrobić sobie zdjęcie z wężem.
Efekty realizacji:
Kontakt z osobami niepełnosprawnymi miał duże znaczenie w edukacji dzieci, a także był dużym doświadczeniem dla mnie. Spotkania nauczyły nas pokory, wyrozumiałości, cierpliwości, a także dały nam poczucie radości ze wspólnie spędzonego czasu.
Uczniowie bardzo chętnie angażowali się w organizowane akcje charytatywne. Przynosili do szkoły plastikowe nakrętki, plastikowe butelki, dary, a także pomagali w ich segregowaniu. Uwrażliwiało to ich na krzywdę drugiego człowieka oraz wdrażało do udzielania pomocy potrzebującym. Z wielkim zapałem wzięli również udział w przedstawieniu „Zwierze nie jest rzeczą”. Z tej okazji przynieśli do szkoły swoje zwierzaki: żółwia, kota, psa, królika, świnkę morską. Wymieniali się doświadczeniami na temat opieki nad swoimi pupilami. Aktywnie współorganizowali wystawę prac plastycznych.
8. Rozwijanie pasji i wiedzy przez kontakt z ciekawymi ludźmi.
• Na moją prośbę Pani Beata Tkaczyk, pielęgniarka z NZOZ NORMED w Piaskach przeprowadziła lekcję dla uczniów przedszkola i klas 1- 3, na temat; „Zdrowie i higiena na co dzień” oraz „Zdrowie, higiena oraz prawidłowe odżywianie się”
• Współorganizowałam spotkanie z Panem Tomaszem Abramczykiem, pracownikiem PIP w Lublinie, w ramach Kampanii informacyjno- promocyjnej „Szanuj życie- bezpieczna praca w gospodarstwie domowym.
• Zorganizowałam spotkanie z Panem Markiem Mełgiesiem, właścicielem sklepu i serwisu komputerowego na temat: „Jak bezpiecznie korzystać z komputera?”
• Współorganizowałam spotkanie z dr n. wet. Radosławem Szalakiem na temat; „Anatomia- królowa nauk”.
• Zorganizowałam spotkanie z podleśniczym Panem Marcinem Dubajem na temat: „Bezpieczne zachowania w lesie”.
• Zorganizowałam spotkanie z prezesem Koła Piaski Polskiego Związku Wędkarskiego.
• Zorganizowałam lekcję przyrody z panem Zbigniewem Kulczyckim.
• Zorganizowałam spotkanie z listonoszem panem Zbigniewem Kasperkiem.
• Zorganizowałam spotkanie z sołtyską panią Edytą Poniewozik.
• Zorganizowałam lekcję muzyki z multiinstrumentalistą panem Rajmundem Kochem.
Efekty realizacji:
Cykliczne organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi sprawiło, że uczniowie poszerzali swoją wiedzę oraz nabrali pewności siebie i nie wstydzili się zadawać pytań lub wymieniać się doświadczeniami z zaproszonymi. Podczas spotkań poruszane były tematy, które często wykraczały poza podstawę programową a także były źródłem nowych informacji. Zapraszani goście przywozili ze sobą atrybuty typowo związane ze swoim zawodem lub pasją np. wędkarz wędkę; multiinstrumentalista gitary, organy; listonosz klaser ze znaczkami. Uatrakcyjniało to udział uczniom w zajęciach a także dało możliwość potrzymania chociaż przez chwilę ramki z miodem wyjętej z ula czy zmierzenie średnicy drzewa za pomocą lupy.
9. Promowanie czytelnictwa.
• Współpracując z biblioteką szkolną oraz z Miejską Biblioteką Publiczną w Piaskach Filia w Woli Piaseckiej współorganizowałam lekcje biblioteczne, spotkania czytelnicze, spotkania plastyczne. Dużym przedsięwzięciem był współorganizowany Tydzień Bibliotek i Bibliotekarzy, podczas którego organizowałyśmy konkursy i zabawy. Wspólnie z panią bibliotekarką zaprosiłam do szkoły aktorów Teatru AKADA, którzy dla uczniów naszej szkoły wystawili przedstawienie promujące czytelnictwo pt. „Podróż do krainy zagadek”.
• Podczas trwania stażu czytałam dzieciom baśnie, fragmenty lektur oraz innych książek w celu zachęcania ich do czytania. Ponadto tworzyłam gazetki i plakaty promujące czytelnictwo.
Efekty realizacji:
Podjęte przeze mnie działania sprawiły, że uczniowie chętnie czytają książki. Opowiadają sobie nawzajem o przygodach książkowych bohaterów. Namawiają się wzajemnie do czytania przeczytanych przez siebie pozycji czytelniczych. Częsta współpraca i kontakt z paniami bibliotekarkami sprawiły, że dzieci dobrze znają panie i chętnie chodzą do bibliotek.
10. Promowanie zdrowego odżywiania się.
• Aktywnie promowałam dobre nawyki żywieniowe oraz postawy prozdrowotne w trosce o właściwą dietę wśród uczniów klas I- III
w ramach programu edukacyjnego „5 PORCJI WARZYW, OWOCÓW LUB SOKU”
• Organizowałam akcję Śniadanie Daje Moc podczas której uczniowie poszerzali swoją wiedzę o cenne informacje, w oparciu o 12 zasad zdrowego odżywiania oraz samodzielnie przygotowali swoje drugie śniadanie.
• Kształtowałam dobre nawyki żywieniowe poprzez promowanie spożywania mleka i przetworów mlecznych zgodnie z programem „Szklanka mleka” oraz poprzez namawianie dzieci do jedzenia warzyw i owoców a także udział w programie „Warzywa i owoce w szkole”.
• Tworzyłam gazetki i plakaty o tematyce zdrowego odżywiania się.
• Zaprosiłam do szkoły Clowna Waldusia który przeprowadził z dziećmi spotkanie pt: „Zdrowe odżywianie”.
• Na moją prośbę Pani Beata Tkaczyk, pielęgniarka z NZOZ NORMED w Piaskach przeprowadziła lekcję dla uczniów przedszkola i klas 1- 3, na temat: „Zdrowie, higiena oraz prawidłowe odżywianie się”.
Efekty realizacji:
Dzięki podjętym przeze mnie działaniom zwiększyła się wśród uczniów świadomość tego, że odżywianie się ma wpływ na ich zdrowie i samopoczucie. Dzieci z dumą wyjmują z plecaków wodę do picia i chwalą się, że nie piją już napojów gazowanych. Często również rodzice sygnalizują mi, że dzieci rzadziej chcą aby kupować im chipsy lub napoje gazowane.
§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej
i komunikacyjnej.
1. Wykorzystanie w praktyce technologii komputerowej
i informacyjnej.
• Podczas wykonywania mojej pracy nieustannie korzystałam z Internetu. Wspierałam się nim nie tylko w celu wykorzystana zasobów portali edukacyjnych ale również do doskonalenia własnej pracy.
• Przygotowywałam na komputerze materiały dydaktyczne min. scenariusze, testy, sprawdziany, pomoce naukowe.
• Opracowywałam dokumentację szkolną np. rozkłady materiału, sprawozdania, świadectwa.
• Zajęłam się przygotowaniem: dyplomów, podziękowań, zaproszeń i ogłoszeń na potrzeby związane z prowadzoną przeze mnie działalnością.
• Wykonywałam materiały dekoracyjne oraz sporządzałam gazetki tematyczne do klasy i na korytarz szkolny.
• Wymieniałam się doświadczeniami z nauczycielami poprzez przekazywanie im oraz otrzymywanie od nich informacji drogą internetową.
• Starałam się przygotowywać do lekcji w taki sposób aby na każdych zajęciach wykorzystywać technologię komputerową. Wielokrotnie też uatrakcyjniałam zajęcia prezentując przygotowane przeze mnie prezentacje multimedialne.
• Przygotowałam prezentację multimedialną na temat praw dziecka z okazji Ogólnopolskiego Dnia Dziecka.
• Przesyłam rodzicom informacje dotyczących szkoły drogą e-mailową.
• Uczestniczyłam w szkoleniu z podstaw programowania w języku Scratch na poziomie szkół podstawowych (edukacja wczesnoszkolna) w ramach programu Mistrzowie Kodowania, oraz przeprowadziłam lekcje z programowania wśród moich uczniów.
• Wzięłam udział w licznych e-konferencjach zorganizowanych przez Grupę Edukacyjną S. A oraz przez WSiP:
Grupa Edukacyjna S. A:
- Adaptacja sześciolatka w szkole.
- Wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym, z wykorzystaniem pakietów z cyklu „Kraina przedszkolaka”.
- Kształtowanie prawidłowych nawyków i umiejętności przy współpracy rodziców i przedszkola.
- Trudności w uczeniu się- rozpoznawanie i diagnoza wstępna w klasach I- III, 01.04.2015r.
- Adaptacja dziecka w przedszkolu.
- Uczyć i zrozumieć dziecko z Zespołem Aspergera.
- Jak korzystać z teorii inteligencji wielorakich w przedszkolu?
- Edukacja artystyczna ważnym elementem w rozwoju uczniów klas 1-3.
- Jak rozpoznać zaburzenia rozwojowe u dzieci?

WSiP:
- Praca nauczyciela klasy I. Praktyczne rozwiązania na co dzień. Matematyka w klasie 1. Czy tak da się uczyć?
- Jak motywować uczniów do pracy?
- Wychowanie przez sztukę z przygodą z uśmiechem.
- Praca nauczyciela klasy I. Praktyczne rozwiązania na co dzień. Jak to rozwiązać? Zadania tekstowe w trzech klasach szkoły podstawowej w badaniach OBUT.
• Korzystałam z technologii komputerowej dokumentując przebieg mojego stażu.


Efekty realizacji:
Dobra znajomość obsługi komputera oraz wykorzystanie Internetu jako narzędzia pracy znacznie ułatwiły mi pracę, uatrakcyjniały prowadzone zajęcia, a także stanowiły źródło pozyskiwania informacji na temat szkoleń, kursów, warsztatów. Dzięki Internetowi komunikowałam się z nauczycielami, rodzicami, biurem podróży oraz wzięłam udział w wielu e-konferencjach nie tracąc czasu na dojazdy.
2. Korzystanie z edukacyjnych serwerów internetowych.
• Za pośrednictwem Internetu stale śledziłam zmiany w przepisach prawa oświatowego, Karcie Nauczyciela.
• Korzystałam ze stron MEN, www.literka.pl, www.publikacje.edu.pl, www.edux.pl, www.interklasa.pl, www.profesor.pl, www.45min.pl
• Opublikowałam swój plan rozwoju zawodowego i sprawozdanie z planu zawodowego na stronie www.profesor.pl
Efekty realizacji:
Korzystanie z edukacyjnych serwerów internetowych dało mi możliwość dzielenia się swoja wiedzą, doświadczeniem z innymi nauczycielami i jednocześnie uświadomiło mi jak ważna jest wymiana tych doświadczeń. Czerpanie materiałów z w/w stron uatrakcyjniało prowadzone przeze mnie zajęcia oraz często inspirowało mnie do pracy.


3. Podjęcie działań promujących szkołę w środowisku lokalnym.
• Przez cały okres stażu starałam się informować społeczność lokalną o działaniach, które podejmowane są w szkole. Dlatego też regularnie robiłam zdjęcia i pisałam artykuły wysyłając je pocztą email do redaktora gminnej gazety „Wiadomości Piaseckie”.
• Prowadzę szkolnego facebook`a. Zamieszczam w nim wydarzenia z życia szkoły, informacje dla rodziców i uczniów, promuję akcje w których szkoła bierze udział.


Efekty realizacji:
Dzięki moim działaniom rodzice i inni członkowie naszej społeczności na bieżąco informowani byli o wydarzeniach z życia szkoły. Dorośli członkowie uroczystości szkolnych często upominali się o artykuł w Wiadomościach Piaseckich na temat danej imprezy w której uczestniczyli. Informacje zamieszczane na facebook`u były źródłem wiedzy dla rodziców np. jakie książki należy kupić, o której godzinie odbędzie się rozpoczęcie lub zakończenie roku. Stanowiły również informację i foto-relację z działalności szkoły.


§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowaniu w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.
1. Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych.
• Przez cały okres trwania stażu brałam udział w kursach, warsztatach, konferencjach. Działania te służyły poszerzeniu mojej wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, czy też umiejętności wychowawczych.
- Wzięłam udział w szkoleniu „Pedagogika zabawy- zabawy budujące dobry klimat w grupie” zorganizowanym przez WODN KURSOR.
- Wzięłam udział w szkoleniu „Od piktogramu do książki – od ucznia do czytelnika” zorganizowanego przez GWO.
- Wzięłam udział w warsztatach „Sześciolatek w szkole- wyzwanie dla szkoły i nauczyciela zorganizowanego przez LSCDN w Lublinie.
- Uczestniczyłam w warsztatach „Jak motywować uczniów do nauki- recepta na sukces”, zorganizowanych przez Wydawnictwo Pedagogiczne Operon.
- Uczestniczyłam w spotkaniu w Teatrze Starym w Lublinie nt. „Bitwa o literaturę; lektury i kanony”, zorganizowanym przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie.
- Uczestniczyłam w szkoleniu- „Komfort psychiczny nauczyciela- jak chronić siebie przed wypaleniem zawodowym”, zorganizowanym przez wydawnictwo Nowa Era.
- Uczestniczyłam w warsztatach metodycznych „Bajkoterapia”, zorganizowanych przez Centrum Szkoleniowe KLANZA.
- Uczestniczyłam w szkoleniu- „Nauczyciel- pedagog i kreator”, zorganizowanym przez MAC Edukacja.
- Uczestniczyłam w warsztatach muzycznych „Muzyka Fryderyka Chopina w edukacji przedszkolnej i klasach I- III”, zorganizowanych przez BET ART Monika Dorosiewicz.
- Adaptacja sześciolatka w szkole, e-konferencja zorganizowana przez Grupę Edukacyjną S. A
- Trudności w uczeniu się- rozpoznawanie i diagnoza wstępna w klasach I- III, e-konferencja zorganizowana przez Grupę Edukacyjną S. A
- Kształtowanie prawidłowych nawyków i umiejętności przy współpracy rodziców i przedszkola, e-konferencja zorganizowana przez Grupę Edukacyjną S. A
- Adaptacja dziecka w przedszkolu, e-konferencja zorganizowana przez Grupę Edukacyjną S. A
- Jak korzystać z teorii inteligencji wielorakich w przedszkolu? e-konferencja zorganizowana przez Grupę Edukacyjną S. A
- Jak rozpoznać zaburzenia rozwojowe u dzieci? e-konferencja zorganizowana przez Grupę Edukacyjną S. A
- Jak motywować uczniów do pracy? e- konferencja zorganizowana przez WSiP:
Efekty realizacji: Wiedza, którą nabyłam podczas uczestnictwa w/w formach szkolenia poszerzyła mój warsztat pracy i pozwoliła mi efektywniej pracować. Kończąc kursy, szkolenia lub warsztaty otrzymywałam również płyty z muzyką, scenariusze zajęć, książki. Pomoce te uatrakcyjniały prowadzone przeze mnie zajęcia. Dzięki temu dzieci chętniej w nich uczestniczyły i szybciej zapamiętywały przekazywane przeze mnie informacje.
2. Gromadzenie i studiowanie literatury z wybranych zagadnień psychologii, pedagogiki i dydaktyki.
• Studiowałam literaturę z dziedziny psychologii, pedagogiki, dydaktyki.
Samodzielnie wyszukiwałam i studiowałam pisma nauczycielskie, literaturę psychologiczną i pedagogiczną.

Do najciekawszych należą:
- Redakcja naukowa Andrzej E. Sękowski- „Psychologia zdolności”.
- Denis Lawrence- „Jak nauczyć uczniów szacunku do samych siebie”.
- Teresa Zubrzycka- Maciąg, Danuta Wosik- Kawala- „Wychowanie w szkole- Wskazówki dla nauczycieli”
- Edward de Bono- „Dziecko w szkole kreatywnego myślenia”.
- Adele Faber i Elaine Mazlish- “Jak mówić żeby dzieci się uczyły w domu i w szkole”.
- Janet Beats Sarah Munday- „Dzieci zdolne, ambitne i utalentowane”
- Wiesława Limont- „Uczeń zdolny- jak go rozpoznać i jak z nim pracować?”
- Mariola Jąder- „Efektywne i atrakcyjne metody pracy z dziećmi”
- Irena Dzierzgowska- „Jak uczyć metodami aktywnymi”
Czasopisma:
- Trendy internetowe czasopismo edukacyjne
- Psychologia w szkole wyd. Charaktery sp. z o.o.

• Wdrażałam propozycje metodyczne zaczerpnięte
z literatury fachowej.
Efekty realizacji:
Czytanie na bieżąco fachowej literatury oraz wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami pozwalają mi lepiej organizować swoją pracę. Dzięki studiowaniu literatury pogłębiłam swoją wiedzę na temat oświaty i współczesnych trendów w nauczaniu. Zaczerpnięte z książek przykłady zabaw z dziećmi oraz wskazówki metodyczne i organizacyjne przyczyniły się do mojej kreatywności.

3. Aktywne realizowanie zadań dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych.
• Na bieżąco rozwiązywałam problemy wychowawcze i dydaktyczne. W tym celu kontaktowałam się z innymi rodzicami, pracownikiem socjalnym, asystentem rodziny, oraz Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną. Korzystałam z wiedzy, którą nabyłam na szkoleniach lub z przeczytanych książek lub czasopism. Podejmowałam działania które przeciwdziałały agresji wśród uczniów. Prowadziłam pogadanki, rozmowy indywidualne z uczniami i rodzicami. Zorganizowałam wystawę prac plastycznych pod hasłem „Stop przemocy”. Prowadziłam zajęcia pobudzające pozytywne myślenie i akceptację siebie.
• Skutecznie zintegrowałam moich wychowanków.
Wielokrotnie korzystałam z wiedzy jaką nabyłam podczas szkoleń. Chcąc uatrakcyjnić czas moim wychowankom stosowałam poznane na szkoleniach gry i zabawy integrujące zespół klasowy. Szczególnie atrakcyjną formą spędzania czasu wolnego dla uczniów, były zabawy z chustą Klanzy oraz gry i zabawy przy muzyce. W celu integracji angażowałam również moich uczniów do udziału w imprezach szkolnych i klasowych. Osiągnięciu tego celu sprzyjały również wspólne wyjazdy, wycieczki i spacery.

Efekty realizacji:
Rozwiązywanie problemów dydaktycznych i wychowawczych przyczyniło się do zmniejszenia zachowań agresywnych wśród uczniów. Zmniejszyła się liczba agresji słownej, popychania, dokuczania, skarżenia. Dzieci stały się wobec siebie bardziej życzliwe, zaczęły chętniej współpracować ze sobą i pomagać sobie nawzajem. Integracja grupy pomogła w stworzeniu przyjaznej , życzliwej i budującej atmosfery.
4. Dzieliłam się swoją wiedzą z innymi nauczycielami oraz rodzicami.
• Przeprowadziłam szkolenia dla nauczycieli, na zebraniach z rodzicami wprowadzałam elementy pedagogiczne łącząc w ten sposób moją wiedzę z doświadczeniami rodziców. Ponadto najpierw przeszkoliłam nauczycieli a tydzień później przeprowadziłam ogólnoszkolne szkolenie dla rodziców- Profilaktyka zagrożeń – anoreksja bulimia, otyłość.
Tematyka prowadzonych przeze mnie szkoleń nauczycieli:
- Profilaktyka zagrożeń- anoreksja, bulimia, otyłość
- Adaptacja sześciolatka do szkoły jako ważny czynnik rozwojowy.
- Jak korzystać z teorii inteligencji wielorakich w pracy z małym dzieckiem? Teoria inteligencji wielorakich Howarda Gardnera.
- Jak motywować uczniów do pracy?
- Współpraca i rywalizacja wśród dzieci w klasach I-III.

Efekty realizacji:
Chętnie dzielę się wiedzą i umiejętnościami z współpracownikami i rodzicami. W razie potrzeby niejednokrotnie służyłam wsparciem i radą zarówno w pracy jak i w czasie wolnym. Nauczyciele z zainteresowaniem uczestniczyli w organizowanych przeze mnie szkoleniach. Od nich wiem też, że przekazywana wiedza niejednokrotnie pomogła im w rozwiązywaniu problemów z którymi spotykali się w swojej pracy. Szkolenia doskonaliły ich warsztat pracy oraz zwiększyły ich poziom umiejętności zawodowych. Podczas spotkań z rodzicami starałam się wzbudzać ich zaufanie oraz dbać o mój autorytet. Zaowocowało to tym, że rodzice cenią sobie moje rady. Chętnie przychodzą do mnie na godziny konsultacyjne i rozmawiają o swoich problemach i sukcesach w wychowywaniu dzieci.
§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,
w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż
1. Pogłębienie znajomości prawa oświatowego.
• Gromadziłam i analizowałam akta prawne dotyczące systemu oświaty:
- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela
- Ustawa z dnia 7 września 1981r. o systemie oświaty.
- Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Aktualizacja Rozporządzenie MEN Z 1 marca 2013r.
- Dwukrotnie uczestniczyłam w kursach „Rozwój i awans zawodowy nauczyciela kontraktowego” zorganizowanych przez LSCDN W Lublinie w dniach 9-10.03.2013r. i 7-8.11.2015r.
• Śledziłam zmiany w przepisach prawa oświatowego, na stronach internetowych MEN.
Efekty realizacji:
Przez cały okres stażu śledziłam zmiany zachodzące w prawie oświatowym co pozwoliło mi dostosować się do aktualnie obowiązujących procedur. Przystępując do wyznaczenia sobie zadań korzystałam z pomocy dokumentów określających rolę oświaty, szkoły oraz prawa i obowiązki nauczyciela. Częste korzystanie z tekstów oświatowych aktów prawnych znajdujących się w Internecie umożliwiło mi stworzenie bazy adresów stron internetowych. Dzięki temu zapewniłam sobie szybki dostęp do oświatowych aktów prawnych. Po ukończeniu stażu zgodnie z wymaganiami sporządziłam sprawozdanie ze swoich działań. Odbyte szkolenia, współpraca z Panią Dyrektor oraz z gronem pedagogicznym udoskonaliły moje umiejętności dotyczące prawa oświatowego.

2. Poszerzanie wiedzy dotyczącej podstawowych aktów prawnych obowiązujących w szkole.
• Dokonałam analizy dokumentacji szkolnej zwłaszcza:
- Statut szkoły wraz z WSO
- Program Wychowawczy Szkoły
- Program Profilaktyczny Szkoły.
Efekty realizacji:
Analiza dokumentów własnych szkoły pozwoliła mi dostosować moją pracę do potrzeb i wymagań szkoły. Dzięki wnikliwej lekturze utrwaliłam swoją wiedzę dotyczącą dokumentacji szkolnej.

3. Uwzględnianie i posługiwanie się we własnej pracy zasadami prawa oświatowego, które przyjęły następujące formy:
• Służyłam pomocą, wskazówkami, własną biblioteczką aktów prawa oświatowego i własnymi materiałami multimedialnymi innym nauczycielom odbywającym staż.
• Posługiwałam się aktami prawa oświatowego w czynnościach związanych z odbywaniem stażu: w procesie pisania planu, sprawozdania, przygotowywania prezentacji dorobku i przygotowywania się do rozmowy z komisją przeprowadzającą egzamin.
• Uczestniczyłam w pracach nad modyfikacją i wdrażaniem statutu szkoły w ramach obrad Zespołu do spraw ewaluacji statutu.
• Uczestniczyłam w roboczych, klasyfikacyjnych i podsumowujących Radach Pedagogicznych.
• Uczestniczyłem w procesie mierzenia jakości pracy szkoły poprzez opracowanie i przeprowadzenie testów sprawdzających oraz udział w komisjach egzaminacyjnych: pierwszego etapu kuratoryjnego konkursu z j. polskiego i historii oraz dwukrotnie byłam członkiem komisji podczas sprawdzianu szóstoklasisty.

Efekty realizacji:
Wnikliwe studiowanie aktów prawnych, współpraca z Dyrektorem oraz całym gronem pedagogicznym udoskonaliły moje umiejętności dotyczące prawa oświatowego. Wiem jak znaleźć rozwiązania dotyczące problemów codziennego życia nauczycieli, umiem zaradzić i rozwiązywać problemy uczniowskie, organizować imprezy czy wycieczki szkolne od strony prawnej.

Wnioski
Uważam, że omówione powyżej zadania, jakie podejmowałam w trakcie odbywania stażu świadczą o tym, iż spełniłam wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego. Tym samym, dowodzi to mojego rozwoju zawodowego, czyli podwyższenia jakości mojej pracy i mojego funkcjonowania w szkole, a przez to i polepszenia jakości pracy szkoły, co było celem, jaki postanowiłam osiągnąć poprzez odbycie omawianego stażu.
W swojej dotychczasowej pracy pedagogicznej starałam się stosować nowoczesne metody i formy pracy z dziećmi. W trakcie stażu pracowałam zarówno z uczniami zdolnymi jak i z uczniami mającymi trudności w nauce. Starałam się znaleźć rozwiązanie dla każdego problemu wychowawczego czy dydaktycznego moich wychowanków. Angażowałam się z pełnym poświęceniem w przydzielone mi zadania, a także byłam inicjatorem i opiekunem wielu zadań z poza ram obowiązkowych. Starałam się stworzyć uczniom sprzyjające warunki edukacyjne. Do szkoły zapraszałam rodziców, dziadków, gości, którzy poszerzali wiedzę uczniów oraz uprzyjemniali im czas. Starałam się być dobrym organizatorem wycieczek i akcji charytatywnych. Moja energiczna osobowość powoduje, że mam coraz to nowe pomysły. Podczas realizacji różnych zadań ściśle współpracowałam z wieloma nauczycielami ucząc się w ten sposób współpracy, podziału obowiązków... Praca z dziećmi i efekty tej pracy są dla mnie radością, cieszę się z małych i dużych sukcesów moich podopiecznych, a sobie stawiam coraz to wyższą poprzeczkę.
Jestem przekonana, że dotychczasowa praca, która daje mi wiele satysfakcji, będzie mnie inspirowała na dalsze lata, a entuzjazm jaki w sobie posiadam sprawi, że nadal będę się realizować w swojej pracy.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.