X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 30947
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGONAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
(ZA OKRES 01 WRZESIEŃ – 27 CZERWIEC 2014)

Zadania zamieszczone w planie rozwoju zawodowego Uzyskane efekty
§7 ust. 1 pkt. 1
Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.
1.Udział w radach Pedagogicznych, współpraca z gronem pedagogicznym.
Uczestniczyłam w radach pedagogicznych dzięki czemu znam zasady według których funkcjonuje szkoła. Sporządziłam protokół z posiedzenia Rady Pedagogicznej z dnia 29.04.2014r. co podnosi moje umiejętności w pisaniu protokołów.
2.Praca w zespole dydaktyczno-wychowawczym klas IV-VI:
- analiza wyników sprawdzianów próbnych klasy V i VI oraz sprawdzianu właściwego po klasie VI,
Aktywnie uczestniczyłam w pracach zespołu dydaktyczno – wychowawczego klas IV-VI. Analiza wyników sprawdzianów próbnych klasy V i VI oraz sprawdzianu właściwego po klasie VI pozwoliła mi poznać z jakimi zagadnieniami uczniowie mają najwięcej trudności, na jakie treści powinnam zwracać szczególną uwagę. Realizacja opracowanych wniosków na zajęciach pozwala podnieść umiejętności uczniów. Praca w zespole pozwoliła mi docenić zalety wspólnego analizowania i rozwiązywania problemów.
3.Praca w zespołach ewaluacyjnych.
Aktywnie uczestniczyłam w pracy zespoły ewaluacyjnego nad tematem: „Działania szkoły na rzecz zdrowia”. Nauczyłam się tworzyć i analizować ankiety, budować pytania kluczowe, formułować wnioski.
4. Współpraca z rodzicami:
- wspólne opracowanie tematyki godzin wychowawczych,
-współorganizowanie imprez klasowych, szkolnych oraz środowiskowych.
Na pierwszym zebraniu z rodzicami przedstawiłam propozycję tematów godzin wychowawczych, które zostały zaakceptowane przez rodziców.
Współpracowałam z rodzicami w przygotowaniach:
- Dzień Babci i Dziadka (przygotowanie sali)
- wigilii klasowej
- pikniku rodzinnego.
Dzięki wspólnym działaniom miałam możliwość bliżej poznać rodziców.
Współpracowałam z rodzicami jako opiekun sekcji dziennikarskiej. Rodzice udzielili wywiadów do gazetki szkolnej opowiadając o swoich zawodach.
5. Praca w zespole do spraw promocji szkoły w roku szkolnym 2013/2014. Współtworzyłam zadania do realizacji w ramach promocji szkoły.
§7 ust. 1 pkt. 2
Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.

1.Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanego przez KURSOR oraz WODN w Białej Podlaskiej (warsztaty, kursy, szkolenia) dotyczących:
- rozwoju nauczyciela kontraktowego,
- pracy nauczyciela wychowawcy,
- pracy opiekuna samorządu uczniowskiego,
- rozwoju zdolności dydaktycznych,
- ewaluacji pracy dydaktyczno-wychowawczej,
- prawa oświatowego „Rozwój i awans zawodowy nauczyciela kontraktowego”- Poznanie aktów prawnych oraz wymagań kwalifikacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego. Dowiedziałam się jak sporządzić sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego oraz samoocenę. Jak przygotować się do autoprezentacji i egzaminu.

„Motywowanie uczniów do nauki – ważna umiejętność zawodowa nauczyciela” - Poznałam zasady motywowania uczniów, praktyczne zastosowanie różnych sposobów motywacji uczniów.

„Opiekun samorządu uczniowskiego” - Poznałam zadania i kompetencje opiekuna samorządu, podstawy prawne funkcjonowania samorządu uczniowskiego. Dowiedziałam się jak planować działania samorządu, jak pozyskiwać wsparcie finansowe oraz organizacyjne dla realizacji działań samorządu.
2.Uczestnictwo w wewnątrzszkolnym Doskonaleniu Nauczycieli.
Uczestniczyłam w posiedzeniu rady szkoleniowej „Efektywna współpraca szkoły z rodzicami – jak można to osiągnąć?” Dzięki temu poznałam korzyści, oczekiwania, formy i techniki wspomagające współprace z rodzicami.
Byłam członkiem komisji podczas Sprawdzianu dla Szóstoklasistów na koniec roku szkolnego w Szkole Podstawowej w Łomazach co pogłębiło moja wiedze na temat sposobu przeprowadzania sprawdzianu.
Ponadto pełniłam funkcje opiekuna praktyk studenckich, wskazując metody i formy pracy na lekcjach matematyki.
3.Gromadzenie własnej biblioteki.
Wzbogaciłam swoją bibliotekę:
- „Czy już umiem” – testy z matematyki dla klas IV-VI szkoły podstawowej Władysława Paczesna,
- „Szóstaki” – testy kompetencyjne dla szóstoklasistów Mariola Kowalewska, Mariola Matuszewska – Komuda, Grażyna Moroz.
Pozycje te pomogły mi w przygotowaniu uczniów do sprawdzianu szóstoklasisty.
4.Samodzielne pogłębianie wiedzy merytorycznej. Samodzielnie studiowałam prasę fachową „Wychowawca”, „Życie Szkoły”, czytałam ciekawe artykuły w Internecie. Wzbogacałam swoją wiedzę w zakresie pracy wychowawcy, integracji zespołu klasowego..
5.Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
Nawiązałam współpracę z opiekunem mojego stażu p. Mirosławą Hołownia. Opiekun uświadomił mi jakie obowiązki jakie będą na mnie spoczywać i pomógł mi w zaplanowaniu dalszej pracy.
§7 ust. 1 pkt. 3
Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty w zakresie funkcjonowania szkoły.

1.Analiza dokumentacji:
- Karta Nauczyciela,
- Ustawa o systemie oświaty,
- Rozporządzenie MENIS z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli,
- Śledzenie aktualizacji prawa oświatowego. Przeanalizowałam przepisy i dokumenty dotyczące awansu zawodowego nauczycieli. Przeanalizowane dokumenty dały mi wyobrażenie, jakie zadania będę musiała wykonać w okresie trwania mojego stażu, by uzyskać awans na stopień nauczyciela mianowanego. Efektem tego było stworzenie planu rozwoju zawodowego.
2. Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego ( publikacje w prasie oświatowej, Internet.) Zapoznałam się z wieloma artykułami, publikacjami innych nauczycieli dotyczącymi awansu. Dzięki temu łatwiej było mi sporządzić plan rozwoju nauczyciela oraz sprawozdanie z realizacji planu.

3.Wnikliwa analiza dokumentacji regulującej zasady funkcjonowania i organizacji szkoły:
- Statut Szkoły Podstawowej w Huszczy,
- WSO,
- Szkolnego programu wychowawczego,
- regulaminów wewnątrzszkolnych (rady rodziców, SU, Rady Pedagogicznej),
- Szkolnego Zestawu Programów nauczania,
- Program Profilaktyczny,
- przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole (bhp). Analiza dokumentów przypomniała mi przepisy regulujące pracę szkoły.
§7 ust. 2 pkt. 1

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.
1.Współpraca z opiekunem stażu:
- zawarcie kontraktu,
- ustalenie terminów spotkań z opiekunem,
- obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu,
- prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu,
- określenie mocnych i słabych stron własnej działalności.
Zawarłam kontrakt z opiekunem stażu dzięki czemu mam jasność co do obowiązków moich oraz mojego opiekuna.
Ustalenie terminów spotkań co pozwoliło mi usystematyzować dalszą pracę.
Obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu w klasie I:
- „Dodawanie i odejmowanie w zakresie 10. Porównywanie liczb”,
- „Dokonywanie prostych obliczeń dotyczących długości”.
Obserwowane lekcje ukazały mi jak wygląda praca dydaktyczno – wychowawcza w klasach młodszych. Zapoznałam się z metodami pracy wykorzystywanymi przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej np.: liczmany, patyczki.
Prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu:
- „Moje wartości w życiu” lekcja wychowawcza w klasie IV,
- „Obwód prostokąta” klasa IV.
Mogłam dowiedzieć się jakie błędy metodyczne popełniam podczas prowadzenia lekcji.
2.Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej
- analiza i wybór programów nauczania,
- opracowanie i analiza przedmiotowego systemu oceniania z matematyki i techniki,
- stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania oraz zróżnicowanych form pracy z uczniem,
- opracowanie pomocy dydaktycznych – testy, plansze, pokazy itp. Samodzielnie wybrałam programy nauczania matematyki i techniki co daje mi możliwość pracy na materiałach, które najbardziej mi odpowiadają.
W procesie dydaktycznym stosowałam aktywne metod nauczania oraz zróżnicowane form pracy z uczniem: turniej, praca z płytą na komputerach, gry dydaktyczne, domino matematyczne, prawda czy fałsz, zajęcia manualne, pokaz, film edukacyjny, praca w grupie.
Przygotowywałam karty pracy, kartkówki, sprawdziany.
Dzięki temu moje lekcje były ciekawsze co sprawiło iż uczniowie byli bardziej skupieni na lekcji.
3.Prowadzenie dokumentacji szkolnej, dzienniki lekcyjne, dzienniki zajęć pozalekcyjnych, arkusze ocen. Na bieżąco prowadziłam wszelką dokumentację szkolną ucząc się w ten sposób systematycznego wypełniania dokumentacji.
4. Własna autodiagnoza. Przeprowadzanie ankiet, kart samooceny ucznia, oceny nauczyciela. Obserwacja uczniów, rozmowa z uczniami i sporządzanie notatek. Analizowanie arkuszy ewaluacji. Dokonywałam samooceny po prowadzonych zajęciach w obecności opiekuna dzięki czemu poznałam moje słabe i mocne strony pracy.
§7 ust. 2 pkt. 2

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
1.Promowanie szkoły poprzez:
- współtworzenie i realizowanie planu promocji szkoły,
- przygotowanie uczniów do konkursu BRD,
- przygotowanie uczniów do konkursu przedmiotowego z matematyki,
- współorganizowanie imprez promujących szkołę Choinki Szkolnej, Dnia Rodziny,
- działalność w sekcji dziennikarskiej. Przygotowałam uczniów do konkursu BRD osiągając II miejsce na etapie gminnym.
Pomagałam w dekoracji Sali na Choinkę Szkolną, organizacji Pikniku Rodzinnego. Dzięki działalności w sekcji dziennikarskiej mogłam przekazać informacje z życia szkoły społeczności lokalnej.
2.Organizowanie rajdów dla uczniów, w najbliższej okolicy. Brałam udział jako opiekun w rajdzie rowerowym do Kodnia (24.06.2014) Wyjazd ten wzmocnił moje relacje z uczniami oraz pozostałymi opiekunami.
3. Uczestnictwo i organizacja wycieczek szkolnych.
Brałam udział jako opiekun w wycieczkach:
- wycieczka do Białej Podlaskiej na zajęcia „Na kanapie u Juliana Tuwima”
- wycieczce szkolnej do Lublina.
Zaspokoiłam w ten sposób potrzebę środowiska lokalnego na wspólne wyjazdy.
4.Przygotowanie ściennej gazetki klasowej z życia klasy.
W klasie znajduje się gazetka klasowa na której zawarty jest kontrakt między uczniami oraz efekty pracy na lekcjach wychowawczych. Dzięki temu uczniowie mogli zawsze przypomnieć sobie zasady przyjęte w klasie. Gazetka dała też uczniom poczucie „swojego kąta w szkole”.
5.Opieka nad Samorządem Uczniowskim w roku szkolnym 2013/2014.
Realizowałam zadania zgodnie z zaplanowanymi zadaniami w planie Samorządu Uczniowskiego. Najciekawsze zrealizowane przedsięwzięcia to:
- Dzień Chłopaka, który zintegrował uczniów klas Iv-VI,
- Szkolny Dzień Uśmiechu, który zaangażował wszystkie klasy podczas konkursu integrując zespoły klasowe,
- Dzień Bicia Rekordów, podczas którego uczniowie starsi uczyli się odpowiedzialności poprzez samodzielne prowadzenie konkurencji sportowych,
- Dzień Czekolady, podczas którego dziewczynki z Rady SU miały możliwość samorealizacji,
6. Organizowanie konkursów, imprez i uroczystości szkolnych wynikających z planu pracy szkoły tj.: Dzień Chłopaka, Andrzejki , Bal Karnawałowy.
Współorganizowałam:
- Pieczonego ziemniaka,
- Dzień Chłopaka,
- Bal Karnawałowy,
- Tydzień Zdrowia.
Dzieci miło spędziły czas wolny, miały okazje do wspólnej zabawy.
7. Prowadzenie zajęć wyrównawczych z matematyki.
W ramach art.42 Karty Nauczyciela w miarę potrzeb prowadziłam zajęcia wyrównawcze, na których pracowałam indywidualnie z uczniami mającymi problemy z nauką lub zaległościami w nauce w celu nadrobienia tych braków dzięki temu uczniowie uzyskali dobre oceny na koniec roku.
8. Szukanie funduszy i sponsorów na zakup nagród i upominków z okazji imprez szkolnych. Znalazłam sponsora na nagrodę za zbiórkę kasztanów w postaci vouchera do kina.
9.Udział w szkolnych akcjach „Sprzątanie świata”, zbiórka surowców wtórnych, zbiórka kasztanów itp. - Brałam udział w akcji „Sprzątanie Świata” jako opiekun.
- Zorganizowałam zbiórkę kasztanów i żołędzi dla zwierząt na zimę. Dzieci zebrały ok. 500kg.
- Prowadziłam zbiórkę nakrętek.
Dzięki temu dzieci nabyły nawyku segregacji śmieci, dowiedziały że trzeba pomagać potrzebującym.
10. Przeprowadzenie ankiety wśród rodziców na temat sytuacji rodzinnej i ich potrzeb. Przeprowadziłam i przeanalizowałam ankiety dotyczące sytuacji materialnej i rodzinnej. Dzięki ankietom dowiedziałam się jaka jest sytuacja rodzinna moich uczniów i jakie mają potrzeby.
11.Pedagogizacja rodziców (pogadanki podczas zebrań z rodzicami). Przeprowadziłam wspólnie z wychowawcą klas V-VI pedagogizację rodziców na temat „Szkodliwość nałogów”, ukazując rodzicom negatywny wpływ używek na zdrowie człowieka. Przekazałam wskazówki w jaki sposób rozpoznać czy dziecko pali papierosy.
§7 ust. 2 pkt. 3

Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
1.Wykorzystanie Internetu na lekcjach.
W miarę możliwości korzystałam z Internetu poprzez ciekawe gry matematyczne na www.math.edu.pl oraz rozwiązywanie testów z BRD oraz Kartę Rowerową w ramach zajęć technicznych. Dzięki temu urozmaiciłam swoje lekcje.
2.Opracowanie materiałów dydaktycznych przy pomocy komputera. Opracowałam karty pracy, sprawdziany, kartkówki co ułatwiło mi indywidualizację pracy na lekcji. Tworzyłam plakaty ogłoszeniowe oraz dyplomy w ramach konkursów i imprez szkolnych.
3.Pisanie scenariuszy zajęć, protokołów oraz prowadzenie dokumentacji z wykorzystaniem komputera.
Z pomocą komputera sporządziłam:
- scenariusze lekcji prowadzonych w obecności opiekuna,
- wszystkie sprawozdania oraz protokoły z posiedzenia rady pedagogicznej, posiedzenia zespołu dydaktyczno-wychowawczego, zebrań klasowych,
- analizy sprawdzianów próbnych i sprawdzianu na koniec szkoły podstawowej,
- prowadziłam diagnozę klasy czwartej z matematyki na portalu wsip,
- brałam udział w kursie e-lerningowym.
Dzięki temu wszystkie dokumenty mam zapisane na pliku i zawsze mogę do nich wrócić.
4.Opracowanie gazetki szkolnej. W roku szkolnym 2013/2014 ukazały się dwie gazetki drukowane wydane w formie papierowej. Uczniowie z sekcji dziennikarskiej mieli możliwość nauczenia się tworzenia plików na komputerze.
5.Wykorzystanie pomocy dydaktycznych (prezentacje multimedialne, filmy edukacyjne). Wykorzystywałam na lekcjach telewizor podłączony do komputera wyświetlając filmy edukacyjne na lekcjach matematyki a w szczególności lekcjach techniki. Dzięki czemu uzyskałam większe zainteresowanie dzieci danym tematem.
6. Sporządzenie planu rozwoju zawodowego oraz sprawozdania jego realizacji. Sporządziłam planu rozwoju zawodowego oraz niniejsze sprawozdanie cząstkowe z realizacji planu.

7.Komunikowanie się za pomocą poczty. Przesyłałam dokumenty szkolne do innych nauczycieli i szkoły co ułatwiło mi komunikacje wewnątrzszkolną.
§7 ust. 2 pkt. 4

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.
1.Zapoznanie się z opiniami i orzeczeniami uczniów wydanymi przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczną a w szczególności z zaleceniami pracy z tymi uczniami i uwzględnienie zaleceń w procesie dydaktycznym i wychowawczym. Zapoznałam się z opinią uczennicy klasy VI. Zawarte wskazówki ułatwiły mi prace z ta uczennicą.
2.Pomoc uczniom w procesie kształtowania charakteru:
- wspólne ustalenie tematyki lekcji wychowawczych,
- stosowanie różnych ciekawych form w pracy wychowawczej z uczniami (rajdy, wycieczki, imprezy klasowe). Wspólnie z uczniami ustaliłam tematykę lekcji wychowawczych w efekcie czego uczniowie byli świadomi jakie tematy będą poruszane na lekcjach.

3.Stosowanie na lekcjach zróżnicowanych form pracy z uczniem. Na lekcjach uczniowie pracowali w grupie, w parach lub indywidualnie. Formy te angażowały wszystkich uczniów do pracy.
4. Zdobywanie niezbędnej wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki (współpraca z pedagogiem szkolnym). Przeprowadziłam rozmowę z pedagogiem szkolnym na temat „podnoszenie poczucia własnej wartości” co pomogło mi w realizacji tego tematu na lekcji wychowawczej.
5. Samodzielne prowadzenie zajęć z wykorzystaniem elementów psychologii, pedagogiki i dydaktyki. Prowadziłam lekcje wychowawcze w klasie IV dotyczące:
- integracji zespołu klasowego,
- wartości w życiu człowieka,
- podnoszenie poczucia własnej wartości,
- rola rodziny w życiu człowieka.
Prowadzone lekcje wpłynęły na integrację klasy co w efekcie przyczyniło się do zrealizowania przez dzieci samodzielnego poczęstunku na koniec roku szkolnego.
1. §7 ust. 2 pkt. 5

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
1. Zapoznanie z przepisami dotyczącymi pomocy społecznej i formami współpracy GOPS w Łomazach ze szkołą w Huszczy. Przeprowadziłam rozmowę z pracownikami GOPS w Łomazach. Wzbogaciłam swoją wiedzę na temat zasad udzielania pomocy społecznej


Opracowała Monika Walczuk

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.