X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 30923
Przesłano:

Sprawozdanie nauczyciela kontraktowego na nauczyciela mianowanego

SZKOŁA PODSTAWOWA NR...
W ....

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU
ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

DYREKTOR SZKOŁY: .......
STAŻYSTKA: mgr.....
OPIEKUN STAŻU: ....
OKRES STAŻU: .......

Jestem nauczycielem kształcenia zintegrowanego. W roku 2005 ukończyłam studia na .... i od września tego samego roku pracuję w Szkole Podstawowej Nr ...w .............., w której też uzyskałam stopień nauczyciela kontraktowego.
Posiadając wymagane kwalifikacje określone w art.9, ust.1 pkt 1 Karty Nauczyciela złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu związanego z ubieganiem się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Staż rozpoczęłam 1 września 2008 roku i trwał on dwa lata i dziewięć miesięcy.
Plan rozwoju zawodowego napisałam zgodnie z przepisami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593) ze zmianami z dnia 14 listopada 2007 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 214, poz 1580) oraz na podstawie wymogów określonych w KN (rozdz. 3a Awans zawodowy nauczycieli). Uwzględniłam również założenia Statutu Szkoły, Planu Pracy Szkoły oraz Planu Wychowawczego. Starałam się ponadto brać pod uwagę potrzeby i oczekiwania uczniów, rodziców i współpracowników oraz specyfikę i potrzeby szkoły.
Po rozmowach z panią Dyrektor ........ i ustaleniu szczegółów organizacyjnych, nastąpiło zatwierdzenie planu 18 września 2008 r.
W okresie trwania stażu dużą pomocą od samego początku służyła mi opiekun stażu pani mgr ...........
Zdawałam sobie od początku sprawę, że awans zawodowy ma służyć doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, dlatego istotne było, aby wiedzieć jak odbyć staż. Dlatego punktem wyjścia do sprostania temu wymaganiu było poznanie zasad rządzących awansem zawodowym. Była to pierwsza czynność, jaką podjęłam, by zrealizować to zadanie. Poznanie procedury awansu zawodowego rozpoczęłam od zaznajomienia się z wspomnianymi już przepisami prawa oświatowego Dodatkowo starałam się tworzyć własną biblioteczkę aktów prawnych dotyczących awansu, a także korzystałam ze wskazówek zamieszczonych przez portale edukacyjne.
Realizacja planu mobilizowała mnie do coraz aktywniejszej pracy i jeszcze skuteczniejszego oddziaływania na wychowanków. Na bieżąco doskonaliłam siebie i swój warsztat pracy. Celem wszystkich podjętych przeze mnie działań był wszechstronny rozwój uczniów, przygotowanie ich do dalszej nauki, a także do ukształtowania w nich właściwych postaw, nawyków i wartości.

Sprawozdanie z realizacji poszczególnych zadań określonych na okres stażu wraz z ich efektami prezentuję w obszarze określonych wymagań zawartych w podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004 r. Nr 260 poz. 2593).

§ 7 ust. 2, pkt 1

UMIEJĘTNOŚĆ ORGANIZACJI I DOSKONALENIA WARSZTATU PRACY, DOKONYWANIA EWALUACJI WŁASNYCH DZIAŁAŃ,
A TAKŻE OCENIANIA ICH SKUTECZOŚCI I DOKONYWANIA ZMIAN
W TYCH DZIAŁANIACH.
We wrześnie 2008 roku wspólnie z opiekunem stażu mgr .......... zawarłyśmy kontrakt, który jasno określał cele działań, reguły naszej współpracy, wzajemne oczekiwania, zakres obowiązków oraz harmonogram spotkań na okres stażu. Opracowanie kontraktu unormowało naszą współpracę. Pani mgr ............ zapoznała mnie z obowiązkami i prawami, jakie posiada nauczyciel, ukierunkowała na co powinnam zwrócić uwagę podczas pracy. Wstępnie opracowałyśmy najważniejsze punkty planu rozwoju zawodowego w oparciu o aktualne przepisy prawa oświatowego.
Nawiązana współpraca przebiegała prawidłowo - zgodnie z zawartym kontraktem. Opiekun służył mi swoją pomocą i dzielił się swoimi doświadczeniami z zakresu metodyki i organizacji pracy. Na kolejnych spotkaniach analizowałyśmy stopień realizacji planu rozwoju zawodowego i rozwiązywałyśmy pojawiające się problemy.
W ciągu całego okresu współpracy na bieżąco korzystałam ze wskazówek i rad udzielanych przez pani ....... Zawsze mogłam liczyć na jej obiektywną opinię i pomoc wynikającą z jej wieloletniej praktyki zawodowej. Szczególnie wartościowe okazały się dla mnie prowadzone przez nią zajęcia. Obserwacja lekcji pozwoliła mi poznać przede wszystkim warsztat pracy doświadczonego nauczyciela. Dużą uwagę zwracałam na:
- sposoby aktywizowania uczniów,
- sposoby integrowania zespołu klasowego,
- stosowane metody prowadzenia zajęć,
- stwarzanie atmosfery sprzyjającej pracy własnej uczestników zajęć,
- wzmacnianie motywacji dziecka do prawidłowego wykonywania ćwiczeń,
- atmosfera panująca na lekcji, stopień demokratyzacji stosunków w grupie,
- stosunek nauczyciela do uczniów.
- budowanie poczucia bezpieczeństwa ucznia na lekcji,
- stosowane formy pracy.
Bardzo cenna była dla mnie możliwość zaobserwowania, jak można rozwiązywać niezaplanowane, nieraz trudne sytuacje. Na bieżąco gromadziłam wskazówki z obserwowanych zajęć, które stanowiły dla mnie wzór i podpowiedź, w jaki sposób mam konstruować własne lekcje.
Często dyskutowałyśmy między innymi nad tym, jak podnieść jakość kształcenia, a także jak zacieśnić współpracę ze środowiskiem uczniów. Zdecydowałyśmy się nawet na wspólne przeprowadzenie zajęć otwartych dla rodziców. Było to dla mnie zupełnie nowe, ale też bardzo wartościowe doświadczenie. Przygotowanie lekcji prowadzonej wspólnie wymagało dokładnego zaplanowania przebiegu, metod, wykorzystanych środków oraz dyskusji nad wykorzystaniem alternatywnych rozwiązań. Wspólne zajęcia były dla mnie dużą pomocą w doskonaleniu umiejętności metodycznych. Ponadto było to raczej innowacyjne przedsięwzięcie zarówno dla uczniów, jak i rodziców, co znacznie podniosło atrakcyjność lekcji. Dodatkowo obecna na widowni pani Dyrektor szkoły mgr ...... udzieliła mi również po zajęciach wskazówek, które wzbogaciły moją wiedzę i umiejętności zawodowe i były źródłem inspiracji do coraz lepszej, twórczej pracy.
Zarówno pani Dyrektor oraz pani Wicedyrektor mgr .......... obserwowały w ciągu całego okresu stażu prowadzone przeze mnie zajęcia:
- zajęcia zintegrowane - cyklicznie
- zajęcia plastyczne „Z wizytą w domu duchów”,
- impreza szkolna: „Dzień Bajki” – cyklicznie,
- zajęcia otwarte dla rodziców „Spotkanie z panią Ortografią”,
- przeprowadzane konkursy .
Konsultacje pohospitacyjne wskazywały mi kierunki do doskonalenia formy przekazywania wiedzy uczniom w sposób adekwatny do ich potrzeb i możliwości rozwojowych.
Jednym z zadań, które miało na celu doskonalenie własnego warsztatu pracy dydaktyczno - wychowawczej było prowadzenie zajęć obserwowanych przez opiekuna stażu. Po przeprowadzeniu lekcji zawsze chętnie wysłuchiwałam opinii oraz korzystałam ze wskazówek dotyczących sposobu organizacji lekcji, zastosowanych metod oraz środków dydaktycznych czy też opracowania samego konspektu itp. Dzięki wskazówkom opiekuna stażu dowiedziałam się, w jaki sposób dostosowywać zadania do indywidualnych możliwości uczniów, jak wzbudzać ich zainteresowanie tematem oraz aktywizować do działania.
Uwagi osób obserwujących zajęcia okazały się dla mnie niezwykle cenne, gdyż wyznaczały te obszary mojego działania, które powinnam udoskonalić. W ten sposób nie tylko potrafiłam określać mocne i słabe strony własnej działalności, ale też formułowałam wnioski do dalszej pracy pedagogicznej.
Poza zajęciami prowadzonymi przez opiekuna stażu uczestniczyłam również w lekcjach prowadzonych przez innych nauczycieli naszej szkoły:
- lekcja wychowawcza prowadzona przez panią Elę Garmulewicz: „Kultura osobista na co dzień”
- otwarte zajęcia świetlicowe prowadzone przez panią mgr .....:
„Mogę pełnią życia cieszyć się, nawet gdy różnię się od innych – prawo
do tolerancji”,
- otwarte zajęcia z informatyki dla uczniów klas I-III prowadzone przez panią
mgr M...........: „Wykorzystanie technologii informacyjnej w klasach I – III –
łączenie treści informatycznych z treściami kształcenia zintegrowanego.”
- otwarte zajęcia z j. angielskiego dla rodziców oraz nauczycieli („Colors”, „Metody aktywizujące na lekcjach języka angielskiego”) prowadzone przez panią mgr ......:,
- zajęcia wychowania fizycznego prowadzone przez pana mgr ...........: „Gry zabawy ruchowe rozładowujące agresję rówieśniczą”
Obserwacje lekcji prowadzonych przez innych nauczycieli, były dla mnie doskonałą formą uczenia się. Każdy nauczyciel posiada swój warsztat pracy, na który składają się wypróbowane metody i techniki zapewniające powodzenie procesu dydaktycznego. Po takich zajęciach miałam możliwość wymiany spostrzeżeń z opiekunem stażu, a także innymi nauczycielami. Było to doskonałą okazją do podniesienia jakości własnej pracy. Ponadto niejednokrotnie stanowiło źródło nowych pomysłów i wzbogacały mój warsztat o ciekawe metody i formy pracy z uczniami. Ponadto obserwacja zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli stała się też dla mnie istotnym elementem sprzyjającym rozwojowi zawodowemu, gdyż pozwalała na bardziej wnikliwe dostrzeganie pozytywnego wpływu nauczyciela na pracę uczniów.

W ciągu całego okresu stażu uczestniczyłam w licznych szkoleniach i naradach pedagogicznych.

1. Narada
Temat Zatwierdzenie planu pracy szkoły na rok 2008/2009
Data IX 2008 r
2. Szkolenie
Temat „Przygotowanie wniosków do PPP. Umiejętność czytania ze zrozumieniem opinii i orzeczeń” (pracownik PPP).
Data X 2008 r
Cele/efekty Podczas szkolenia dowiedziałam się jak rozumieć opinie psychologiczno – pedagogiczne. Zaprezentowane zostały również najczęściej spotykane zaburzenia (m.in. specyficzne trudności edukacyjne-dysleksja, nadpobudliwość psychoruchowa, zespół FAS- uszkodzenia po alkoholu) ale też poruszono kwestię dzieci zdolnych. Dowiedziałam się jak pracować z uczniami w oparciu o dostarczona z PPP opinię, a także jak prawidłowo przygotować wniosek w celu najkorzystniejszej diagnozy dziecka.
3. Szkolenie
Temat „Prawa człowieka w nauczaniu i wychowaniu w kontekście nowej podstawy programowej” ( Edukator „Metis)
Data X 2008 r
Cele/efekty W trakcie szkolenie poszerzona została moja wiedza z zakresu praw i obowiązków uczniów w szkole w nawiązaniu do nowej podstawy programowej. Przypomniano nam nauczycielom, aby zawsze być wrażliwym na potrzeby uczniów oraz szanować ich prawo do informacji i prywatności. Jednocześnie uświadomiłam sobie, że bardzo istotne jest, aby uczniowie znali i przestrzegali swoje obowiązki w celu dobra swojego oraz ogółu.
4. Szkolenie
Temat „Jak przeciwdziałać syndromowi wypalenia zawodowego” ( MOPiS)
Data XII 2008 r.
Cele/efekty Dowiedziałam się, że syndrom wypalenia zawodowego grozi nawet młodemu nauczycielowi. Wiem w jaki sposób doskonalić umiejętności pokonywania wypalenia zawodowego, a także jak ważna jest czasami zmiana nastawienia wobec siebie i otoczenia, a w rezultacie konieczność przemiany sposobu funkcjonowania w realiach zawodowych. Bardzo pomocna dla mnie była wiedza na temat natury wypalenia zawodowego, jego źródłach i mechanizmie kumulacji. Największą korzyścią ze szkolenia było dla mnie poznanie procedur antystresowych w tym technik relaksacji i autoregeneracji.
5 Szkolenie
Temat „Zmiany w rozporządzeniu MEN związane z nową podstawą programową.”
Data XII 2008 r.
Cele/efekty Poznałam zmiany w rozporządzeniu MEN związane z wejściem od września 2009 roku nowej podstawy programowej, której główną tezą jest wyrównanie szans edukacyjnych i podniesienie jakości edukacji. Zakres wiedzy z tego zakresu przydał mi się szczególnie w dalszej pracy dydaktycznej i wychowawczej.
6 Szkolenie
Temat „Zbudować dobry program. Tworzenie programów profilaktycznych.” (MOPiS)
Data I 2009 r.
Cele/efekty Dowiedziałam się jak budować dobry program z zakresu profilaktyki szkoły lub klasy. Bardzo ważne jest, by taki program zawierał zagadnienia na temat: jak pomóc uczniom rozpoznawać sytuację presji, nauczyć umiejętności społecznych. Jednocześnie powinien być ciekawy, różnorodny, prowadzony technikami aktywizującymi. Poza tym przy jego realizacji ważne jest wspólne zaangażowanie nauczycieli i rodziców,
Wiem też, że przy budowaniu programu niezwykle istotne jest dostrzeganie specyfiki problemów, z jakimi borykają się nasi uczniowie.
7. Konferencja
Temat Konferencja klasyfikacyjna – na koniec I semestru roku szkolnego 2008/2009
Data I 2009 r.
8. Konferencja
Temat Konferencja plenarna - podsumowanie pracy szkoły za I semestr roku szkolnego 2008/2009
Data II 2009 r.
9. Szkolenie
Temat „Jak pracować z dzieckiem słabym, aby osiągnął sukces szkolny”
Data II 2009 r.
Cele/efekty Podczas szkolenia dowiedziałam się jakie są główne czynniki niepowodzeń szkolnych u dziecka. Wiem jak scharakteryzować ucznia słabego. Ponadto poznałam ciekawe metody i formy pracy z dzieckiem, które ma trudności. Było to dla mnie bardzo pomocne podczas prowadzenia zajęć na co dzień.
10. Szkolenie
Temat „Reformy Oświaty w roku szkolnym 2008/2009”
Data IV 2009 r.
Cele/efekty Dowiedziałam się jakie są główne założenia Reformy Oświaty, która miała obowiązywać od 1 września 2009 r. Na konferencji przedstawiono wszelkie ważne zmiany dotyczące m.in. programów nauczania, organizacji pracy szkoły i dokumentacji szkolnej w kontekście nowej podstawy programowej i nowych ramowych programów nauczania. Dzięki tym informacjom mogłam się przygotować do nadchodzących zmian i pracować zgodnie z nowymi przepisami.
11. Szkolenie
Temat „Przemoc wobec dziecka”
Data IV 2009 r.
Cele/efekty Tematyka szkolenia skupiała się wokół następujących treści: poznanie przyczyn i mechanizmów agresji i przemocy w szkole, zdobycie podstawowych umiejętności interwencji i przeciwdziałania tym zjawiskom, poznanie zasad budowania szkolnych i klasowych programów przeciwdziałania agresji. Dzięki szkoleniu potrafię lepiej pomóc uczniom znajdującym się w sytuacji przemocy. Uzyskałam wskazówki rozpoznawania zjawiska i sposobów radzenia sobie z nim.
12. Szkolenie
Temat „Nowa reforma programowa”
Data VI 2009 r
Cele/efekty Podczas konferencji zapoznałam się ze wszelkimi zmianami w rozporządzeniu MEN związanymi z nową podstawą programową. Wiedza ta była mi szczególnie potrzebna w pracy nauczyciela od momentu jej wejścia w życie we wrześniu 2009 roku.
13. Konferencja
Temat Konferencja klasyfikacyjna – II semestr roku szkolnego 2008/2009
Data VI 2009 r
14. Konferencja
Temat Konferencja plenarna – podsumowanie pracy za rok 2008/2009
Data VI 2009 r
15. Narada
Temat Narada organizacyjna – rok szkolny 2009/2010
Data IX 2009 r.
16. Szkolenie
Temat „Postępowanie z dzieckiem przewlekle chorym - cukrzyca’
Data X 2009 r.
Cele/efekty Szkolenia poświęcone było dwóm kluczowych aspektom: edukacji i poszerzeniu świadomości o chorobie, a także opiece nad dziećmi z cukrzycą. Dowiedziałam się, że nowoczesne leczenie cukrzycy u dzieci i młodzieży niesie ze sobą konieczność stałej, dokładnej i systematycznej samokontroli. Podstawowe czynności: badanie poziomu cukru we krwi i podawanie insuliny, dzieci wykonują również w czasie pobytu w szkole, dlatego pozyskanie wiadomości były bardzo przydatne; tym bardziej że w czasie zastępstw prowadziłam lekcje w klasie, w której dziecko choruje na opisywaną chorobę. Dzięki szkoleniu uzupełniłam informacje na temat cukrzycy. Wiem jak należy z nią postępować, by w razie konieczności umieć pomóc i wesprzeć chorego ucznia.
17. Szkolenie
Temat „Trudności w uczeniu się matematyki – edukacja matematyczna w kształceniu zintegrowanym” (pracownik PPP)
Data XI 2009 r.
Cele/efekty Dzięki szkoleniu pogłębiłam wiedzę teoretyczną z zakresu diagnozy dzieci, mających trudności w uczeniu się matematyki. Pokazane zostały metody i formy pracy z uczniami z w/w trudnościami. Zapoznałam się też z przykładami ćwiczeń rozwijających umiejętności matematyczne. Wiadomości uzyskane podczas szkolenia okazały się niezwykle wartościowe w dalszej pracy nauczyciela; tym bardziej, że mój obecny zespół klasowy składa się z dość licznej grupy uczniów, u których występują trudności w uczeniu się matematyki.
18. Szkolenie
Temat „Pierwsza pomoc przedmedyczna” (edukator WOM)
Data XI 2009 r.
Cele/efekty Szkolenie miało głównie na celu opanowanie w praktyce podstawowych umiejętności z zakresu pierwszej pomocy. Obejmowało takie zadania jak:
- postępowanie w nagłym zatrzymaniu krążenia,
- układanie w pozycji bezpiecznej,
- postępowanie podczas zadławienia, omdlenia
- postępowanie w zatrzymaniu krążenia u niemowląt i dzieci,
- postępowanie w sytuacjach urazowych
- postępowanie w napadzie padaczki.
Dzięki temu szkoleniu będę wiedziała, jak mam postąpić w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia innych ludzi.
19. Szkolenie
Temat „Bezpieczeństwo ucznia w szkole - zadania i odpowiedzialność grona pedagogicznego”
Data I 2010 r.
Cele/efekty Uzupełniłam swoją wiedzę na temat obowiązujących regulacji prawnych, wyznaczających odpowiedzialność nauczyciela za zapewnianie bezpieczeństwa uczniów. Podczas szkolenia zwrócono też uwagę na etyczną i psychospołeczną stronę tego zagadnienia. Wiem jak ważne jest zapewnienie bezpiecznych warunków pracy dzieci zarówno w szkole, jak i podczas różnych wyjść i wycieczek. Ponadto przypomniano nam w jaki sposób reagować na przemoc i jak jej zapobiegać.
20. Konferencja
Temat Konferencja klasyfikacyjna – I semestr roku szkolnego 2009/2010
Data I 2010 r.
21. Konferencja
Temat Konferencja plenarna - podsumowanie pracy za I semestr roku szkolnego 2009/2010
Data II 2010 r.
22. Szkolenie
Temat „Ewaluacja wybranego obszaru pracy szkoły” (edukator WOM)
Data III 2010 r.
Cele/efekty Podczas szkolenia zapoznałam się ze sposobem prowadzenia ewaluacji obszarów określonych w nowym rozporządzeniu MEN. Dowiedziałam się, co oznacza samo pojęcie „ewaluacja” (definicje, rodzaje), jak ją planować i projektować, poznałam etapy pracy. Uzyskałam informacje na temat budowania narzędzi badawczych pomocnych przy prowadzeniu ewaluacji (ankieta, notatka, wywiad, badanie dokumentów). Bardzo pomocna okazała się dla mnie część ćwiczeniowa, podczas której musiałam przygotować ewaluację wybranego zagadnienia określonego w badanych obszarach pracy szkoły. Wszystkie te informacje wykorzystałam w czasie pracy z innymi nauczycielami nad projektem ewaluacji naszej szkoły.
23. Szkolenie
Temat „Szkoła bez przemocy”
Data III 2010 r.
Cele/efekty Miałam okazję zdobyć i uporządkować wiedzę z zakresu specyfiki przemocy i agresji, a także diagnozowania sytuacji psychologicznej ofiary. Podczas warsztatu omówione zostały poszczególne zjawiska łączące się z przemocą oraz metody ich odróżniania. Dowiedziałam się jakie nauczyciel może podjąć działania związane z ograniczeniem przemocy i agresji w szkole. Uzyskane ze szkolenia wiadomości, staram się skutecznie wykorzystywać podczas codziennej pracy pedagogicznej w celu zwiększenia poczucia bezpieczeństwa wśród dzieci naszej szkoły.
24. Szkolenie
Temat „Dziecko a cyberprzemoc”
Data V 2010 r.
Cele/efekty W trakcie szkolenia prowadzący przedstawił następujące treści:
- wprowadzenie do zagadnień: cyberprzemoc – definicje, przyczyny, historia i skala problemu, rodzaje, przykłady cyberprzemocy
- specyfika Internetu jako podłoże zachowań antyspołecznych i agresywnych
- działania profilaktyczne w szkole, przykłady edukacji na rzecz bezpiecznego korzystania z Internetu i telefonów komórkowych
- procedury reagowania w szkole w sytuacji cyberprzemocy
- analiza przepisów prawnych dotyczących cyberprzemocy
- psychologiczne aspekty cyberprzemocy (młody człowiek jako ofiara, świadek lub sprawca cyberprzemocy).
Szkolenie uważam za bardzo wartościowe ze względu na coraz większą skalę zjawiska, jakim jest cyberprzemoc. Wiem, jak mu zapobiegać. Przekazuję też uczniom na bieżąco informacje o tym problemie.
25. Szkolenie
Temat „Zachowania w sytuacjach zagrożeń”
Data V 2010 r.
Cele/efekty Zapoznałam się z zasadami zachowania się uczniów oraz personelu szkoły w przypadku zagrożenia zdrowia i życia spowodowanego m.in. aktem terroryzmu, zagrożeniem pożarowym, chemicznym lub innymi zagrożeniami wymagającymi natychmiastowego, zdecydowanego działania. Dzięki szkoleniu będę potrafiła właściwie się zachować
w razie wystąpienia któregoś z wyżej wymienionych zagrożeń.
26. Konferencja
Temat Konferencja klasyfikacyjna – II semestr roku szkolnego 2009/2010
Data VI 2010 r.
27. Konferencja
Temat Konferencja plenarna podsumowanie pracy szkoły za II semestr roku szkolnego 2009/2010
Data VI 2010 r.
28. Narada
Temat Narada organizacyjna – rok szkolny 2010/2011
Data VIII 2010 r.
29. Narada
Temat Narada organizacyjna – rok szkolny 2010/2011 cz.2
Data IX 2010 r.
30. Narada
Temat Narada organizacyjna – rok szkolny 2010/2011 cz.3
Data IX 2010 r.
31. Szkolenie
Temat Fundusze Europejskie dla szkół i placówek
Data X 2010 r.
Cele/efekty Dzięki szkoleniu uzyskałam wiedzę o możliwościach wykorzystania Funduszy Europejskich. Dowiedziałam się, na których stronach internetowych zamieszczane są aktualne informacje i gdzie można odbyć konsultacje w sprawie pozyskania takich funduszy. Ponadto wiem, że każdy projekt musi zawierać m.in: uzasadnienie, cele, działania, rezultaty. Miałam też okazję praktycznie przećwiczyć pisanie takiego projektu w ramach wybranego obszaru. Ponadto dzięki skorzystaniu z projektu finansowanego przez Unię Europejskich miałam możliwość podjęcia kursu kwalifikacyjnego z zakresu bibliotekoznawstwa.
32. Szkolenie
Temat Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Data XI 2010 r.
Cele/efekty Celem szkolenia było uaktualnienie i uzupełnienie wiadomości oraz umiejętności z zakresu BHP. Uzyskałam wiele niezbędnych informacji oraz wszelkich instrukcji dotyczących pracy wykonywanej na moim stanowisku pracy. Wiem, w jaki sposób wykonywać swój zawód, aby nie łamać przepisów i dbać o bezpieczeństwo swoje i uczniów.
33. Narada
Temat Omówienie lekcji otwartych prowadzonych przez nauczycieli wychowania fizycznego.
Data XI 2010 r.
34. Narada
Temat Zmiany w rozporządzeniu w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.
Data XII 2010 r
35. Konferencja
Temat Konferencja klasyfikacyjna – I semestr roku szkolnego 2010/2011
Data I 2011 r.
36. Konferencja
Temat Konferencja plenarna - podsumowanie pracy za I semestr roku szkolnego 2010/2011
Data II 2011 r.
37. Narada
Temat Narada w sprawie indywidualizacji programu nauczania
Data II 2011 r.
38. Narada
Temat Zatwierdzenie programu autorskiego nauczyciela.
Data III 2011 r.
39. Szkolenie
Temat „Zespół nadpobudliwości psychoruchowej i agresja”
Data III 2011 r.
Cele/efekty Podczas szkolenia przypomniano czym jest zespół nadpobudliwości psychoruchowej oraz agresja. Poruszono następujące kwestie:
- diagnoza zaburzenia,
- model uzyskiwania pomocy w pracy z dzieckiem nadpobudliwym,
- zasady pracy z grupą, w której jest uczeń nadruchliwy,
- skuteczne wydawanie poleceń,
- reguły tworzenia zasad dla dziecka nadpobudliwego,
- system kar, nagród i pochwał,
- przyczyny i przejawy zachowań agresywnych u dzieci – doskonalenie sposobów radzenia sobie z przejawami agresji.
Szkolenie pozwoliło mi usystematyzować dotychczasową wiedzę, a także lepiej radzić sobie z uczniami, u których występują omawiane problemy
40. Szkolenie
Temat „Na czym polega i jak wprowadzić ocenianie kształtujące w szkole podstawowej”
Data III 2010 r.
Cele/efekty Prowadząca zapoznała nauczycieli z ideą oceniania kształtującego oraz przedstawiła poszczególne jego elementy. Dowiedziałam się, że bardzo ważne jest określenie celu lekcji w języku, który jest zrozumiały dla uczniów. Natomiast część warsztatowa szkolenia pozwoliła mi w praktyce wykorzystać nabytą wiedzę. Jednocześnie miałam możliwość napisania konspektu w oparciu o idee oceniania kształtującego. Dzięki temu, wiem jak przeprowadzić zajęcia wykorzystujące tezy w/w sposobu oceniania.
W czasie odbywania stażu brałam również udział w doskonaleniu zawodowym poza szkołą:
Szkolenie
Temat „Awans zawodowy nauczyciela”
Data XI 2008 r.
Cele/efekty Prowadząca przedstawiła aktualne wymagania dotyczące awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego w świetle obowiązujących przepisów. W czasie szkolenia poruszono następujące treści: wymagania kwalifikacyjne, gromadzenie dokumentacji, umiejętność autoprezentacji i pisania sprawozdania z planu rozwoju zawodowego. Warsztaty pozwoliły mi zrozumieć wiele niejasności. Uzyskane informacji były dla mnie przydatne przez cały okres stażu, wiedziałam w jaki sposób najlepiej wypełniać i dokumentować zawarte w planie zadania.
Szkolenie
Temat „Wyjdź na słońce” (MOPiS)
Data I 2009 r.
Cele/efekty Celem szkolenia było przybliżenie możliwości pracy z bajką terapeutyczną oraz dostarczenie podstawowych umiejętności do tworzenia autorskich programów profilaktycznych. Dzięki udziałowi w warsztatach wzbogaciłam swoja wiedzę na temat roli bajek terapeutycznych. Wiem, że jest to doskonały środek, wręcz recepta, aby pomóc we wszelkiego rodzaju trudnościach, na które dziecko napotyka – zwłaszcza w dzisiejszych czasach, w dobie komputerów i telewizji, kiedy książka często zostaje zapomniana.
Szkolenie
Temat „Sześcioletni a siedmioletni uczeń – o dojrzałości szkolnej”
Data III 2009 r.
Cele/efekty
Na szkoleniu ukazano różnice w rozwoju dziecka 6- i 7- letniego, a w szczególności zasady organizacji procesu nauczania w szkole z uwzględnieniem cech rozwojowych dziecka 6-letniego. Przedstawiono także przykłady konkretnych rozwiązań metodycznych. Zdobyte informacje były dla mnie bardzo przydatne w czasie prowadzenia lekcji w klasach, w których znajdują się 6 letni uczniowie. Z zaproponowanych rozwiązań będę też mogła skorzystać w przyszłości, w czasie kiedy edukację szkolną obowiązkowo rozpoczną uczniowie w wieku 6 lat.

Szkolenie
Temat „Edukacja matematyczna z wykorzystaniem metod prof. Gruszczyk Kolczyńskiej”
Data IV 2010 r.
Cele/efekty Podczas szkolenia omówione zostały cele, metody i formy realizacji treści matematycznych z zastosowaniem skarbca matematycznego prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej. Pokazano jak wykorzystać zawarte tam pomoce dydaktyczne na zajęciach edukacji matematycznej. Prowadząca pokazała ciekawe gry, zabawy i zadania kształtujące orientację przestrzenną, kształtujące umiejętność liczenia, numerowania, klasyfikowania, dodawania i odejmowania, a także mierzenia płynów i ważenia.
Szkolenie
Temat „Spójrz na Internet oczami dziecka” (MOPiiS)
Data V2010 r.
Cele/efekty Szkolenie poświęcone było problematyce uzależnień od internetu. Prowadząca wskazała różnice w postrzeganiu mediów przez dzieci i dorosłych. Dowiedziałam się jaka jest rola rodziny w kształtowaniu nawyków korzystania z dobrodziejstw technologicznych. Nauczyłam się jak rozpoznawać sygnały świadczące o nadmiernym korzystaniu z niego i jak zapobiec uzależnieniom. Ważnym tematem poruszanym w trakcie szkolenia były przestępstwa seksualne oraz inne zagrożenia czyhające w Internecie. Udział w szkoleniu w dobie współczesnego rozwoju sieci internetowych i coraz większego dostępu do nich najmłodszych był dla mnie bardzo cenne. Wiele z uzyskanych informacji mogłam przekazać dzieciom, ale też rodzicom podczas zebrania.
Szkolenie
Temat „Wiosenne obrazy – rozwijanie kreatywności w młodszym wieku szkolnym” (WOM)
Data IV 2011 r.
Cele/efekty Punktem wyjścia warsztatów było stwierdzenie, że dzieci w młodszym wieku szkolnym bardzo żywo reagują na piękno przyrody. Dlatego często chcą to potem odtwarzać w pracach plastycznych. Dlatego głównym celem tego spotkania było przede wszystkim zapoznanie nauczycieli z przeróżnymi technikami plastyczno - technicznymi, które stały się inspiracją do wykonania niezwykłych prac. Prowadząca spotkanie pokazała jak wykorzystując bibułę, klej, papier kolorowy, pastele można wyczarować wiosenne obrazy. Następnie w ciekawy sposób zaprezentowała możliwość powiązania zajęć plastycznych z elementami edukacji przyrodniczej, polonistycznej i matematycznej. Dzięki szkoleniu zyskałam kilka interesujących propozycji zajęć, które przeprowadziłam również w swojej klasie.
Szkolenie
Temat „Multibook. Szkoła jutra... dzisiaj!” (WOM)
Data IV 2011 r.
Cele/efekty W świetle powszechnego rozwoju technologii, również w szkole wiele się zmienia. Podczas szkolenia zaprezentowano możliwości Multibook’a, który jest elektronicznym, interaktywnym pakietem zawierającym w sobie treści tradycyjnego podręcznika i zeszytów ćwiczeń, wzbogaconym o różnorodne i niezwykle interesujące materiały multimedialne: filmy, plansze i zdjęcia, animacje, nagrania muzyczne, gotowe ćwiczenia interaktywne. Dzięki udziałowi w szkoleniu, wiem jak funkcjonuje to nowoczesne narzędzie i mam nadzieję, że w przyszłości będę mogła pracować w oparciu o najnowsze technologie.
Kurs kwalifikacyjny
Nazwa Bibliotekoznawstwo
Data X 2010 – VI 2011 r. (270 h)
Cele/efekty Podczas kursu zdobyłam wiadomości z zakresu bibliotekoznawstwa i bibliotekarstwa, literatury dziecięcej i młodzieżowej, czytelnictwa oraz informacji naukowej. W trakcie zajęć praktycznych nabyłam umiejętności: opracowania i udostępniania zbiorów, tworzenia warsztatu informacyjnego biblioteki. Nauczyłam się też, jak organizować podstawowe formy pracy z czytelnikiem uczniem i czytelnikiem nauczycielem. Kurs umożliwił mi zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych umożliwiających poszerzenie zakresu działań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły. Ponadto uzyskane w trakcie kursu wiadomości pozwalały mi na bieżąco doskonalić mój warsztat pracy nauczyciela. Szczególnie przydatne były dla mnie zajęcia z literatury dziecięcej i młodzieżowej, zdobyłam wiele istotnych informacji. Wiem, że bardzo ważny jest odpowiedni dobór utworów dla dzieci, mogłam też uaktualnić zakres moich dotychczasowych wiadomości. Obecnie potrafię lepiej wydobyć z utworu walory kształcące, poznawcze i wychowawcze, zaciekawić, a nawet zainteresować nimi uczniów. Bardzo przydatne w tym zakresie, były dla mnie nowo poznana metoda pracy z lekturą book-talking, którą wykorzystałam podczas pracy na lekcjach. Dzięki temu moi uczniowie chętniej sięgali po zadane im lektury oraz byli zdecydowanie bardziej aktywni podczas zajęć. W czasie odbywania kursu usystematyzowałam oraz uzyskałam dużo ciekawych informacji na temat twórczej metody zwaną „mapa myśli”. Wykorzystanie jej podczas zajęć, spotkało się z dużym entuzjazmem moich uczniów, co znacznie podniosło ich aktywność na lekcji. Przekonałam się, że mapa myśli, to genialny sposób na sporządzanie notatek, co w ogromnym stopniu wspomaga proces uczenia się, trenuje pamięć i zwiększa skuteczność nauki.
Zdobycie kwalifikacji z zakresu bibliotekoznawstwa okazało się dla mnie pożytecznym doświadczeniem zarówno z punktu widzenia rozszerzenia dotychczasowego wykształcenia, ale też wykonywania obecnej pracy nauczyciela kształcenia zintegrowanego.

Odbyte szkolenia skłaniały mnie do refleksji nad procesami uczenia się. Uzyskane informacje pomagały mi często pokonać szkolno-wychowawcze problemy i trudności. W znacznej mierze ułatwiały mi konkretyzację zadań dydaktycznych i wychowawczych w praktyce.
W celu doskonalenia umiejętności planowania i organizowania procesu dydaktyczno – wychowawczego opracowywałam plany pracy wychowawczej, plany wynikowe, analizowałam rozkłady materiału przedstawione w przewodnikach metodycznych. Na bieżąco analizowałam zmiany w dokumentacji szkoły (WSO, Program Rozwoju Szkoły, Program Wychowawczy Szkoły, Program Profilaktyki). Dzięki temu mogłam systematycznie wprowadzać zmiany dotyczące zasad funkcjonowania i organizacji szkoły oraz uwzględniać je w pisanych przez siebie planach pracy, a także zapoznawać z nimi rodziców moich uczniów.
Brałam także udział w spotkaniach Zespołu Kształcenia Zintegrowanego, na których dzieliłyśmy się swoimi doświadczeniami oraz prezentowałyśmy referaty dotyczące dydaktyki i wychowania. Szczegółowo omawiałyśmy, jak pokonywać ewentualne trudności w pracy z uczniami, opracowywałyśmy program naprawczy oraz analizowałyśmy wyniki poszczególnych sprawdzianów kompetencji. Wspólnie stworzyłyśmy nowe kryteria zachowania, które były bardziej przejrzyste zarówno dla nas nauczycieli, a także dla uczniów oraz ich rodziców. Ponadto wzajemnie doskonaliłyśmy własne umiejętności. Dużą uwagę poświęcałyśmy metodom aktywizującym. Na spotkaniach wspólnie zebrałyśmy swoje wiadomości i doświadczenia, które potem zebrałam i opracowałam w jednym dokumencie, do którego każda z nas mogła sobie w razie potrzeby zajrzeć.
Przez cały okres stażu, w miarę potrzeb i zainteresowań, przeglądałam literaturę z psychologii, pedagogiki oraz korzystałam z czasopism metodycznych. Szczególnie cenne były dla mnie następujące pozycje:
- Adele Faber, Elaine Mazlish „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby
dzieci do nas mówiły”,
- Anna Jabłońska „Techniki plastyczne dla dzieci”,
- M. H. Dembo „Stosowana psychologia wychowawcza”,
- „Problemy Opiekuńczo-Wychowacze,
- „Życie Szkoły”,
- „Wychowawca”,
- „Pomagamy uczyć” (informator wydawnictwa WSiP).
Studiowanie fachowej literatury i czasopism pomagało mi niejednokrotnie w rozwiązywaniu trudności wychowawczych, a także wzbogacało o nowe informacje dotyczące warsztatu pracy pedagogicznej. Miałam możliwość poznania doświadczenia innych pedagogów, co zawsze przynosi korzyści w koordynowaniu swojej pracy dydaktyczno-wychowawczej.
W dotychczasowej pracy nauczyciela starałam się rozbudowywać bazę pomocy dydaktycznych. W tym celu na bieżąco poszukiwałam ciekawych rozwiązań od innych nauczycieli szkoły, śledziłam najnowsze pomysły pojawiające się w Internecie oraz w poszczególnych wydawnictwach. Wymieniałam się również wszelkimi pomocami oraz pomysłami z innymi nauczycielami. Dzięki temu mogłam w czasie swoich zajęć stymulować i uwrażliwiać uczniów na odbiór sensoryczny, a także dbać, by dzieci odczuwały radość z uczenia się.
Dodatkową formą doskonalenia warsztatu pracy, a jednocześnie dzielenia się już zdobytym doświadczeniem było prowadzenie zajęć pokazowych dla praktykantki, studentki pedagogiki o specjalności: Edukacja Wczesnoszkolna z Wychowaniem Przedszkolnym (listopad 2010 r.).
Zdaję sobie również sprawę, że w działalności pedagogicznej wystrój miejsca w którym przebywają dzieci warunkuje: zdrowy rozwój, ich pomyślną adaptację, jakość kontaktów społecznych, budowanie atmosfery życzliwości, możliwość uczenia się, rozumienia otaczającego świata. Dlatego starałam się również stworzyć uczniom przyjazną przestrzeń edukacyjną – w 2009 roku wraz z pomocą rodziny pomalowałam salę lekcyjną oraz zdobyłam sponsorów (rodziców uczniów) na zakup elementów dekoracyjnych (firany, tapety). Ponadto dbałam o wystrój sali lekcyjnej i miłą atmosferę w klasie (gazetki, kącik czytelniczy, hodowla roślin doniczkowych itp.). Gromadziłam materiały, które były stale dostępne dzieciom, co wpływało na jakość kształcenia dzieci oraz na mój warsztat pracy.


§7 ust.2, pkt 2
UMIEJĘTNOŚĆ DOSTRZEGANIA W PRACY POTRZEB ROZWOJOWYCH UCZNIÓW, PROBLEMETYKI ŚRODOWISKA LOKALNEGO ORAZ WSPÓŁCZESNYCH PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH I CYWILIZACYJNYCH
Obecnie duży nacisk kładzie się na indywidualne podejście nauczyciela do ucznia. Nie jest to możliwe bez dokładnego poznania dziecka, jego możliwości, a także sytuacji rodzinnej, w której się ono znajduje. Szczególnie ten ostatni element ma bardzo duże znaczenie w funkcjonowaniu ucznia w sytuacji szkolnej. Uzmysłowiłam to sobie szczególnie w momencie, gdy objęłam wychowawstwo obecnej klasy; był to też dla mnie czas rozpoczęcia stażu na uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego.
Pierwszym zadaniem, które podjęłam od września było etapowe diagnozowanie potrzeb i możliwości uczniów oraz wyników nauczania. W związku z tym prowadziłam codzienne obserwacje dzieci w toku zajęć, starałam się jak najczęściej stwarzać sytuacje edukacyjne, które miały na celu ujawnić indywidualne potrzeby i możliwości rozwojowe uczniów. Wyniki tych obserwacji notowałam, a następnie wykorzystywałam je w dalszej pracy. Na bieżąco prowadziłam też rozmowy z rodzicami i opiekunami dzieci, by mieć szansę jak najbardziej dokładnego poznania sytuacji rodzinnej uczniów. Uzyskane w ten sposób informacje pomagały mi w planowaniu zajęć w taki sposób, by maksymalnie wykorzystywać możliwości uczniów oraz udzielać im stosownej pomocy w uczeniu się. Dzięki temu mogłam indywidualizować proces nauczania. Z biegiem czasu, w toku codziennych obserwacji odkryłam, że kilkoro spośród moich wychowanków ma duże trudności w nauce, które dodatkowo potęgowały problemy rodzinne. Niestety w dużej mierze okazało się, że kłopoty wynikały z nadużywania przez rodziców alkoholu. W celu potwierdzenia swoich podejrzeń kierowałam dzieci na dokładniejsze badania do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rudzie Śląskiej. Otrzymane opinie jednoznacznie stwierdzały, że wśród moich uczniów występują przypadki FAS, a także niski poziom inteligencji. W swojej pracy musiałam się szczegółowo dostosowywać do zaleceń zawartych w opiniach z poradni. Wymagało to ode mnie specyficznej organizacji zajęć. Moja klasa składała się w dużej mierze ze słabych uczniów, którzy wymagali stałej pomocy nauczyciela, dlatego też planowanie procesu dydaktycznego, który miał spełniać potrzeby wszystkich uczniów, również tych zdolnych stanowiło dla mnie duże wyzwanie. Niezbędne okazało się studiowanie literatury i czasopism w celu rozwiązywania trudności wychowawczych i dydaktycznych. Poszukiwanie optymalnych rozwiązań, wzbogacało mój warsztat pracy o nowe informacje dotyczące pracy pedagogicznej, pozwalało też poznać doświadczenia innych nauczycieli.
Niezwykle ważnym zadaniem z prezentowanego zagadnienia było także podejmowanie aktywnej współpracy z pedagogiem i psychologiem szkoły, dlatego na bieżąco prowadziłam z nimi konsultacje w celu jak najlepszej pomocy i wspomagania uczniów w pokonywaniu trudności edukacyjnych. Zarówno z pedagogiem, jak i psychologiem analizowałam opinie poradni, przyczyny i sposoby eliminowania problemów dydaktycznych i wychowawczych. Dzięki uzyskanym wskazówkom, wiedziałam jak dalej postępować w poszczególnych przypadkach. Szczególnie cenna w rozwiązywaniu pojawiających się problemów wychowawczych była też pomoc pedagoga szkolnego, który przeprowadzał pogadanki z uczniami i rodzicami. Równie ważna była pomoc psychologa szkoły, który przeprowadził obserwację dzieci podczas zajęć. Wszystkie spostrzeżenia pomagały mi lepiej zrozumieć potrzeby uczniów.
Współcześnie duży nacisk kładzie się na problem zapewniania bezpieczeństwa uczniów, dlatego dbałam, aby moi wychowankowie brali udział w zajęciach prowadzonych przez przedstawicieli straży miejskiej oraz policji. Dzięki temu dzieci wiedziały jak bezpiecznie dotrzeć do szkoły, a później do domu, a także jak dbać o własne bezpieczeństwo w czasie wolnym, a w szczególności podczas ferii.
W roku szkolnym 2009/2010 przeprowadziłam wśród moich wychowanków cykl 13 zajęć w ramach programu „Kabecjanie dają radę”, nad którym patronat objęło: MSWiA, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej i Komenda Główna Policji. Ucząc dzieci zasad bezpieczeństwa obowiązujących w szkole, na placach zabaw, na ulicy, w domu, utrwalając prawidłowe zachowania, ćwicząc praktyczne umiejętności, miałam możliwość wpłynąć na zmianę złych postaw i przyzwyczajeń wśród dzieci.
Ponadto jako członek zespołu profilaktyczno-wychowawczego w naszej szkole, miałam w pełni świadomość jak ważna jest realizacja treści prozdrowotnych, proekologicznych oraz profilaktycznych. Moi uczniowie poza wspomnianymi spotkaniami z przedstawicielami policji i straży miejskiej brali udział w zajęciach prowadzonych przez pracownika MOPiSu („Magiczne kryształki”, „Przyjaciel”). W celu uwrażliwienia na krzywdę zwierząt mieli okazję spotkania się z pracownikiem schroniska „Fauna”. Ponadto w ramach projektu „Szkoła bez przemocy” uczyłam dzieci jak przeciwdziałać agresji. Z uwagi na fakt, że w mojej klasie jest dużo uczniów, którzy wywodzą się z problematycznego środowiska, często miałam do czynienia z wieloma agresywnymi zachowaniami. Dlatego też prosiłam panią psycholog o prowadzenie dodatkowych zajęć w mojej klasie, które były poświęcone przeciwdziałaniu zachowań agresywnych, a także tolerancji.
Jako koordynator ogólnopolskiego projektu „Baw się i bądź bezpieczny”, opracowałam scenariusze oraz przygotowałam pomoce dydaktyczne dla nauczycieli-wychowawców klas od I do VI. Natomiast w mojej klasie przeprowadziłam cykl zajęć poświęconych bezpieczeństwu, zdrowiu oraz znajomości podstawowych przepisów drogowych. Natomiast dzięki materiałom otrzymanym z zakładu energetycznego „Vattenfall”, mogłam w ciekawy sposób przekazać uczniom wiedzę na temat bezpiecznego obchodzenia się z urządzeniami elektrycznymi. Nie zapominałam także o treściach prozdrowotnych. Zorganizowałam dla moich uczniów kilka zajęć promujących zdrowe odżywianie w ramach projektu „Owoce w szkole”. Realizowałam również lekcje na temat zdrowego trybu życia w ramach ogólnopolskiego programu „Aktywnie po zdrowie”. Moi uczniowie wiedzą, które produkty są najbardziej wartościowe oraz mają świadomość istoty ruchu fizycznego w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu.
Ważną formą realizacji zadania, jakim było dostrzegania możliwości rozwojowych dzieci stanowiło sprawdzanie i ocenianie ich osiągnięć edukacyjnych przy pomocy odpowiednich narzędzi. W tym celu korzystałam ze sprawdzianów gotowych, ale też z własnych narzędzi (np. „kartkówki”, krótkie testy, dyktanda). Na podstawie rozpoznania poziomu i postępów w opanowaniu przez uczniów wiadomości i umiejętności mogłam formułować oceny. W tym celu stosowałam:
- oceny bieżące (punktowe) wystawiane na poszczególnych zajęciach za wykonywanie danych zadań, określające poziom wiadomości i umiejętności ucznia w danej chwili;
- oceny opisowe klasyfikacyjne informujące na jakim poziomie uczeń przyswoił sobie wiadomości i umiejętności z różnych dziedzin kształcenia.
Wyniki obserwacji uczniów wraz z ocenami bieżącymi i opisowymi przekazywałam rodzicom w trakcie spotkań grupowych lub indywidualnych. Podczas rozmów z rodzicami starałam się zawsze wyłonić mocne i słabe strony dziecka oraz uzyskać dodatkowe informacje w celu dalszego rozwijania, bądź uzupełniania braków i zaległości uczniów. Rozmowy te były dla mnie cennym źródłem informacji o środowisku rodzinnym uczniów i pomagały mi zrozumieć przyczyny trudności dydaktycznych lub wychowawczych niektórych uczniów. Na zebraniach starałam się również przeprowadzać pedagogizację rodziców, tak by stworzyć dzieciom maksymalne szanse na rozwój.
Dodatkowym wsparciem okazała się dla mnie również współpraca ze świetlicą socjoterapeutyczną. Przeprowadzane konsultacje z tamtejszymi pracownikami pozwalały lepiej określać zadania, które stały przede mną, jako wychowawcą. Było to szczególnie przydatne przy określaniu planu wychowawczego dla mojej klasy, gdyż zawsze starałam się uwzględniać potrzeby moich wychowanków, ich sytuację rodzinną oraz współpracę z rodzicami i środowiskiem lokalnym.
W swojej pracy nie zapominałam o uczniach zdolnych, dokładałam wszelkich starań, by motywować ich i wspierać w osiąganiu sukcesów na gruncie szkolnym i pozaszkolnym. Dlatego też często przygotowywałam ich do różnego rodzaju konkursów. Zajmowane przez nich wysokie miejsca potwierdzały moją diagnozę, a osiągane sukcesy były dla dzieci źródłem radości i mobilizowały do dalszej pracy. Wydaje mi się, że najlepiej ukazuje to lista konkursów, w których moi uczniowie zajęli nagradzane miejsca:
Rok szkolny 2008/2009
Nazwa konkursu Osiągnięcia
„Wznieś serce ponad zło” – szkolny konkurs z okazji „Dnia Sapera” III miejsce – cała klasa
„Bajki Jana Brzechwy” – szkolny konkurs recytatorski I miejsce - Wiktoria S.
„Najciekawiej wykonany karmnik dla ptaków”- szkolny konkurs plastyczny I miejsce – Paweł D.
„Szkolny konkurs ładnego czytania” II miejsce - Małgorzata M.
III miejsce – Tomasz K.
„Bajki Jana Brzechwy” –dzielnicowy konkurs recytatorski III miejsce - Wiktoria S.
Rok szkolny 2009/2010
„Moja ulubiona postać bajkowa”- szkolny konkurs plastyczny I miejsce – Wiktoria S.
„Gry i zabawy ruchowe” – szkolny konkurs sportowy II miejsce – klasa 2”b”
„Bombka” – konkurs plastyczno - techniczny II miejsce – Wiktoria S.
„Szopka” – szkolny konkurs techniczny II miejsce – Paweł D.
„Przyroda” – szkolny konkurs literacki Imiejsce – Wiktoria S
II miejsce – Małgorzata M.
„Konkurs recytatorski” – etap szkolny I miejsce – Wiktoria S.
„Konkurs recytatorski” – etap dzielnicowy III miejsce– W. S.
„Szkolny konkurs ładnego czytania” I miejsce – Małgorzata M.
II miejsce – Patryk S.
„Palma wielkanocna” Wyróżnienie – Paweł D.
Rok szkolny 2010/2011
Nazwa konkursu Osiągnięcia
„Palma wielkanocna” – szkolny
konkurs plastyczno - techniczny I miejsce – Paweł D
„Szkolny konkurs ładnego czytania” I miejsce – Małgorzata M
III miejsce – Patryk S
„Szkolny konkurs o zdrowiu” II miejsce – Małgorzata M
III miejsce - Paweł D
„Zgaduj – zgadula” – szkolny konkurs wiedzy I miejsce – zespół klasy 3”b” (Małgorzata M, Patryk S, Wiktoria S)
III miejsce – zespół klasy „3b” (Marta M, Robert W., Paulina B.)
„Szopka” – szkolny konkurs plastyczno - techniczny I miejsce – Paweł Darda
Wyróż. – Maja Walkowiak
„Bombka” - szkolny konkurs plastyczno - techniczny 1 miejsce – Paweł Darda
„Szkolny konkurs wiedzy z okazji Dnia Ziemi” I miejsce – Paweł Darda
„Co mi w duszy gra”- szkolny konkurs recytatorski I miejsce – Wiktoria Skrzypiec
„Co mi w duszy gra”- dzielnicowy konkurs recytatorski II miejsce – Wiktoria Skrzypiec
Konkurs wiedzy o przyrodzie – dla klas III I miejsce – Patryk Salamon
II miejsce – Małgorzata Misz
Ogólnopolski konkurs plastyczny „O czym szumi morze” – etap szkolny I miejsce – Małgorzata Misz
II miejsce – Paweł Darda
Dodatkowym sposobem rozwijania zainteresowań dzieci oraz kultury spędzania wolnego czasu było zorganizowanie przeze mnie kółka plastycznego. Głównymi celami zajęć było: poznawanie nowych technik plastycznych, rozwijanie sprawności manualnej, budowanie poczucia własnej wartości, odkrywanie własnych możliwości twórczych, rozwijanie zainteresowań, rozwijanie wyobraźni twórczej oraz stwarzanie możliwości do własnych wypowiedzi za pomocą środków plastycznych. W 2011 roku zorganizowałam w mojej szkole konkurs „O czym szumi morze” w ramach ogólnopolskiej akcji plastycznej "ASTRA rozwija talent" dla uczniów klas 1-3 szkół. Celem programu było odnalezienie i wspieranie talentów plastycznych wśród dzieci oraz rozwijanie wyobraźni i wrażliwości plastycznej. Tematem przewodnim prac konkursowych było morze, a ambasadorem akcji został żeglarski mistrz, Mateusz Kusznierewicz.
Starałam się także rozbudzać zainteresowania uczniów oraz rozwijać ich wrażliwość estetyczną i wyobraźnię poprzez organizację następujących konkursów:
- „Najciekawsze przebranie bajkowe” w 2008 r.
(konkurs szkolny dla klas I-VI),
- „Zmień zakończenie ulubionej bajki” w 2008 r.
(szkolny konkurs literacki dla kl. IV – VI),
- „Moja ulubiona postać bajkowa” w 2009 r.
(konkurs plastyczny dla klas I-III),
- „Inny tytuł tej samej bajki” w 2009 r.
(konkurs literacki dla klas IV-VI),
- „Palma Wielkanocna” w 2010 r.
(etap szkolny dla klas I- VI),
- „Palma Wielkanocna” w 2010 r.
(konkurs plastyczno-techniczny, etap miejski),
- „Baw się i bądź bezpieczny” w 2010 r.
(konkurs plastyczny oraz literacki w ramach akcji UNICEF, dla klas I-VI),
- „Baw się i bądź bezpieczny” w 2010 r.
(konkurs literacki w ramach akcji UNICEF, dla klas IV-VI),
- „Szkolny konkurs ładnego czytania” w 2010 r.
(dla klas I-III),
- „Palma Wielkanocna” w 2011 r.
(etap szkolny dla klas I- VI),
- „Palma Wielkanocna” w 2011 r.
(etap miejski),
- Konkursy plastyczne w ramach akcji „Aktywnie po zdrowie” (dla klasy),
- „Konkurs wiedzy przyrodniczej” w 2011 r.
(etap szkolny, kl. III),
- „O czym szumi morze” w 2011 r.
(dla klas I-III).
Na bieżąco zachęcałam moich wychowanków do aktywnego włączania się w akcje charytatywne organizowane w naszej szkole
o „Podaruj pluszaka dla dzieciaka”,
o Zbieranie korków na rzecz osób niepełnosprawnych
o „Góra Grosza”,
o „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”,
o Zbieranie makulatury,
o Kupowanie znaczków TPD,
o Zbieranie koców, jedzenia itp. dla schroniska FAUNA.
o Zbieranie zużytych baterii
Ponadto w celu rozwijania prawidłowego rozwoju społecznego oraz zapewnienia jak najlepszej integracji na gruncie nauczyciel – uczeń – rodzic organizowałam na bieżąco wiele imprez klasowych, brałam też udział w przygotowaniu imprez szkolnych:
o Dzień Chłopca,
o Dzień Kobiet,
o Spotkanie opłatkowe,
o Andrzejki,
o Mikołajki,
o Walentynki
o Bal karnawałowy,
o Dzień Sapera,
o Jasełka w 2011 roku,
o Dzień otwarty w 2010 i 2011 roku,
o Szkolny Festyn Rodzinny „Czerwcówka”.
Dbałam również, aby moi uczniowie brali czynny udział w organizowanych przeze mnie imprezach:
o Dzień Bajki w 2008 oraz 2009 r. ,
o Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2009/2010,
o Pasowanie na ucznia w 2008 r.,
o Dzień otwarty dla przyszłych pierwszoklasistów w 2011r.,
o Finał miejskiego konkursu „Palma Wielkanocna” w 2010 r.,
o Zajęcia otwarte dla rodziców.
Przygotowywałam także dzieci do udziału w imprezach organizowanych przez Samorząd Uczniowski. Starałam się również dbać o ich życie kulturalno-społeczne. W tym celu zaplanowałam oraz organizowałam różne wyjścia i wycieczki.
W oparciu o literaturę psychologiczno – pedagogiczną oraz własną wiedzę przygotowywałam referaty, które udostępniałam rodzicom. Poruszyłam następujące tematy: niebezpieczeństwo szklanego ekranu, cyberprzemoc, sposób pracy z dzieckiem w domu, pomoc w odrabianiu zadań, umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych, przeciwdziałanie agresji. Starałam się również angażować rodziców w życie klasowe. Udzielali mi pomocy w organizowaniu imprez klasowych (np. mikołajki, spotkanie opłatkowe, Dzień Kobiet), a także dostarczali mi niezbędne na zajęcia materiały plastyczne i techniczne oraz papier ksero. Dzięki składkom klasowym, otrzymałam również nowy radiomagnetofon do sali lekcyjnej. Ze swej strony starałam się przychylnie odpowiadać na prośby i sugestie rodziców.
Uważam, że podejmowane przeze mnie działania, poprzez współpracę z instytucjami
wsparcia psychologicznego, pedagogicznego, pozytywnie wpływały na poprawę jakości mojej pracy. Poprzez studiowanie fachowej literatury wzbogaciłam i udoskonaliłam swój warsztat pracy jako nauczyciela ale przede wszystkim wychowawcy.


§ 7 ust.2, pkt 3

UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTYWANIA W PRACY TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ.
W ostatnim dziesięcioleciach największy chyba rozwój obserwuje się w zakresie technologii informacyjnych, w tym technologii komputerowych, do których dostęp dla przeciętnego obywatela jest coraz większy. Technologie te mogą być w pełni wykorzystane w edukacji zarówno przez nauczyciela, jak i ucznia.
Dlatego technologia komputerowa i informacyjna jest obecna w każdym niemal aspekcie mojej pracy dydaktyczno – wychowawczej. Stałe doskonalenie umiejętności w tym zakresie uważam za niezbędny warunek efektywnej pracy nauczyciela we współczesnej szkole. W przerwie pomiędzy stażami ukończyłam kurs „Komputer w pracy nauczyciela”, który obejmował następujące zagadnienia:
- Internet w pracy nauczyciela. Tworzenie konta pocztowego.
- Praca w edytorze tekstu: zasady, funkcje, formatowanie.
- Tworzenie prezentacji w programie PowerPoint.
- Multimedia w edukacji. Tworzenie prostych rysunków i filmów.
- Wykorzystanie pracowni komputerowej na lekcjach. Gry dydaktyczne. Fundusze strukturalne dla edukacji.
W swojej pracy, praktycznie na co dzień wykorzystuję znajomość edytora Word, doskonalę w ten sposób pisanie tekstów, pracę z dokumentami oraz ich modyfikację. Korzystam również często z programu Paint jako narzędzia do rysowania; tworzone tam obrazy wklejam do innych dokumentów. Pracuję również z programem w celu oglądania i edytowania fotografii. Bardzo przydatne są też dla mnie kliparty.
Wspomniane edytory, programy były dla mnie narzędziem pracy podczas przygotowania: scenariuszy zajęć, spotkań z rodzicami, planów wynikowych, rozkładów tematów, referatów i sprawozdań na potrzeby szkoły, programów imprez szkolnych, planu pracy wychowawcy klasy, testów, sprawdzianów, planu rozwoju zawodowego oraz sprawozdania z realizacji zadań i opracowania całej dokumentacji. Dzięki technologii komputerowej wykonywałam prace służące dekoracji sali lekcyjnej i korytarzy szkolnych.
Korzystanie z zasobów komputera dało mi większe możliwości archiwizowania materiałów potrzebnych do zajęć, a także na ich uatrakcyjnianie. Dzięki szybszemu dostępowi do informacji, przygotowanie się do pracy nie jest już tak czasochłonne. Korzystanie z dobrodziejstwa Internetu nie jest na pewno umiejętnością nadzwyczajną, uważam nawet, że jest koniecznością w pracy nauczyciela. Zawód ten wymaga niewątpliwie ciągłego pogłębiania wiedzy, szukania nowych metod pracy oraz wzbogacania swojego warsztatu - Internet może w tym pomóc. Wielokrotnie przeglądam strony edukacyjne, serwisy poświęcone edukacji:
• www.wsip.com.pl
• www.men.gov.org.pl
• www.publikacje.edux.pl
• www.scholaris.pl
• www.szkolnictwo.pl
• http://www.eduforum.pl
• www.profesor.pl
• www.literka.pl
• www.cmppp.edu.pl
• www.eduinfo.pl
• www.awans.net
• http://mac.pl/
• www.pwn.com.pl
• www.interklasa.pl
• www.operon.pl
• www.cdidn.edu.pl
• http://www.oeiizk.edu.pl
(serwis edukacyjny "Komputer w Szkole")

Staram się na bieżąco zapoznawać z informacjami publikowanymi na stronie Ministerstwa Edukacji, aby mieć aktualne dane na temat awansu zawodowego lub poznać ewentualne zmiany w przepisach. Korzystając z portali edukacyjnych można wymieniać poglądy na interesujące tematy, podzielić się swoimi uwagami czy wymienić doświadczeniami.
Ponadto poprzez Internet mam szybki dostęp do informacji zarówno merytorycznych, jak i dydaktycznych, dlatego mogłam śledzić na bieżąco oferty szkoleń i kursów ośrodków doskonalenia nauczycieli oraz kontaktować się z wydawnictwami oświatowymi.
W celu wzbogacenia mojego warsztatu pracy uczestniczyłam również w wspomnianych już zajęciach otwartych dla nauczycieli kształcenia zintegrowanego pt. „Wykorzystanie technologii informacyjnej w klasach I – III. Celem zajęć było pokazanie nauczycielom różnych możliwości łączenia treści technologii informacyjnej z treściami kształcenia zintegrowanego, a tym samym wzbogacenie i uatrakcyjnienie dotychczasowych zajęć w szkole o nowe formy i metody nauczania, które pozwalają uczniom na twórcze i odtwórcze realizowanie treści programowych.
Bardzo często zalecam uczniom, aby przygotowywali materiały na zajęcia w oparciu o technologię komputerową. Polecam też korzystanie z Internetu i programów multimedialnych w celu gromadzenia materiałów przydatnych na zajęciach. W ten sposób skłaniałam ich do samodzielnego poszukiwania wiedzy.
Wykorzystanie komputera i Internetu w pracy dydaktycznej przynosi korzyści mnie i moim uczniom. Ponadto daje również możliwość dostępu do nieograniczonej ilości materiałów, a to z kolei skutkuje poszerzeniem wiedzy merytorycznej. Należy też podkreślić, iż opracowywanie materiałów z pomocą komputera ułatwia ich wizualizację, co w pełni odpowiada najbardziej preferowanemu wśród uczniów sposobowi percepcji. W ten sposób mogłam wzbudzać w nich zainteresowanie przedmiotem. Jako nauczyciel, który korzysta na bieżąco z Internetu, mam możliwość wymiany doświadczeń i spostrzeżeń z innymi nauczycielami z całej Polski dzięki uczestniczeniu w różnych grupach dyskusyjnych. Pozyskuję w ten sposób również informacje o nowościach na rynku wydawniczym. W moim komputerze stworzyłam biblioteczkę materiałów internetowych, które usprawniają moją pracę na co dzień.
Podczas opracowywania i wdrażania wszystkich powyższych przedsięwzięć zawartych w moim sprawozdaniu posługiwałam się technologią komputerową i informacyjną. Wykorzystuję ją bardzo często w swojej pracy zawodowej. Podsumowując, uważam że umiejętności w tym zakresie są bardzo przydatne, bowiem pozwalają mi na aktywny udział w pracach szkoły, prowadzenie korespondencji, a także na wymianę doświadczeń z innymi nauczycielami.


§ 7 ust.2, pkt 4

UMIEJĘTNOŚĆ ZASTOSOWANIA WIEDZY Z PSYCHOLOGII, PEDAGOGIKI
I DYDAKTYKI ORAZ OGÓLNYCH ZAGADNIEŃ Z ZAKRESU OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH,
W ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH Z ZAKRESEM REALIZOWANYCH PRZEZ NAUCZYCIELA ZADAŃ.

Niezbędną bazę wiadomości z zakresu psychologii, pedagogiki oraz dydaktyki uzyskałam w trakcie 5-letnich studiów magisterskich. Ponadto na bieżąco starałam się w trakcie różnych szkoleń (o których już pisałam wyżej) uzupełniać swoje dotychczasowe informacje. Niemniej największe umiejętności można wykształcić w trakcie codziennej praktyki. Przez wszystkie lata pracy starałam się przekładać wiedze teoretyczną na praktykę w taki sposób by móc pomóc każdemu uczniowi pomóc w sposób adekwatny i profesjonalny.
We wrześniu 2008 roku, w momencie rozpoczęcia stażu obejmowałam równocześnie wychowawstwo w zespole rozpoczynającym naukę w szkole, który prowadzą do tej pory (obecnie w klasie trzeciej).Pierwszym zadaniem, które musiałam wykonać z zakresu umiejętnego zastosowania wiedzy z psychologii, pedagogiki, dydaktyki było rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych w oparciu o posiadaną przeze mnie wiedzę z tego zakresu. Niezbędne tutaj było przeprowadzenie diagnozy w celu rozpoznania ewentualnych problemów u uczniów. W tym celu starałam się na bieżąco:

o przeprowadzać obserwacje zachowań w różnych sytuacjach społecznych i zadaniowych,
o przeprowadzać diagnozę w oparciu o standaryzowane testy (m.in. Spionek, Styczek),
o rozmawiać z dziećmi na różne tematy,
o analizować wszelkie wytwory dziecka,
o przeprowadzać wywiady z rodzicami,
o rozpoznawać przeżycia dziecka poprzez : zabawy, gry, ćwiczenia, rysowanie, malowanie, lepienie, muzykę, scenki dramowe, teatralne,
o stosować techniki socjometryczne.

Ostatecznym celem mojej diagnozy było opracowanie wskazań edukacyjnych, które miały
stymulować, wspierać, ale przede wszystkim wspomagać dziecko w sytuacjach dla niego trudnych. Niestety w mojej klasie szybko się okazało, że duża grupa uczniów ma trudną sytuację rodzinną, a także spore problemy edukacyjne. Od początku podejmowałam próby ich rozwiązywania. Korzystałam z posiadanej wiedzy psychologiczno – pedagogicznej, a także zwracałam się o pomoc do pedagoga oraz psychologa szkolnego. Ponadto kierowałam uczniów na badania do poradni psychologiczno – pedagogicznej. Zawarte w opiniach wyniki informacje dawały mi pełniejszy obraz sytuacji i stanowiły wskazówki, jak dalej postępować w danym przypadku. Dużym dla mnie wyzwaniem był moment, kiedy okazało się, że rodzice jednego z uczniów są silnie uzależnieni od alkoholu. Niestety nie byli oni w stanie sprawować prawidłowo opieki nad dzieckiem, dlatego w momencie jak przyszli pijani do szkoły, trzeba było rozpocząć procedurę zapewnienia dziecku należytej opieki - zgodnie z przepisami postępowania w takich sytuacjach obowiązujących w szkole. Duża pomocą służyła tutaj zarówno Dyrekcja szkoły, jak również pedagog. Tamto wydarzenie uświadomiło mi, jak ważna jest znajomość przepisów i procedur, ale przede wszystkim uzmysłowiłam sobie, jak duża odpowiedzialność stoi przed każdym wychowawcą.
Istotnym, z mojego punktu widzenia, zadaniem z tego zakresu było również diagnozowanie struktury klasy jako grupy, a także podejmowanie próby oddziaływania na wzajemne relacje między uczniami. Dlatego też przeprowadzałam w mojej klasie testy socjometryczne. W ten sposób mogłam ustalić wzajemne postawy i relacje między uczniami. Dowiedziałam się, którzy uczniowie cieszą się ogólną sympatią w klasie, a którzy są izolowani. W ten sposób potwierdziły się moje obserwacje i spostrzeżenia prowadzone w toku codziennych zajęć. Uzyskane wyniki badań miałam możliwość wykorzystać w pracy dydaktyczno – wychowawczej. Mogłam też oddziaływać na klasę jako zespół uczniów, w taki sposób, aby dzieci do tej pory izolowane angażować we wspólne działania, powierzać im zadania, których spełnienie pozwalało im na osiągnięcie sukcesu i zyskanie uznania w oczach klasy. Ponadto na bieżąco podejmowałam działania integrujące klasę. Były to wspólne wyjścia, wycieczki i zabawy:
o Wyjazd do kina na seans pt. „Lucky Luck” (2009r.),
o Koncert umuzykalniający w ODK „Matecznik” w Rudzie Śląskiej
(2009 r.),
o Wycieczka do Palmiarni w Gliwicach (2009 r.),
o Wyjazd na spektakl pt. „Grimmolandia” (2009 r.),
o Wyjazd do kina na seans pt. „Załoga G” (2009 r.),
o Wyjazd na spektakl teatralny pt. „Wesoła Szkoła” (2009 r.),
o Koncerty umuzykalniające w ODK „Matecznik” w Rudzie Śląskiej (2010r, 2011r.)
o Wyjazd na spektakl pt. „Baśnie Polskie” (2010 r.),
o Wycieczka do Toszka (2010 r.),
o Wyjazd do kina (2010 r.),
o Wyjazd na „Zieloną szkołę” do Chłapowa.

Uważam, że działania wychowawcze stają się bardziej efektywne i skuteczne, kiedy nauczyciel zna sytuację interpersonalną wśród dzieci. Jako wychowawca dołożyłam wszelkich starań, aby stworzyć zespół klasowy zintegrowany, w którym każde dziecko będzie czuło się akceptowane i szanowane. Było to dość trudne ze względu na duże rozbieżność sytuacji wychowawczej oraz ekonomicznej wśród moich uczniów. Nauczyłam się, że dobry nauczyciel to ten, który nierzadko bywa też psychologiem, powiernikiem, a nawet lekarzem. Znam sytuację rodzinną swoich wychowanków i wiem, komu potrzebna jest pomoc rzeczowa czy wsparcie psychologiczne. Ścisły kontakt z rodzicami pozwolił mi poznać ich problemy i oczekiwania wobec szkoły. Dzięki temu łatwiej było mi udzielać wszelkiej pomocy.


§7 ust.2, pkt 5

UMIEJĘTNOŚĆ POSŁUGIWANIA SIĘ PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI SYSTEMU OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA
W SPRAWACH NIELETNICH, W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA SZKOŁY, W KTÓREJ NAUCZYCIEL ODBYWAŁ STAŻ.

W czasie trwania stażu na bieżąco analizowałam akty prawne dotyczące systemu oświaty, a także akty wykonawcze do tych ustaw oraz śledziłam zachodzące w nich zmiany. Brałam udział w szeregu szkoleń poświęconych temu zagadnieniu, (omówione szczegółowo przy punkcie § 7 ust. 2, pkt 1). Na bieżąco analizowałam obowiązujące przepisy prawne, dużą uwagę poświęcałam wszelkim zmianom. Znaczną pomocą były tu dla mnie wspomniane szkolenia Rady Pedagogicznej, mogłam wtedy wyjaśniać wszelkie wątpliwości z dyrektorem szkoły oraz z pozostałymi nauczycielami. Na bieżąco w trakcie konsultacji z opiekunem stażu, a także śledząc informacje pojawiające się w Internecie, analizowałam następujące przepisy dotyczące oświaty:

o Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, z późniejszymi zmianami;
o Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r, - Karta Nauczyciela, z późniejszymi zmianami;
Rozporządzenia:
o Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli;
o Rozporządzenie MEN z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli;
o Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, z późniejszymi zmianami;
o Rozporządzenie MENiS z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, z późniejszymi zmianami;
o Rozporządzenie MEN z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych;
o Rozporządzenie MENiS z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych, z późniejszymi zmianami;
o Rozporządzenie MEN z dnia 18 września 2008 r. w sprawie organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży;
o Rozporządzenie MEN z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych;
o Rozporządzenie MEN z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników;
o Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego;
o Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół;
o Rozporządzenie MENiS z dnia 10 sierpnia 2001 r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów, z późniejszymi zmianami;
o Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach;
o Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych w tym publicznych poradni specjalistycznych;
o Rozporządzanie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych.
Szczególną uwagę zwróciłam na Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego. Jego analiza była dla mnie ważna ze względu na konieczność wyboru nowych podręczników na kolejny rok szkolny, a także przy opracowywaniu rozkładu tematów oraz dostosowania systemu oceniania do wymagań zawartych w nowej podstawie.
Zapewne nie udało mi się poznać wszystkich przepisów dotyczących oświaty w sposób wzorowy, ale wydaje mi się, że nauczyłam się ich czytania i interpretacji. Sięgam do nich na bieżąco. Jeżeli mam jakieś wątpliwości to konsultuje je z Dyrektorem, opiekunem stażu, innymi nauczycielami. W przypadku procedur z zakresu pomocy społecznej czy postępowania w sprawach nieletnich zwracam się do pedagoga szkoły.
Istotnym zadaniem było stosowanie prawa oświatowego w zakresie funkcjonowania szkoły i wypełniania zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Wyżej wymienione rozporządzenia umiejętnie stosowałam w praktyce szkolnej np. podczas klasyfikacji, realizacji programu nauczania, programu wychowawczego, organizacji wycieczek szkolnych itp. Jedną z form realizacji tego zadania było prowadzenie dokumentacji szkolnej zgodnie z obowiązującymi przepisami. Corocznie opracowywałam plan pracy wychowawczej, rozkład tematów zajęć, prowadziłam dziennik lekcyjny oraz zajęć dodatkowych. Brałam także czynny udział w pracach zespołów przedmiotowych poświęconych opracowywaniu dokumentów wewnątrzszkolnych (np. Kryteria oceniania i zachowania, program profilaktyczny).


Na bieżąco analizowałam dokumentację wewnątrzszkolną, w tym szczególnie:
• Statut Szkoły;
• Program Wychowawczy Szkoły;
• Wewnętrzny System Oceniania;
• Program Profilaktyczny Szkoły;
• Program Pracy z Uczniem Zdolnym;
• Program Naprawczy.

W trakcie trwania stażu pracy byłam także członkiem zespołów nadzorujących egzaminy szóstoklasisty. Ponadto wspólnie z dwoma innymi nauczycielami przeprowadziłam ewaluację wewnętrzną w mojej szkole, której celem było pozyskanie informacji na temat: „Czy szkolna oferta edukacyjna jest spójna, wynika z podstawy programowej i odpowiada potrzebom i oczekiwaniom uczniów”. Podczas szczegółowej analizy dokumentacji szkolnej oraz przeprowadzonych ankiet wśród dyrekcji szkoły oraz pozostałych nauczycieli, mogłam się dokładnie przypatrzeć ofercie edukacyjnej Szkoły Podstawowej Nr 41 i stwierdzić, że jest spójna z podstawą programową i w pełni odpowiada potrzebom i oczekiwaniom uczniów, zarówno w aspekcie działań dydaktycznych i wychowawczych
Wszystkie punkty zawarte w planie rozwoju zawodowego starałam się realizować zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach oświatowych. W tym celu wzięłam również udział w wspomnianym wyżej szkoleniu „Awans zawodowy”, organizowanym przez WOM w Katowicach. Dogłębna analiza przepisów prawnych związanych z procedurami uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczyciela, pozwoliła mi na optymalne wyznaczenie celów operacyjnych oraz prawidłowe opracowanie dokumentów niezbędnych do realizacji ścieżki kariery zawodowej – wniosku o rozpoczęcie stażu, planu rozwoju zawodowego (zatwierdzonego przez Dyrektora szkoły) oraz projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
Wszystkie niezbędne dokumenty zgromadziłam w formie biblioteczki multimedialnej.

PODSUMOWANIE I WNIOSKI DO DALSZEJ PRACY


Staż był dla mnie okresem intensywnej pracy nad sprostaniem wymaganiom, które zawarłam w planie rozwoju zawodowego. Przez 2 lata i 9 miesięcy pogłębiałam swoją wiedzę i umiejętności dydaktyczno – wychowawcze oraz opiekuńcze, doskonaliłam znajomość prawa oświatowego, uczestniczyłam w pracach organów szkoły, a także realizowałam zadania ogólnoszkolne, edukacyjne i wychowawcze.
W trakcie pracy nad uzyskaniem statusu nauczyciela mianowanego, dbałam o własny rozwój, poszerzenie kwalifikacji zawodowych, wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela oraz podniesienie poziomu pracy szkoły, w której pracuję. Wzbogaciłam także swoją wiedzę pedagogiczną i merytoryczną oraz uzyskałam nowe doświadczenia. Pomogły mi w tym różne formy doskonalenia zawodowego, ukończenie kursu kwalifikacyjnego, a przede wszystkim gotowość do ustawicznego samodoskonalenia i poszukiwania nowych rozwiązań. Znacznie poszerzyłam swoje umiejętności w zakresie wykorzystania technologii informatycznej i komunikacyjnej. Wydaje mi się, że coraz lepiej radzę sobie z takimi zagadnieniami jak: planowanie zajęć, organizacja zajęć dodatkowych, wycieczek, współpraca z rodzicami, udział w pracach Rady Pedagogicznej czy rozwiązywanie różnych problemów dydaktycznych i wychowawczych. Moje zaangażowanie zostało zauważone przez Dyrektora Szkoły, czego efektem było przyznanie mi nagrody w 2009 roku.
Zadania, które sobie wyznaczyłam w planie rozwoju zawodowego, pozwoliły mi lepiej poznać i zrozumieć uczniów. Analizując swoją dotychczasową pracę mogę stwierdzić, że założone przeze mnie cele zostały osiągnięte.
Zakończenie stażu nie zamyka moich poszukiwań na gruncie wychowawczo - dydaktycznym. Zamierzam nadal doskonalić swoje kwalifikacje, podnosić jakość swojej pracy, by lepiej realizować zadania szkoły. Zdobyta wiedza i doświadczenie będzie na pewno pozytywnym bodźcem do dalszej aktywnej pracy nauczyciela i wychowawcy.


Sprawozdanie sporządziła:

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.