X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 30754
Przesłano:

Sprawozdanie ze stażu nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

mgr Monika Run
nauczyciel religii, techniki, informatyki

w Szkole Podstawowej nr 1
im. Stanisława Staszica
w Piastowie

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2008r
Data zakończenia stażu: 31.05.2011r

Spis treści
I. WSTĘP
II. SPOSOBY REALIZACJI PODJĘTYCH DZIAŁAŃ
1. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego § 7 ust.1 punkt 1
2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielne, lub przez udział
w różnych formach kształcenia ustawicznego § 7 ust.1 pkt.2
3. Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty § 7 ust.1 pkt.3
4. Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian
w tych działaniach § 7 ust.2 pkt.1
5. Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych § 7 ust.2 pkt.2
6. Umiejętność uwzględniania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
§ 7 ust.2 pkt.3
7. Umiejętność stosowania wiedza z wybranych zagadnień psychologii, pedagogiki
i dydaktyki oraz ogólnych problemów oświatowych w zakresie specyfiki zadań realizowanych przez nauczyciela § 7 ust.2 pkt.4
8. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły,
w której nauczyciel odbywał staż § 7 ust.2 pkt.5

III. NAJWIĘKSZE OSIĄGNIĘCIA DYDAKTYCZNE

IV. PODSUMOWANIE

I. WSTĘP

Jestem nauczycielem religii, techniki, informatyki w Szkole Podstawowej od 2004 roku i tu również uzyskałam stopień nauczyciela kontraktowego.
W okresie pracy w szkole pełniłam wiele funkcji, które mi powierzano.
Dnia 01.09.2008 roku złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego. Dyrektor pozytywnie rozpatrzył mój wniosek i przydzielony mi został opiekun stażu – siostra zakonna z którą ustaliłam zasady współpracy. Zostały one zawarte
i spisane w kontrakcie.
Moim pierwszym zadaniem związanym z awansem zawodowym było stworzenie planu rozwoju zawodowego do 19.09.2008 roku, co uczyniłam i złożyłam go 11.09.2008. Jego opracowanie poprzedziłam analizą posiadanej wiedzy, umiejętności i krótkich doświadczeń, jak również planów i zamierzeń.
Po konsultacjach z opiekunem stażu, rozmowach z doświadczonymi nauczycielami starałam się uwzględnić w swoim planie również specyfikę szkoły i plany wychowawcze.
Sporządzony przeze mnie plan rozwoju zawodowego został zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły 26.09.2008 i niezwłocznie rozpoczęłam jego realizację.
W trakcie realizacji planu dokonywałam bieżącej analizy własnych działań. Systematycznie po każdym roku odbytego stażu sporządzałam roczne sprawozdania co
w dużym stopniu ułatwiło mi sporządzenie sprawozdania końcowego. W sporządzeniu dokumentacji z przebiegu stażu pomogła mi bardzo dobra umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komputerowej.
Z olbrzymią satysfakcją mogę stwierdzić, iż w ciągu 2 lat i 9 miesięcy , w których odbywałam staż na stopień nauczyciela mianowanego rozwijałam i doskonaliłam swoją wiedzę i umiejętności. W myśl założenia, że nigdy nie jest tak dobrze, żeby nie mogło być lepiej, mam nadzieję, że poprzez swoją kreatywność i zapał, przyczyniłam się także do kształtowania pozytywnego wizerunku szkoły. Z każdym kolejnym rokiem pracy nabywałam doświadczenia, co pomagało mi realizować mój własny pomysł na bycie dobrym
i sprawiedliwym nauczycielem. Okres stażu sprawił, że jestem bogatsza w nowe doświadczenia i umiejętności. Poniżej prezentuję sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego według następujących punktów:
- Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego § 7 ust.1 punkt 1
- Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielne, lub przez udział
w różnych formach kształcenia ustawicznego § 7 ust.1 pkt.2
- Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty § 7 ust.1 pkt.3
- Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian
w tych działaniach § 7 ust.2 pkt.1
- Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych § 7 ust.2 pkt.2
- Umiejętność uwzględniania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
§ 7 ust.2 pkt.3
- Umiejętność stosowania wiedza z wybranych zagadnień psychologii, pedagogiki
i dydaktyki oraz ogólnych problemów oświatowych w zakresie specyfiki zadań realizowanych przez nauczyciela § 7 ust.2 pkt.4
- Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż § 7 ust.2 pkt.5

I. SPOSOBY REALIZACJI PODJETYCH DZIAŁAŃ

OPIS I ANALIZA

§ 7 ust.1 pkt.1
Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających
ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego


1. Uczestniczyłam w radach pedagogicznych.
2. Współpracowałam z gronem pedagogicznym.
3. Współpracowałam z rodzicami.
4. Pełniłam funkcje wychowawcy w klasie 4c w roku szkolnym 2008/2009
5. Przeprowadziłam wraz z p. .............. szkolenie Rady Pedagogicznej dotyczące programu Świadectwa 6+
6. Przeprowadziłam wraz z p. ............. szkolenie wychowawców klas 0-3 i 4-6
z zakresu posługiwania się pracownią mobilną (przenośna pracownią komputerową)
7. Stworzyłam i na bieżąca aktualizuję stronę internetową.
8. Pomagałam w organizacji i przebiegu festynu parafialnego „Michałki 2008”
9. Prowadziłam koła informatyczne.
W czasie trwania stażu uczestniczyłam w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych i wychowawczych wynikających ze Statutu Szkoły, a także w pracach Rady Pedagogicznej, dotyczących klasyfikacji uczniów jak i szkoleniowych.
Jako wychowawca klasy czwartej współpracowałam z rodzicami, ze szkolnym zespołem pomocy pedagogiczno-psychologicznej. Na spotkaniach z rodzicami omawiałam postępy edukacyjne naszych uczniów, jak również postępy wychowawcze. Myślę, iż było to ważne zadanie, ponieważ umożliwiło rodzicom wychwycenie błędów, jakie popełnia dziecko
i skupienie się na poprawie wyników z zakresu określonej umiejętności. Dla mnie, jako wychowawcy, dało możliwość wyłonienia grupy dzieci z problemami, dla których zorganizowałam pomoc koleżeńską i nauczycielską.
Ważnym zadaniem uwzględnionym w planie rozwoju zawodowego była współpraca
z Dyrektorem szkoły panią ..............., nauczycielami i pracownikami placówki. Moja współpraca z wyżej wymienionymi osobami związana jest głównie
z wymianą doświadczeń zawodowych, dzieleniem się spostrzeżeniami, omawianiem sytuacji wychowawczych uczniów, a także przyjmowaniem wskazówek przekazywanych przez doświadczone koleżanki, dotyczące pracy nauczyciela. Przez okres lat pracy w szkole podstawowej, spotkałam się z życzliwą pomocą ze strony Pani Dyrektor, która starała się mi pomóc w trudnych dla mnie, jako młodego nauczyciela, sytuacjach szkolnych. Innym elementem współpracy, jakże ważnym w dzisiejszych czasach, jest wzajemne wspieranie się w procesie edukacyjnym i rozwiązywaniu problemów wychowawczo-opiekuńczych naszych podopiecznych w grupie nauczycieli uczących w klasach IV-VI a czasami z nauczycielami nauczania zintegrowanego.
W roku szkolnym 2009/2010 prowadziłam wraz z panią ........... szkolenie Rady Pedagogicznej dotyczące obsługi programu świadectwa 6+. Jest to program komputerowy służący wypełnianiu świadectw szkolnych. W tym samym roku szkolnym przeprowadziłam również z panią ........ szkolenie wychowawców klas 0-3 z zakresu posługiwania się przenośną , mobilną pracownią komputerową, która służy naszym najmłodszym uczniom do poznawania tajników komputera.
W okresie stażu prowadziłam również zajęcia koła informatycznego, którego plan ułożony był w taki sposób, aby dzieci wzbogaciły i poszerzyły swoją wiedzę zdobywaną na lekcjach informatyki. Na zajęciach rozwijałam i wzbogacałam wiedzę uczniów
w zakresie korzystania z technik informatycznych, rozwijających umiejętności w zakresie korzystania z Internetu, programu Excel, Power Point, Word, Logomocji. Myślę, że dzieci chętnie uczęszczały na koło, gdzie nie tylko mile spędzały czas, ale również pogłębiały wiedzę zdobytą na lekcjach w szkole. Praca taka daje mi ogromną satysfakcję, ale przede wszystkim inspiruje do poszukiwania coraz nowszych form twórczej pracy w grupie.
Dodatkowym elementem mojej przygody z technikami informatycznymi było stworzenie, a teraz prowadzenie szkolnej strony internetowej.
Zamieszczam w niej najnowsze informacje z życia szkoły, wyniki konkursów, plany zajęć dla dzieci, wykaz zajęć pozalekcyjnych, zdjęcia z uroczystości szkolnych oraz wycieczek organizowanych dla uczniów oraz wiele innych informacji dotyczących codziennego życia szkoły.
Zamieszczanie tych informacji zwiększa oraz ułatwia komunikację pomiędzy szkołą
a rodzicami.
Prowadzenie strony internetowej wymaga na mnie biegłego posługiwania się wieloma programami komputerowymi, a także ciągłego doskonalenia się w zakresie technik informatycznych.

OPIS I ANALIZA
§ 7 ust.1 pkt.2
Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielne, lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego

1. Uczestniczyłam w zebraniach szkolnych zespołów zadaniowych.
2. Uczestniczyłam w szkoleniowych radach pedagogicznych.
3. Uczestniczyłam w konferencjach metodycznych, szkoleniach, kursach dokształcających.
4. Przygotowywałam testy, sprawdziany, pomoce dydaktyczne.
5. Współpracowałam przy redagowaniu Biuletynu szkolnego (opieka informatyczna).
6. Współpracowałam przy redagowaniu gazetki szkolnej „Co słychać u Staszka” (opieka informatyczna).


W okresie stażu w miarę możliwości podnosiłam swoje kwalifikacje, pogłębiałam swoją wiedzę i umiejętności biorąc udział w różnych konferencjach, szkoleniach, warsztatach:
Ukończone kursy, szkolenia kwalifikacyjne:
• Program zajęć wychowawczo-profilaktycznych „SPÓJRZ INACZEJ”
w klasach 4-6 szkoły podstawowej
• Certyfikat ukończenia kursu „Ratujemy i uczymy ratować
• Rekolekcje zamknięte dla katechetów
• Certyfikat uczestnictwa w Konferencji - „Bezpieczeństwo w sieci”
• Seminarium „Jak motywować ucznia do nauki, czyli jak uczyć skutecznie”
• Konferencja Metodyczna nauczycieli Informatyki
• Konferencja „Nauczanie hybrydowe w oparciu serwis http://edukacja.helion.pl
i podręczniki Informatyka Europejczyka w nowej podstawie programowej”
• Warsztaty Metodyczne „Edukacja wielokulturowa w nowej podstawie programowej historii, wos, religii

Dodatkowo brałam udział :
- w zebraniach szkolnych zespołów zadaniowych:
- zespół do spraw promocji szkoły,
- zespół matematyczno-przyrodniczy,
- zespół humanistyczny,
- zespół artystyczny,
- uczestniczyłam w szkoleniowych radach pedagogicznych,
- samodzielnie przygotowywałam testy, sprawdziany, pomoce dydaktyczne
- współpracowałam przy redagowaniu Biuletynu szkolnego (opieka informatyczna),
- współpracowałam przy redagowaniu gazetki szkolnej „Co słychać u Staszka” (opieka informatyczna),
- uczestniczyłam w szkoleniu z zakresu informatyki „Bezpieczeństwo w sieci” organizowanego przez wydawnictwo WSiP
- pomoc informatyczna przy wypełnianiu i drukowaniu świadectw

OPIS I ANALIZA
§ 7 ust.1 pkt.3

Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty

1. Przez cały okres stażu na bieżąco analizowałam i śledziłam zmiany
w rozporządzeniach dotyczących szkolnictwie.

W okresie stażu zapoznałam się z niektórymi aktami prawnymi obowiązującymi
w oświacie i w szkole. Spisałam je, gromadząc w formie mini biblioteczki przydatnej mi jako nauczycielowi na stażu. W drugim roku stażu na nauczyciela mianowanego odbyłam spotkanie z opiekunką stażu siostrą ........... w celu omówienia prawa. Spotkanie to poprzedziło studiowanie następujących przepisów prawa oświatowego:

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 r. ze zmianami
• warunków i sposobu oceniania,
• klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy
• przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych
• awansu nauczycieli
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego wraz z późniejszymi zmianami.

Podczas stażu zapoznałam się również z Ustawą Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 oraz z późniejszymi zmianami, ustawą o systemie oświaty (tekst jednolity) z dnia 7 września 1991r

Przestudiowałam następujące dokumenty wewnątrzszkolne:
Statut Szkoły
Dokument ten jest podstawowym aktem prawnym regulującym działalność szkoły. Składa się z dziewięciu partii. Część pierwsza dotyczy zagadnień ogólnych jakimi są: nazwa szkoły, organ prowadzący i nadzór pedagogiczny. Kolejny rozdział opisuje cele i zadania jakie ma szkoła. W trzeciej części opisane są sposoby realizacji celów i zadań szkoły. W czwartym rozdziale opisane są organy szkolne i ich kompetencje. Traktuje o sposobie organizacji pracy w szkole. Określa sposoby rekrutacji, podział klas, czas trwania lekcji, pracę świetlicy i biblioteki szkolnej. Następny rozdział ukazuje prawa rodziców jak również ich obowiązki. Rozdział siódmy ukazuje postanowienia dotyczące pracowników szkoły podkreślając ich zadania, a w szczególności za co odpowiedzialni są nauczyciele i wychowawcy. Rozdział ósmy przeznaczony jest sprawom dotyczącym uczniów uczęszczających do szkoły. Ostatni paragraf to postanowienia końcowe.

Plan wychowawczy
Plan wychowawczy naszej szkoły określa motto „Takie będą Rzeczypospolite jakie ich młodzieży chowanie”, którego głównym celem jest:
1. Budowanie przez dziecko obrazu własnej osoby w oparciu o rzetelną samoocenę.
2. Wychowanie dziecka do samorozwoju i odpowiedzialności za własne życie
i zdrowie.
3. Kształtowanie umiejętności współistnienia i współdziałania w grupie - rodzinnej,
klasowej, szkolnej.
4. Dostarczanie dzieciom wiedzy na temat praw dziecka i sposobów postępowania
w sytuacjach, gdy są one łamane.
5. Wypracowanie akceptowanych przez środowisko szkolne sposobów radzenia sobie
w sytuacjach problemowych.
6. Wprowadzenie dziecka w życie społeczności szkolnej poprzez udział w pracach Samorządu Uczniowskiego.
7. Rozbudzanie w dziecku uczuć patriotycznych.
8. Budzenie w dziecku poczucia odpowiedzialności za losy otaczającego je świata.
9. Pomoc pierwszoklasistom w dobrym starcie kariery szkolnej,
poprzez wspomaganie rozwoju, emocjonalnego, intelektualnego i społecznego.
Szkolny Program Profilaktyki
Utworzony na bazie szczegółowej diagnozy środowiska szkolnego. Wszelkie działania
z zakresu profilaktyki uwarunkowane są ustawami i rozporządzeniami. Uwzględnia się w nim następujące obszary:
- przeciwdziałanie agresji
- budowanie prawidłowych relacji w grupie
- promowanie zdrowego trybu życia

Wewnątrzszkolny System Oceniania
Na samym wstępie w paragrafie pierwszym podaje się definicję WSO. Jest to ocenianie wewnątrzszkolne, które polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i postępów
w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych, wynikających z programów nauczania oraz formułowania oceny. Dalsze paragrafy zawierają ustalone przez RP zasady oceniania ucznia, wykaz przypadków,
w których uczeń może być zwolniony z W-f, kryteria przyznawania stopni w klasach IV-VI oraz ocen klasyfikacji semestralnej i rocznej według podanej skali, wyjaśnienie na czym polega klasyfikacja roczna z zajęć edukacyjnych, skalę ocen z zachowania. Następne paragrafy traktują o sposobie i zasadach oceniania w kl. I-III, w których obowiązuje ocena opisowa.
Dodatkowo na samym początku mojego stażu zapoznałam się z regulaminem wycieczek szkolnych. Często pełnię funkcje opiekuna na wycieczkach, dlatego też niezmiernie ważna jest znajomość tego regulaminu.
Analiza aktów prawnych i dokumentacji wewnątrzszkolnej pozwoliła mi na lepsze poznanie prawa, co ułatwiło mi prawidłową realizację awansu zawodowego.


OPIS I ANALIZA

§ 7 ust.2 pkt.1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

1. Przygotowałam plan rozwoju zawodowego.
2. Zawarłam kontrakt z opiekunem stażu.
3. Prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu.
4. Obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu.
5. Opracowałam przedmiotowy system oceniania z religii, informatyki, techniki.
6. Opracowała i zrealizowałam program szkolnych kół informatycznych.
7. Opracowała egzamin teoretyczny na kartę rowerowa.
8. Systematycznie prowadziłam dokumentację szkolna (dzienniki lekcyjne, pozalekcyjne).


W celu zapewnienia sobie lepszego warsztatu pracy zapoznałam się z procedurą awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego. Następnie z opiekunem stażu określiłam klarowne zasady współpracy spisane w dniu 1.09.2008 r. w formie kontraktu, oraz stworzyłam harmonogram współpracy pomiędzy nauczycielem odbywającym staż na nauczyciela mianowanego a nauczycielem opiekunem stażu.
Ważnym elementem doskonalenia zawodowego były dla mnie lekcje prowadzone przeze mnie w obecności opiekuna stażu i zajęcia prowadzone przez opiekunkę siostrę Berchmansę, które miałam możliwość obserwowania. Obie formy doskonalenia wnosiły
w moją pracę zawodową cenne informacje. Po każdych zajęciach przeprowadzonych
w obecności nauczyciela opiekuna stażu, wspólnie dokonywałyśmy ich analizy i dokładnie je omawiałyśmy. Spotkania te uważam za najcenniejsze, ponieważ uwagi mojego opiekuna były dla mnie, młodego nauczyciela bardzo cenne. Cenne dla mnie były również zestawienia
i ocena obserwowanych zajęć dokonywanych przez siostrę ........... po każdym roku współpracy. Przyczyniło się to do wyeliminowania drobnych błędów i do coraz lepszego planowania oraz przeprowadzania lekcji.
W swojej pracy nauczyciela religii, techniki i informatyki jak również nauczyciela wychowawcy często wykorzystuję na lekcjach metody aktywizujące uczniów. Mają one niebagatelne znaczenie w mojej pracy z dziećmi. To dzięki nim uczniowie kształtowali
w sobie umiejętność definiowania, klasyfikowania, analizowania, dyskusji, oceniania siebie
i innych w sposób kulturalny, wyrażania własnych opinii, słuchania i szanowania poglądów innych, rozwiązywania problemów w sposób twórczy. Myślę, iż przekazywanie informacji
i wiedzy za pomocą metod aktywizujących jest wręcz konieczne i pożądane na moich lekcjach.
W okresie całego stażu starałam się uczestniczyć w wielu kursach, szkoleniach, warsztatach czy w konferencjach w celu doskonalenia swojego warsztatu pracy i podniesienia kwalifikacji. Poniżej prezentuje tematykę kursów, szkoleń oraz warsztatów w których aktywnie uczestniczyłam:
- Program zajęć wychowawczo-profilaktycznych „SPÓJRZ INACZEJ”
w klasach 4-6 szkoły podstawowej
- Certyfikat ukończenia kursu „Ratujemy i uczymy ratować
- Rekolekcje zamknięte dla katechetów
- Certyfikat uczestnictwa w Konferencji - „Bezpieczeństwo w sieci”
- Seminarium „Jak motywować ucznia do nauki, czyli jak uczyć skutecznie”
- Konferencja Metodyczna nauczycieli Informatyki
- Konferencja „Nauczanie hybrydowe w oparciu serwis http://edukacja.helion.pl
i podręczniki Informatyka Europejczyka w nowej podstawie programowej”
- Warsztaty Metodyczne „Edukacja wielokulturowa w nowej podstawie programowej historii, wos, religii.
Wiedzę, którą pozyskałam podczas uczestniczenia w wyżej wymienionych formach doskonalenia zawodowego, staram się wykorzystywać zarówno na zajęciach z uczniami, konsultacjach, jak i na zajęciach kół zainteresowań. Udział w tych formach kształcenia przyczynia się do wzrostu jakości mojej pracy jako nauczyciela, a co za tym idzie również do lepszego zrozumienia pracy pedagoga.
W czasie objętym stażem regularnie i aktywnie uczestniczyłam w zebraniach zespołu matematyczno-przyrodniczego, zespołu humanistycznego - 01.09.2008 – 31.08.2010, do spraw promocji szkoły. Pełniłam również w ostatnim roku stażu funkcję przewodniczącej samorządu uczniowskiego. Przez cały czas prowadzę stronę internetową Szkoły Podstawowej nr 1.
Byłam współtwórcą kilku konkursów wiedzy religijnej w naszej szkole. Układałam przy współpracy z księdzem regulaminy i pytania konkursowe. Wspólnie
z księżmi, pracującymi kolejno w szkole stworzyłam Przedmiotowy System Oceniania dla uczniów klas 4-6. Przy współpracy z nauczycielami informatyki stworzyłam również Przedmiotowy system oceniania z informatyki, jak również samodzielnie z techniki. Dzięki temu, iż mogłam uczęszczać w spotkaniach kilku zespołów zadaniowych, miałam możliwość wymiany z koleżankami i kolegami cennych informacji, doświadczeń i spostrzeżeń dotyczących pracy nauczyciela.
W ramach realizacji § § 7 ust.2 pkt.1 spełniłam wszystkie zamierzone cele umieszczone w planie rozwoju zawodowego, a także zrealizowałam zadania, które nie były zaplanowane. Zamieszczam sprawozdanie z tych działań.
W okresie objętym stażem opracowywałam plan kół informatycznych dla dzieci zdolnych, jak również potrzebujących pomocy z tego przedmiotu. Dodatkowo opracowałam egzamin teoretyczny na kartę rowerową dla klas IV, po którym przeprowadzałam egzamin praktyczny. Organizacja tych form sprawdzenia wiedzy i umiejętności uczniów pozwoliła mi na głębsze poznanie zachowań dzieci w sytuacjach nietypowych. Była to dla mnie okazja do wzbogacenia własnego warsztatu pracy w zakresie rozwoju umiejętności komunikowania się i rozwoju technik komputerowych.

Uzyskane efekty:
Dla mnie:
- poszerzyłam swoją wiedzę w zakresie nauczania informatyki, techniki i religii,
- samodzielnie i przez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego pogłębiłam swoją wiedzę i umiejętności zawodowe,
- technika komputerowa pozwoliła mi urozmaicać zajęcia lekcyjne i sprawniej sprawdzić wiedzę i umiejętności uczniów,
- wzbogaciłam swój warsztat pracy o nowe formy i metody pracy,
- skorzystałam z wiedzy i doświadczenia opiekuna stażu,
- poznałam swoje mocne i słabe strony jako nauczyciel, poprzez omawianie lekcji prowadzonych w obecności opiekuna stażu,
- poznałam procedurę awansu zawodowego,
- dostosowałam metody pracy i wymagania do potrzeb uczniów,
- doskonaliłam umiejętność współpracy z innymi nauczycielami,
- zdobyłam nowe doświadczenia w organizowaniu konkursów przedmiotowych,
- Podniosłam efektywność własnej pracy poprzez modyfikację działań, doskonaliłam umiejętności współpracy z uczniem zdolnym a także potrafię udzielić kompetentnej pomocy uczniom mającym trudności natury wychowawczej czy dydaktycznej.

Dla uczniów:
- ułatwiłam prace uczniów poprzez odpowiednio przygotowane karty pracy i pomoce dydaktyczne,
- poszerzyłam ich wiedzę z zakresu informatyki przez udział w zajęciach kółka informatycznego,
- wykorzystywałam ciekawe środki dydaktyczne na lekcjach techniki, informatyki oraz religii,
- zainteresowałam uczniów przedmiotem poprzez udział w różnorodnych konkursach, zajęciach dodatkowych.

OPIS I ANALIZA

§ 7 ust.2 pkt.2

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

1. Przygotowałam apel w 3, 4 rocznicę śmierci Jana Pawła II
2. Przygotowałam uczniów klas IV-VI do szkolnego konkursu „Biblia moim przyjacielem”
a. I etap konkursu 14.01.2009 (48 uczniów)
b. II etap konkursu 16.03.2009 (16 uczniów)
3. Współorganizowałam konkurs „Za czasów Jezusa” – konkurs biblijny oraz „Za drzwiami starej szafy” – konkurs dotyczący książki „Opowieści z Narnii”
4. Współpracowałam z szkolnym pedagogiem, psychologiem w celu eliminowania problemów wychowawczych i opiekuńczych.

Podczas planowania zadań w harmonogramie rozwoju zawodowego starałam się uwzględnić w swojej pracy problematykę środowiska lokalnego oraz współczesne problemy społeczne i cywilizacyjne. Dlatego też rozpoczęłam współpracę ze szkolnym zespołem pomocy pedagogicznej.
Wspólne działania doprowadziły do tego, że najbiedniejsi uczniowie z mojej klasy, po dofinansowaniu z rady rodziców mogli wyjechać na wycieczkę klasową do Grodu Wikingów. Taka forma współpracy jest dla mnie bardzo ważna, ponieważ dostrzeżenie problemu często prowadzi do wyciągnięcia pomocnej dłoni wobec osoby potrzebującej.
W roku 2008/2009 z grupą uczniów klas 4 brałam udział w rajdzie historycznym „Szlakiem naszej historii”, podczas którego odwiedziliśmy miejsca upamiętniające walkę
i trud Narodu Polskiego w czasie II wojny światowej. Rajd zawiera w swojej formule elementy konkurencyjności co wyzwala rywalizację u dzieci. Ponadto spełnia bardzo ważną funkcję w kształceniu postaw obywatelskich uczniów poprzez uczenie młodego pokolenia Polaków oddawania czci ludziom, którzy przelali krew za wolność naszej Ojczyzny.
Kolejnym zadaniem zawartym w planie rozwoju zawodowego była współpraca
z pedagogiem i psychologiem szkolnym. Moja współpraca z pedagogiem szkolnym pani pedagog, jak również z psychologiem- polega przede wszystkim na konsultowaniu kwestii wynikających z potrzeb wychowanków, ich Rodziców oraz moich jako nauczyciela. Do pani pedagog oraz psychologa zgłaszałam się z problemami wychowawczymi, na które zawsze otrzymuję wartościowe rady i bardzo potrzebne wsparcie.
Praca pedagogiczno-wychowawcza powinna być również powiązana z udziałem dzieci w konkursach szkolnych, pozaszkolnych, co przyczynia się do pogłębiania i rozszerzania wiedzy naszych uczniów. Stwarza to dziecku możliwość do zaspokojenia potrzeb poznawczych, kulturowych i emocjonalnych. W związku z tym byłam współorganizatorem konkursu „Za czasów Jezusa” – konkurs biblijny oraz „Za drzwiami starej szafy” – konkurs dotyczący książki „Opowieści z Narnii. Samodzielnie zorganizowałam i przeprowadziłam konkurs „Biblia moim przyjacielem”. Oba konkursy dotyczyły zapoznania się z treścią książki i umiejętnością wykorzystania przeczytanego tekstu, jak również chęcią dzielenia się zdobytą wiedzą z rówieśnikami.
Przygotowałam również apel w 3 i 4 rocznicę śmierci wielkiego Polaka Jana Pawł II. Przygotowanie różnego typu uroczystości szkolnych z udziałem dzieci wymaga wiele wysiłku
i pracy , ale daje ogromną satysfakcję z osiągniętych wyników. Organizacja takich przedsięwzięć zwiększa moją kreatywność, nasuwa mi wiele nowych pomysłów i rozwiązań. Dzięki temu praca z dziećmi zamienia się w twórczą zabawę a zrozumienie kolegów i koleżanek zachęca ich mobilizuje do dalszej pracy.
Zamierzenia związane z tym punktem planu rozwoju zawodowego zostały przeze mnie zrealizowane.

Uzyskane efekty:
Dla mnie:
- poznałam problemy lokalne środowiska szkolnego i rodzinnego uczniów,
- integrowałam się ze środowiskiem,
- uzyskiwałam potrzebne pomoce i materiały,
- umiejętnie tworzę wśród dzieci sytuacje wychowawcze podnoszące poczucie odpowiedzialności za siebie i za innych,
- współpracowałam z rodzicami,
- zyskałam nowe spojrzenie na niektóre problemy uczniów słabych, ale również zdolnych,
- współpracowałam z wychowawcami innych klas oraz z innymi nauczycielami,
- poznałam potrzeby uczniów i ich zainteresowania,
- organizowane przeze mnie konkursy urozmaiciły życie naszej szkoły, odrywały uczniów od monotonii nauki oraz uświadamiały im, że możemy też się uczyć poprzez zabawę. Konkursy te rozwijały cele dydaktyczne, wychowawcze
i etyczne zgodnie z założeniami zadań naszej szkoły,
- jako opiekunka Samorządu Szkolnego staram się sumiennie i efektywnie wypełniać powierzoną mi rolę. Dzięki mojej zapobiegliwości uczniowie są cały czas aktywni. Samorząd Szkolny bierze udział w całym życiu szkoły i praca tych uczniów jest widoczna i doceniana.


Dla uczniów:
- integrowałam zespół klasowy,
- pogłębiałam samoświadomość, poczucie odpowiedzialności i kompetencji,
- integrowałam zespół klasowy w latach, gdy byłam wychowawcą klasy 4c,
- osiągane przez dzieci sukcesy zwiększyły ich wiarę we własne możliwości,


OPIS I ANALIZA

§ 7 ust.2 pkt.3

Umiejętność uwzględniania w pracy technologii informacyjnej
i komunikacyjnej

1. Układałam plan lekcji dla klas 4-6
2. Uzupełniałam przy współpracy p. Dyrektor i p. sekretarki dokumenty szkoły (BIP, SIO)
3. Tworzyłam konspekty lekcji, scenariusze, sprawdziany, pomoce dydaktyczne
4. Z wykorzystaniem technologii informacyjnej projektowałam okolicznościowe dyplomy, zaproszenia.

Umiejętność wykorzystywania w swojej pracy technologii komputerowej
i informacyjnej odgrywa dla mnie ogromnie znaczenie. Umożliwia ona przede wszystkim korzystanie z różnych źródeł wiedzy i bieżących informacji. Dla mnie, jako nauczyciela uczącego techniki, informatyki i religii, komputer w dobie tak wzmożonego rozwoju informatyki, stanowi źródło nieograniczonych możliwości w pracy z dziećmi.
Umiejętność posługiwania się komputerem zdobyłam na studiach a rozwinęłam
w trakcie pisania pracy magisterskiej. Dalsze zagłębianie się w tajemnice szklanego ekranu rozwijałam samodzielnie w domu. Dodatkową mobilizacją była oczywiście praca z dziećmi, które bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach techniki czy religii prowadzonych w sali komputerowej. Dosyć dobre posługiwanie się technikami informacyjnymi posłużyło mi
w opracowaniu dokumentacji za okres stażu na nauczyciela mianowanego.
W mojej pracy wykorzystuję nabyte umiejętności komputerowe przede wszystkim do tworzenia:
➢ sprawdzianów, prac klasowych i testów sprawdzających wiedzę dziecka
➢ kart pracy do indywidualnej pracy
➢ sprawozdań i raportów
➢ folii do rzutnika
➢ dyplomów

Dzięki posługiwaniu się komputerem mogę za pomocą Internetu na bieżąco śledzić najnowsze informacje dotyczące oświaty, na przykład wchodząc na strony internetowe MEN (www.men.gov.pl/) , www.ore.edu.pl/, www.awzns.pl z których ściągam informacje dotyczące i wykorzystywane w procesie nauczania.
Dodatkowo korzystam z różnego rodzaju encyklopedii multimedialnych, z których pobieram informacje i wykorzystuję je do wykonania pomocy dydaktycznych – skrzyżowania drogowe w karcie rowerowej.
Podczas odbywania stażu wielokrotnie przeprowadzałam zajęcia z techniki w pracowni informatycznej. Zajęcia te dały mi okazję do zastosowania aktywizujących metod nauczania
z udziałem komputera. Uczniowie tworzyli na komputerze projekty, rzuty prostokątne, krzyżówki. Dzieci miały również okazję do korzystania z Internetu, pobierając informacje na określony temat. Lekcje w pracowni komputerowej stanowią doskonały przykład korelacji między przedmiotowej: technika – informatyka, informatyka – matematyka, informatyka – plastyka. Praca z dziećmi w trakcie lekcji techniki, religii, prowadzonych metodą komputerową, wymagała ode mnie doskonałego posługiwania się różnymi programami komputerowymi, co przyczyniło się do mojego samorozwoju i skłoniło do podjęcia Studiów Podyplomowych w zakresie Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej w Warszawie.
Swoimi dobrymi umiejętnościami w zakresie technologii komputerowej dzielę się również z koleżankami i kolegami w pracy. Przeprowadziłam dla członków zespołu humanistyczno i historycznego, szkolenie dotyczące wykorzystywania tablic multimedialnych. Dla koleżanek klas 0-3 szkolenie dotyczące Mobilnej Pracowni Komputerowej, jak również szkolenie z zakresu obsługi programu świadectw dla wychowawców klas 1-6. Często służę im pomocą w wykonaniu różnych prac, pomocy dydaktycznych czy wprowadzaniu danych do systemu związanych z egzaminami uczniów klas 3, 6.
Projektuję i drukuję dyplomy na przeróżne konkursy organizowane w naszej szkole, wykorzystuję technologię komputerową do opracowywania biuletynu dla rodziców –„Jedyneczka”, jak również gazetki uczniowskiej o tytule "Co słychać u Staszka?". Wiele zaprojektowanych przeze mnie dyplomów, zaproszeń, podziękowań przechowujemy
w zasobach pracowni komputerowej, z których wszyscy korzystają
Moja dodatkową pracą związaną w dużym stopniu z bardzo dobra umiejętnością posługiwania się technologią komputerową jest prowadzenie szkolnej strony internetowej.
Doświadczenie w dziedzinie informatyki ułatwia mi w bardzo dużym stopniu codzienną pracę. Komputer służy mi do pisania sprawdzianów, konspektów, testów, opracowywania dokumentacji szkolnej- wprowadzam dane związane z SIO, organizacją szkoły, jak również układam plan- a także przygotowywania dokumentacji mojej teczki dołączonej do wniosku.


Uzyskane efekty:
Dla mnie:
- wzbogaciłam swój warsztat pracy o nowe formy i metody pracy,
- pogłębiłam swoją wiedzę i umiejętności z zakresu technologii komputerowej,
- wykorzystywałam na co dzień zdobywane, w sposób ciągły, wiadomości z zakresu technologii komputerowej i informacyjnej, korzystając z edytora tekstu oraz programów graficznych,
- uzyskiwałam potrzebne informacje i materiały z zasobów sieci Internet,
- uważam, że udostępnione przeze mnie materiały – różne dyplomy-mogą być przydatne nauczycielom,
- w swojej pracy dydaktycznej korzystam z nowoczesnych technologii, poszerzam swoje wiadomości przez samokształcenie oraz kursy i szkolenia.
- społecznie udzielam się na rzecz innych nauczycieli, pomagając im przy profesjonalnym opracowaniu opraw graficznych konkursów, jak też dzieląc się z nimi swoimi wiadomościami z obsługi podstawowych programów komputerowych.
- nauczyciele w szkole zwracają się z problemami natury informatycznej do mnie, pomagam im co owocuje zwiększoną efektywnością pracy. Cieszy mnie to, że mogę służyć im pomocą.

Dla uczniów:
- prace uczniów poprzez odpowiednio przygotowane karty pracy i pomoce dydaktyczne,
- wpłynęłam na lepszą organizację pracy,
- doskonaliłam umiejętności organizacyjne uczniów na lekcjach
- wpłynęłam na wzrost zainteresowania uczniów, ciekawą szatą graficzną pomocy dydaktycznych.

OPIS I ANALIZA

§ 7 ust.2 pkt.4

Umiejętność stosowania wiedzy z wybranych zagadnień psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych problemów oświatowych w zakresie specyfiki zadań realizowanych przez nauczyciela

W okresie stażu swoją wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki wzbogacałam poprzez uczestnictwo w różnych warsztatach doskonalących kwalifikacje
i umiejętności wychowawcze . Były to :
➢ Program zajęć wychowawczo-profilaktycznych „SPÓJRZ INACZEJ”
w klasach 4-6 szkoły podstawowej
➢ Certyfikat ukończenia kursu „Ratujemy i uczymy ratować
➢ Seminarium „Jak motywować ucznia do nauki, czyli jak uczyć skutecznie”
➢ Warsztaty Metodyczne „Edukacja wielokulturowa w nowej podstawie programowej historii, wos, religii
➢ Certyfikat uczestnictwa w Konferencji - „Bezpieczeństwo w sieci”

Dzięki udziałowi w programach profilaktyki i doskonalących umiejętności wychowawcze nauczycieli, zapoznałam się z różnymi formami i kierunkami pracy z dziećmi, kładącymi nacisk na kształtowanie osobowości dziecka i wspieranie go w rozwoju. Programy profilaktyczne skupiają się na różnych obszarach : wiedzy o środkach uzależniających, systemach wartości, wpływach społecznych, uczeniu rozwiązywania problemów i konfliktów, uczeniu umiejętności życiowych, oferowaniu alternatywnych form spędzania czasu.
W dobie szybkiego rozwoju cywilizacji i pogoni za sukcesem, w dzieciach wzrasta poczucie agresji. Nie jest to problem nowy, przypadki dokuczania i atakowania jednych dzieci przez drugie znane są nam dorosłym ze swojego życia szkolnego. Zjawisko to nasiliło się jednak w ostatnich czasach, dlatego też widziałam potrzebę podjęcia w związku z tym innych niż dotąd, bardziej skutecznych działań . Pomogły mi w tym warsztaty Spójrz inaczej na agresję i rozwiązywanie konfliktu w szkole. Dla mnie głównym celem stosowania programów profilaktyki w praktyce, jest taki umiejętny wpływ na dziecko, aby radziło sobie lepiej, bez nadmiernego napięcia z rozwiązywaniem problemów, których dostarcza mu egzystencja w szkole oraz umiało współżyć z innymi i potrafiło znajdować w samym sobie oparcie w trudnych sytuacjach. Staram się najlepiej jak potrafię wdrażać w życie wyuczone zasady i mam nadzieję, że choć w niewielkim stopniu pomogą one moim podopiecznym.
„Książka to skarbnica wiedzy i mądrości” to stwierdzenie jest dla mnie ważne w mojej pracy nauczyciela. Sięgam po woluminy z zakresu pedagogiki, psychologii, ponieważ pomagają mi one zrozumieć zagadnienia potrzebne do prawidłowej pracy nauczyciela
i wychowawcy.
Ze względu na specyfikę psychiki niektórych moich uczniów, chciałam zgłębić swoją wiedzę na temat zachowań dzieci nadpobudliwych psychoruchowo. Dlatego też sięgnęłam po zagadnienia z pozycji:
- Wolańczyk T., Kołakowski A., Skotnicka M., „Nadpobudliwość psychoruchowa dzieci”, wyd. Bifolium Lublin, 1999r
- Nartowska H. „Dzieci nadpobudliwe psychoruchowo” PZWS W-wa , 1972r
- Opolska T., Potemska E., „Dziecko nadpobudliwe – program korekcji zachowań”, CMPP-P MEN W-wa , 1999r

Poza tym korzystam również w tym zakresie z pomocy zespołu psychologiczno-pedagogicznego w naszej szkole.

W pierwszym roku stażu na nauczyciela mianowanego w II semestrze objęłam wychowawstwo klasy IV-tej. Rodzice bardzo otwarcie mnie przyjęli, mimo iż nie miała doświadczenia w takim zadaniu. Bardzo szybko udało mi się nawiązać bardzo dobrą współprace z rodzicami moich wychowanków.
Współpraca z Rodzicami to również spotkania grupowe i indywidualne, mające na celu omówienie problemów w nauce i znajdywanie konstruktywnych rozwiązań wychowawczych. Dzięki takim spotkaniom nauczyciel wychowawca ma możliwość zapoznania się z aktualną sytuacją rodzinną dziecka. W mojej pracy jako wychowawca konsultowałam , umawiałam na spotkania rodziców dzieci mających problemy wychowawcze z panią pedagog. Wspólnie ustalaliśmy zasady pracy z dzieckiem. Spotkania te przynosiły efekty.

Uzyskane efekty:
Dla mnie:
- pogłębiłam swoją wiedzę i umiejętności w procesie samodoskonalenia i poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego,
- wzbogaciłam i uporządkowałam swoją wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki
i dydaktyki
- podniosłam swoje umiejętności edukacyjne,


Dla uczniów:
- dostosowałam wymagania edukacyjne do potrzeb i możliwości uczniów,
- zdobyłam zaufanie wychowanków,

OPIS I ANALIZA

§ 7 ust.2 pkt.5


Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż


W okresie stażu zapoznałam się z niektórymi aktami prawnymi obowiązującymi
w oświacie i w szkole. Spisałam je, gromadząc w formie mini biblioteczki przydatnej mi jako nauczycielowi na stażu.

Podczas stażu zapoznałam się z Kartą Nauczyciela po nowelizacji. Dokument ten zawiera sto dwa artykuły, które standaryzują takie przepisy jak:
- obowiązki nauczycieli
- nagrody i odznaczenia
- uprawnienia socjalne
- urlopy
- ochronę zdrowia
- wynagrodzenia
- odpowiedzialność dyscyplinarną
- uprawnienia emerytalne
Zagadnieniami nowymi w Karcie Nauczyciela są między innymi:
- awans zawodowy nauczyciela ( art. 9a – 9c )
- ustalenia o podwyższonym wymiarze pracy ( art. 42 ust. 2 i 4a )
- wynagrodzenie nauczycieli ( art. 30 )
- częstsze zawieranie umowy o pracę na czas określony ( art.10)
- sposoby oceny pracy nauczycieli; skala trzystopniowa – wyróżniająca, dobra i negatywna.

Karta Nauczyciela jest ponadto dokumentem nadrzędnym, ponieważ zobowiązuje odpowiednich ministrów do wydania dokumentów i aktów wykonawczych w postaci rozporządzeń. Przykładem tego mogą być rozporządzenia dotyczące: uzyskania awansu zawodowego nauczycieli, wymagań jakim musza odpowiadać eksperci Komisji Egzaminacyjnej, czy rozporządzenie w sprawie podstawowych warunków, niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań i programów.
Przestudiowałam również następujące dokumenty wewnątrzszkolne:
- Statut Szkoły
- Plan wychowawczy
- Szkolny Program Profilaktyki
- Wewnątrzszkolny System Oceniania
Dodatkowo na samym początku mojego stażu zapoznałam się z regulaminem wycieczek szkolnych. Jako nauczyciel wychowawca często wyjeżdżam na wycieczki szkolne, dlatego też niezmiernie przydatny okazał się kurs na kierowników wycieczek szkolnych
i obozów wędrownych oraz znajomość regulaminu wycieczek.
Dokonałam także analizy dokumentów związanych z prawem pracy obowiązującym
w naszej szkole oraz z przepisami BHP.
Analiza aktów prawnych i dokumentacji wewnątrzszkolnej pozwoliła mi na lepsze poznanie prawa, co ułatwiło mi prawidłową realizację awansu zawodowego.
Od momentu rozpoczęcia przeze mnie stażu na nauczyciela mianowanego zostały wprowadzone nowe akty prawne, z którymi zapoznałam się oraz stosowałam w swojej pracy zawodowej. Są to:
- Rozporządzenie Ministra edukacji Narodowej dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (dz. U. Z dnia 2 grudnia 2010 r.)
- Rozporządzenie w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego programów nauczania
i podręczników. (każdy nauczyciel ma prawo do wyboru podręczników dopuszczonych przez MEN)
- Rozporządzenia dotyczące kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
- Rozporządzenie dotyczące nowego nadzoru pedagogicznego z 2009 roku
- Ze zmianą rozporządzenia sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

Uzyskane efekty:
Dla mnie:
- pogłębiłam swoja wiedzę,
- poznałam procedurę awansu zawodowego,
- sporządziłam przedmiotowy system oceniania informatyki, techniki i religii,
- integrowałam się ze środowiskiem,
- uzyskiwałam potrzebne informacje na temat wychowanków i innych uczniów,
- wzbogaciłam i uporządkowałam swoja wiedzę z zakresu prawa oświatowego,
- znajomość przepisów prawa oświatowego pozwoliła mi na kompetentne opracowanie planu rozwoju zawodowego oraz sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem efektów podjętych działań
- odbyte szkolenia, współpraca z Dyrektorem oraz całym gronem pedagogicznym udoskonaliły moje umiejętności dotyczące prawa oświatowego. Wiem jak znaleźć rozwiązania dotyczące problemów codziennego życia nauczycieli, umiem zaradzić
i rozwiązywać problemy uczniowskie, organizować imprezy czy wycieczki szkolne ze strony prawnej jako opiekuna.


Dla uczniów:
- zapoznałam uczniów z zasadami oceniania,
- zapoznałam wychowanków z zasadami klasyfikowania i promowania,
- zapoznałam uczniów z ich prawami i obowiązkami wynikającymi z regulaminu szkoły.
III NAJWIĘKSZE OSIĄGNIĘCIA DYDAKTYCZNE
➢ trzykrotna Nagroda Dyrektora
➢ koordynacja akcji „Klasa z klasą”
➢ organizowanie wycieczek turystycznych („Gród Wikingów”)
➢ praca z dziećmi w kołach zainteresowań
➢ przygotowanie prezentacji multimedialnych
➢ organizacja konkursów wiedzy biblijnej, informatycznej

IV PODSUMOWANIE

Opracowany przeze mnie plan rozwoju zawodowego wydawał się na początku zamierzeniem bardzo ambitnym. Realizacja wszystkich zadań wymagała niejednokrotnie wielu wyrzeczeń i poświęcenia ogromnej ilości czasu. Niemniej jednak uważam , że zadania
i cele, które sobie postawiłam, zostały zrealizowane.
Pozytywną stroną realizowania awansu zawodowego, było to , że w trakcie jego trwania wzmocniłam w swoim charakterze takie cechy jak systematyczność i uporządkowanie. Praca była początkiem zacieśnienia pozytywnych relacji pomiędzy mną a ludźmi, którzy okazali mi wsparcie w sytuacjach problemowych, jakie stawały przede mną.
Życiowy optymizm, pogoda ducha oraz młodzieńczy zapał pozwoliły mi na realizację zadań, których nie umieściłam w planie rozwoju zawodowego.

Nauczyciel kontraktowy mgr Monika Run

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.