X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 30906
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

mgr Anna Stasiak-Mąkosa
nauczyciel mianowany

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Termin rozpoczęcia stażu: 1 września 2013 r.
Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Przewidywany termin zakończenia stażu: 31 maja 2016 r.

Przedstawiony plan rozwoju zawodowego zakłada kontynuację mojej wcześniejszej pracy jako nauczyciela i wychowawcy dzieci.
Plan ma formę otwartą, dopuszcza się nanoszenie modyfikacji dotyczących podejmowanych zadań, form ich realizacji, czy też sposobu dokumentowania w zależności od wynikających potrzeb, przydzielonych zadań dodatkowych itp.

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełniona funkcją (§ 8 ust.2 pkt 1)

Poznanie procedury awansu zawodowego i przygotowanie planu rozwoju
Analiza dokumentów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczyciela, śledzenie stron MEN, założenie teczki ,,Awans zawodowy”
- znajomość procedury awansu zawodowego
- Plan rozwoju zawodowego
- Teczka ,,Awans zawodowy”
VIII-IX 2013

okres stażu

Poszerzenie wiedzy dotyczącej zasad funkcjonowania i organizacji szkoły
- Ponowna analiza dokumentów szkoły: Statutu, Programu wychowawczego, WSO, Programu rozwoju szkoły i innych
okres stażu

Udział w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań

- Udział w pracach zespołu nad Programem Wychowawczym Szkoły na lata 2013-2016
- Udział w pracach zespołu nad Planem Wychowawczym dla klas
I-III na rok szkolny 2013/2014
- Protokoły ze spotkań
VIII, IX, X 2013

Mobilizowanie uczniów do pogłębiania wiedzy i umiejętności oraz rozwijania zainteresowań
- Przygotowywanie uczniów do konkursów szkolnych i międzyszkolnych;
- Organizacja konkursów klasowych: „Ortografia na wesoło”, „Najpiękniejszy zeszyt”, „Mistrz tabliczki mnożenia”, „Kto się kulturą wykazuje, ten na miano damy/rycerza zasługuje” dla uczniów swojej klasy;
- Organizowanie wyjazdów do teatru, kina, muzeum;
- Przygotowywanie uczniów klas pierwszych i drugich do diagnoz a trzecich do testu kompetencji po pierwszym etapie edukacyjnym;
- Dyplomy, podziękowania, zdjęcia,
- prace uczniów
- kartoteki diagnoz i testu
- zestawienia i analiza wyników osiągniętych przez trzecioklasistów

okres stażu

Prowadzenie dodatkowych zajęć
z uczniami wykazującymi trudności
w uczeniu się.

- indywidualna praca z uczniami z problemami dydaktycznymi ,


- zapisy w dzienniku
- zeszyt obserwacji postępów ucznia
okres stażu

Doskonalenie własnych metod i form pracy z uczniem
- Udział w szkoleniowych radach pedagogicznych ;
- Udział w kursach, szkoleniach, warsztatach, konferencjach metodycznych;
- Współpraca z doradcą metodycznym;
- Praca w zespole samokształceniowym nauczycieli kształcenia zintegrowanego;
- Poszukiwanie i lektura nowości wydawniczych dotyczących nauczania zintegrowanego oraz pracy z dziećmi;
- Lektura publikacji zamieszczonych na witrynach internetowych;

- zaświadczenia, notatki
- pomoce dydaktyczne
okres stażu

Opracowywanie raportów z diagnoz i sprawdzianów

- Analiza wyników wstępnej diagnozy rozwoju ucznia oraz diagnoz i testów po klasie pierwszej, drugiej i trzeciej;
- raporty z diagnoz i ze
sprawdzianów
okres stażu


Aktywna i systematyczna współpraca z rodzicami na płaszczyźnie dydaktycznej
i wychowawczej

- organizowanie spotkań dla rodziców dzieci z klasy I mających na celu integrację ze szkołą i zapoznanie z jej specyfiką;
- spotkania i rozmowy z rodzicami na temat związany z „dobrym startem” sześciolatka w pierwszej klasie, omówienie metod i form pracy w zerówce i kolejnych klasach;
- rozmowy na temat ewentualnych trudności wychowawczych i problemów dydaktycznych uczniów, wyznaczanie kierunku wspólnego działań wychowawczych; - zapisy w dzienniku lekcyjnym,
- protokoły zebrań klasowych,
- sprawozdania ze spotkań zawarte w teczce wychowawcy
okres stażu

Organizacja imprez i uroczystości szkolnych
- Współudział w organizacji wybranych apeli i imprez ogólnoszkolnych
- scenariusze imprez, zdjęcia
okres stażu

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej (§ 8 ust. 2 pkt 2)

Wykorzystanie technologii komputerowej i informatycznej w pracy pedagogicznej.

- wzbogacanie własnego warsztatu pracy
o materiały pozyskane z internetu;
- przygotowywanie pomocy dydaktycznych do pracy
z uczniami oraz wszelkiej dokumentacji przy pomocy pakietu MS Oficce;
- tworzenie prezentacji
i wykorzystywanie ich na lekcjach oraz spotkaniach z rodzicami;
- korzystanie z serwisów i portali edukacyjnych;
- lektura publikacji MEN
w internecie;
- kontakt i wymiana doświadczeń
z innymi nauczycielami drogą internetową;
- wprowadzanie informacji klasowych, zdjęć na szkolną stronę www ;

- przykładowe materiały
- przykładowe konspekty lekcji, pomoce
- szkolna strona internetowa
okres stażu
Opublikowanie w portalu internetowym przygotowanych przez siebie materiałów
- Przygotowanie i przesłanie na strony internetowe ,,Planu rozwoju zawodowego”. - publikacja w Internecie- adresy stron internetowych okres stażu

Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć,
w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli
w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć (§ 8 ust.2 pkt 3)

Aktywne uczestnictwo w pracach zespołu samokształceniowego, zespołu wychowawczego.
- przygotowywanie materiałów
w ramach pracy zespołu;
- aktywny udział w spotkaniach zespołu, wymiana doświadczeń, dzielenie się wiedzą;
- Sprawozdania ze spotkań nauczycieli klas I-III oraz
z realizacji zadań
okres stażu
Doskonalenie umiejętności przekazywania wiedzy i doświadczenia innym nauczycielom

- prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli;
- stała współpraca i wymiana doświadczeń
z innymi nauczycielami ;
- aktywne uczestnictwo w organizowaniu dni otwartych szkoły;
- Scenariusze, konspekty z zajęć, sprawozdania
okres stażu

Upowszechnianie i promocja własnych doświadczeń, metod i form pracy


- opublikowanie w portalu internetowym planu rozwoju zawodowego;
- opracowanie i udostępnienie w szkole planów, scenariuszy zajęć oraz organizowanych imprez;

- Przykładowe scenariusze imprez, plany pracy
okres stażu

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich (§ 8 ust.2 pkt 4a)

Doskonalenie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań


- Stworzenie i realizacja „Programu współpracy z rodzicami klas I-III szkoły podstawowej”.
- Stworzenie i realizacja programu koła teatralnego „Przygoda z Brzechwą”.
- Stworzenie i realizacja programu „Czytam, bo lubię. Spróbuj i ty!”- program współpracy z biblioteką gminną i Książnicą promujący czytelnictwo
- Programy
- Zapisy w dzienniku
okres stażu

rok szkolny 2013/2014
rok szkolny 2014/2015

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
( § 8 ust. 2. pkt 4c )

Zdobycie dodatkowych kwalifikacji- ukończenie studiów podyplomowych
- Ukończenie studiów podyplomowych „Praca z dzieckiem zdolnym i utalentowanym”
- Dyplom ukończenia studiów

okres stażu

Zajęcia koła teatralnego
- Realizacja programu „Przygoda z Brzechwą”
- Program koła,
- Zapisy w dzienniku
Rok szkolny 2013/2014

Organizowanie imprez międzyszkolnych
- Wg kalendarza imprez szkolnych
- Zdjęcia, dyplomy
okres stażu

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy
z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami (§ 8 ust.2 pkt 4e)

ZADANIA FORMA REALIZACJI ZADAŃ DOWODY REALIZACJI ZADAŃ TERMIN
Udział w ogólnopolskich akcjach charytatywnych oraz promujących działalność wychowawczą w placówkach oświatowych - Udział w akcjach ,,Góra grosza”, ,,Sprzątanie świata” i innych - potwierdzenia, dyplomy okres stażu
Rozwijanie u dzieci zainteresowań literaturą poprzez aktywną współpracę z biblioteką gminną oraz Książnicą - Nawiązanie współpracy z biblioteką gminną oraz Książnicą- lekcje biblioteczne
- potwierdzenia
okres stażu

Współpraca z pedagogiem szkolnym i logopedą - systematyczne spotkania, konsultacje, rozmowy dotyczące funkcjonowania poszczególnych dzieci w klasie;
- opracowanie linii działań wychowawczych wobec uczniów przejawiających problemy wychowawcze ;
- potwierdzenia, notatki okres stażu
Współpraca z rodzicami - organizowanie spotkań i zadań dla rodziców angażujących ich pracę na rzecz klasy i szkoły (współpraca rodziców podczas przygotowań wycieczek klasowych, współorganizowanie z rodzicami zajęć edukacyjno-wychowawczych;
- spotkania z rodzicami służące przygotowaniu Dnia Rodziny i innych imprez szkolnych; - notatki okres stażu
Współpraca z Komendą Policji i Strażą Graniczną - Spotkania, pogadanki, zajęcia warsztatowe, wyjścia - potwierdzenia okres stażu
Współpraca z innymi szkołami - organizowanie konkursów międzyszkolnych - potwierdzenia okres stażu

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych,
z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony (§ 8 ust. 2. pkt 5)

Obserwacja i analiza problemów uczniów wymagających szczególnej opieki dydaktyczno - wychowawczej
- współpraca z pedagogiem i szkolnym;
- współpraca z logopedą;
- diagnoza dwóch problemów edukacyjnych lub wychowawczych;
- ustalenie i zastosowanie środków zaradczych;
- podsumowanie i wnioski;
- Opis i analiza dwóch przypadków
cały okres stażu, zgodnie z rzeczywistą sytuacją i potrzebami

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.