X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 30858
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

GRZEGORZ MIŚKIEWICZ
NAUCZYCIEL MIANOWANY ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II
W ŁĘTOWNI

data rozpoczęcia stażu: 01.09.2014
data zakończenia stażu: 31.05.2016

Plan oparty został na Rozporządzeniu MEN z dn. 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 393) i Karcie Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późniejszymi zmianami).

Łętownia 15.09.2014


Zagadnienia organizacyjne
L.p. Zadania Formy realizacji Termin Uwagi
1. Poznanie procedury
awansu zawodowego
nauczycieli. -analiza przepisów
dotyczących awansu
zawodowego nauczycieli
(Karta Nauczyciela, Rozp.
MEN z dn. 1 marca 2013 r.,

-opracowanie planu rozwoju
zawodowego. VIII/IX 2014

IX 2014

złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu
2. Dokumentowanie
realizacji planu
rozwoju zawodowego. - gromadzenie materiałów
i dokumentów. cały okres stażu. potwierdzenia,
zaświadczenia,
opracowane materiały.
3. Przygotowanie
projektu sprawozdania. - analiza, opis
realizacji planu rozwoju
zawodowego. V 2016 sprawozdanie z
realizacji
planu rozwoju
zawodowego.

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły
L.p. Zadania Formy realizacji Termin Uwagi
1. Doskonalenie warsztatu i metod pracy. - udział w procesie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli

- udział w kursach i szkoleniach organizowanych przez instytucje pozaszkolne

- studiowanie literatury fachowej (książki, artykuły)

- poszerzanie dorobku naukowego (książki, artykuły w czasopismach naukowych)

- stosowanie efektywnych i atrakcyjnych metod nauczania stymulujących rozwój możliwości praktycznego zastosowania wiedzy i umiejętności:
przygotowywanie materiałów dydaktycznych aktywizujących pracę uczniów podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych- materiały do ćwiczeń praktycznych (muzyka), materiały porządkujące i wzbogacające wiedzę, autorskie opracowania i kompozycje muzyczne przeznaczone do realizacji na zajęciach muzyki, autorskie opracowania i kompozycje na poziomie rozszerzonym, przeznaczone dla zdolniejszych uczniów oraz na potrzeby prowadzonego w szkole koła muzycznego, materiały przeznaczone na potrzeby organizowanych przez szkołę imprez okolicznościowych, konkursów, świąt państwowych

- obserwacja uczniów pod kątem ich możliwości edukacyjnych (w tym także w oparciu o opinie i orzeczenia, wydane przez PPP) celem doskonalenia umiejętności dostosowania wymagań do indywidualnych możliwości ucznia

- opracowanie przedmiotowego systemu oceniania

- opracowanie i organizacja klasowych konkursów wiedzy ogólnomuzycznej

od dn. nadania stopnia nauczyciela mianowanego oraz na bieżąco

okres stażu potwierdzenie

zaświadczenie

notatki

wykaz literatury

wykaz materiałów

wykaz materiałów

notatki własne i materiały z PPP


2. Podnoszenie jakości pracy szkoły - uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań:
- udział w pracach Rady Pedagogicznej
- udział w pracach zespołu humanistycznego
- udział w tworzeniu dokumentów regulujących prawne podstawy funkcjonowania szkoły

- opracowywanie regulaminów na potrzeby konkursów artystycznych

- przygotowanie uczniów do konkursów szkolnych i pozaszkolnych

- udział w pracach komisji szkolnych i etapowych konkursów artystycznych

- opracowywanie i gromadzenie pomocy dydaktycznych związanych z prowadzonymi w szkole przedmiotami (muzyka, zajęcia artystyczne)

- opracowanie programu nauczania z zajęć artystycznych

- poszerzanie oferty zajęć pozalekcyjnych (szkolne koło muzyczne) uwzględniających potrzeby uczniów, stymulujących rozwój zainteresowań i zdolności, motywujących do działań na rzecz kultury

- wspomaganie ucznia zdolnego: praca nad przygotowaniem uczniów do konkursów szkolnych, etapowych i pozaszkolnych

- udział w organizacji i realizacji przedsięwzięć związanych z obchodami świąt państwowych na szczeblu szkoły i gminy


- Troska o bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć lekcyjnych i przerw międzylekcyjnych okres stażu

IX 2011 i okres stażu

cały okres pracy lista obecności

wykaz materiałów

notatki

potwierdzenie

wykaz materiałów

wykaz materiałów

opis działań

opis działań

potwierdzenie, opis działań

wykaz dyżurów nauczycieli

&8 ust.2 pkt.2
Wykorzystanie w pracy technologii informatycznej i komunikacyjnej

L.p. Zadania Formy realizacji Termin Uwagi
1. Wykorzystywanie technologii informatycznej i komunikacyjnej w działaniach związanych z prowadzonymi zajęciami - opracowywanie pomocy dydaktycznych: scenariuszy lekcji, sprawdzianów, kartkówek, tekstów piosenek wraz z funkcjami harmonicznymi

- opracowywanie utworów słowno- muzycznych, zadań rytmiczno-melodycznych, ćwiczeń emisyjnych, zapisanych w specjalistycznych programach do edycji nut: Finale - 2000, 2006, 2009, 2010
- dokonywanie nagrań audiofonicznych, zrealizowanych za pomocą technologii MIDI i VST w programach serii Cubase i Cubase VST okres stażu

okres stażu wykaz materiałów

wykaz materiałów

wykaz materiałów
2. Technologia informatyczna w działaniach na rzecz indywidualnego rozwoju - poznawanie i obsługa programów służących do zapisu i obróbki dźwięku, notacji muzycznej, tworzenia ścieżek dźwiękowych, opartych na technologii cyfrowej
- wykorzystanie programów edycyjnych do dokumentowania przebiegu awansu zawodowego
na bieżąco spis programów
3. Wykorzystanie Internetu jako źródła informacji - przetwarzanie informacji pochodzących z serwisów edukacyjnych i popularno-naukowych w zakresie nauczanych przedmiotów

- śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego na bieżąco

okres stażu adresy stron WWW

strony MEN

§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć
L.p. Zadania Formy realizacji Termin Uwagi
1. Kształtowanie umiejętności przekazywania wiedzy
i doświadczenia innym nauczycielom - prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli
-udział w lekcjach prowadzonych przez innych nauczycieli w celu wymiany doświadczeń okres stażu notatki
2. Udostępnianie własnych materiałów nauczycielom i uczniom szkoły - opracowanie i umieszczenie w bibliotece szkolnej - do wglądu dla nauczycieli oraz uczniów - materiałów dotyczących scenariuszy uroczystości szkolnych i pozaszkolnych, (związanych z obchodami świąt państwowych), regulaminów konkursów artystycznych (szkolnych i etapowych)

- opracowanie i dokonanie nagrania w formie audio (płyta) hymnu szkoły. Zapis hymnu w postaci partytury z zamieszczonym tekstem

- udostępnianie nauczycielom i uczniom (za pośrednictwem biblioteki szkolnej), autorskich opracowań dotyczących historii Jordanowa i gminy w okresie międzywojennym i latach okupacji

- udostępnianie własnego dorobku naukowego (książki, artykuły) za pośrednictwem biblioteki szkolnej okres stażu

3. Współpraca z innymi nauczycielami - wspólne przygotowywanie uroczystości szkolnych i gminnych

- zasiadanie w gronie komisji konkursowych

- omawianie bieżących problemów wychowawczych z pedagogiem szkolnym i wychowawcami klas okres stażu

4. Przekazywanie własnego dorobku artystycznego innym szkołom na terenie kraju i za granicą - współpraca ze szkołami oświatowymi i artystycznymi, wykorzystującymi w pracy z uczniami (uroczystości, koncerty, konkursy) kompozycje i aranżacje (chóry a cappella, muzyka instrumentalna i wokalno-instrumentalna) cały okres pracy w szkole, w tym okres stażu zaświadczenia, notatki
5. Publikacje internetowe w ramach wymiany doświadczeń - zamieszczenie na portalach internetowych własnego, zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego okres stażu wykaz stron WWW
6. Publikacje związane z własną działalnością naukową i kompozytorską - publikowanie fragmentów własnych prac z zakresu teorii i historii muzyki wraz z odnośnikami do tytułów wydanych drukiem

- zamieszczanie fragmentów partytur wraz z informacją o publikacji drukiem cały okres pracy, w tym okres stażu

cały okres pracy, w tym okres stażu wykaz stron WWW

wykaz stron WWW

§ 8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich
L.p. Zadania Formy realizacji Termin Uwagi
1. Opracowanie i wdrożenie programu autorskiego - opracowanie, wdrożenie i ewaluacja programu nauczania z zajęć artystycznych pt.: „Z muzyką przez wieki”

- opracowanie i wdrożenie programu nauczania, wykorzystywanego na zajęciach szkolnego Koła Muzycznego od IX 2011 z późniejszymi zmianami

okres stażu wykaz materiałów

wykaz materiałów

§ 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
L.p. Zadania Formy realizacji Termin Uwagi
1. Rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży - prowadzenie szkolnego Koła Muzycznego

- indywidualna i grupowa praca z uczniami przygotowującymi się do konkursów okres stażu

okres stażu dziennik

notatki
2. Współorganizowanie i przeprowadzanie konkursów szkolnych, etapowych i klasowych - opracowanie scenariuszy konkursów klasowych

- opracowanie regulaminów konkursów szkolnych okres stażu

okres stażu notatki, materiały

materiały
3. Udział w przedsięwzięciach organizowanych przez szkołę - przygotowanie młodzieży do występów artystycznych w ramach obchodów świąt państwowych (uroczystości szkolne i gminne) okres stażu notatki

§ 8 ust. 2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
L.p. Zadania Formy realizacji Termin Uwagi
1. Współpraca
z instytucjami samorządowymi - współpraca z gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu i Promocji w Jordanowie w aktywizacji i przygotowywaniu uczniów szkół gminy do zmagań artystycznych w ramach gminnego „Przeglądu Artystycznego – Szukamy Talentów - Perła” okres stażu zaświadczenia, dyplomy
2. Wkład w rozwój chóralistyki polskiej angażującej młodzież z placówek oświatowych - współpraca z organizatorami Ogólnopolskiego Konkursu Chórów a Cappella Dzieci i Młodzieży w Bydgoszczy pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej:
dostarczanie autorskich kompozycji, będących utworami obowiązkowymi do wykonania przez wszystkie zespoły zakwalifikowane do etapu ogólnopolskiego przed i w trakcie stażu materiały, informacje na stronach WWW

§ 8 ust. 2 pkt 4f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej
L.p. Zadania Formy realizacji Termin Uwagi
1. Działalność twórcza i naukowa - kompozycje i aranżacje (muzyka wokalna, instrumentalna, wokalno-instrumentalna): wykonania, premiery (europejskie i światowe), wydania drukiem, współpraca z dyrygentami i wykładowcami wyższych uczelni prowadzącymi zespoły, warsztaty specjalistyczne w zakresie dyrygentury i emisji głosu

- książki, artykuły, opracowania: wydania drukiem na bieżąco

§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony
L.p. Zadania Formy realizacji Termin Uwagi
1. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych lub wychowawczych. - praca z uczniem sprawiającym problemy wychowawcze i mającym trudności w nauce na podstawie diagnozy opartej na: obserwacji, informacjach od wychowawcy i nauczycieli, psychologa szkolnego i (jeśli dotyczy) poradni PP

- praca z uczniem zdolnym okres stażu

.......................................
/imię i nazwisko nauczyciela/

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.