X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 30908
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego Ewy Włastowskiej, wychowawcy świetlicy szkolnej, ubiegającego się
o stopień nauczyciela dyplomowanego

Data rozpoczęcia stażu:1września2013r.
Data zakończenia stażu:31 maja 2016r.

ZADANIE OGÓLNE:
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienia jakości pracy szkoły

ZADANIA i FORMY REALIZACJI
1,Uzupełnienie informacji o nowych aktach prawnych dotyczących procedury awansu zawodowego. Analiza dokumentów prawa oświatowego, śledzenie stron internetowych MEN, założenie teczki tematycznej “Awans zawodowy nauczyciela” Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu i planu rozwoju zawodowego.
2.Konsultacja u doradcy do spraw awansu zawodowego w PODN Garwolin Rozmowa i wspólne prześledzenie planu wstępnego, wprowadzenie poprawek.
3.Doskonalenie własnych metod i warsztatu pracy w związku z planowanym rozwojem zawodowym.Udział w konferencjach, szkoleniach i warsztatach.
Samokształcenie w oparciu o dostępną literaturę fachową
oraz artykuły z prasy oświatowej.
4.Doskonalenia zawodowe w ramach WDN. Uczestniczenie
w szkoleniach w ramach WDN.
5.Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych wychowawcy świetlicy.Cykl zajęć dotyczących rozpoznawania uczuć prowadzonych w świetlicy szkolnej.Kontakty z rodzicami .
6.Sprawowanie opieki i prowadzenie zajęć w ramach kółka wędkarskiego.Przygotowanie wystaw.Współorganizacja zawodów wędkarskich.
7.Ukończenie studiów podyplomowych na kierunku socjoterapia.
8.Organizowanie nauki gry w szachy w ramach zajęć świetlicy szkolnej i wolontariatu w kole działającym przy ,,Towarzystwie Przywrócić Dzieciństwo im K. Lisieckiego Dziadka".Zajęcia
i turnieje.
9.Współudział w przygotowaniu i wdrożeniu międzyszkolnego integracyjnego konkursu plastycznego,,Wiosna kolorowa i radosna" Współudział w opracowaniu regulaminu konkursu, przeprowadzenie konkursu i wyłonienie zwycięzców, prezentacja prac.
10.Udział w ewaluacji pracy świetlicy.Opracowanie ankiety skierowanej do rodziców. Analiza ankiet. Opracowanie wniosków
do dalszej pracy.

ZADANIE OGÓLNE:
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

ZADANIA I FORMY REALIZACJI
1.Wykorzystanie komputera i technologii informacyjnej jako elementu warsztatu własnej pracy.Korzystanie z Encyklopedii Multimedialnych i programów edukacyjnych. Wyszukiwanie i opracowywanie materiałów znajdujących się w Internecie do planowania i prowadzenia zajęć
w świetlicy.
2.Przygotowanie miesięcznych planów pracy świetlicy szkolnej. Opracowanie planów pracy z wykorzystaniem komputera.
3.Wykorzystanie zasobów internetowych do przygotowywania konkursów świetlicowych i szkolnych.Przygotowanie i opracowanie rebusów, krzyżówek. Opracowanie plastyczne i komputerowe dyplomu za udział
w konkursach.
4.Prezentacje multimedialne Wykorzystanie prezentacji
na zajęciach szkole.
5.Wykorzystanie poczty elektronicznej i telefonu.Kontakty z uczniami i ich rodzicami

ZADANIE OGÓLNE:
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami

ZADANIA FORMY REALIZACJI
1.Opublikowanie w Internecie własnego planu rozwoju zawodowego Umieszczenie w Internecie zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego. Umieszczenie planu na stronie internetowej www.edukacja.edux.pl
2.Pełnienie funkcji opiekuna stażu nauczyciela .Pełnienie obowiązków opiekuna stażu nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego.
3.Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów opiekuńczo-wychowawczych. Aktywna realizacja zadań opiekuńczo wychowawczych: współpraca
z pedagogiem szkolnym, oraz wychowawcami.
4.Udostępnianie swojego warsztatu pracy innym nauczycielom Gromadzenie i udostępnianie wzorów, szablonów, materiałów dydaktycznych nauczycielom.,
5.Przeprowadzenie zajęć otwartych.Dwie godziny lekcyjne
dla nauczycieli klas I-III.

ZADANIE OGÓLNE:
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio
z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

ZADANIA I FORMY REALIZACJI ,
1.Opracowanie i wdrożenie autorskiego programu zajęć socjoterapeutycznych. Opracowanie i realizacja programu
2.Opracowanie i wdrożenie działań towarzyszących do programu "Owoce w szkole".Współpraca z nauczycielami na zajęciach wychowania fizycznego i zajęciach przyrodniczych. Akcje ogólnoszkolne.

ZADANIE OGÓLNE:
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
ZADANIA I FORMY REALIZACJI
1.Administrowanie strony internetowej świetlicy szkolnej. Systematyczne uaktualnianie informacji i materiałów znajdujących się na stronie internetowej świetlicy szkolnej.
2.Prowadzenie zajęć dodatkowych koła wędkarskiego.Opracowanie
we współpracy z instruktorami PZW programu zajęć i jego realizacja.
Udział w akcjach charytatywnych Wykonanie kart świątecznych, ozdób, organizowanie kiermaszów. Wpłata na rzecz misji w Afryce (współpraca z kołem misyjnym)
3.Udział świetlicy w akcji "Świetlica czyta dzieciom" w ramach akcji "Cała Polska czyta dzieciom".Prowadzenie zajęć czytelniczych, skompletowanie biblioteczki dla dzieci, współpraca
z biblioteką szkolną.
4.Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych.Zajęcia grupowe

ZADANIE OGÓLNE:
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

ZADANIA I FORMY REALIZACJI ,
1.Nawiązanie współpracy z ośrodkiem zdrowia .Organizacja spotkań
z lekarzem i pielęgniarką w ramach programu "Owoce w szkole".
2.Współpraca z organizacjami i instytucjami społecznymi. 3.Współpraca i wolontariat w kole terenowym ,,Towarzystwa Przywrócić Dzieciństwo" im. K. Lisieckiego Dziadka"
4.Współpraca ze stowarzyszeniem "Wartości"
5.Współpraca z psychologiem działającym przy MOPS w Pilawie.
6.Współpraca z pedagogiem szkolnym.Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków, zapoznanie się z orzeczeniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, konsultacje wychowawcze.


ZADANIE OGÓLNE:
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

ZADANIA I FORMY REALIZACJI
1.Rozpoznawanie problemów wychowawczych dzieci kwalifikowanych do grupy socjoterapeutycznej.


Ewa Włastowska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.