X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 30833
Przesłano:

Plan rozwoju nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

mgr inż. Aneta Tomczak
Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Żychlinie
nauczyciel przedmiotów informatycznych
nauczyciel świetlicy


Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się
o stopień nauczyciela dyplomowanego

01 września 2013r. - 31 maja 2016r.
2 lata i 9 miesięcy


§8 ust. 2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Zadania/działania nauczyciela/Forma realizacji
1.Poznanie procedury awansu zawodowego
* Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli;
* złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu;
* sporządzenie planu rozwoju zawodowego.
* Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
* Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
2.Poszerzanie wiedzy i umiejętności w celu doskonalenia warsztatu i metod pracy
* Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego, szkoleniach, kursach, radach pedagogicznych, lekcjach otwartych, konferencjach metodycznych i warsztatach.
3.Systematyczne poszerzanie wiedzy w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej oraz wykorzystanie jej w celu podniesienia jakości pracy szkoły
* Udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego zgodnie z własnymi zainteresowaniami i potrzebami szkoły
* Ukończenie studiów podyplomowych „Przyroda”, "Technika"
4.Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej
* Wykorzystanie w pracy rozwiązań proponowanych w literaturze fachowej oraz źródłach internetowych;
* poszukiwanie nowych rozwiązań dydaktycznych;
* wymiana doświadczeń i pomysłów związanych z procesem nauczania przedmiotów informatycznych
5.Udział w pracy organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań
* praca w zespole nadzorującym przebieg egzaminów gimnazjalnych i sprawdzianu po szkole podstawowej
6.Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów słabych lub zdolnych
* Opracowanie programu zajęć pozalekcyjnych dla uczniów słabych lub zdolnych.
7.Wzbogacanie warsztatu pracy
* współpraca z wydawnictwem Helion, WSiP, OPERON
8.Organizowanie imprez szkolnych
* Organizowanie uroczystości i imprez szkolnych
o Piknik Rodzinny Integracyjny
o Świąteczne Kolędowanie
o Zajączek Wielkanocny
o Konińskie Forum Oświatowe
o Dzień Dziecka
9.Współpraca z wychowawcami klas
* Przekazywanie własnych obserwacji dotyczących postępów w nauce bądź problemów wychowawczych


§8 ust. 2 pkt. 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Zadania/działania nauczyciela/Forma realizacji
1.Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych
* Opracowanie pomocy dydaktycznych;
* pisanie scenariuszy lekcji;
* opracowywanie sprawdzianów, testów i kartkówek dla uczniów;
2.Publikacja materiałów w Internecie
* Publikacja wybranych materiałów w Internecie
3.Wykorzystanie Internetu jako źródła materiałów dydaktycznych i wiedzy metodycznej
* Wyszukiwanie i korzystanie ze stron i portali internetowych jako źródła materiałów dydaktycznych.
4.Prowadzenie dokumentacji z wykorzystaniem komputera.
* Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego do prowadzenia zestawień
5.Pełnienie funkcji administratora szkolnej pracowni komputerowej i ICIM
* Opieka nad pracownią komputerową
* Aktualizacja oprogramowania
* Serwisowanie i konserwacja sprzętu komputerowego
* Archiwizacja danych
* Opracowywanie gazetek tematycznych w klasie
* Kompletowanie podzespołów informatycznych
* Doskonalenie bazy dydaktycznej szkoły
* Instalacja programów komputerowych
* Wyposażanie pracowni komputerowej w niezbędne urządzenia i podzespoły
6.Systematyczne prowadzenie zajęć w pracowni komputerowej z wykorzystaniem profesjonalnego oprogramowania.
* Wykorzystanie e-learningowych metod kursów i szkoleń
* Opracowanie prezentacji komputerowych. Wykorzystanie samodzielnie przygotowanych prezentacji w Power Point na lekcjach informatyki
* Wykorzystanie technologii informacyjnej do rozwijania zainteresowań młodzieży. Opieka nad zespołem uczniów przygotowujących się do konkursów fotograficznych
7.Wprowadzenie do programu SIO
* Systematyczna pomoc w obsłudze programu w administracji
8.Komputerowe opracowywanie materiałów związanych z pracą szkoły.
* wykorzystanie komputera do pisania zaproszeń, tabloidów, ogłoszeń, dyplomów, materiałów informacyjnych, plakatów


§8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.


Zadania / działania nauczyciela/Forma realizacji
1.Praca w zespole przedmiotowym
* Aktywny udział w spotkaniach zespołu;
* realizacja przydzielonych zadań;
* współtworzenie wymaganej dokumentacji.
2.Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli stażystów lub nauczycieli kontraktowych
* Przygotowanie zajęć otwartych.
3.Dzielenie się wiedzą z innymi nauczycielami
* Udostępnianie scenariuszy zajęć, opracowywanie materiałów dydaktycznych, przykładowych ćwiczeń
* Prowadzenie rad szkoleniowych dot. wykorzystania sprzętu i oprogramowania w pracowniach komputerowych
4.Opracowanie i wygłoszenie referatu
* Przeprowadzenie szkolenia rady pedagogicznej nt: „Relacje interpersonalne”
5.Zamieszczenie własnych publikacji na portalu.
* Opracowanie publikacji
6.Warsztaty, konsultacje dla nauczycieli w zakresie obsługi komputera i oprogramowania
* Udostępnianie pracowni multimedialnej


§8 ust. 2 pkt. 4 b
Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy,
rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych
a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych – także konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej.


Zadania/działania nauczyciela/Forma realizacji
1.Wykonywanie zadań egzaminatora OKE.
* Wykonywanie obowiązków egzaminatora.
2.Pełnienie funkcji przewodniczącego lub członka komisji podczas sprawdzianu lub egzaminów gimnazjalnych.
* Wykonywanie obowiązków przewodniczącego lub członka komisji.

§8 ust. 2 pkt. 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Zadania/działania nauczyciela/Forma realizacji
1.Aktywna współpraca z konińskimi bibliotekami oraz instytucjami wspomagającymi szkołę: dom kultury, kino
* Organizowanie lub współudział w organizowaniu wycieczek do teatru, kina, muzeum, biblioteki miejskiej
* organizowanie spotkań uczniom w bibliotekach celu zapoznania się z katalogami, bibliografiami oraz metodami poszukiwania książek
2.Włączanie się w ogólnopolskie i lokalne akcje
* Udział w akcji: np. Sprzątanie Świata, Góra Grosza,
3.Prowadzenie dodatkowych zajęć dla uczniów
* Prowadzenie dodatkowych zajęć dla uczniów w wymiarze 2 godzin tygodniowo przeznaczonych na zajęcia wychowawcze i dydaktyczne.
4.Poznanie sytuacji środowiskowej i rodzinnej uczniów
* Rozmowy z rodzicami lub prawnymi opiekunami uczniów;
* kontakty i współpraca z doradcą zawodowym
* obserwacja ucznia w kontaktach z rówieśnikami

8 ust. 2 pkt. 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami,
instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Zadania/działania nauczyciela/Forma realizacji
1.Współpraca z pielęgniarką szkolną w zakresie profilaktyki zdrowotnej oraz higieny osobistej
* Konsultacje z pielęgniarką.
2.Współpraca z Fundacją „Heliantus”
* Organizowanie oraz udział w zbiórkach funduszy
* Organizowanie zbiórek, akcji charytatywnych na rzecz osób potrzebujących - Piknik Rodzinny
3.Podniesienie świadomości młodzieży w zakresie bezpieczeństwa własnego i innych, higieny, chorób cywilizacyjnych.
* Realizacja zadań ujętych w programach profilaktycznych.
* Realizacja przepisów bhp na zajęciach laboratoryjnych z pracowni komputerowej.
* Gabloty tematyczne dot. zagrożeń cywilizacyjnych.
* Organizacja spotkania z lekarzem weterynarii
4.Współpraca z osobami i instytucjami działającymi na terenie szkoły
* Współpraca z samorządem uczniowskim, biblioteką szkolną, doradcą zawodowym.
5.Współpraca z Miejską Biblioteką Publiczną.
* Udział uczniów w lekcjach bibliotecznych
6.Promowanie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym.
* Opracowanie szczegółowego harmonogramu działań promocyjnych i marketingowych szkoły.

8 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Zadania/działania nauczyciela/Forma realizacji
1.Opis i analiza postępowania z uczniem sprawiającym problemy wychowawcze
* Opis i analiza przypadku.
2.Opis i analiza postępowania z uczniem edukacyjnie słabszym
* Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych lub kół wyrównawczych z przedmiotów informatycznych

Plan rozwoju zawodowego ma charakter otwarty i podczas jego realizacji może ulec modyfikacji.

Plan rozwoju ma charakter otwarty.
Poszczególne zadania mogą być modyfikowane lub rozszerzone w miarę potrzeb wynikających z planu pracy i zmian zachodzących w szkolnictwie.

mgr inż. Aneta Tomczak

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.