X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 30828
Przesłano:

Plan wychowawczo-dydaktyczny na miesiąc maj dla grupy dzieci 5-6 letnich

Blok tematyczny: W poszukiwaniu wiosny

OBSZAR nr 4:Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia - stara się łączyć przyczynę ze skutkiem i próbuje przewidywać, co się może zdarzyć.
Obszar nr 5:Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci
Obszar nr 6:Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych
Obszar nr 7:Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem
Obszar nr 14: Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania


Obszary edukacji (tematyka i ogólne cele zajęć)


Zdrowotno - ruchowej Intelektualnej Estetycznej
Plastycznej Muzycznej
1. Ćwiczenia gimnastyczne: zestaw 18 i 18a wg K. Wlaźnik – - Doskonalenie biegu na czworakach2. Ćwiczenia poranne zestaw nr 17 - zestaw wg. Wlaźnik3. Zab. Ruch. Z el. równowagi „Nie depcz grządek”4. Zabawa orientacyjno-porządkowa „Pająk i muchy” 1. Słuchanie opowiadania H. Bechlerowej „Jedna srebrna kropelka”− doskonalenie umiejętności uważnego słuchania utworu literackiego− poznawanie zjawisk zachodzących w przyrodzie: parowanie wody i skraplanie się parywodnej− kształtowanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi poprzez opowiadanie treściutworu− rozumienie przyczyny i skutku w procesie obiegu wody w przyrodzie− doskonalenie sprawności grafomotorycznej2. Rozmowa kierowana przy obrazie graficznym „Woda to skarb”− poznanie znaczenia wody w życiu człowieka− poszerzenie i uściślenie zdobytych wiadomości na temat sposobów zastosowania wody− doskonalenie umiejętności budowania wypowiedzi pełnymi zdaniami− nabywanie umiejętności tworzenia pojęć ogólnych− poznawanie sposobów wykorzystania wody w środowisku społecznym3. Nauka wiersza M. Berowskiej „Wiosenny deszczyk”− doskonalenie umiejętności skupiania uwagi na tekście literackim (wierszu)− rozumienie znaczenia wody w środowisku przyrodniczym− kształtowanie opiekuńczego stosunku wobec przyrody− rozwijanie wrażliwości muzycznej− kształtowanie poczucia rytmu poprzez naukę tańca4. Zabawa dydaktyczna „Parasole i deszczowe kropelki”− utrwalenie umiejętności liczenia w zakresie 9− poznawanie elementów składowych liczby 9 w działaniu na liczmanach− doskonalenie umiejętności wyrażania muzyki ruchem− ćwiczenie koncentracji uwagi− rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej 1. Malowanie farbą plakatową na temat „Tęcza”− poznanie zjawiska powstawania tęczy− rozwijanie inwencji twórczej− samodzielne doświadczanie tworzenia potrzebnych kolorów− wdrażanie do estetycznego wykonania pracy2. Praca zespołowa na temat „Deszczowa chmurka”− kształtowanie umiejętności współdziałania− przyjmowanie odpowiedzialności za powierzone zadanie− wdrażanie do dokładnego wykonania pracy− rozwijanie sprawności grafomotorycznej− doskonalenie umiejętności posługiwania się nożyczkami 1. Zabawa muzyczno-ruchowa „Spacer w deszczu”- kształcenie umiejętności tańczenia w rytm muzyki na gazecie- wdrażanie do szybkiego reagowania na sygnał dźwiękowy2. Taniec parasolek– nauka układu tanecznego „Taniec parasolek” do utworu Menuet L. Boccheriniego– rozwijanie poczucia rytmu– kształtowanie koordynacji ruchowej– doskonalenie pamięci ruchowej i słuchowej– rozwijanie zdolności aktorskich– kształtowanie wyobraźni ruchowej
Ewaluacja, uwagi o realizacji planu:
Efekty edukacyjne: − doskonalenie umiejętności uważnego słuchania utworu literackiego− poznawanie zjawisk zachodzących w przyrodzie: parowanie wody i skraplanie się parywodnej− kształtowanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi poprzez opowiadanie treściutworu− rozumienie przyczyny i skutku w procesie obiegu wody w przyrodzie− doskonalenie sprawności grafomotorycznej− poznanie znaczenia wody w życiu człowieka− poszerzenie i uściślenie zdobytych wiadomości na temat sposobów zastosowania wody− doskonalenie umiejętności budowania wypowiedzi pełnymi zdaniami− nabywanie umiejętności tworzenia pojęć ogólnych− poznawanie sposobów wykorzystania wody w środowisku społecznym− doskonalenie umiejętności skupiania uwagi na tekście literackim (wierszu)− rozumienie znaczenia wody w środowisku przyrodniczym− kształtowanie opiekuńczego stosunku wobec przyrody− rozwijanie wrażliwości muzycznej− kształtowanie poczucia rytmu poprzez naukę tańca− utrwalenie umiejętności liczenia w zakresie 9− poznawanie elementów składowych liczby 9 w działaniu na liczmanach− doskonalenie umiejętności wyrażania muzyki ruchem− ćwiczenie koncentracji uwagi− rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej− kształtowanie umiejętności współdziałania− przyjmowanie odpowiedzialności za powierzone zadanie− wdrażanie do dokładnego wykonania pracy− rozwijanie sprawności grafomotorycznej− doskonalenie umiejętności posługiwania się nożyczkami– nauka układu tanecznego „Taniec parasolek” do utworu Menuet L. Boccheriniego– rozwijanie poczucia rytmu– kształtowanie koordynacji ruchowej– doskonalenie pamięci ruchowej i słuchowej– rozwijanie zdolności aktorskich– kształtowanie wyobraźni ruchowej

Blok tematyczny: Na łące

OBSZAR 1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych
OBSZAR nr 4:Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia - stara się łączyć przyczynę ze skutkiem i próbuje przewidywać, co się może zdarzyć.
OBSZAR 5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci
OBSZAR 8. Wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec
OBSZAR 9. Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne
OBSZAR 13. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną
Obszar nr 14: Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania - dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo-ruchową potrzebną do rysowania, wycinania i nauki pisania

Obszary edukacji (tematyka i ogólne cele zajęć)

Zdrowotno - ruchowej Intelektualnej Estetycznej
Plastycznej Muzycznej
1. Ćwiczenia zestaw 18 b i 18 c wg K. Wlaźnik - wyrabianie zwinności, szybkości i zręczności2. Ćwiczenia poranne nr 18 – zestaw wg. Wlaźnik3. Zabawa ruchowa z el. czworakowania „Jaszczurki” wg. K. Wlaźnik4. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym:· Spacer alejkami ogrodowymi – wdrażanie do chodzenia parami.· Zabawa ruchowa z el. toczenia „Toczenie obręczy” 1. Roz mowa na temat wysłuchanego opowiadania „Nikt mnie więcej nie zobaczy” W. Bieriestowa− poznawanie środowiska naturalnego owadów− doskonalenie umiejętności przekazywania treści opowiadania według kolejności zdarzeń− poznawanie stadiów rozwoju motyla− określanie cech motyla z użyciem przymiotników2. Zabawy dydaktyczne „List od pani Wiosny”− wzbudzanie poczucia odpowiedzialności za przyrodę− próby słownego opisu owadów na podstawie ilustracji i opowiadania N.− rozwijanie umiejętności dokonywania skojarzeń− ćwiczenie mięśni narządów mowy3. Słuchanie wiersza W. Badalskiej „Jakie to wszystko ciekawe”− poznawanie środowiska naturalnego – łąki− rozpoznawanie wybranych kwiatów występujących na łące i nazywanie ich− utrwalenie wiadomości o owadach i zwierzętach żyjących na łące− doskonalenie umiejętności opowiadania i opisywania na podstawie ilustracji i treści utworuliterackiego− kształtowanie umiejętności udzielania rozwiniętych wypowiedzi poprawnych gramatycznie4. Zabawa dydaktyczna „Na, pod czy obok”− rozpoznawanie położenia przedmiotów względem siebie z użyciem określeń: „na”, „pod”,„za”, „przed”, „obok”, „w”− określanie miejsca przedmiotów poprzez stosowanie form złożonych z przyimka i rzeczownika− wdrażanie do wypowiadania się według ustalonej kolejności− doskonalenie orientacji w przestrzeni 1. Rozdmuchiwanie farby przez słomkę „Majowa łąka”− rozwijanie zainteresowań plastycznych− utrwalanie znajomości efektów łączenia barw− wdrażanie do estetycznego wykonywania pracy− wydłużanie fazy wydechowej2. „Owady”− rozwijanie inwencji twórczej: samodzielnego tworzenia kompozycji− nabywanie zdolności łączenia różnorodnych materiałów− wdrażanie do planowania i estetycznego wykonania pracy− utrwalanie nawyku porządkowania miejsca pracy− doskonalenie umiejętności bezpiecznego korzystania z nożyczek 1. Zabawa muzyczna „Zabawa „Muzyka polnego konika” – rozwijanie pomysłowości i zdolności improwizacji muzycznych2. „Wiosna na łące”– uwrażliwienie na dźwięki przyrody (zjawiska atmosferyczne, odgłosy zwierząt)– utrwalenie wiadomości na temat życia na łące– nauka piosenki powitalnej i pożegnalnej do melodii Jadą, jadą misie– uwrażliwienie na sygnały dźwiękowe oraz ruchowe– kształtowanie wyobraźni dźwiękowej– doskonalenie umiejętności gry na przedszkolnych instrumentach perkusyjnych
Ewaluacja, uwagi o realizacji planu:
Efekty edukacyjne: Dziecko –− poznawanie środowiska naturalnego owadów− doskonalenie umiejętności przekazywania treści opowiadania według kolejności zdarzeń− poznawanie stadiów rozwoju motyla− określanie cech motyla z użyciem przymiotników− wzbudzanie poczucia odpowiedzialności za przyrodę− próby słownego opisu owadów na podstawie ilustracji i opowiadania N.− rozwijanie umiejętności dokonywania skojarzeń− ćwiczenie mięśni narządów mowy− poznawanie środowiska naturalnego – łąki− rozpoznawanie wybranych kwiatów występujących na łące i nazywanie ich− utrwalenie wiadomości o owadach i zwierzętach żyjących na łące− doskonalenie umiejętności opowiadania i opisywania na podstawie ilustracji i treści utworuliterackiego− kształtowanie umiejętności udzielania rozwiniętych wypowiedzi poprawnych gramatycznie rozpoznawanie położenia przedmiotów względem siebie z użyciem określeń: „na”, „pod”,„za”, „przed”, „obok”, „w”− określanie miejsca przedmiotów poprzez stosowanie form złożonych z przyimka i rzeczownika− wdrażanie do wypowiadania się według ustalonej kolejności− doskonalenie orientacji w przestrzeni− rozwijanie inwencji twórczej: samodzielnego tworzenia kompozycji− nabywanie zdolności łączenia różnorodnych materiałów− wdrażanie do planowania i estetycznego wykonania pracy− utrwalanie nawyku porządkowania miejsca pracy− doskonalenie umiejętności bezpiecznego korzystania z nożyczek– uwrażliwienie na dźwięki przyrody (zjawiska atmosferyczne, odgłosy zwierząt)– utrwalenie wiadomości na temat życia na łące– nauka piosenki powitalnej i pożegnalnej do melodii Jadą, jadą misie– uwrażliwienie na sygnały dźwiękowe oraz ruchowe– kształtowanie wyobraźni dźwiękowej– doskonalenie umiejętności gry na przedszkolnych instrumentach perkusyjnych– rozwijanie pomysłowości i zdolności improwizacji muzycznych− rozwijanie zainteresowań plastycznych− utrwalanie znajomości efektów łączenia barw− wdrażanie do estetycznego wykonywania pracy− wydłużanie fazy wydechowej

Blok tematyczny: Ulubione książki
OBSZAR 1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych
OBSZAR nr 4:Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia - stara się łączyć przyczynę ze skutkiem i próbuje przewidywać, co się może zdarzyć.
OBSZAR 5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci
OBSZAR 8. Wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec
OBSZAR 9. Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne
OBSZAR 13. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną
Obszar nr 14: Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania - dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo-ruchową potrzebną do rysowania, wycinania i nauki pisania

Zdrowotno - ruchowej Intelektualnej Estetycznej
Plastycznej Muzycznej
1. Ćwiczenia gimnastyczne wg. K. Wlaźnik, zestaw 19 i 19a- kształcenie umiejętności rzutu i chwytu2. Ćwiczenia poranne 19 wg. K. Wlaźnik3. Zabawa ruchowa z elementem wspinania „Powódź” wg. K. WlaźnikSkoki w dal obunóż − doskonalenie umiejętności porównywania długości skoku i poprawnego stosowania określeń: „dalej”, „bliżej”. 1. Wycieczka do Biblioteki Miejskiej− wyrabianie szacunku do pracy ludzi rożnych zwodów: pracowników biblioteki− poznanie sposobu gromadzenia książek: działy tematyczne i ekspozycje książek− utrwalenie znajomości zasad zachowania się w nowym miejscu: stosowanie form grzecznościowych− zachęcanie do podejmowania rozmowy na określony temat2. Zabawy dydaktyczne pt. „Kto tworzy książki?”− poznanie znaczenia pojęć: „pisarz”, „ilustracja”, „drukarnia”− poznawanie zawodów ludzi związanych z powstawaniem książki− dostarczanie radości ze współtworzenia książeczki− doskonalenie sprawności manualnych− rozwijanie umiejętności budowania wypowiedzi pełnymi zdaniami3. Słuchanie wiersza M. Berowskiej „Magia wiersza”− doskonalenie umiejętności skupiania uwagi na tekście literackim− kształtowanie świadomości, że książka dostarcza wiadomości o życiu ludzi, o zwierzętach,świecie przyrody− rozwijanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi na temat znanych bohaterówliterackich− stwarzanie okazji do zaprezentowania przez dzieci znajomości literatury− wdrażanie do uważnego słuchania wypowiedzi kolegów4. Zabawa dydaktyczna „Więcej, czy mniej?”− doskonalenie zdolności tworzenia zbiorów przedmiotów− utrwalanie umiejętności porównywania liczebności z użyciem określeń: „mniej o”, „więcejo”, „tyle samo”− wdrażanie do uważnego słuchania wypowiedzi kolegów− kojarzenie słownego opisu i dobieranie zgodnie z nim postaci bajkowej− wdrażanie do zgodnej współpracy w zespole 1. Wykonanie pracy na temat „Zakładka do książki”− stwarzanie okazji do odczuwania satysfakcji z wykonania upominku dla taty− wskazywanie możliwości własnoręcznego wykonania użytecznych przedmiotów− wdrażanie do dokładnego wykonania pracy− utrwalanie nawyków porządkowania sali po zakończonych zajęciach2. Malowanie na kartonie „Moja ulubiona bajka” / dz. młodsze t. Dowolny− rozwijanie wyobraźni− wyzwalanie kreatywnej ekspresji− swobodne wyrażanie przeżyć związanych z poznawaniem historii bohaterów ulubionychksiążek− wdrażanie do estetycznego wykonania pracy 1. Nauka piosenki „Mamo, tato”– nauka piosenki Mamo, tato (muz.: A. Widlarz, sł.: M. Nawrocka)– utrwalenie tematyki związanej z książkami– rozwijanie spostrzegawczości i pomysłowości– doskonalenie reakcji na sygnał– rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie2. Zabawa muzyczna „Bałagan na półce z książkami”- nabywanie umiejętności szybkiego reagowania na slyszaną muzykę- kształcenie umiejętności swobodnego poruszania się w rytm słyszanej muzyki 242
Ewaluacja, uwagi o realizacji planu:
Efekty edukacyjne: − wyrabianie szacunku do pracy ludzi rożnych zwodów: pracowników biblioteki− poznanie sposobu gromadzenia książek: działy tematyczne i ekspozycje książek− utrwalenie znajomości zasad zachowania się w nowym miejscu: stosowanie form grzecznościowych− poznanie znaczenia pojęć: „pisarz”, „ilustracja”, „drukarnia”− poznawanie zawodów ludzi związanych z powstawaniem książki− dostarczanie radości ze współtworzenia książeczki− doskonalenie sprawności manualnych− rozwijanie umiejętności budowania wypowiedzi pełnymi zdaniami− stwarzanie okazji do odczuwania satysfakcji z wykonania upominku dla taty− wskazywanie możliwości własnoręcznego wykonania użytecznych przedmiotów− wdrażanie do dokładnego wykonania pracy− utrwalanie nawyków porządkowania sali po zakończonych zajęciach– nauka pierwszej zwrotki piosenki Mamo, tato (muz.: A. Widlarz, sł.: M. Nawrocka)– utrwalenie tematyki związanej z książkami– rozwijanie spostrzegawczości i pomysłowości– doskonalenie reakcji na sygnał– rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie− doskonalenie umiejętności skupiania uwagi na tekście literackim− kształtowanie świadomości, że książka dostarcza wiadomości o życiu ludzi, o zwierzętach,świecie przyrody− rozwijanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi na temat znanych bohaterówliterackich− stwarzanie okazji do zaprezentowania przez dzieci znajomości literatury− wdrażanie do uważnego słuchania wypowiedzi kolegów− rozwijanie wyobraźni− wyzwalanie kreatywnej ekspresji− swobodne wyrażanie przeżyć związanych z poznawaniem historii bohaterów ulubionychksiążek− wdrażanie do estetycznego wykonania pracy− doskonalenie zdolności tworzenia zbiorów przedmiotów− utrwalanie umiejętności porównywania liczebności z użyciem określeń: „mniej o”, „więcejo”, „tyle samo”− wdrażanie do uważnego słuchania wypowiedzi kolegów− kojarzenie słownego opisu i dobieranie zgodnie z nim postaci bajkowej

Blok tematyczny: Moja mama
OBSZAR 1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych
OBSZAR nr 4:Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia - stara się łączyć przyczynę ze skutkiem i próbuje przewidywać, co się może zdarzyć.
OBSZAR 5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci
OBSZAR 8. Wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec
OBSZAR 9. Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne
OBSZAR 13. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną
Obszar nr 14: Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania - dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo-ruchową potrzebną do rysowania, wycinania i nauki pisania

Obszary edukacji (tematyka i ogólne cele zajęć)
Zdrowotno - ruchowej Intelektualnej Estetycznej
Plastycznej Muzycznej
1. Ćwiczenia gimnastyczne nr 19b i 19c wg. K. Wlaźnik- wyrabianie spostrzegawczości i orientacji2. Ćwiczenia poranne nr 20 wg. K. Wlaźnik3. Zabawy ruchowa z el. czworakowania „Jaszczurki” wg. K. Wlaźnik 1. Inscenizacja wiersza „Dwie mamy” D. Gellner− rozwijanie wyobraźni poprzez wyrażanie tematu w formie scenicznej− wzbogacanie słownictwa− rozumienie znaczenia intonacji i modulacji głosu podczas inscenizacji− nabywanie doświadczenia w odgrywaniu scenek− dostrzeganie humoru zawartego w utworze2. Rozmowa kierowana na temat „Kochamy nasze mamy”− rozumienie, jakie role pełni mama w domu (dostrzeganie jej codziennych obowiązkówi trudu)− rozwijanie umiejętności wypowiadania się pełnymi zdaniami na podany temat− zachęcanie do niesienia pomocy mamie w pracach domowych− uświadamianie więzi emocjonalnej z mamą, jako ważną osobą w życiu dzieci− doskonalenie sprawności grafomotorycznej− rozwijanie logicznego myślenia i inwencji tworczej− rozumienie, jakie role pełni mama w domu (dostrzeganie jej codziennych obowiązkowi trudu)− rozwijanie umiejętności wypowiadania się pełnymi zdaniami na podany temat− zachęcanie do niesienia pomocy mamie w pracach domowych− uświadamianie więzi emocjonalnej z mamą, jako ważną osobą w życiu dzieci− doskonalenie sprawności grafomotorycznej− rozwijanie logicznego myślenia i inwencji twórczej3. Uroczystość z okazji Dnia Matki- nawiązywanie bliższych kontaktów z mamami- nabywanie umiejętności występowania przed publicznością- czerpanie radości ze wspólnego świętowania- kształcenie umiejetności okazywania sobie czułości i miłości 1. Wykonanie prezentu dla mamy z gliny (warsztaty) − rozwijanie inwencji twórczej dzieci− doskonalenie sprawności manualnych− odczuwanie radości z samodzielnie wykonanego upominku dla najbliższej osoby− wdrażanie do estetycznego wykonywania pracy 1. Zabawa muzyczna pt. „Święto mamy i taty”– utrwalenie poznanej piosenki Mamo, tato (muz.: A. Widlarz, sł.: M. Nawrocka)– nauka układu ruchowego do piosenki– utrwalanie wiadomości dotyczących rodziny (rodziców)– uwrażliwianie na sygnały słowne– kształtowanie pamięci słownej, muzycznej i ruchowej– rozwijanie wyobraźni przestrzennej– doskonalenie umiejętności współdziałania w grupie
Ewaluacja, uwagi o realizacji planu:
Efekty edukacyjne:− rozwijanie wyobraźni poprzez wyrażanie tematu w formie scenicznej− wzbogacanie słownictwa− rozumienie znaczenia intonacji i modulacji głosu podczas inscenizacji− nabywanie doświadczenia w odgrywaniu scenek− dostrzeganie humoru zawartego w utworze− rozumienie, jakie role pełni mama w domu (dostrzeganie jej codziennych obowiązkówi trudu)− rozwijanie umiejętności wypowiadania się pełnymi zdaniami na podany temat− zachęcanie do niesienia pomocy mamie w pracach domowych− uświadamianie więzi emocjonalnej z mamą, jako ważną osobą w życiu dzieci− doskonalenie sprawności grafomotorycznej− rozwijanie logicznego myślenia i inwencji tworczej− rozumienie, jakie role pełni mama w domu (dostrzeganie jej codziennych obowiązkowi trudu)− rozwijanie umiejętności wypowiadania się pełnymi zdaniami na podany temat− zachęcanie do niesienia pomocy mamie w pracach domowych− uświadamianie więzi emocjonalnej z mamą, jako ważną osobą w życiu dzieci− doskonalenie sprawności grafomotorycznej − rozwijanie inwencji twórczej dzieci− doskonalenie sprawności manualnych− odczuwanie radości z samodzielnie wykonanego upominku dla najbliższej osoby− wdrażanie do estetycznego wykonywania pracy– utrwalenie poznanej piosenki Mamo, tato (muz.: A. Widlarz, sł.: M. Nawrocka)– nauka układu ruchowego do piosenki– utrwalanie wiadomości dotyczących rodziny (rodziców)– uwrażliwianie na sygnały słowne– kształtowanie pamięci słownej, muzycznej i ruchowej– rozwijanie wyobraźni przestrzennej

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.