X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 30845
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

I. DANE OSOBOWE

Imię i nazwisko nauczyciela stażysty : Urszula Bielak
Nazwa szkoły: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augustyna Suskiego,
ul. Kokoszków 71,
34-400 Nowy Targ,
Stanowisko: Nauczyciel matematyki
Posiadane wykształcenie: Wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym.

II. STAŻ

Data rozpoczęcia stażu: 1.09 2015r
Opiekun stażu: mgr Paweł Nowotarski
Czas trwania stażu: 9 miesięcy
Planowania data ukończenia stażu: 31.05.2016r.

III. CELE STAŻU
Cel główny:
- Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.
Cele szczegółowe:
- Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
- Poznanie przepisów związanych z funkcjonowaniem szkoły.
- Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i sposobów jej prowadzenia.
- Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych
i higienicznych warunków odbywania zajęć edukacyjnych.
- Uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych
nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
- Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
- Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego
(wewnątrzszkolnych oraz poprzez samokształcenie).
- Pogłębianie kontaktów z Uczniami i Rodzicami.
- Nawiązanie współpracy z Nauczycielami zatrudnionymi w szkole.

IV. PLAN DZIAŁANIA

1.Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
Lp. Zadanie Formy realizacji Termin Sposoby udokumentowania efektów pracy
1. Zapoznanie z procedurą awansu zawodowego 1.Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego.
2. Zapoznawanie się z nowymi rozporządzeniami MENiS dotyczącymi awansu zawodowego nauczyciela stażysty. Wrzesień 2015r. Znajomość przepisów prawnych. Krótkie notatki z ich analizy.
2. Zapoznanie się z tygodniowym rozkładem zajęć w szkole, dyżurami, zastępstwami, zasadami współpracy dyrektora z pracownikami.

1. Obserwacja, udział w posiedzeniu Rady Pedagogicznej.
2. Konsultacje na temat przebiegu imprez szkolnych. Wrzesień -Październik 2015r.
Organizacja zajęć własnych.

3. Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji pracy szkoły Analiza dokumentacji szkoły:
- Statut Szkoły
- Program Wychowawczy - Program Profilaktyki
- Plan Pracy Szkoły
- przepisy porządkowe obowiązujące Nauczycieli np. plan dyżurów,
-obowiązki Wychowawcy, opiekuna wycieczki
- Wewnątrzszkolny System Oceniania Wrzesień- Październik 2015r. Znajomość przepisów prawnych. Krótkie notatki z ich analizy.
4. Nawiązanie współpracy stażysty z opiekunem stażu.
Omówienie programu nauczania z matematyki, konsultacje związane z utworzeniem poprawnego planu rozwoju zawodowego.
Wrzesień 2015r.
Plan rozwoju zawodowego, notatki własne
5. Poznanie zasad prowadzenia dokumentacji.

Zapoznanie się z rodzajem oraz sposobem prowadzenia dokumentacji szkolnej: dziennikiem elektronicznym, programem nauczania Wrzesień 2015r. – Maj 2016r.
Prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej.
6. Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole oraz przepisami przeciw pożarowymi.

Lektura obowiązujących przepisów w tym zakresie, praktyczne stosowanie zasad BHP podczas codziennej realizacji zajęć praktycznych, pozalekcyjnych i dyżurów.
Wrzesień 2015r. – Maj 2016r.
Notatki własne.
7. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, potwierdzeń, scenariuszy lekcji.
Wrzesień 2015r. – Maj 2016r. Dokumenty, sprawozdania, scenariusze.
8. Sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu i przedłożenie go Dyrektorowi szkoły.

Przygotowanie sprawozdania opisującego przebieg oraz stopień realizacji przyjętego planu rozwoju, uwzględnienie zmian i modyfikacji planu rozwoju.
Maj 2016r.
Sprawozdanie z realizacji stażu.
9. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego wraz z dołączoną dokumentacją.

Sporządzenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji.
Maj 2016r.
Wniosek, dokumentacja z realizacji stażu.
2. Uczestnictwo w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia nauczycieli
1. Poszerzenie wiedzy i umiejętności Aktywny udział w posiedzeniach Rad Pedagogicznych.
Udział w zespołach przedmiotowych.
Udział w:
- Warsztatach metodycznych organizowanych przez wydawnictwo.
-Szkoleniach organizowanych przez OKE.
Cały okres stażu.
Notatki własne, zaświadczenia.
3. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
1. Doskonalenie zawodowe. Określenie mocnych i słabych stron swojej pracy.
Analiza istniejących programów nauczania oraz kryteriów oceniania.
Opracowanie kartkówek i sprawdzianów z matematyki.
Wrzesień 2015r. – Maj 2016r.

Plan pracy z matematyki, kartkówki oraz sprawdziany.
2. Współpraca z biblioteką szkolną. Zapoznanie się z regulaminem oraz zasobami biblioteki. Zapisanie się do biblioteki, wypożyczanie czasopism, książek. Wrzesień 2015r.-Maj 2016r. Potwierdzenie nauczyciela-bibliotekarza o zapoznaniu się z regulaminem oraz zasobami biblioteki szkolnej.

3. Doskonalenie multimedialnych technik pracy. Prowadzanie lekcji z wykorzystaniem środków audiowizualnych (multimedialnych). Wrzesień 2015r.-Maj 2016r. Konspekty z przeprowadzonych zajęć.
4. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętności współpracy ze środowiskiem uczniów.
1. Poznanie środowiska lokalnego uczniów, ich problemów, włączenie uczniów w rozwiązywanie tych problemów, wyrabianie aktywnej postawy młodzieży. Zdiagnozowanie ich potrzeb i oczekiwań

-Współpraca z pedagogiem szkolnym.
-Obserwacja i analiza możliwości ucznia.
- Pomoc uczniom uzdolnionym w osiąganiu wyższych wyników w nauce, motywowanie ich do dalszej edukacji. - Poznanie sytuacji rodzinnej uczniów. Poznanie przyczyn trudności i kłopotów szkolnych, poprzez rozmowy z wychowawcami i innymi nauczycielami oraz na spotkaniach zespołów klasowych.
- Organizowanie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów. Opieka nad uczniami podczas różnego rodzaju imprez organizowanych przez szkołę.
-Aktywna realizacja programu wychowawczego szkoły .

Według potrzeb.

Cały okres stażu.
Notatki.

Listy uczniów biorących udział w zajęciach pozalekcyjnych, teksty zadań dodatkowych.

Notatki własne.

Listy uczniów z zajęć pozalekcyjnych.

Szkolny plan dyżurów. Zapis w dokumentacji przebiegu stażu.
5. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć.
1. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli w wymiarze co najmniej jednej godziny w miesiącu.

Obecność na lekcjach opiekuna stażu lub innych nauczycieli, omówienie zajęć. Wrzesień 2015r. – Maj 2016r.
Arkusze obserwacji lekcji. Notatki i wnioski z prowadzonych zajęć.
2. Obserwacje prowadzone przez dyrektora szkoły lub opiekuna stażu na lekcjach w wymiarze co najmniej jednej godziny zajęć w miesiącu.

Prowadzenie zajęć w obecności dyrektora szkoły lub opiekuna stażu i późniejsze ich omówienie.
Wrzesień 2015r. – Maj 2016r.
Arkusze obserwacji lekcji, własne wnioski i refleksje, opinia osoby hospitującej na temat pracy dydaktycznej, konspekty z zajęć.
3. Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności.

Uwzględnienie opinii dyrektora i opiekuna w sposobie prowadzenia zajęć oraz pracy z uczniami. Analiza własnych lekcji, notatek i rozmów po obserwacji. Przeprowadzenie ankiety wśród swoich uczniów.
Wrzesień 2015r. – Maj 2016r.
Wyniki pedagogiczne i wnioski do dalszej pracy. Wprowadzenie udoskonaleń w prowadzeniu zajęć.

Nowy Targ, dnia: 14.09.2015r. ..............................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.