X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 30614
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego

Imię i nazwisko nauczyciela: Marlena Wrońska
Stopień awansu zawodowego: nauczyciel kontraktowy
Staż pracy pedagogicznej: 8lat
Stanowisko pracy: nauczyciel wychowania przedszkolnego
Data rozpoczęcia stażu: 2013-09-01
Czas trwania stażu: 2013-09-01 – 2016-05-31
Miejsce odbywania stażu: Zespół Szkół w Starym Gralewie – Punkt Przedszkolny
Imię i nazwisko opiekuna stażu: ..............

Posiadane kwalifikacje:

Studia podyplomowe:
Edukacja elementarna (przedszkolna i wczesnoszkolna) z terapią pedagogiczną.
Akademia Humanistyczna w Pułtusku, wydział Pedagogiczny.
(10.2007r. - 01-2009r.)

Studia magisterskie:
Pedagogika w zakresie profilaktyka społeczna i resocjalizacja.
Akademia Humanistyczna w Pułtusku, wydział pedagogiczny.
(2005r.-2007r.)

Studia licencjackie:
Pedagogika w zakresie profilaktyka społeczna i resocjalizacja.
Akademia Humanistyczna w Pułtusku, wydział pedagogiczny.
(2002r. – 2005r.)

Wstęp

Nazywam się Marlena Wrońska . Od 01.09.2009r. pracowałam jako nauczyciel wychowania przedszkolnego w Oddziale Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej im. Św. Stanisława Kostki w Starym Gralewie a od 01.09.2012r. w Punkcie Przedszkolnym w Zespole Szkół w Starym Gralewie.
Z dniem 1 września 2013r. jako nauczyciel kontraktowy rozpoczęłam staż trwający dwa lata i dziewięć miesięcy, w celu uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego.
W okresie stażu podejmowałam działania zmierzające do realizacji planu rozwoju zawodowego.
Z chwilą rozpoczęcia stażu zadbałam o jego właściwą organizację:
♦ zapoznałam się z procedura awansu zawodowego;
♦ podjęłam współpracę z opiekunem stażu panią ................;
♦ w porozumieniu z opiekunem stażu przygotowałam plan rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony przez dyrektora szkoły pana ............;
Z chwilą zakończenia stażu przygotowałam sprawozdanie z jego realizacji:
♦ zgromadziłam dokumentację potwierdzającą realizację założeń planu;
♦ dokonałam analizy i oceny własnych działań.
Konstruując plan rozwoju zawodowego, starałam się, aby uwzględniał specyfikę i potrzeby szkoły, a jednocześnie mobilizował mnie do coraz aktywniejszej pracy i skuteczniejszego oddziaływania na wychowanków. Starałam się by opracowany przeze mnie plan rozwoju zawodowego uwzględniał również możliwości, potrzeby dzieci oraz oczekiwania rodziców wobec przedszkola. Został on pozytywnie zaopiniowany i zatwierdzony do realizacji.
Czas trwania stażu był dla mnie okresem intensywnej pracy nad sprostaniem wymaganiom, jakie założyłam sobie w planie rozwoju zawodowego. To także czas wielu zmian w moim życiu i własnego rozwoju – jako nauczyciela i jako człowieka. Przez 2 lata i 9 miesięcy pogłębiałam wiedzę i umiejętności dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, doskonaliłam znajomość prawa oświatowego w zakresie funkcjonowania przedszkola oraz aktywnie uczestniczyłam w realizacji zadań ogólnoprzedszkolnych: edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych.
Przez cały okres stażu dbałam o to, aby realizacja mojego planu przebiegała zgodnie z założonymi celami i potrzebami placówki, uwzględniała zgodność planowanych działań z dokumentacją szkoły oraz specyfiką prowadzonych przeze mnie zajęć.
Rozpoczęłam doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności wierząc, że wzbogaci to moje kwalifikacje pedagogiczne, podniesie efektywność moich działań edukacyjnych, a w konsekwencji posłuży podniesieniu jakości pracy szkoły.
Celem moich działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, od początku pracy zawodowej a także w czasie stażu, był i jest wszechstronny rozwój dzieci oraz przygotowanie ich do dalszych etapów edukacyjnych.
Poniżej przedstawiam moje sprawozdanie z realizacji zadań ujętych w planie rozwoju zawodowego oraz ich efekty. Jednocześnie jestem przekonana, że praca nad sobą i swoimi dokonaniami opiekuńczo- wychowawczymi oraz dydaktycznymi wcale nie dobiegła końca i wiele jeszcze rzeczy przyjdzie mi się nauczyć w naszym nieustannie zmieniającym się świecie.


§7 ust. 2 pkt. 1

Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, dokonywanie ewaluacji własnych działań, a także oceniania skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

Pierwszym krokiem podjętym w celu dobrego zorganizowania pracy w okresie stażu było poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli oraz określenie zasad współpracy z opiekunem stażu - panią ............ Na bieżąco zapoznawałam się z aktualnymi przepisami prawa oświatowego i dokonywałam ich analizy.
- Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. z 1991 r. nr 95 poz. 425, z póź. zm) - Rozdział 3a Awans zawodowy nauczycieli
- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 1982 r. nr 3 poz. 19, z póź. zm)
- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. 2004 r. Nr 260 poz. 2593, z póź. zm.)
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z dnia 26 marca 2013 r., poz. 393)
Analiza przepisów prawnych związanych z procedurami uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli umożliwiła mi prawidłowe opracowanie dokumentów – wniosku o rozpoczęcie stażu i planu rozwoju zawodowego. Konstruując plan rozwoju zawodowego brałam pod uwagę działania nastawione na rozwój własnych kompetencji oraz umiejętności koniecznych w pracy nauczyciela, zgodnie z potrzebami szkoły oraz oczekiwaniami dzieci.
Autoanalizy własnej pracy oraz dokumentów związanych z pracą szkoły, dokonywałam także przez cały okres stażu by móc obserwować swoje postępy w pracy zawodowej i aktualizować przepisy prawa dotyczące pracy nauczyciela jaki i szkoły.
Często korzystałam również ze wskazówek dotyczących awansu zamieszczanych na edukacyjnych portalach internetowych.
- strony internetowe Ministerstwa Edukacji Narodowej www.men.gov.pl (w zakładce „Akty prawne”); dzięki tej stronie mogę również śledzić prace legislacyjne nowych aktów prawnych;
- strony internetowe sejmu www.sejm.gov.pl (w zakładce ISAP)
- strony internetowe Wolters Kluwer Polska www.abc.com.pl (w zakładce Oświata)
W okresie stażu zapoznawałam się z aktami prawa zewnętrznego i wewnętrznego. Pogłębiałam znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola. Przeanalizowałam Statut placówki, plan nadzoru pedagogicznego, roczny plan pracy, regulaminy wewnętrzne.
Czytałam i analizowałam wszystkie nowości dotyczące awansu zawodowego w prasie dla nauczycieli oraz internecie. Korzystałam na bieżąco z przemyśleń i cennych porad dyrektora placówki pana ..................
Dużo wskazówek, rad, sugestii i ciekawych rozwiązań metodycznych znalazłam w czasopismach pedagogicznych: „Głos Nauczycielski", „Wychowanie w Przedszkolu", „Oświata i Wychowanie”.
Zgodnie z przepisami we wrześniu 2013r. przygotowałam wniosek o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego oraz opracowałam plan rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony przez dyrektora szkoły. Powstał kontrakt, który formułował w sposób jednoznaczny i przejrzysty formy współpracy, a także terminy konsultacji i obserwacji zajęć.
Okres stażu upłynął mi na prowadzeniu zajęć w obecności Dyrektora szkoły, opiekuna stażu. Takie spotkania kończyły się wspólnymi konsultacjami, które służyły analizie słabych i mocnych stron przeprowadzonych zajęć i pozwoliły wyciągnąć wnioski do dalszej pracy. Omówienie przebiegu zajęć, wskazanie niedociągnięć, bądź mogących pojawić się trudności stanowiło dla mnie źródło cennych rad i informacji o potrzebie dokonania zmian. Natomiast dostrzeżenie dobrych stron poprowadzonych przeze mnie zajęć było niejako dodatkowym bodźcem i działało motywująco na moje kolejne działania.
Dokonywałam również cyklicznych obserwacji zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli. Czas spędzony na obserwacji tych zajęć stanowił dla mnie solidna podstawę do nabywania umiejętności postępowania w przypadku problemów wychowawczych i trudności komunikacyjnych. Wszelkie informacje zwrotne były mi potrzebne jako wnioski do dalszej, jeszcze efektywniejszej pracy.

PODSTAWOWE AKTY PRAWNE OBOWIĄZUJĄCE W OŚWIACIE

1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. z 1991 r. nr 95 poz. 425, z późn. zm)
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 1982 r. nr 3 poz. 19, z póź. zm)
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 30 sierpnia 2012 r., poz. 977)
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z dnia 7 maja 2013 r., poz.532)
5. Rozporządzenie MENiS w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. (Dz.U.2002 nr 23, poz.225, z póź. zm.)
6. Rozporządzenie MEN z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. z 2010 r., nr 97, poz. 624 z póź. zm.)
7. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. 2004 r. Nr 260 poz. 2593, z póź. zm.)
8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z dnia 26 marca 2013 r., poz. 393)
9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. 2010 nr 228 poz.1490 z póź. zm.)
10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. 2001 nr 61 poz. 624, z póź. zm.)
11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U.2009.168.1324)
12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz.U. z dnia 31 grudnia 2012 r., poz.1538)
13. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz.U. z dnia 3 lipca 2012 r., poz. 752)
14. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. nr 50, poz.400, z póź. zm.)
Od początku swojej pracy zawodowej dbałam o doskonalenie osobiste i własnego warsztatu pracy. Starałam się wykorzystywać twórcze metody pracy w procesie dydaktyczno – wychowawczym oraz nowoczesne metody aktywizujące. Dlatego uczestniczyłam w wielu formach doskonalenia zawodowego, które służyły mojemu rozwojowi i podniesieniu jakości pracy szkoły. W trakcie odbytego stażu pracy pogłębiałam swoją wiedzę oraz umiejętności zawodowe poprzez udział w różnych formach szkolenia zawodowego:

Szkolenia zewnętrzne: (wymienić)

Doskonaląc i pogłębiając swoją wiedzę korzystałam z E-lerningu jako nowoczesnej formy zdobywania kwalifikacji i wiedzy. Ukończyłam w ten sposób następujące kursy:

Kursy (on-line) (wymienić)

Uczestniczyłam również w e-konferencjach organizowanych przez wydawnictwo WSiP oraz MAC edukacja:

E- konferencje (wymienić)

W czasie trwania stażu uczestniczyłam w realizacji zadań edukacyjnych i wychowawczych wynikających ze statutu placówki. Jako członek Rady Pedagogicznej brałam udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej; czynnie uczestniczyłam we wszystkich uwzględnionych w harmonogramie pracy szkoły posiedzeniach szkoleniowych (jedno z nich prowadziłam). Realizacja zadań zawartych w tym obszarze polegała na współpracy ze wszystkimi organami szkoły, tj. Dyrektorem, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców. Jako członek Rady Pedagogicznej starałam się rzetelnie i czynnie współuczestniczyć w konstruowaniu dokumentów organizujących pracę szkoły.
Moje dodatkowe zadania to:
- w roku szkolnym 2013/2014r., 2014/2015r. członek zespołu ewaluacyjnego
- w roku szkolnym .......... członek komisji ds. aktualizacji Statutu Szkoły
- przez cały okres stażu pomoc przy tworzeniu dokumentacji szkolnej
- przez cały okres stażu promocja szkoły – Punktu przedszkolnego w mediach lokalnych
Prowadziłam oraz aktywnie uczestniczyłam we wszystkich szkoleniach rady pedagogicznej i formach doskonalenia organizowanych na terenie szkoły.
Uczestniczyłam w następujących szkoleniach rady pedagogicznej:
1. Rada szkoleniowa z zakresu obsługi tablicy interaktywnej 27.11.2013r.
2. Gry i zabawy integracyjne na zajęciach wychowania fizycznego i zajęciach pozalekcyjnych. 16.12.2014r.
3. Podnoszenie kompetencji w zakresie stosowania TIK i wykorzystania strony internetowej szkoły. 16.12.2014r.
4. Zmiany w prawie oświatowym. 28.04.2015r.
5. Ciekawa i aktywna godzina wychowawcza. 28.04.2015r.
6. Nowe zagrożenia uzależnień. 07.12.2015r.
7. Wypalenie zawodowe nauczycieli. 07.12.2015r.
8. Zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD) – diagnoza, objawy, metody diagnozowania. 07.12.2015r.
Samodzielnie przeprowadziłam szkolenie:
„Dziecko w przedszkolu – przygotowanie dziecka do funkcjonowania w szkole” (28.04.2014r.)
Ukończone przeze mnie różne formy doskonalenia zawodowego, nie tylko wzbogaciły moją wiedzę i doświadczenie, ale także rozwinęły umiejętności oraz poszerzyły możliwości zawodowe i interpersonalne. Zdobytą wiedzę wdrażałam i wykorzystywałam, biorąc pod uwagę potrzeby i możliwości dzieci. Ważnym dla mnie elementem doskonalenia zawodowego było dzielenie się zdobytymi umiejętnościami i wiedzą z innymi członkami rady pedagogicznej. Uważam zarówno wewnątrzszkolne jak i pozaszkolne formy doskonalenia nauczycieli za bardzo cenne pod względem treści merytorycznych, oraz możliwości wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami.
Oprócz poszerzania swojej wiedzy poprzez udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego, skupiłam się również na samodzielnym wyszukiwaniu potrzebnych informacji, które mogłabym wykorzystać podczas pracy z dziećmi i współpracy z rodzicami.
W celu pogłębiania wiedzy metodycznej i pedagogicznej systematycznie czytałam literaturę fachową, śledziłam nowości wydawnicze. Literatura fachowa była mi pomocna w opracowywaniu scenariuszy zajęć. Na bieżąco korzystałam z zasobów biblioteki szkolnej w zakresie księgozbioru pedagogicznego oraz czasopism zawodowych wśród, których najwięcej informacji czerpałam z miesięcznika „Wychowanie w przedszkolu” oraz „Przedszkolne ABC”, „Bliżej przedszkola”. Zawarte w nich artykuły dostarczały aktualnych informacji z zakresu psychologii i pedagogiki, oprócz dostarczały inspiracji w prowadzeniu zajęć.
Potrafię wykorzystać różnego rodzaju literaturę dziecięcą w przeprowadzanych zajęciach, np. opowiadania, wiersze, bajki z morałem związane z zachowaniami społecznymi. W trakcie tworzenia scenariuszy i prowadzenia zajęć staram się integrować różne sfery osobowości dziecka: emocjonalną, motywacyjną i intelektualną. Systematycznie dbałam o doskonalenie wynikające z własnych potrzeb i gromadziłam materiały służące własnemu rozwojowi.
Aktywnie prowadząc samokształcenie zapoznałam się i korzystałam między innymi z następujących pozycji:
1. Helena Łazowska, Beata Mikiciuk, Barbara Moritz „Co zrobić, aby ułatwić dziecku naukę czytania i pisania?”
2. Skorek „Terapia pedagogiczna”
3. Ursula Barff, Ingeborg Burkhardt, Jutta Maier „Każde dziecko to potrafi” – pomysły na każdą okazję”
4. Marta Bogdanowicz, Dariusz Okrzesik „Opis i planowanie zajęć według metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne”
5. Marta Bogdanowicz „Piosenki do rysowania”
6. Edyta Gruszczyk – Kolczyńska, Ewa Zielińska „Dziecięca matematyka. Książka dla rodziców i nauczycieli”
7. Maria Przetacznik-Gierowska, Grażyna Makiełło-Jarża „Psychologia rozwojowa i wychowawcza wieku dziecięcego”
8. Żebrowska „Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży”
9. Chauvel D., Noret Ch. ,, Zabawy relaksujące dla przedszkolaków”
10. Zofia Bogdanowicz „ Zabawy dydaktyczne dla przedszkoli”
11. Brown S. „Raz, dwa, trzy, spróbuj i Ty : zabawy matematyczne dla przedszkolaków.”
12. Maria Molicka „Bajkoterapia. O lękach dzieci i nowej metodzie terapii”
13. Doris Brett „Bajki, które leczą cz.1”
14. Julia Śniarowska ”Już się nie boję. Bajki terapeutyczne dla przedszkolaków”
15. Adele Faber, Eline Mazlish „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”
16. Moja ksiązka w przedszkolu jest!!
17. Weronika Sherborne „Ruch rozwijający dla dzieci”
18. Jolatna Stypułowska „Wprowadzenie do psychologii rozwoju człowieka”
19. Wydawnictow Buchman „Księga orgiami”
20. Małgorzata Miksza „Zrozumieć Montessori”
21. Dariusz Żejmo „Zabawy plastyczne dla przedszkolaków”
22. Jolanta Kucharczyk „Piosenki dla dzieci na różne okazje”
Poprzez uczestnictwo w różnorodnych działaniach wzbogaciłam swoją wiedzę oraz nabyłam umiejętności z zakresu organizowania i przeprowadzania zintegrowanych działań edukacyjnych. Poznałam różnorodne formy pracy z dziećmi, metody i techniki wspomagające rozwój dziecka: pedagogika zabawy, elementy pedagogiki M. Montessori, metoda ruchu rozwijającego W. Sherborne, Metoda Gimnastyki Twórczej - improwizacji ruchowej R. Labana, Metoda Dennisona (Kinezjologia edukacyjna), zabawy integracyjne, bajki relaksacyjne oraz różnorodne techniki plastyczne. W swej pracy dydaktycznej stosuję nowatorskie metody aktywizujące dzieci.
Do pracy z dziećmi wprowadzam elementy twórczego działania np. :
- Metoda ruchu rozwijającego W. Sherborne.
- Metoda gimnastyki twórczej (ekspresyjnej) R. Labana
- elementy Metody Pedagogiki Zabawy,
- twórcza ekspresja w plastyce / malowanie palcami , wydrapywanki , malowanie solą lub piaskiem itp.
- metoda Dobrego Startu opracowana przez M.Bogdanowicz
- -metody parateatralne / zabawy w teatr- odgrywanie znanych dziecku bajek i scenek oraz tworzenie własnych , gry mimiczne , zagadki ruchowe
- techniki relaksacyjne / wszelakiego rodzaju masaże , ćwiczenia oddechowe , muzyka relaksacyjna itp.
- bajko terapia, muzykoterapia
- elementy pedagogiki Marii Montessorii
- Klanza
W swej pracy z dziećmi kładę duży nacisk na metody pracy kształtujące przyjazny stosunek do przyrody: wycieczki, spacery, zabawy przyrodnicze, aktywnie włączam się w akcję sprzątania świata. Dbałość o otoczenie staram się zaszczepić u dzieci, z którymi pracuję. Moi podopieczni aktywnie uczestniczą w zajęciach promujących właściwą postawę wobec środowiska. Biorą udział w Sprzątaniu Świata, wiosennych porządkach wokół budynku szkoły.
Głównym celem zajęć jest poznanie potrzeb i rozwój zainteresowań wychowanków. Organizuję między innymi.:
- zajęcia plastyczno-manualne: rysowanie ołówkiem, kredkami, malowanie farbami, wydzieranki, wycinanki, wyklejanki itp,
- zajęcia dydaktyczne: zabawy słowne, rebusy, zgadywanki,
- zajęcia muzyczne: śpiewanie piosenek, słuchanie muzyki, zabawy ze śpiewem,
- zajęcia rekreacyjno-ruchowe – zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, spacery, zabawy w grupach, ćwiczenia doskonalące sprawność fizyczną,
- zajęcia z wykorzystaniem środków audiowizualnych – oglądanie bajek, filmów,
- żywe słowo – opowiadanie, czytelnictwo,
- realizowanie edukacji prozdrowotnej, profilaktycznej, proekologicznej.
W trakcie stażu:
1) doskonaliłam umiejętności prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i dydaktycznych
2) przygotowałam scenariusze zajęć i uroczystości
3) samodzielnie opracowywałam różne pomoce dydaktyczne, takie jak: karty pracy, krzyżówki, rebusy, zagadki.
W czasie stażu, systematycznie przygotowując się do prowadzonych podstawowych zajęć dydaktycznych, zgromadziłam wiele pomocy samodzielnie przygotowanych, które pogrupowałam na teczki tematyczne. Znacznie ułatwia to poszukiwanie właściwej pomocy. Przygotowywane plansze i plakaty pozwalają pogłębiać wiedzę przedszkolaków w trakcie zajęć i zabaw. Posiadam również własnoręcznie przygotowane dekoracje wielkoformatowe, które niejednokrotnie wykorzystuję podczas uroczystości przedszkolnych czy do dekoracji pomieszczeń przedszkolnych. Korzystając ze zbiorów internetu, zebrałam również dość pokaźną ilość materiałów inspirujących mnie w samodzielnym wykonywaniu różnych środków dydaktycznych. Staram się, aby wygląd pomieszczeń przedszkolnych odpowiadał aktualnym porom roku. Na bieżąco zmieniam wspólnie z dziećmi wystrój sali zajęć, dbając o walory estetyczne i edukacyjne. Korzystam z różnych form i technik plastycznych. Prezentuję wytwory dzieci nie tylko w sali, ale także w lokalnej prasie oraz na stronach internetowych.
Na bieżąco prowadzę dokumentację obowiązującą w przedszkolu:
- dzienniki zajęć przedszkola –zapis tematyki zajęć, odnotowywanie obecności;
- plany miesięczne, ewaluacje,
- scenariusze zajęć;
- karty obserwacji dzieci, wnioski wypływające z obserwacji,
- dokumentacja pracy wychowawcy grupy przedszkolnej.
Swoje działania z okresu stażu dokumentowałam w postaci: świadectw, zaświadczeń, dyplomów, planów pracy, scenariuszy, sprawozdań, zdjęć i zapisów w dokumentacji szkolnej.
Zawsze terminowo sporządzam plan , jest on zgodny z planem rocznym i realizowanym programem oraz adekwatny do wieku dzieci. Staram się aby tematy były atrakcyjne i pouczające dla dzieci. Dużą uwagę przywiązuję do realizacji planu. Zawsze wybieram odpowiednie metody i formy pracy.
Brałam czynny udział w realizacji kalendarza imprez szkolnych. Byłam współautorem i współorganizatorem między innymi następujących uroczystości szkolnych:
1. Andrzejki – dyskoteka, wróżby
2. „Mikołajki” Wspólne ubieranie choinki i dekorowanie sali ozdobami świątecznymi.
3. Wigilia Klasowa
4. Choinka. Dzień babci i dziadka
5. Dyskoteka walentynkowa
6. Bal przebierańców. Dyskoteka ostatkowa
7. Dzień Mamy i Taty – uroczystości szkolne
8. Dzień Dziecka
Moi wychowankowie prezentowali część artystyczną podczas tych uroczystości. Recytowali wiersze, śpiewali piosenki. Starałam się też by brali czynny udział w innych uroczystościach szkolnych, dzięki czemu mogli wdrożyć się w życie społeczności szkolnej. (Dzień Patrona, Dzień Edukacji Narodowej, Dzień chleba. Dzień Papieski itd.) Przygotowanie szkolnych imprez było okazją do rozwinięcia uzdolnień dzieci, zwiększenia ich motywacji, a także promocji szkoły na terenie społeczności lokalnej. Uroczystości szkolne zostały przeprowadzone w oparciu o scenariusze opracowane przeze mnie i konsultowane z opiekunem stażu. Wszystkie uroczystości szkolne zostały udokumentowane w Kronice Szkolnej, wykonanych zdjęciach oraz na stronie internetowej.
Organizowałam konkursy i brałam udział w konkursach zewnętrznych (wymienić)

Otrzymałam podziękowania oraz dyplomy dla siebie oraz Punktu przedszkolnego za udział w konkursach, za dzielenia się wiedzą na portalach społecznościowych.
1. Podziękowanie pisemne za dzielenie się wiedzą i doświadczeniami zawodowymi na portalu FB czasopisma „Wychowanie w przedszkolu”. (październik 2013r.)
2. Dyplom dla Punktu Przedszkolnego na udział w Ogólnopolskim konkursie z okazji Dnia Bałwana(25.02.2015r. Warszawa)
3. Dyplom za dzielenie się wiedzą i doświadczeniami zawodowymi na portalu FB czasopisma „Przedszkolne ABC”(05.03.2015r.)
4. Podziękowanie za aktywne uczestnictwo w grupie facebookowej www.facebook.com/groups/przedszkolanki Mikołów 01-05-2015r.)
5. Dyplom za przedstawienie na profilu czasopisma „Przedszkolne ABC” prezentacji z obchodów Światowego Dnia Pluszowego Misia.Warszawa, 25 listopad 2015r.
6. Podziękowanie za zaangażowanie wychowanków w przygotowaniu do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Świąteczna kartka” organizowanym przez Miejskie Przedszkole Nr 57 im. Krasnala Hałabały w Katowicach pod patronem medialnym magazynu „Przedszkolne ABC”07.12.2015r. Katowice)
7. Dyplom za zdobycie nagrody w głosowaniu jurorów w Wielkim Konkursie Ekologicznym dla przedszkoli 2015r. dla Punktu Przedszkolnego w Starym Gralewie.(2015r.)
Na bieżąco byłam w kontakcie z redaktorką magazynu „Przedszkolne ABC”. Nie tylko zamieszczałam na portalu czasopisma wydarzenia z życia naszego przedszkola, ale również, prace plastyczne dzieci. Mogłam korzystać nie tylko z wiedzy i doświadczenia innych nauczycielek, ale również ja dzieliłam się swoimi doświadczeniami i mogłam w pewnym sensie zainspirować inne koleżanki w pracy. W marcu 2016r. w czasopiśmie została opublikowana bajka terapeutyczna pt.: „Kłopot Leona” mojego autorstwa wraz ze scenariuszem zajęć.
Organizowałam i doskonaliłam własny warsztat pracy poprzez gromadzenie i stałą aktualizację materiałów, opracowań, ankiet. Oprócz wyżej wymienionej dokumentacji gromadziłam również własne działania wynikające z planu rozwoju zawodowego m.in. plan rozwoju, scenariusze zajęć, scenariusze akademii i imprez, regulaminy konkursów, zatwierdzone przez Dyrektora plany pracy oraz własne przemyślenia poparte praktyką zawodową itp.
Efektem mojej pracy jest dość pokaźny zbiór dokumentów bardzo przydatny w pracy wychowawczej i zawodowej. Systematyczność i skrupulatne gromadzenie dokumentacji pozwalają mi na sprawne docieranie do konkretnych informacji.

§7 ust. 2 pkt. 2

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

W ciągu stażu starałam się poznawać środowisko lokalne dzieci. Przez cały okres stażu obserwowałam moich podopiecznych podczas zajęć, różnorodnych spotkań, a także na wszelkiego rodzaju wycieczkach przedszkolnych. Te wspólne lata pozwoliły mi na wzajemne poznanie swoich potrzeb i możliwości, W poznaniu ich środowiska pomagały mi rozmowy z samymi dziećmi, ich rodzicami, współpraca oraz innymi nauczycielami. Dzięki temu poznałam sytuację dzieci uczęszczających do naszej placówki, a także poznałam problemy, jakie występują w środowisku. Zauważone przeze mnie problemy wśród moich podopiecznych rozwiązywałam poprzez rozmowy z dziećmi oraz ich rodzicami a także innymi nauczycielami. Starałam się na bieżąco rozwiązywać konflikty między dziećmi. Wielokrotnie w grupie przeprowadzałam pogadanki na temat indywidualności, akceptacji, agresji, przemocy oraz bezpieczeństwa. Wraz z dziećmi przygotowywałam wszelkiego rodzaju gazetki, plakaty o charakterze informacyjnym między innymi plakat NIE ZAŚMIECAJ ZIEMI. Prace plastyczne wykorzystywałam jako ekspozycję profilaktyczną na terenie szkoły.
Istotnym elementem w pracy nauczyciela jest poznanie podległej mu grupy dzieci. W celu polepszenia jakości pracy dydaktyczno-wychowawczej prowadziłam obserwację dzieci a także na początku wypełniałam arkusze obserwacji – adaptacja dziecka do przedszkola (dla dzieci uczęszczających pierwszy rok do przedszkola. Pozwoliło mi to zaobserwować niektóre zachowania dzieci, a także skupić uwagę na tych aspektach, które sprawiały poszczególnym dzieciom trudności w przystosowaniu się do nowych warunków i nowego otoczenia. Dla dziecka każda zmiana otoczenia jest ważnym przeżyciem i każde dziecko reaguje zupełnie inaczej. Dzięki wypełnianiu takich ankiet mogłam skupić się na tych najistotniejszych i najtrudniejszych dla dzieci zagadnieniach.
W celu lepszego poznania dzieci, ich umiejętności, zdolności oraz ich poziomu wypełniałam karty obserwacji dziecka 3,4 letniego. Takie badania odbywały się na początku roku oraz na koniec roku szkolnego. Badania przeprowadzone na początku roku pozwoliły mi na zaobserwowanie poziomu rozwoju poszczególnych dzieci i ewentualne dostosowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej do poziomu dziecka. Badania końcowe i ich porównanie z tymi przeprowadzonymi na początku roku pozwoliły mi na zaobserwowanie czy nastąpiły jakieś ewentualne zmiany i poprawa tych zachowań i tego poziomu rozwoju, w którym ewentualne trudności występowały.
Doskonałym narzędziem badawczym są wszelkie wytwory dziecięce (rysunki, prace konstrukcyjne). Wszystko jednak zależy od obserwatora, którego powinna cechować rzetelność, spostrzegawczość i obiektywizm. Obserwowane dziecko nie powinno czuć, że jego zachowanie jest przedmiotem badań, gdyż mogłoby zachowywać się nienaturalnie i krępować jego zachowanie. Sprawdzałam umiejętności dziecka w taki sposób, by nie zakłócać zajęć, ale jednocześnie by zadania te zaciekawiły dzieci. Do diagnozy wykorzystywałam naturalne, ulubione i bliskie dziecku przedmioty np.: zabawki, układanki, książeczki, gry, przybory gimnastyczne. Prowadząc diagnozę czy obserwację starałam się stworzyć miłą i naturalną atmosferę. Prowadziłam zadania w formie dobrej zabawy tak, by dziecko nie odczuwało stresu. Dzięki diagnozie mogłam ocenić stopień przygotowania dziecka do dalszego etapu edukacyjnego, porównać oraz zaplanować efektywniejsze formy pracy.
W przypadku dzieci z problemami edukacyjnymi starałam się wyjaśniać ich przyczyny:
- rozmowa z rodzicami (prawnymi opiekunami),
- dostosowanie form, metod pracy praca indywidualna z dzieckiem,
- indywidualizacja zadań stawianych dziecku,
Praca wychowawczo – dydaktyczna w grupie obejmuje realizację treści zawartych w programie WESOŁE PRZEDSZKOLE I PRZYJACIELE - PROGRAM WYCHOWANIA I EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ – Małgorzaty Walczak-Sarao, Danuty Kręcisz , rocznym planie pracy wychowawczo - dydaktycznej 205/2016r. a także samodzielnie opracowanych planach miesięcznych. W tym roku szkolnym wprowadziłam nowy zestaw podręczników „Tropiciele czterolatek ”. Wykorzystuję je w pracy z dziećmi do zajęć z zakresu mowy, pojęć matematycznych, przyrodniczych i ćwiczeń manualnych.
W czasie trwania stażu praca wychowawczo – dydaktyczna obejmowała realizację treści zawartych w programie WESOŁE PRZEDSZKOLE I PRZYJACIELE - PROGRAM WYCHOWANIA I EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ – Małgorzaty Walczak-Sarao, Danuty Kręcisz, , rocznym planie pracy wychowawczo - dydaktycznej a także samodzielnie opracowanych planach miesięcznych. Wykorzystywałam zestawy podręczników „Razem przedszkolu czterolatka” oraz „Tropiciele czterolatek ”. Wykorzystuję je w pracy z dziećmi do zajęć z zakresu mowy, pojęć matematycznych, przyrodniczych i ćwiczeń manualnych.
Pomocna w doborze tematyki działań wychowawczych była również współpraca z rodzicami dzieci zwracającymi uwagę na istnienie potencjalnych zagrożeń i konieczność podejmowania działań profilaktycznych. Nie bez znaczenia okazała się także wymiana doświadczeń i konsultacje z innymi nauczycielami
Kontakty z rodzicami są podstawowym elementem współdziałania przedszkola z domem rodzinnym dziecka. Tylko zbieżne działanie nauczyciela i rodziców da pożądane efekty dydaktyczne i wychowawcze. Zintegrowanie rodziców ze społecznością przedszkolną jest szalenie ważne. To rodzice decydują, co dzieje się z dzieckiem. Pozyskanie ich zaufania i ścisła współpraca daje gwarancję sukcesu.
Na początku każdego roku szkolnego opracowywałam plan współpracy z rodzicami, plan wspólnych imprez i uroczystości.
W ramach integracji rodziców ze środowiskiem przedszkolnym starałam się włączać rodziców w przygotowania i realizację wielu imprez. Rodzice z ochotą włączali się w organizowane i współorganizowane przeze mnie uroczystości i imprezy: Andrzejki, Mikołajki, Jasełka, Dzień Babci i Dziadka, Bal Karnawałowy, Dzień Mamy i Taty, Dzień Dziecka, Wigilia klasowa. Zawsze chętnie i z dumą obserwowali występy swoich pociech.
W ramach współpracy z rodzicami :
- prowadziłam zebrania, podczas których zapoznawałam rodziców z dokumentami przedszkola, informowałam o postępach edukacyjnych oraz zachowaniu moich wychowanków (zebrania adaptacyjne, informacyjne, podsumowujące)
1. Rozpoczęcie roku szkolnego. Spotkanie adaptacyjne z rodzicami
2. Zebranie podsumowujące z rodzicami. Rozmowa o zachowaniu bezpieczeństwa podczas czasu wolnego.
3. Uroczystość zakończenia roku szkolnego. Rozdanie dyplomów dla przedszkolaków.
- spotkania i rozmowy indywidualne z rodzicami, które odnotowywałam w dzienniku.
- organizowałam zajęcia otwarte dla rodziców, pogadanki, traktując tę formę jako element pedagogizacji.
1. Spotkanie otwarte dla rodziców” Moja rodzina - drzewo genealogiczne”
2. Zebranie z rodzicami. Spotkanie otwarte:
- czytanie bajek
- wspólne wykonanie zakładane do książek.
- uroczystość z okazji
3. Święto pluszowego misia. Zajęcia otwarte dla rodziców
4. "Postawy rodzicielskie" pogadanka z rodzicami
5. Pedagogizacja rodziców „Zamiast karania”
6. Zebranie z rodzicami. Pedagogizacja rodziców – „Kultura osobista – włosy”
7. Zebranie z rodzicami „Zabawa najlepszą szkołą życia dla dziecka”. Pogadanka.
- systematycznie prowadziłam kącik dla rodziców, w którym umieszczałam zagadnienia dotyczące rozwoju dziecka, oraz inne przydatne rodzicom wiadomości na temat bieżących spraw grupowych.
Starałam się zapoznać z opinią rodziców wykorzystując do tego celu ankiety. Przeprowadzałam badania wśród rodziców. Celem było poznanie opinii rodziców na temat podejmowanych działań edukacyjnych i wychowawczych a także uzyskanie wskazówek w doskonaleniu lub poprawie jakości pracy.
Przez cały okres stażu byłam w stałym kontakcie z większością rodziców, w ten sposób starłam się na bieżąco informować ich o postępach dziecka i jego zachowaniu.
Dzięki różnym formom współpracy z rodzicami mogłam lepiej poznać potrzeby dzieci, przyczyny niektórych zachowań, odkryć ich zainteresowania czy zrozumieć podłoże frustracji i niezadowolenia.
Do codziennych zajęć niejednokrotnie przygotowywałam karty pracy dla dzieci. Dawały one możliwość indywidualizacji wymagań. Wychowankowie bardzo chętnie pracowali z ilustrowanymi kartami. Szczegółowego przemyślenia wymagała konstrukcja zadań. Zawsze jednakowe dla wszystkich nie służą nikomu. Zajęcia, podczas których planowany i realizowany jest jeden, wspólny dla całej grupy, cel dydaktyczny, pokazują, że nauczyciel nastawiony jest wyłącznie na realizację programu, a nie na zaspokajanie potrzeb i oczekiwań swoich wychowanków. Starałam się, by zadania i wymagania były przygotowane na miarę każdego dziecka z osobna, a nie wszystkich razem, tak by każde dziecko miało możliwość osiągnięcia sukcesu na miarę swoich możliwości.
Ważnym elementem pracy wychowawczej było tworzenie „kontraktów grupowych”, które tworzyłam razem z dziećmi na początku każdego roku szkolnego. To w nich zawierałam normy i zasady, które dzieci starały się przestrzegać podczas zajęć i zabaw. Aktywność dzieci i zaangażowanie w powyższe działania sprawiły, że zaczęły zwracać uwagę na swoje zachowanie w przedszkolu wobec innych rówieśników i osób dorosłych. Zaczęły stosować zwroty grzecznościowe, rozwiązywać konflikty z rówieśnikami, zwracać uwagę na potrzeby innych, panować nad swoimi emocjami, przestrzegać ustalonych norm i zasad. Niejednokrotnie podczas rozmów i zabaw pomagałam dzieciom pokonywać trudności i lęki. Prowadziłam też pracę indywidualną z dziećmi rozwijającą ich zdolności i zainteresowania, a także prowadziłam działania edukacyjne w celu usprawnienia pewnych dysfunkcji
Jako wychowawca stosowałam różnorodne formy i metody pracy, które mają na celu zintegrować grupę. Organizowałam wiele imprez; Andrzejki, Dzień Damy, Dzień Życzliwości, Walentynki. Starałam się, aby dzieci czuły się bardzo dobrze wśród swoich kolegów, by akceptowali siebie nawzajem, darząc się szacunkiem.
Ważnym elementem w mojej pracy z dziećmi są wycieczki do miejsc użyteczności publicznej: poczta, straż pożarna, biblioteka. Dziecko poprzez obserwację i aktywne uczestnictwo w życiu środowiska lokalnego uczy się norm i zachowań społecznych. Stosując taką formę pracy, dbałam o rozwijanie ciekawości poznawczej małego człowieka, która jest niezbędna, aby odnieść sukces w edukacji szkolnej.
W swoich planach wychowawczych umieszczałam różnorodne wycieczki. Zarówno te po najbliższej okolicy jak i wyjazdy poza miejsce zamieszkania. Organizując wycieczki, realizowałam zadania wychowawcze mające na celu integrowanie się zespołu przedszkolnego oraz zadania dydaktyczne poprzez atrakcyjną dla dziecka formę zdobywania wiedzy. Mogłam wtedy poznać zachowania dzieci w warunkach innych niż zorganizowane zajęcia przedszkolne.
W październiku 2014 roku ukończyłam „Kurs instruktażowy dla kierowników wycieczek szkolnych” i już jako kierownik organizowałam wycieczki dla dzieci z Punktu przedszkolnego, Oddziałów przedszkolnych i klas młodszych.

1. Wycieczka do Płońska - Baśń muzyczna pt.”W tajemniczej krainie krasnali”
2. Wycieczka do Centrum Zabawa w Stróżewku.
3. Wycieczka do teatru Dramatycznego w Płocku na spektakl pt. „Królewna Śnieżka”
4. Wycieczka do MUZEUM WSI MAZOWIECKIEJ W SIERPCU
5. Wycieczka do Płocka: zwiedzanie ogrodu zoologicznego oraz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku.
6. Wycieczka do Centrum Zabaw Happy Park w Stróżewku.
7. Wycieczka do Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku.
8. Kraina westernu w Sarnowej Górze.
9. Miejskie Centrum Kultury w Raciążu – projekcja bajki „Khumba”
Oprócz wycieczek często spędzaliśmy czas na świeżym powietrzu, podczas spacerów, czy zajęć na świeżym powietrzu.
1. W ogrodzie – wprowadzenie zasad dotyczących zabaw na sprzęcie ogrodowym i zakazu oddalania się z terenu.
2. W ogrodzie – zabawy w piaskownicy. Wdrażanie do sprzątania zabawek po skończonej zabawie.
3. Spacer do lasu – obserwowanie oznak nowej pory roku – jesieni. Wdrażanie do poprawnego zachowania się w lesie.
4. Święto zmarłych –odwiedzenie pobliskiego cmentarza i zapalenie zniczy na pomnikach.
5. Zabawy ruchowe na powietrzu.”Ruch to zdrowie”.
6. Spacer po najbliższej okolicy. Obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie. Wyszukiwanie oznak zimy.
7. Poznajemy sklepy. Spacer do pobliskiego sklepu spożywczego. Utrwalanie zdobytych wiadomości.
8. Zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym.
9. Światowy Dzień Ziemi. Sprzątanie terenu szkolnego.
10. Spacer po okolicy. Zabawy ruchowe. Kształtowanie postawy prozdrowotnej. „Ruch to zdrowie”.

Moje zaangażowanie w realizację zadań edukacyjnych oraz opiekuńczo - wychowawczych objawiało się uczestnictwem w organizowanych na terenie placówki różnorodnych akcjach. Co roku wraz z przedszkolakami i ich rodzicami uczestniczyliśmy w następujących akcjach:
- „Sprzątanie świata”
- „Zbiórka nakrętek”
- „Góra Grosza”,
- pomoc dla Adasia (pieczenie ciast, przygotowywanie kartek Bożonarodzeniowych, palm wielkanocnych)
Realizując obowiązki wychowawcy grupy przedszkolnej stosowałam różnorodne formy pracy mające na celu wzmocnienie własnych oddziaływań wychowawczych i dydaktycznych śród moich wychowanków i ich rodziców. W związku z tym nawiązałam współpracę z następującymi osobami i instytucjami:
-poradnia psychologiczno-pedagogiczna(konsultacje w sprawach dzieci, które mają trudności w nauce oraz zaburzona mowę).
- Policja (spotkanie z policjantem, rozmowa na temat bezpieczeństwa w czasie ferii zimowych, wakacji i bezpiecznego zachowania się na drodze)
- parafia (dzień patrona, udział w rekolekcjach, kolędnicy Misyjni, konkurs biblijny, konkurs piosenki religijnej)
-ośrodek zdrowia (wizyty u stomatologa, badanie czystości skóry i głowy przez pielęgniarkę)
- inne szkoły na terenie gminy (udział w zawodach, konkursach)
- GOPS ( zgłaszanie pomocy dla rodzin potrzebujących, posiłki dla dzieci objętych pomocą GOPS)
- Miejski Ośrodek Kultury w Raciążu – Kino za rogiem
- Staż w Płocku
- Urząd Gminy w Raciążu
Podjęte działania umożliwiły mi lepsze poznanie sytuacji rodzinnej dzieci. Połączenie mojej wiedzy i umiejętności pedagogicznych z doświadczeniem rodziców, pozwoliło mi na rozwiązanie problemów. Wspólne uczestniczenie w imprezach zbudowało przyjazną, budująca atmosferę, stanowiąca dobra bazę do współpracy z rodzicami.

§7 ust. 2 pkt. 3

Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Komputer jest stałym elementem mojej pracy jako nauczyciela. Systematyczne wykorzystywanie technologii komputerowej i informacyjnej jest prostym i bogatym sposobem wspierania procesów wychowawczo edukacyjnych.
W okresie stażu, jak i wcześniej starałam się maksymalnie wykorzystywać i doskonalić umiejętność stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej, która pomagała mi w podniesieniu poziomu swojej pracy, a także w doskonaleniu i podwyższaniu jakości pracy szkoły.
W związku z odbywanym stażem swoje umiejętności posługiwania się komputerem i Internetem wykorzystywałam w następujący sposób:
• Uzyskiwałam wiedzę na temat awansu zawodowego (portale internetowe);
• Poznawałam przepisy prawa oświatowego i ich aktualizację;
• Korzystałam z internetowych publikacji innych nauczycieli, konsultowałam się z nimi poprzez fora internetowe różnych portali;
• Publikowałam na stornie internetowej własne plany, scenariusze uroczystości, plan rozwoju zawodowego
• Odwiedzałam strony np.: www.literka.pl, www.men.gov.pl, www.interklasa.pl, www.oswiata.org.pl, www.publikacje.edu.pl, www.edux.pl www.scholaris.pl, www.awans-zawodowy.org, www.portaloswiatowy.pl, www.publikacje.edu.pl i inne,
• Interesującymi materiałami znalezionymi w Internecie dzieliłam się z innymi nauczycielami.
• Przygotowałam prezentację multimedialną „ Dziecko w przedszkolu – przygotowanie dziecka do funkcjonowania w szkole (28.04.2014r.)

Zdobyte kwalifikacje pozwoliły mi na samodzielne:
• tworzenie i opracowywanie wszelkiej dokumentacji zawodowej (w tym dokumenty dotyczące przebiegu awansu zawodowego),
• przygotowywanie i opracowywanie scenariuszy zajęć i uroczystości,
• wykorzystanie komputera do tworzenia referatów,
• wykonanie przy pomocy programów graficznych dyplomów, zaproszeń, laurek itp.
• opracowywanie artykułów, tworzenie napisów informacyjnych na potrzeby gazetki klasowej,
• opracowywanie wyników ankiet,
• pozyskiwanie materiałów do wykorzystania na zajęcia,
• konfigurację i obsługę drukarki sieciowej oraz skanera,
Projektowałam i wykonywałam techniką komputerową:
• dyplomy
• podziękowania
• karty pracy dla dzieci
• pomoce dydaktyczne do zajęć i zabaw z dziećmi oraz do pracy indywidualnej z dzieckiem zdolnym oraz słabszym
• plany pracy
• opinie
• ankiety
• scenariusze zajęć, uroczystości, imprez
• karty obserwacji
• ankiety ewaluacyjne i sprawozdania.
• informacje dla rodziców.
Uzyskiwane tym sposobem pomoce są bardzo efektowne, pozwalają wprowadzać najróżniejsze pomysły i ich stworzenie nie zabiera zbyt wiele czasu. Sama wykonałam również całą dokumentację dołączoną do wniosku o awans zawodowy.

Wykorzystywałam i doskonaliłam umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej przez :
• korzystanie z Internetu – poczty elektronicznej, pobieranie informacji , grafiki,
• wyszukiwanie nowości wydawniczych oraz recenzji na stronach internetowych wydawnictw i w portalach internetowych,
• korzystanie z ciekawych propozycji nauczycieli w zakresie innowacyjnych metod pracy, sama także prezentowałam swoje propozycje i artykuły dotyczące pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym,
• korzystanie ze stron poświęconych edukacji oraz serwisów dla nauczycieli: www.menis.pl, www.kuratorium.waw.pl, www.1iterka.pl, www.kochamydzieci.pl, www.kolorowanki.pl, www.czasdzieci.pl, www.profesor.pl itp.
• komunikowanie się z innymi nauczycielami poprzez uczestnictwo w forach dyskusyjnych przeznaczonych dla nauczycieli : www.edusek.pl – forum nauczycieli, www.eduinfo.pl – forum nauczycieli, www.profesor.pl forum nauczycieli, https://www.facebook.com/groups/przedszkolanki/, https://www.facebook.com/groups/228452263902569/, https://www.facebook.com/groups/portalnauczycieliprzedszkola/, https://www.facebook.com/groups/333683323461897/, https://www.facebook.com/groups/940045346013467/, https://www.facebook.com/naszepraceplastyczne
https://www.facebook.com/PrzedszkolneABC
• prezentowanie własnego dorobku zawodowego koleżankom po fachu.
Wyszukane materiały i informacje były pomocne w prowadzeniu zajęć. Korzystałam z portali internetowych poszukując różnych rozwiązań niezbędnych w pracy.
Internet i komputer pomógł mi w zdobywaniu wiedzy i był niezastąpionym narzędziem komunikacji. Technologia komputerowa ułatwiła mi pracę nauczyciela, a opublikowane przeze mnie materiały mogą okazać się pomocne innym nauczycielom.
Z bardzo dobrym odzewem spotkało się informowanie rodziców moich grup o działaniach podejmowanych na co dzień, o bieżących sukcesach dzieci, o wycieczkach (warunkach przygotowania do nich dziecka) za pomocą e-maili, oraz portalów społecznościowych. Wykorzystanie technologii informacyjnej pozwoliło na bieżącą komunikację z rodzicami. Polecałam również rodzicom artykuły z prasy, książeczki do wspólnej pracy z dziećmi.
Na swoich zajęciach z dziećmi codziennie korzystam ze środków audiowizualnych takich jak: płyty DVD oraz CD. Magnetofon CD stał się nieodzownym narzędziem mojej pracy. Podczas stażu zgromadziłam pokaźną płytotekę, którą dziele się również z pozostałymi koleżankami. Odtwarzane melodie i piosenki uatrakcyjniają zajęcia, służąc nie tylko do nauki piosenek, ale również do zajęć relaksacyjnych, plastycznych, tanecznych, uroczystości grupowych i przedszkolnych.
Działalność dzieci zarówno plastyczna jaki i wynikająca z różnych wycieczek czy uroczystości w jakich dzieci uczestniczyły, była systematycznie publikowana na portalach internetowych (fb) czasopisma „Wychowanie w przedszkolu”; „Przedszkolne ABC”. Internetowych serwisach takich jak „Przedszkolanki.com”; „Nauczycielki przedszkola”; „Portal nauczycieli”; „Kreatywnie z dziećmi”; „Przedszkolny rozkład jazdy”; „Pomysł na proste prace plastyczne”.
https://www.facebook.com/groups/przedszkolanki/
https://www.facebook.com/groups/228452263902569/
https://www.facebook.com/groups/portalnauczycieliprzedszkola/
https://www.facebook.com/groups/333683323461897/
https://www.facebook.com/groups/940045346013467/
https://www.facebook.com/naszepraceplastyczne
https://www.facebook.com/PrzedszkolneABC
Publikacje umieszczane były również w gazetce gminnej „Głos Raciąża” oraz na stronie internetowej fb Gminy Raciąż
https://www.facebook.com/pages/Gmina-Raci%C4%85%C5%BC/177731508995095?fref=ts
Wchodzimy w nową erę edukacji, w której dzięki wykorzystaniu narzędzi internetowych możemy szkolić się praktycznie wszędzie i w dowolnym czasie. E-learning był nieodłącznym elementem mojego doskonalenia zawodowego. Korzystałam z kursów online, szkoleń online, e-konferencji. Jestem bardzo zadowolona z tej formy nowoczesnego kształcenia, ponieważ większość kursów jest bardzo dobrze przygotowanych, zawierały wiedzę, którą na pewno wykorzystam w swojej pracy.
W świat informatyki wprowadzam dzieci w przedszkolu. Pierwsze spotkanie dzieci z komputerem ma na celu poznanie poszczególnych elementów komputera. Dzieci nabywają umiejętność posługiwania się myszką i klawiaturą oraz umiejętność włączania i wyłączania komputera. Następnym krokiem są zabawy w programie Point. Dzieci rysują figury geometryczne, wypełniają je kolorem, rysują obrazki z figur oraz realizują własne pomysły plastyczne. Zajęcia te mają na celu kształtowanie pozytywnego stosunku do komputera jako narzędzia użytecznego nie tylko w zabawie, ale również w nauce. Komputer ucząc – bawi, sprawia, że nauka może być przyjemna i atrakcyjna. Obserwując zachowanie dzieci podczas zajęć przekonałam się, że większość z nich, w mniejszym lub większym stopniu potrafi posługiwać się komputerem. Przeprowadzone przeze mnie zajęcia miały również pokazać dzieciom jak rozsądnie korzystać z komputera, oraz to że komputer ma wiele zastosowań. Służy nie tylko do grania w różne gry, ale przede wszystkim jest cennym źródłem wiedzy. W trakcie tych zajęć korzystałam z programów tj. „Klik” czy „Kuferek” .Zabawa poprzez komputer jest jedną z najważniejszych form aktywności, dziecko poznaje świat, wyraża swoje potrzeby, dążenia i możliwości. Dzieci mogły korzystać ze stron internetowych np. Kubuś Puchatek, Świat Bajek Hagi, Dzieci w wp.pl, Ciufcia, Krasnoludki są na świecie. Są to strony , które dbają o wszechstronny rozwój dzieci. Nie zawierają elementów agresji. Bawiąc się z komputerem dziecko ćwiczy pamięć, wyobraźnię, spostrzegawczość, koordynację ręki i oka, doskonali zręczność manualną, refleks, rozwija wyobraźnię przestrzenną, a więc umiejętności niezbędne do późniejszej nauki szkolnej.
Na zakończenie pragnę przywołać pewne powszechnie znane stwierdzenie, że komputer i telewizja stanowią w naszych rękach jedynie narzędzie o wielkich możliwościach, a sposób w jaki go wykorzystamy w edukacji naszych dzieci, zależy od nas samych, czyli nauczycieli i rodziców.

§7 ust. 2 pkt. 4

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

Swoją wiedzę i umiejętności z tego zakresu doskonaliłam poprzez czytanie literatury fachowej, udział w szkoleniach Rady Pedagogicznej, kursach zewnętrznych. Dużo wskazówek, rad i ciekawych sugestii na temat, jak ciekawie prowadzić zajęcia, zdobyłam, śledząc publikacje nauczycieli w Internecie, korzystałam z czasopism:
• „Problemy opiekuńczo-wychowawcze” – miesięcznik poświęcony szeroko rozumianej problematyce opiekuńczo- wychowawczej w Polsce jak i na świecie
• „Wychowanie na co dzień” – miesięcznik
• „Psychologia w szkole” – kwartalnik
• „Pedagogika społeczna” – kwartalnik
• „Nowa szkoła” – miesięcznik społeczno- pedagogiczny
• „Opieka – wychowanie – terapia” – kwartalnik metodyczno – teoretyczny
• „Nauczycielka przedszkola” - miesięcznik

Pomagałam dzieciom mającym problemy natury wychowawczej lub edukacyjnej. Wiele cennych rad w ich rozwiązywaniu uzyskałam od dyrektora, opiekuna stażu, nauczycieli z którymi na bieżąco współpracowałam.
W codziennej praktyce stawałam często przed problemami, przy rozwiązywaniu których niezbędna okazała się wiedza z psychologii, pedagogiki czy dydaktyki. Począwszy od pomocy w nauce, rozwiązywaniu konfliktów i sporów, po radzenie sobie z zachowaniami agresywnymi, ekspansywnymi lub odwrotnie z postawą wycofania, strachu, braku wiary w siebie, braku aktywności, odizolowania, czy też brakiem posłuszeństwa, ucieczkami, nadpobudliwością, starałam się radzić najlepiej jak umiałam. Na bieżąco poznaję sytuację rodzinną dzieci poprzez konsultacje z wychowawcami klas, rodzicami, obserwację dzieci.
Istotnym elementem pracy nauczyciela jest stały kontakt z rodzicami dzieci. Indywidualne spotkania pozwalają na systematyczny monitoring zachowania i postępów dziecka oraz na wyjaśnienie i pomoc w przypadku jakichkolwiek problemów. Na wywiadówkach oprócz bieżących spraw dydaktyczno-wychowawczych znajduję jeszcze czas na krótką pogadankę z rodzicami. Chcę w ten sposób ułatwić im zrozumienie niektórych problemów z dzieckiem, wyjaśnić relacje: rodzic-dziecko-nauczyciel, czy opowiedzieć o zagrożeniach, jakie czyhają na ich dzieci. Wspomagałam działania wychowawcze rodziców gromadząc i przekazując informacje o zachowaniu się dziecka w przedszkolu i przekazywałam sugestie pedagogiczne. Uwzględniałam rodzaj, kierunek zakresu działań wychowawczych wspólnie realizowanych w domu i w przedszkolu.
Wspierałam rodziców szukających sposobu zmiany relacji między dziećmi, a nimi. Organizowałam doradztwo metodyczne, psychologiczne. Ważnym elementem była pedagogizacja rodziców. Oprócz spotkań indywidualnych spotykaliśmy się na zebraniach organizacyjnych (adaptacyjnych), otwartych czy zebraniach w formie pogadanki dla rodziców.
W trakcie odbywania stażu starałam się wypełniać zadania wychowawcze szkoły, realizować program wychowawczy oraz profilaktyczny.
Podczas zajęć wspomagałam dzieci w nabywaniu wiedzy, nowych umiejętności, omawiałam problemy edukacyjne i wychowawcze dzieci. Zachęcałam ich do nauki poprzez stosowanie ciekawych dla dzieci motywatorów. Kształtowałam świadomość ekologiczną, poczucie odpowiedzialności, właściwe postawy wobec środowiska, dbałość o powierzone mienie.
Jako wychowawca opracowywałam co roku plan wychowawczy. Pogłębianie wiedzy psychologiczno – pedagogicznej pozwoliło mi na lepsze dostosowanie warsztatu pracy do indywidualnych potrzeb dzieci. Dobra współpraca z innymi nauczycielami oraz rodzicami do rozwiązania problemów dydaktycznych i wychowawczych moich wychowanków, praca na rzecz grupy pomogła w stworzeniu przyjaznej, budującej atmosfery i integracji zespołu przedszkolnego, zaś zastosowanie metod aktywizujących sprawiło, że dzieci rozwiązywały zadania bądź podejmowały prace, które jednocześnie sprawiały im satysfakcję.
W ciągu trwania stażu starałam się na bieżąco gromadzić informacje, których znajomość mogłaby wpłynąć na poprawę jakości mojej pracy, rozwiązanie sytuacji wychowawczej, dydaktycznej czy opiekuńczej, pomoc dziecku lub rodzicowi w rozwiązaniu problemu. Zapoznanie się z literaturą metodyczną w ciągu ostatnich lat oraz uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego, przyniosło mi wymierne korzyści w postaci zwiększenia efektywności i sprawności pracy pedagoga .

§7 ust. 2 pkt. 5

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły w której nauczyciel odbywał staż.

W ramach realizacji zadań zawartych w tym paragrafie podjęłam następujące działania:
1. Zapoznałam się z przepisami dotyczącymi systemu oświaty oraz wymogami egzaminacyjnymi:
- z rozporządzeniem MEN z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli – Dz.U. z 2013r., poz. 393
- z rozporządzeniem MEN i S z dnia 1 grudnia 2004r ( Dz. U. Nr 260, poz. 2593, z późn. zm. Dz. U. z 2007r. Nr 214, poz. 1580) w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
- poznałam procedurę awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego,
- dokonałam analizy takich przepisów prawa oświatowego jak: Ustawa o Systemie Oświaty, Karta Nauczyciela.
2. Zapoznałam się z dokumentami obowiązującymi w szkole i na bieżąco śledziłam zmiany dokonywane w tych dokumentach:
- Statut ,
- Program Wychowawczy i Profilaktyki,
- obowiązujące regulaminy,
- przepisy BHP,
- regulaminy wycieczek.
3. Na bieżąco aktualizowałam wiedzę na temat obowiązującego prawa oświatowego. Śledziłam strony internetowe MENiS i artykuły w czasopismach prawnych (www.men.gov.pl., www.awans.net., www.awans.oswiata.org.pl )
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty i działania placówki, które nabyłam przez okres stażu ułatwiły mi moją pracę zawodową. Ponadto posłużyłam się aktami prawa oświatowego w czynnościach związanych z odbywaniem stażu: w procesie pisania planu rozwoju zawodowego, sprawozdania z realizacji tegoż planu, przy organizowaniu wycieczek, imprez, wyjść.
Brałam czynny udział w posiedzeniach Rad Pedagogicznych: szkoleniowych, klasyfikacyjnych i plenarnych. Byłam członkiem komisji nadzorującej podczas sprawdzianu po klasie szóstej.
Pracowałam wspólnie z zespołem nauczycieli nad aktualizacją dokumentacji szkoły. Znajomość prawa i przepisów pozwala mi na odpowiednie wykorzystanie ich w pracy. Pozwoliła na opracowanie planu rozwoju zawodowego oraz niniejszego sprawozdania z jego realizacji. Poznałam źródła, do których sięgam w sytuacjach problemowych. Poznałam zasady funkcjonowania i organizacji szkoły.


PODSUMOWANIE

Uważam, że założone cele planu rozwoju zawodowego zostały przeze mnie zrealizowane. Podejmowałam szereg działań mających na celu wzbogacenie, unowocześnienie warsztatu i metod pracy. Potrafię planować i organizować własny warsztat pracy oraz dokumentować prowadzone przez siebie działania. Analizuję i oceniam ich skuteczność, a jeśli zachodzi potrzeba, modyfikuję je.
Uwzględniam w swojej pracy problematykę środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
Korzystam z różnych ofert doskonalenia zawodowego, jak kursy, szkolenia, warsztaty, podwyższając własne kompetencje zawodowe. Na bieżąco pogłębiam wiedzę studiując literaturę fachową z zakresu psychologii i pedagogiki. Znam i stosuję przepisy prawa oświatowego w zakresie potrzeb naszej szkoły. Aktywnie i sumiennie uczestniczę w realizacji zadań ogólnoszkolnych, wychowawczych, opiekuńczych i edukacyjnych wynikających ze statutu naszej szkoły.
W swojej pracy na bieżąco wykorzystuję technologię komputerową i informacyjną.
Dużą satysfakcję sprawia mi praca wychowawcza z grupą świetlicową. Podczas pełnienia funkcji wychowawcy w świetlicy nabyłam wiele przydatnych doświadczeń, które pozwoliły mi się rozwinąć. Wykorzystywałam je w codziennej pracy wg potrzeb, konsekwentnie z zaangażowaniem i cierpliwością.
Zadowolenie dała mi także aktywność w różnych obszarach działań, chętnie podejmowałam zadania wynikłe z potrzeb szkoły.
Nadal będę prezentowała postawę otwartości i aktywności.
Sądzę, że w ciągu 2 lat i 9 miesięcy trwania mojego stażu spełniłam wszystkie wymagania stawiane nauczycielowi kontraktowemu ubiegającemu się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Wiele zadań, to działania o charakterze ciągłym lub zadania kilkuletnie, dlatego zamierzam w dalszym ciągu rozwijać się i doskonalić swoje umiejętności, systematycznie dokształcać się i dzielić swoimi doświadczeniami i wiedzą z innymi nauczycielami.
Zakończenie stażu na nauczyciela mianowanego nie oznacza końca podejmowanych działań. Zamierzam nadal podnosić swoje kwalifikacje zawodowe, podnosić jakość swojej pracy, by jeszcze lepiej realizować zadania szkoły.
Jestem przekonana, że praca nad sobą i swoimi dokonaniami opiekuńczymi i dydaktycznymi wcale nie dobiegła końca i jeszcze wiele rzeczy przyjdzie mi się nauczyć w naszym nieustannie zmieniającym się świecie. Jednakże dzięki umiejętnościom nabytym podczas stażu wiem, jak to robić dobrze, z korzyścią dla siebie i uczniów.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.