X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 30698
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

Anna Ż.

Data rozpoczęcia stażu: 02. 09. 2015 r.
Czas trwania stażu: do 31. 05. 2016 r. (9 miesięcy)
Opiekun stażu: Grażyna L.
Posiadane kwalifikacje: licencjat z pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej

Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

Cele szczegółowe:

1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania Szkoły Podstawowej ...

2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i sposobów jej prowadzenia.

3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy.

4. Nabycie umiejętności prowadzenia dokumentacji obowiązującej w świetlicy.

5. Doskonalenia warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli oraz omawianie tych zajęć z prowadzącym.

6. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.

7. Podnoszenie kwalifikacji i zdobycie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego:

a) wewnątrzszkolnych
b) pozaszkolnych
c) samokształcenia.

8. Wspieranie aktywności twórczej dzieci.

9.Pogłębianie kontaktów z rodzicami i wychowawcami klas.

10. Organizowanie okolicznościowych uroczystości.

11. Pomaganie uczniom w nauce i wyrównywanie braków szkolnych.

PLAN DZIAŁANIA
Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły w której nauczyciel odbywał staż (§ 6 ust. 2 pkt. 1).

1. Poznanie procedury awansu zawodowego. Zaplanowanie swojej ścieżki kariery.
Analiza przepisów prawa oświatowego, dotyczących awansu zawodowego:
• Najnowsze rozporządzenia MEN dotyczące awansu zawodowego Nauczycieli .
• Karta Nauczyciela
Napisanie Planu Rozwoju Zawodowego.

Znajomość przepisów prawnych.Krótkie notatki z ich analizy.
Plan Rozwoju Zawodowego- Wrzesień 2015

2.Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji pracy szkoły. Analiza dokumentacji szkoły:
• Statut Szkoły
• Przepisy porządkowe obowiązujące Nauczycieli np. Plan dyżurów świetlicy,
• Wewnątrzszkolny System Oceniania
• Przepisy BHP
• Udział w Radach Pedagogicznych

Znajomość przepisów prawnych.
Krótkie notatki z ich analizy.
Lista obecności na radach.
Wrzesień 2015-Maj 2016


3.Poznanie obowiązującej dokumentacji związanej z zajęciami opiekuńczo – wychowawczymi: dziennik zajęć, rozkłady zajęć itp. Analiza dokumentacji, dokonywanie samodzielnych wpisów do dzienników.Obserwacja.
Krótkie notatki z ich analizy. Organizacja własnych zajęć.
Wrzesień 2015– Maj 2016

4. Określenie roli wychowawcy świetlicy szkolnej.
Bezpośrednia rozmowa.
Uwagi w autorefleksjach.
Wrzesień 2015 –Październik 2015

Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywał staż oraz umiejętność omawiania prowadzonych i oberwowanych zajęć
(§ 6 ust. 2 pkt. 2, 4).

1.
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innego nauczyciela oraz pedagoga szkolnego.

Hospitacja według wcześniej ustalonych terminów, omówienie i zapisanie jej wyników.
Wnioski z obserwacji i hospitacji.
Wrzesień 2015– Maj 2016
(1 raz w miesiącu)

2.
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna lub dyrektora.
Opracowanie scenariusza zajęć, konsultacja, analiza, ewaluacja.
Konspekty z zajęć, wnioski i uwagi do realizacji.
Wrzesień 2015 – Maj 2016
(1 raz w miesiącu)


3.
Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym wewnątrzszkolnym, pozaszkolnym samokształceniu.
-Doskonalenie warsztatu pracy, poprzez gromadzenie pomocy dydaktycznych, aktywny udział w warsztatach i kursach,
-Lektura czasopism pedagogicznych i psychologicznych oraz książek o tematyce pedagogiczno – psychologicznej.

Zaświadczenia, krótkie notatki .


W ciągu trwania stażu

4.
Doskonalenie multimedialnych technik
Przygotowanie materiałów na zajęcia z wykorzystaniem komputera .
Publikacja w Internecie planu rozwoju.
Scenariusze zajęć.
W ciągu trwania stażu

5.
Wspomaganie aktywności twórczej dzieci.
Udział wychowanków w konkursach wynikających z planu pracy. Konkursy międzyszkolne.
Potwierdzenia od organizatorów,
dyplomy,sprawozdania z organizacji konkursów.

Wrzesień 2015 – Maj 2015
6. Ocena własnych umiejętności.Autorefleksja,
samoocena.Samoocena.
Na bieżąco.
7. Pomoc w nauce i wyrównywaniu braków szkolnych. Odrabianie z dziećmi zadań domowych, praca z dziećmi słabszymi, konkursy, gry i zabawy edukacyjne. Potwierdzenie opiekuna stażu.
Karty pracy.
Wrzesień 2015–Maj 2015

Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów (§ 6 ust. 2 pkt. 3).

Zadania - Formy realizacji-Dowody realizacji-Termin

1.
Zapoznanie z programem wychowawczym szkoły i pomoc w opracowaniu planu opiekuńczo-wychowawczego świetlicy.
Realizacja zagadnień, założeń, wynikających z planu .
Opracowany plan opiekuńczo-wychowawczy świetlicy, scenariusze.
Wrzesień 2015 – Maj 2015

2.
Znajomość środowiska uczniów , ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów.

Rozmowa, wywiad, obserwacja.
Charakterystyka grupy świetlicowej w przygotowanej przez siebie formie.
Wrzesień 2015 – Maj 2015

3.
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
Udział w szkoleniach, kursach, czytanie literatury fachowej, podjęcie podyplomowych studiów z oligofrenopedagogiki.
Zaświadczenia, dyplom, krótkie pisemne prezentacje przeczytanych pozycji.
Wrzesień 2015 – Maj 2015

4.
Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego.

Samoocena .
Teczka stażysty.
Maj 2015

Rumia, 21.09.2015 r

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.