X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 30666
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA MIANOWANEG


Imię i nazwisko: Magdalena Nowicka

Szkoła: Szkoła Podstawowa nr 44
przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4
im. Orląt Lwowskich w Lublinie

Nauczany przedmiot: edukacja wczesnoszkolna

Opiekun stażu: mgr Beata Siek


Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2015 r.
Data zakończenia stażu: 31 maja 2018 r.
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy


§ 7. 1. Powinności nauczyciela kontraktowego

Nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w okresie odbywania stażu powinien w szczególności:

1) uczestniczyć w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego,
2) pogłębiać wiedzę i umiejętności zawodowe, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego,
3) poznawać przepisy dotyczące systemu oświaty, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 i ust. 1a Karty Nauczyciela – przepisy dotyczące pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły – z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.

§ 7. 2. Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego obejmują:

1) umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach; w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 1a Karty Nauczyciela – umiejętność samodzielnego opracowania indywidualnych planów pracy z dzieckiem i prowadzenia karty pobytu dziecka oraz aktywnego działania w zespole do spraw okresowej oceny sytuacji wychowanków;
2) umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki
środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych;
3) umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
4) umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań;
5) umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

Plan rozwoju zawodowego opracowałam na podstawie rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. nr 260, poz. 2593 oraz z 2007 r. nr 214, poz. 1580.)


§ 7.2.1.
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach;
L.p Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji

I.Poznanie procedury awansu zawodowego

1. Analiza przepisów prawa oświatowego oraz innych pozycji o awansie zawodowym.
2. Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu wraz z dołączonym planem rozwoju zawodowego.
3.Napisanie planu rozwoju zawodowego, określenie specyficznych zamierzeń i działań.
IX 2015r.
IX 2015r.
IX 2015

Teczka z rozporządzeniami MEN
Wniosek o wszczęcie procedury awansu
Projekt Planu Rozwoju Zawodowego,

II. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.

1.Zawarcie kontraktu, ustalenie zasad współpracy, stworzenie harmonogramu hospitacji oraz innych czynności stażysty.
2. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu bądź innych nauczycieli.
3. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu, opracowanie konspektów zajęć, analiza.
Termin:

IX-X 2015r.
Raz w miesiącu
Raz w miesiącu

Dowody:
Harmonogram czynności i hospitacji
Konspekty, karta obserwacji,
Konspekty, karta hospitacji, wnioski z hospitacji

III.Wstępna ocena własnych umiejętności.

1.Ocena zdobytego doświadczenia.
2. Dokształcanie się ( kursy, warsztaty, sympozja).
3.Autorefleksja.
Termin:
XI 2015r.
Na bieżąco

Dowody:

Portfolio nauczyciela (komplet zaświadczeń, świadectw i dyplomów).
IV.Planowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej.
1.Utworzenie planu wychowawczego klasy.
2. Zredagowanie kalendarza uroczystości szkolnych i klasowych.
3. Stworzenie harmonogramu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych.
4. Przygotowanie harmonogramu zajęć rozwijających zainteresowania uczniów- tzw. koło artystyczne.
5. Utworzenie listy uczniów objętych PPP.
Termin:
IX 2015/16r.
IX 2016/17r.
IX 2017/18r.

Dowody:
Plan wychowawczy klasy
Kalendarz uroczystości szkolnych i klasowych

Harmonogram zajęć dydaktyczno-wyrównawczych
Harmonogram zajęć rozwijających zainteresowania
Lista uczniów objętych PPP

V.Organizacja warsztatu pracy.
1.Tworzenie własnych pomocy dydaktycznych.
2. Opracowanie scenariuszy lekcji, testów, kart pracy i materiałów pomocniczych.
3. Tworzenie gazetki sciennej w klasie.
Termin:
Cały okres stażu

Dowody:
Wykazy pozycji metodycznych, przykładowe konspekty i materiały, wykaz autorskich środków dydaktycznych
Dekoracje szkolne i klasowe

VI. Diagnozownie i analizowanie osiągnięć uczniów.

1. Przeprowadzenie diagnozy wstępnej uczniów.
2. Bieżąca ewaluacja osiągnięć uczniów.
3. Końcoworoczna diangoza umiejętności i wiadomości uczniów.
Termin:
IX 2015/2016/2017r.
Na bieżąco
VI 2016/2017/2018r.

Dowody:
Raport ze sprawdzianów diagnozujących
Oceny cząstkowe
Raport ze sprawdzianów końcoworocznych


VII.Uczestnictwo w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań.

1. Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
2. Udział w zebraniach zespołów:
- Zespół Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej,
- Zespół Wychowawczy,
- Zespół Nauczania Zintegrowanego,
- Zespół Klasowy

3. Prowadzenie Zebrań Rodziców.
Ternin:
Wg harmonogramu zebrań Lista obecności, sprawozdania

Dowody:
Sprawozdania ze spotkań.
Protokoły i notatki z Zebrań Rodziców.

VIII.Poszerzenie wiedzy i umiejętności w wewnątrz i zewnątrzszkolnym doskonaleniu.

1.Udział w szkoleniach Rady Pedagogicznej.
2. Udział w pracach zespołu samokształceniowego i wychowawczego.
3. Uczestnictwo w różnych kursach i innych formach doskonalenia zawodowego.
4. Nawiązanie i utrzymanie regularnej współpracy z doradcą metodycznym.
Termin:
Na bieżąco
Min. jeden kurs na semestr
X/XI 2015
Zatwierdzam do realizacji:
Dowody:
Lista obecności, sprawozdania
Zaświadczenia, sprawozdania, notatki
Notatki ze spotkań, materiały edukacyjne

IX. Prowadzenie dokumentacji szkolnej.
1. Prowadzenie terminowych wpisów do dziennika.
2. Opracowanie planów zajęć pozalekcyjnych.
3. Prowadzenie zeszytów korespondencji oraz kart konsultacji z rodzicami.
4. Prowadzenie Teczki Wychowawcy oraz Teczki PPP.

Termin:
Na bieżąco

Dowody:
Plany zajęć pozalekcyjnych
Zeszyty korespondencji, karty konsultacji
Teczka Wychowawcy i Teczka PPP


§ 7.2.2.
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych;

L.p Zadania Formy realizacji Termin Dokumentacja

I.Poznanie środowiska dzieci i ich rodziców.
1. Zapoznanie się z opiniami PPP uczniów.
2.Poznanie sytuacji rodzinnej uczniów:
- rozmowy indywidualne z rodzicami,
- zapoznanie się z kwestionariuszami uczniów.
3. Współpraca z pedagogiem szkolnym i poradnią PP.

Termin:
IX 2015/16/17r.

Dowody:
Na bieżąco Opinie PPP
Karty konsultacji, notatki z rozmów
Kwestionariusze uczniów

II. Współpraca z rodzicami.
1. Prowadzenie Zebrań Rodziców:
- omawianie bieżących spraw, osiągnięć uczniów oraz problemów wychowawczych.
2. Zaangażowanie rodziców do pomocy i udziału w wydarzeniach szkolnych oraz klasowych.

Termin:
W ciągu roku
W ciągu roku
Dowody:
Notatki i protokoły zebrań
Zaświadczenia o współpracy

III.Udział w różnych formach kultury.
1. Udział i organizacja wydarzeń oświatowo-kulturowych (spektakle, seanse, wycieczki, warsztaty itp.)
Cały okres stażu
Prowadzenie rejestru, zdjęcia

IV.Organizacja uroczystości klasowych.
Dzień Chłopca, Wigilia, Dzień Babci i Dziadka,
Walentynki, Dzień Kobiet, Dzień Matki i Ojca,
Dzień Dziecka,
Cały okres stażu
Scenariusze, dokumentacja fotograficzna

V.Udział w realizacji programów profilaktycznych, wychowawczych i projektów edukacyjnych.

1. Współorganizowanie uroczystości szkolnych.
2. Udział i współorganizowanie akcji charytatywnych i społecznych.
3. Udział i organizowanie apeli, pogadanek i warsztatów dla dzieci.
4. Udział w projektach edukacyjnych.
Wg kalendarza uroczystości szkolnych

Scenariusze imprez, dekoracje sal. Dokumentacja fotograficzna. Sprawozdanie z akcji,
Plakaty i materiały promocyjne ,Zaproszenia, Rejestr wydarzeń

VI. Organizacja i motywacja dzieci do udziału w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.

1. Organizowanie i promowanie konkursów szkolnych.
2. Organizowanie i promowanie konkursów pozaszkolnych.

Wg harmonogramu konkursów szkolnych i pozaszkolnych Wyniki konkursów, dyplomy uznania, Zdjęcia§ 7.2.3.
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;


L.p Zadania Formy realizacji Termin Dokumentacja

I.Doskonalenie i podniesienie umiejętności korzystania z narzędzi technologii komputerowej i informacyjnej.

1.Udział w szkoleniach z zakresu obsługi komputera.
2. Pogłębienie znajomości dotychczas stosowanych programów komputerowych.
3. Obsługa dziennika elektronicznego oraz tablicy interaktywnej.

Cały okres stażu
Zaświadczenia

II. Wykorzystanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Opublikowanie planu rozwoju zawodowego na Internecie.
2. Wykorzystanie programów multimedialnych i komputerowych w przygotowywaniu i prowadzeniu lekcji.
3. Opracowywanie pomocy dydaktycznych i scenariuszy lekcji.
4. Prowadzenie zajęć w pracowni komputerowej.
5. Korzystanie z internetowych portali edukacyjnych oraz zasobów edukacyjnych internetu.

Cały okres stażu
Plan rozwoju zawodowego na www
Zgromadzone materiały i pomoce
Scenariusze lekcji
Pomoce dydaktyczne
Bibliografia


§ 7.2.4.
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań;

L.p Zadania Formy realizacji Termin Dokumentacja

I.Samokształcenie w zakresie psychologii,pedagogiki i dydaktyki przedmiotu.

1.Samodzielne studiowanie literatury dydaktycznej, psychologiczno-pedagogicznej i metodycznej.
2.Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami.
3. Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej.
4.Korzystanie z zasobów internetowych, w szczególności z portali: lscdn.pl, ore.edu.pl, kuratorium.lublin.pl, men.gov.pl, profesor.pl, superkid.pl, eduseek.pl,

Na bieżąco
Bibliografia
Notatki, materiały edukacyjne
Potwierdzenie bibliotekarza
Bibliografia przydatnych portali

II.Doskonalenie warsztatu pracy w zakresie umiejętności dydaktyczno-pedagogicznych nauczyciela.
1.Udział w szkoleniach z zakresu psychologii, pedagogiki oraz dydaktyki.
2. Aktywna udział w zespole samokształceniowym oraz wychowawczym.
3. Podnoszenie kwalifikacji pedagogicznych i metodycznych, udział w szkoleniach.
4.Stosowanie metod aktywizujących w nauczaniu.

Czas realizacji:
Cały okres stażu
Sposoby dokumentowania:
Zaświadczenia
Notatki
Zaświadczenia
Scenariusze zajęć

III. Wzbogacenie posiadanych umiejętności i wiedzy do pracy z uczniem zdolnym, trudnym oraz ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

1. Doskonalenie się w zakresie pracy z uczniem trudnym, zdolnym bądź ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.
2. Stosowanie zdobytych umiejętności i skutecznych metod w pracy z dziećmi z trudnościami.
3. Opracowanie planów pracy do zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, rozwijających zaintereswowania.

Cały okres stażu
Zaświadczenia
Kontrakt zachowania
Plany pracy


§ 7.2.5.
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej
lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż;

L.p Zadania Formy realizacji Termin Dokumentacja
I. Znajomość zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły.

1.Analiza dokumentacji związanej z funkcjonowaniem szkoły:
- Statut,
-Program Wychowawczy i Profilaktyczny Szkoły,
-Wewnątrzszkolny System Oceniania,
- Regulamin BHP i inne obowiązujące dokumenty.

X-X 2015r.
Na bieżąco w czasie trwania stażu.
Potwierdzenie dyrektora szkoły o zapoznaniu się z danymi dokumentami.
Kserokopia Statutu, WSO,
Programu Wychowawczego i Profilaktycznego szkoły,

II. Poznanie przepisów prawa oświatowego, w tym dotyczących awansu na nauczyciela.
1. Analiza przepisów prawa oświatowego.
2. Analiza przepisów dotyczących awansu zawodowego nauczyciela.
3. Udział w kursach i szkoleniach nt. awansu zawodowego nauczyciela.

Cały okres stażu
Notatki
Karta Nauczyciela
Rozporządzenie MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu.

III. Poznanie rozporządzeń i regulaminów dotyczących pomocy społecznej, BHP, wyjazdów.
1. Zapoznanie się z regulaminem udzielania uczniom pomocy społecznej i socjalnej w szkole.
2.Analiza rozporządzeń w sprawie organizowania procesu dydaktycznego, wycieczek szkolnych oraz bezpieczeństwie i higienie pracy na lekcji.

Cały okres stażu
Rozporządzenie o podstawie programowej.
Rozporządzenie o organizowaniu wyjść i wycieczek dla uczniów.
Rozporządzenie o bezpieczeństwie i higienie pracy na lekcji.


Plan rozwoju zawodowego opracowała:
Magdalena Nowicka (nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej) Zatwierdzam do realizacji:
........................................ (data i podpis Dyrektora Szkoły)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.