X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 30709
Przesłano:

Plan rozwoju nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

na okres od 01 września 2013r. do 31 maja 2016r.

„Kto nabytą wiedzę pielęgnuje, a nową bez ustanku zdobywa, ten może być nauczycielem innych”

Konfucjusz

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. (Dz. U. 2004 nr 260, poz.2593 ze zm.) w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli i Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. (Dz. U. z dn. 16 listopada 2007 r. nr 214, poz. 1580) zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.


CELE GŁÓWNE:
• rozwój kompetencji nauczyciela
• zdobycie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

CELE SZCZEGÓŁOWE:

• Rozwijanie umiejętności organizacji i doskonalenie warsztatu pracy.
• Doskonalenie umiejętności uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych dzieci, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
• Posługiwanie się w pracy technologią informacyjną i komunikacyjną.
• Stosowanie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki.
• Doskonalenie umiejętności posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty w zakresie funkcjonowania przedszkola.

Powinności nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego wynikające z Rozporządzenia MENiS z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2004 nr 260, poz.2593 ze zm.).

1. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego;
2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego;
3. Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty.

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż:

mgr Alicja Świgoń

Imię i nazwisko opiekuna stażu:
mgr Ewa Rabczak (nauczyciel mianowany)

Nazwa placówki, w której nauczyciel odbywa staż:
Przedszkole Miejskie nr 37 w Bielsku – Białej

Plan rozwoju zawodowego zgodny z:
- Rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli;
- Kartą Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r. (z późniejszymi zmianami);
- Przedszkolnym Planem Rozwoju;
- Przedszkolnym Programem Wychowania.

Cele wyznaczające kierunki działania w realizacji zadań w okresie stażu:

Cele główne:
- rozwój kompetencji nauczyciela
- zdobycie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Cele operacyjne:
- poznawanie dokumentów programowych przedszkola
- obserwowanie i prowadzenie zajęć
- realizowanie zadań wynikających z potrzeb placówki
- uczestniczenie w formach doskonalenia, służących własnemu rozwojowi
- doskonalenie warsztatu i metod pracy
- rozwijanie twórczej aktywności dzieci
- pogłębianie współpracy z rodzicami

Powinności nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego wynikające z Rozporządzenia MENiS z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2004 nr 260, poz.2593 ze zm.).

1. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego;
2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.
3. Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświatowego.
Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego
wynikające z Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli obejmują:

§ 7 ust. 2 pkt 1

UMIEJĘTNOŚĆ ORGANIZACJI I DOSKONALENIA WARSZTATU PRACY, DOKONYWANIE EWALUACJI WŁASNYCH DZIAŁAŃ, A TAKŻE OCENIANIA ICH SKUTECZNOŚCI I DOKONYWANIA ZMIAN W TYCH DZIAŁANIACH


LP. ZADANIA FORMY REALIZACJI SPOSOBY DOKUMENTOWANIA TERMINY REALIZACJI
1. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu

Założenie teczki „Awans zawodowy”
- zawarcie kontraktu

- założenie teczki

- opracowanie harmonogramu współpracy z opiekunem stażu

- organizowanie spotkań z opiekunem stażu zgodnie z wyznaczonym harmonogramem oraz wg potrzeb obu stron

- konstruowanie Planu Rozwoju Zawodowego - kontrakt

- teczka „Awans zawodowy”

- harmonogram współpracy
z opiekunem stażu

- notatki ze spotkań z opiekunem stażu

- Plan Rozwoju Zawodowego IX 2013

IX 2013

okres stażu

IX 2013

IX 2013
2. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu oraz innych nauczycieli - obserwacje według
opracowanych narzędzi

- analiza zajęć z opiekunem stażu

- scenariusze zajęć


- okres stażu
3. Prowadzenie zajęć
w obecności opiekuna
stażu
- konstruowanie scenariuszy zajęć
- wspólna analiza mocnych i słabych stron - scenariusze zajęć

- karty obserwacji - okres stażu

- okres stażu
4. Organizowanie własnego warsztatu pracy - systematyczne opracowywanie planów pracy w oparciu o podstawę programową oraz
obowiązujący program wychowania przedszkolnego

- przygotowywanie pomocy dydaktycznych, narzędzi diagnostycznych, dokonywanie ewaluacji własnych działań.
- plany pracy

- zapisy w dzienniku zajęć

- narzędzia diagnostyczne

- ewaluacje działań własnych

- na bieżąco

- na bieżąco
5. Doskonalenie metod i warsztatu pracy pedagogicznej. - uczestniczenie w warsztatach, szkoleniach, konferencjach

- stosowanie metod aktywizujących w pracy z dziećmi

- stosownie innowacyjnych
metod pracy z dzieckiem - zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniach, warsztatach, konferencjach lub innych formach doskonalenia zawodowego

- scenariusze zajęć
- wpisy do dziennika

- zapisy w dzienniku, planach pracy, scenariuszach zajęć
- na bieżąco (wg ofert)

- okres stażu
6. Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki i psychologii. - studiowanie literatury pedagogicznej

- odwiedzanie
stron internetowych

-wykorzystywanie zdobytych
wiadomości w codziennej
pracy z dziećmi
- zestawienie bibliograficzne

- notatki własne
- dokumentacja własna: propozycje zabaw, ćwiczeń, notatki
- okres stażu

§ 7 ust. 2 pkt 2


UMIEJĘTNOŚĆ UWZGLĘDNIANIA W PRACY POTRZEB ROZWOJOWYCH UCZNIÓW, PROBLEMATYKI ŚRODOWISKA LOKALNEGO ORAZ WSPÓŁCZESNYCH PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH I CYWILIZACYJNYCH

LP. ZADANIA FORMY REALIZACJI SPOSOBY DOKUMENTOWANIA TERMINY REALIZACJI
1. Czuwanie nad prawidłowym rozwojem dzieci - wnikliwa obserwacja dzieci

- rozmowy indywidualne z rodzicami/opiekunami

- analiza osiągnieć
- karty obserwacji dzieci
- karty kontaktów indywidualnych, notatki

- arkusze obserwacji, notatki

- okres stażu
2. Stwarzanie
dzieciom możliwości wyrażania swoich przeżyć poprzez twórczość plastyczną - zastosowanie różnorodnych technik plastycznych ( praca z masą solną, masą papierową, malowanie palcami itp.)

- przygotowywanie prac w formie upominków dla bliskich, kolegów z grupy starszej

- przygotowanie wystawek prac dla rodziców

- zintegrowanie treści plastycznych z muzyką (malowanie do muzyki)

- zapisy w dzienniku / plany pracy

- prace plastyczne dzieci

- zdjęcia prac / teczki z pracami dzieci

- plany pracy / zapisy w dzienniku

- okres stażu

3. Aktywna realizacja zadań zgodnie z tematyką Rocznego Planu Pracy - prowadzenie zajęć dydaktycznych

- wdrażanie programów edukacyjnych - scenariusze zajęć

- plany pracy / zapisy w dzienniku

- materiały dydaktyczne

- okres stażu
4. Dostosowanie metod i form pracy do poziomu intelektualnego dzieci - analiza pracy dydaktyczno-wychowawczej

- praca z dzieckiem ze specyficznymi trudnościami edukacyjnymi

- praca z dzieckiem zdolnym - sprawozdanie z pracy dydaktyczno-wychowawczej

- zapisy w dzienniku, materiały dydaktyczne, karty pracy, opinie, orzeczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej

- zapisy w dzienniku, karty pracy, wytwory dzieci - semestralnie

- okres stażu
5. Współpraca z rodzicami - wykorzystanie uroczystości do nawiązywanie kontaktów

- konsultacje indywidualne

- zebrania z rodzicami

- zorganizowanie kącika porad pedagogicznych dla rodziców

- systematyczne uzupełnianie gazetki informacyjnej
- prowadzenie zajęć
otwartych

- włączanie
rodziców do organizowania i współuczestnictwa w imprezach oraz wycieczkach

- współpraca z Radą Rodziców

- plan współpracy z rodzicami

- notatki konsultacyjne

- protokoły z zebrań / listy obecności

- artykuły / referaty

- wydruki materiałów zamieszczanych w gazetce

- scenariusze zajęć otwartych i imprez przedszkolnych

- opinia Rady Rodziców
- okres stażu
- okres stażu
6. Nawiązanie współpracy z różnymi placówkami –instytucjami np. z biblioteką, Domem Kultury BEST, Strażą Pożarną, Policją, Szkołą Podstawową
Nr 20 - organizowanie spotkań edukacyjnych
ciekawymi osobami

- udział w koncertach muzycznych
- wycieczki o charakterze edukacyjno-kulturowym oraz rozrywkowym

- udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom - zdjęcia, wpisy do kroniki przedszkolnej
- wpisy do dziennika potwierdzające udział
- zdjęcia, karty wycieczki

- wpisy do dziennika
- okres stażu
- okres stażu
7. Organizowanie uroczystości przedszkolnych - przygotowywanie dzieci do udziału w uroczystościach

- scenariusze imprez - scenariusze uroczystości
- adnotacje w dzienniku

- zdjęcia
- wpisy do kroniki
- okres stażu
8. Promowanie placówki w środowisku lokalnym - pozyskiwanie środków przez organizowanie kiermaszów

- udział w konkursach i innych imprezach mających na celu promowanie umiejętności wychowanków

- włączanie się w różne akcje/zbiórki społeczne (np. „Góra Grosza”) - potwierdzenia dyrektora / skarbnika grupowego

- podziękowania
- dyplomy
- zaświadczenia udziału
- nagrody

- potwierdzenia udziału

- podziękowania

- okres stażu
9. Nawiązanie współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 2 na ul. Górskiej w B-B - kontakty indywidualne ze specjalistami z poradni

- udział w organizowanych szkoleniach

- zachęcanie rodziców do kontaktu z Poradnią oraz informowanie o zasadach udzielania pomocy

- zapoznanie rodziców z organizacją pomocy w przedszkolu - notatki informacyjno/konsultacyjne

- zaświadczenia

- ulotki informacyjne o pracy poradni
- oferta zajęć kompensacyjno-wyrównawczych na gazetce

- zebrania ogólne z rodzicami

- okres stażu

§ 7 ust. 2 pkt 3

UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTYWANIA W PRACY TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ

LP. ZADANIA FORMY REALIZACJI SPOSOBY DOKUMENTOWANIA TERMINY
REALIZACJI
1. Wykorzystanie komputera oraz Internetu w codziennej pracy - opracowywanie materiałów i pomocy dydaktycznych przy pomocy komputera

- pisanie scenariuszy zajęć oraz prowadzenie dokumentacji z wykorzystaniem komputera

- umieszczanie na internetowych stronach publikacji własnych ( plan rozwoju, wybrane scenariusze )

- korzystanie z internetowych źródeł podczas tworzenia planów pracy i scenariuszy zajęć

- korzystanie ze stron internetowych przeznaczonych dla nauczycieli
- udział w konkursach za pośrednictwem internetowych stron

- wdrażanie programów edukacyjnych - materiały wykorzystane podczas zajęć ( obrazki, informacje, teksty wierszy, piosenek itp.)

- scenariusze zajęć / dokumentacja

- adresy stron internetowych zawierających publikacje

- plany pracy, scenariusze

- ciekawe artykuły

- adresy stron internetowych / zaświadczenia udziału

- pakiety edukacyjne scenariusze, certyfikaty, sprawozdania

2. Prowadzenie kącika dla rodziców - prezentacja ciekawych artykułów pedagogicznych

- pisanie ogłoszeń informujących rodziców o bieżących wydarzeniach/potrzebach - artykuły

- przykładowe ogłoszenia
- okres stażu

- okres stażu
3. Nawiązanie współpracy z nauczycielami z innych placówek. - dzielenie się swoją wiedzą

- przesyłanie informacji z użyciem Internetu - udostępnianie własnych materiałów i pomocy dydaktycznych (np. plany, scenariusze, wzory upominków itp.)

- okres stażu


§ 7 ust. 2 pkt 4

UMIEJĘTNOŚĆ ZASTOSOWANIA WIEDZY Z ZAKRESU PSYCHOLOGII, PEDAGOGIKI I DYDAKTYKI ORAZ OGÓLNYCH ZAGADNIEŃ Z ZAKRESU OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA
W SPRAWACH NIELETNICH, W ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH Z ZAKRESEM REALIZOWANYCH PRZEZ NAUCZYCIELA ZADAŃ

LP. ZADANIA FORMY REALIZACJI SPOSOBY DOKUMENTOWANIA TERMINY
REALIZACJI
1. Umiejętne stosowanie wiedzy do rozwiązywania bieżących problemów
dzieci - praca indywidualna z dzieckiem (rozmowy, ćwiczenia, zabawy integracyjne itp.)

- stosowanie w pracy dydaktycznej metod aktywizujących - propozycje zabaw, ćwiczeń

- wpisy do dziennika

- artykuły, literatura
- zakupione pozycje książkowe

- okres stażu
2. Współpraca
z Poradnią Psycholog.– Pedagogiczną celem uzyskania opinii do pracy z dzieckiem - kierowanie dzieci do poradni

- organizowanie spotkań dla rodziców z udziałem specjalistów (wg potrzeby)

- potwierdzenie współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną

- okres stażu
3. Współpraca z logopedą - kierowanie dzieci z zaburzeniami wymowy na zajęcia z logopedą

- organizowanie ćwiczeń i zabaw logopedycznych dla dzieci

- wykorzystywanie wskazówek logopedy do pracy indywidualnej

- zamieszczanie artykułów tematycznych w kąciku porad dla rodziców
- potwierdzenie współpracy
- wpisy do dziennika/plany pracy
notatki, karty ćwiczeń

- artykuły, ciekawostki,
- okres stażu

- okres stażu
- okres stażu

- okres stażu
4. Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki

- udział w różnych formach doskonalenia zawodowego (kursy, szkolenia, konferencje)

- samokształcenie -
zapoznanie się z najnowszymi propozycjami wydawniczymi z w/w dziedzin - zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniach, warsztatach, konferencjach lub innych formach doskonalenia zawodowego, certyfikaty

- kompletowanie biblioteczki nauczyciela (wzbogacanie o nowe pozycje książkowe, czasopisma, artykuły)
- okres stażu

- okres stażu


§ 7 ust. 2 pkt 5

UMIEJĘTNOŚĆ POSŁUGIWANIA SIĘ PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI SYSTEMU OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH, W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA SZKOŁY, W KTÓREJ NAUCZYCIEL ODBYWA STAŻ.

LP. ZADANIA FORMY
REALIZACJI SPOSOBY DOKUMENTOWANIA TERMINY
REALIZACJI
1. Poznawanie procedury awansu zawodowego - sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu

- analiza przepisów prawa oświatowego:
Rozporządzenie MENiS z
1 grudnia 2004r. w sprawie awansu,
Ustawa Karta Nauczyciela, (26.01.1982)
Ustawa o systemie oświaty (07.09.1991)

- udział w kursach/szkoleniach dotyczących awansu zawodowego - wniosek o rozpoczęcie stażu

- Akty prawne
- zaświadczenia o ukończeniu szkoleń - IX 2013

- okres stażu

- wg bieżącej oferty
2. Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji przedszkola.
- analiza dokumentacji przedszkolnej

- zapoznanie się z programami autorskimi koleżanek nauczycielek

- śledzenie zmian zachodzących w przepisach wewnątrz-
przedszkolnych - dokumentacja przedszkolna

- programy autorskie / innowacje

- akty prawne

- okres stażu

- okres stażu
3. Aktualizacja wiedzy poprzez indywidualne studium prawa oświatowego
- zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego - dokumentacja

- akty prawne

- okres stażu
Zatwierdzam do realizacji

........................................ ........................................


Miejscowość i data Podpis i pieczęć dyrektora placówki

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.