X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 3067
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego rehabilitanta, nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA REHABILITANTA W INTEGRACYJNYM PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM

OKRES STAŻU: 2 lata i 9 miesięcy

CEL GŁÓWNY: Zdobycie awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

CELE SZCZEGÓŁOWE:
•Poszerzenie wiedzy o poszczególnych obszarach pracy przedszkola oraz określenie możliwości podejmowania działań w ich zakresie poprzez uczestnictwo w pracy przedszkola
•Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez doskonalenie zawodowe
•Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej, rehabilitacyjnej,rewalidacyjno-wychowawczej
•Podniesienie efektywności działań rehabilitacyjnych i indywidualnych zgodnie z potrzebami i możliwościami dzieci niepełnosprawnych, prowadzenia zajęć grupowych zgodnie z potrzebami dzieci pełnosprawnych
•Poszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego i podnoszenie kwalifikacji zawodowych

§7 ust. 1 pkt. 1
Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego

ZADANIA I FORMY REALIZACJI:
1.Współpraca z Radą Pedagogiczną i specjalistami:
a.podejmowanie działań dodatkowych przy współpracy z innymi nauczycielami, zawartych w planach pracy przedszkola
b.współudział w organizowaniu i przygotowywaniu imprez przedszkolnych
a.współudział w tworzeniu dokumentacji przedszkolnej
2.Współpraca z rodzicami i instytucjami wspomagającymi przedszkole i rodziny dzieci niepełnosprawnych:
a.poznanie środowiska dzieci i ich rodziców oraz ich potrzeb i oczekiwań
b.uczestnictwo w realizacji zadań Grupy Wsparcia działającej przy przedszkolu
c.kontynuacja współpracy ze Stowarzyszeniem Integracji Osób Niepełnosprawnych
d.kontynuacja współpracy z Grupami Rewalidacyjno – Wychowawczymi
3.Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem:
a.prowadzenie zajęć dla praktykantów, studentów, nauczycieli stażystów i innych zainteresowanych osób
4.Rozwijanie ruchowych zainteresowań dzieci oraz podejmowanie działań na rzecz ich prawidłowego rozwoju ruchowego:
a.zorganizowanie dodatkowych zajęć ruchowych dla dzieci (aerobik, gimnastyka korekcyjna i inne)
b.przeprowadzanie badań kwalifikujących dzieci na zajęcia gimnastyki korekcyjnej
c.przeprowadzanie diagnozy umiejętności w zakresie rozwoju ruchowego dzieci niepełnosprawnych
5.Aktywna realizacja zadań rewalidacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych:
a.stosowanie zdobytej wiedzy w kontaktach z dziećmi
b.sprawowanie opieki nad dziećmi podczas wycieczek, imprez, wyjść poza teren przedszkola
6.Organizowanie własnego warsztatu pracy poprzez gromadzenie pomocy dydaktycznych, wyposażaniu w sprzęt pomocny do realizacji zajęć rehabilitacyjnych i korekcyjnych:
a.pozyskiwanie środków na zakup przyborów do ćwiczeń ruchowych
b.gromadzenie materiałów i pomocy rehabilitacyjnych

§7 ust. 1 pkt. 2
Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego

ZADANIA I FORMY REALIZACJI:
1.Uczestniczenie w różnych instytucjonalnych i pozainstytucjonalnych formach doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje i umiejętności:
a.udział w różnych formach szkolenia zawodowego (warsztaty metodyczne, kursy doskonalące, zgłębianie literatury)
b.udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych
c.kontynuowanie studiów podyplomowych
d.określenie skuteczności podejmowanych form doskonalenia
2.Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu, systematyczna współpraca:
a.ustalenie zasad współpracy
b.korzystanie z pomocy opiekuna w prawidłowym sformułowaniu planu rozwoju i sprawozdań
c.obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna
d.prowadzenie zajęć w obecności opiekuna
e.omawianie prowadzonych i obserwowanych zajęć
3.Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej:
a.opracowywanie dokumentacji pracy rehabilitacyjnej
b.aktualizowanie zamieszczonych publikacji na stronie internetowej naszego przedszkola
c.wykorzystanie zasobów internetowych we własnej pracy
d.opracowywanie materiałów dla rodziców i nauczycieli (opracowanie zestawów ćwiczeń)

§7 ust. 1 pkt. 3
Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty, w zakresie funkcjonowania szkoły
– z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły w której odbywa staż

ZADANIA I FORMY REALIZACJI:
1.Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty oraz wykorzystanie ich w swojej pracy. Poznanie procedury awansu zawodowego. Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji placówki, umiejętne wykorzystanie:
a.analiza Karty Nauczyciela, ustaw o systemie oświaty, rozporządzeń MEN
b.tworzenie na użytek własny biblioteczki tekstów i aktów prawnych dotyczących awansu zawodowego (w formie tradycyjnej i multimedialnej)
c.analiza dokumentów regulujących pracę przedszkola
d.udział w Radach Pedagogicznych, poświęconych tworzeniu i wdrażaniu dokumentów wewnętrznych regulujących pracę przedszkola oraz prawu oświatowemu i zmianom w nim zachodzącym.
2.Wykorzystywanie Internetu i komputera do czynności związanych z odbywaniem stażu:
a.korzystanie z internetowych publikacji innych nauczycieli
b.korzystanie z rad ekspertów dotyczących spraw awansu, odpowiadających online na pytania użytkowników portali edukacyjnych
c.poznawanie przepisów i aktów prawa oświatowego i ich aktualizowanie poprzez Internet
d.gromadzenie wybranych aktów prawnych w formie multimedialnej
3.Aktualizacja wiedzy poprzez indywidualne studium prawa oświatowego:
a.studiowanie literatury, publikacji, artykułów i czasopism na temat prawa oświatowego.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.