X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 3080
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

Mgr Katarzyny Miłoszewskiej

NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Plan został opracowany na podstawie rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 1 grudnia 2004 roku.

Informacje o nauczycielu:

1. Imię i nazwisko: Katarzyna Miłoszewska
2. Miejsce pracy: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Bogatyni
3. Pełniona funkcja w placówce: wychowawca
4. Okres odbywania stażu: 2 lata 9 miesięcy
5. Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2008 r.
6. Data zakończenia stażu: 31 maja 2011r.
7. Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany

Przedstawiony poniżej plan rozwoju zawodowego jest dla mnie okazją do szczegółowego dokumentowania tego wszystkiego, co składa się na moją codzienną pracę wychowawczą. Uwzględnia także moją dotychczasową wiedzę, umiejętności i doświadczenie wynikające z 7 – letniego stażu pracy na stanowisku wychowawcy, pedagoga w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii.
Będąc w grupie nauczycieli mianowanych mam szansę awansu i uzyskania statusu nauczyciela dyplomowanego. Nie ukrywam, że jest to dla mnie szczególne wyzwanie, a jednocześnie okazja do autorefleksji i zweryfikowania opinii, jakim jestem wychowawcą.
Myślę, ze praca według niniejszego planu podniesie moje umiejętności dydaktyczne, wychowawcze, a przede wszystkim przyniesie korzyści wychowankom i placówce.
Jako nauczyciel mianowany ubiegający się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego, w okresie odbywania stażu:

- podejmę działania mające na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
- będę realizować zadania służące podniesieniu jakości pracy placówki;
- będę pogłębiać wiedzę i umiejętności służące własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy placówki, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.

Realizowanie zadań zmierzających do uzyskania stopnia awansu zawodowego - nauczyciel dyplomowany

(Plan pierwotnie sporządzono w formie tabelarycznej - dop. red.)

Lp.
Zadania
Forma realizacji
Termin
Sposób dokumentacji

1. Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego.
- analiza aktów prawnych
- opracowanie i złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu
- opracowanie i złożenie planu rozwoju zawodowego
IX. 2008
Zestawienie przestudiowanych dokumentów i literatury, poprawnie sformułowany wniosek, opracowany i zatwierdzony plan rozwoju zawodowego.
2. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
- gromadzenie dokumentacji, świadectw, dyplomów, scenariuszy, konspektów, planów i innych dokumentów
Cały okres stażu
- świadectwa, dyplomy, scenariusze, konspekty, plany, programy
- inne dokumenty
3. Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
- opracowanie zgromadzonej dokumentacji
- opis i analiza osiągniętych wyników
- sformułowanie wniosków
V. 2011
- sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
- ocena dorobku zawodowego
za okres stażu
4. Złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne.
- poprawne sformułowanie i złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne
2011 r.
- poprawnie sformułowany wniosek

1.Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.(zgodnie z § 8 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia MEN)

1. Śledzenie i analizowanie zadań i potrzeb placówki.
Analiza dokumentacji w placówce: Statut Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii, Plan Pracy MOS, Plan Doskonalenia Nauczycieli, Plan Profilaktyczny MOS, regulaminy.
IX 2008 r.
Uwzględnienie potrzeb placówki w planie rozwoju
2. Systematyczne poszerzenie wiedzy w zakresie pracy wychowawczej, terapeutycznej i resocjalizacyjnej i oraz wykorzystanie jej w celu podnoszenia jakości pracy Ośrodka.
Udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego zgodnie z własnymi zainteresowaniami oraz potrzebami Ośrodka.
Wykorzystywanie w pracy z wychowankami nowych rozwiązań merytorycznych i metodycznych na podstawie umiejętności zdobytych dzięki ukończeniu instytucjonalnych form doskonalenia zawodowego.
Systematyczne zapoznawanie się z najnowszą literaturą z zakresu pedagogiki i psychologii.
Okres stażu zgodnie z potrzebami Ośrodka oraz zainteresowaniami wychowawcy.
Zaświadczenia ukończonych form doskonalenia zawodowego,opis efektów wdrażanych rozwiązań.
Wykaz literatury
3. Rozwijanie i doskonalenie własnego warsztatu pracy.
Opracowywanie scenariuszy zajęć, konspektów, gromadzenie pomocy dydaktycznych i innych materiałów potrzebnych do prowadzenia różnorodnych zajęć terapeutycznych i resocjalizacyjnych. Wykorzystywanie w pracy nowoczesnych metod tj.
Trening Zastępowania Agresji.
Praca z wychowankami metodą socjoterapii.
Diagnozowanie przyczyn niedostosowania społecznego wychowanków i konstruowanie planów naprawczych.
Szukanie nowych sposobów na efektywną współpracę z rodzicami wychowanków „List z MOS”– informacje o wychowankach, rady i wskazówki udzielane w formie listów.
Opieka nad salą do zajęć terapeutycznych, wykonywanie dekoracji i pomocy do zajęć na planszach.
Dbanie o podnoszenie estetyki pomieszczeń grupowych i terenu wokół placówki.
Cały okres stażu
IX. 2008
Dwa razy do roku lub według potrzeb
Cały okres stażu
Stale
Scenariusze, konspekty
Programy pracy terapeutycznej i socjoterapeutycznej potwierdzone prze dyrektora
Przykładowe testy, plany oddziaływań wychowawczych
Kopie listów
Wypracowanie materiały.
4. Uczestnictwo w pracach organów placówki.
Aktywny udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej , szkoleniach WDN.
Współudział w tworzeniu dokumentów ośrodkowych, planów, regulaminów itp.
Na bieżąco według potrzeb
Protokoły
Potwierdzenie dyrektora
5. Rozbudzanie aktywności wychowanków oraz rozwój ich zainteresowań. Przygotowanie wychowanków do imprez i uroczystości wynikających z kalendarium ośrodkowego.
Zachęcanie i angażowanie wychowanków do uczestnictwa w różnego rodzaju kołach zainteresowań oraz w sekcjach działających na terenie placówki i poza nią.
Na bieżąco
Nagrania DVD, scenariusze uroczystości zatwierdzone przez dyrektora.
6. Prowadzenie dodatkowych zajęć terapeutycznych.
Indywidualna praca socjoterapeutyczna z wychowankiem wykazującym duży stopień agresji i brak podstawowych umiejętności społecznych.
W trakcie stażu.
Potwierdzenie dyrektora.
7. Wykorzystanie probacji jako progresywnej formy resocjalizacji w placówce
Tworzenie procesu resocjalizacji w warunkach zbliżonych do naturalnych
- tworzenie grupy usamodzielnienia.
Współpraca ze specjalistami
-psycholog, psychiatra, pedagog w celu większej indywidualizacji i tworzenia dla wychowanka możliwości do życia zgodnego z zasadami współżycia społecznego.
W czasie trwania stażu
Opis i analiza podjętych działań.
8. Kontynuacja opracowanego „kropkowego” systemu oceniania.
Ocena zachowania wychowanków w różnych sferach według wcześniej przygotowanych kryteriów.
Okres stażu
Wypracowanie materiały, analiza i wnioski.
9. Podsumowanie rocznej pracy z wnioskami i aktualizacja
Analiza przebiegu pracy, samoocena i autorefleksja
VIII 2009, 2010r.
Sprawozdania potwierdzone przez dyrektora

2. Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.(zgodnie z § 8 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia MEN)

1. Stosowanie technologii komputerowej w opracowywaniu dokumentacji, narzędzi badawczych oraz różnorodnych materiałów
Opracowanie materiałów, dokumentów.
Okres stażu
Materiały opracowane z wykorzystaniem technologii komputerowej.
2. Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej Wykorzystanie serwisów edukacyjnych do wymiany poglądów i samodzielnego rozwijania wiedzy na temat prawa oświatowego. Opracowywanie scenariuszy zajęć, scenariuszy imprez, konspektów i innych pomocy.
Wykorzystanie Internetu jako dodatkowego źródła w pracy wychowawczej, terapeutycznej i resocjalizacyjnej.
Korzystanie z zasobów sieci internetowej.
Motywowanie wychowanków do korzystania z komputera i Internetu.
Przygotowywanie przy pomocy komputera materiałów na gazetki ścienne w grupie i do sali terapeutycznej.
Opracowywanie materiałów na potrzeby rad szkoleniowych i wewnątrzplacówkowego doskonalenia nauczycieli, oraz konstruowanie programów i planów pracy.
Okres stażu
Zgodnie z potrzebami
Okres stażu
Materiały pozyskane z Internetu.
Scenariusze, konspekty
Opis wykorzystania, materiały.
Prace wychowanków wykonane na komputerze.
Referaty, plany pracy, programy oddziaływań, sprawozdania.
3. Modyfikowanie stworzonej strony internetowej ośrodka
Zamieszczanie na stronie internetowej bieżących informacji na temat funkcjonowania ośrodka
Na bieżąco
Wydruk strony
4. Publikacje na stronie internetowej
Opublikowanie Planu Rozwoju na stronie internetowej (www.literka.pl) Październik 2008
Tekst publikacji - potwierdzenie

3.Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.(Zgodnie z § 8 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia MEN)

1. Pełnienie funkcji opiekuna stażu nauczyciela kontraktowego, starającego się o awans zawodowy na nauczyciela mianowanego
Pomoc nauczycielowi w przygotowaniu Planu Rozwoju Zawodowego. Obserwacja zajęć prowadzonych przez stażystkę i ich omawianie. 2008-2011
Sprawozdania stażysty
Notatki z obserwowanych zajęć
Projekt oceny dorobku zawodowego
2. Wymiana doświadczeń na Radach Pedagogicznych
Aktywne uczestnictwo w posiedzeniach rady pedagogicznej, przekazanie uwag i materiałów szkoleniowych z odbytych szkoleń
Przygotowywanie i prowadzenie rad szkoleniowych WDN.
Okres stażu
Sprawozdania, potwierdzenia wykonania.
3. Zajęcia koleżeńskie dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych
Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych wychowawców placówki; opracowanie i udostępnienie innym wychowawcom scenariuszy zajęć.
Okres stażu Scenariusze zajęć, potwierdzenie obecności nauczyciela
4. Opracowanie publikacji i innych materiałów związaną z wykonywaną pracą Opublikowanie w portalu internetowym „Planu rozwoju zawodowego” Umieszczanie materiałów dotyczących pracy wychowawcy na stronie internetowej ośrodka
Zebranie i udostępnienie wybranych tekstów z zakresu pedagogiki, psychologii, resocjalizacji zainteresowanym wychowawcą w postaci „poradnika wychowawcy”
Okres stażu
Potwierdzenie publikacji w Internecie.
Wydruk strony.
Opracowany „poradnik wychowawcy” zatwierdzony przez dyrektora
5. Współpraca z innymi wychowawcami
Wspólne opracowywanie scenariuszy uroczystości wynikających z kalendarium ośrodka Współtworzenie regulaminów, planów, programów. Cały okres stażu
Scenariusze
Regulaminy
Poświadczenie dyrektora placówki

4. Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.(zgodnie z § 8 ust. 2 pkt 4 a) rozporządzenia MEN)

1. Wdrożenie autorskiego Programu Przeciwdziałania Agresji w placówce „Trening Zastępowania Agresji (ART) jako metody przeciwdziałania agresji i przemocy wg prof. Arnolda Goldsteina.
Realizacja zadań zawartych w programie.
Opracowanie konspektów zajęć.
Prowadzenie Treningów Zastępowana Agresji.
Cały okres stażu.
Konspekty zajęć.
Ewaluacja.
Sprawozdanie z realizacji zadań programu.
2. Opracowanie i wdrażanie autorskiego Programu Profilaktyki Uzależnień w placówce „MOS bez nałogów”
Opracowanie programu.
Opracowanie scenariuszy zajęć
Przygotowanie materiałów do realizacji zadań.
2009/2010 Program.
Scenariusze zajęć.
Sprawozdanie z realizacji programu.

5. Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.(zgodnie z § 8 ust. 2 pkt 4 c) rozporządzenia MEN)

1. Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych
Aktywny udział w kursach doskonalących, konferencjach, warsztatach Cały okres stażu
Zaświadczenia
2. Organizowanie imprez i uroczystości w placówce.
Przygotowywanie wychowanków do udziału w uroczystościach ośrodkowych Okres stażu
Zaświadczenie dyrektora
3. Organizowanie pomocy dydaktycznej dla wychowanków.
Poszukiwanie wolontariuszy – zindywidualizowanie nauki wychowanka. Według potrzeb
Potwierdzenie dyrektora.
4. Dokumentacja „życia placówki”
Prowadzenie i redagowanie gazetki ośrodkowej „MOS”
Okres stażu
Materiały, potwierdzenie dyrektora.
5. Współpraca z pokrewnymi placówkami.
Organizowanie spotkań między ośrodkami
- imprezy sportowe, rekreacyjne dla wychowanków, wymiana doświadczeń. W czasie trwania stażu.
Potwierdzenie dyrektora.
6. Wykonywanie dodatkowych zadań.
Wykonywanie zadań powierzonych przez dyrektora placówki np. sprawowanie opieki nad praktykantami wyższych uczelni, stażystami. Według potrzeb
Potwierdzenie dyrektora

6. Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.(zgodnie z § 8 ust. 2 pkt 4 e) rozporządzenia MEN)

1. Współpraca z nauczycielami pedagogami szkolnymi wychowanków
Pomoc wychowankom w osiąganiu powodzenia szkolnego
– bieżąca kontrola ocen i frekwencji w szkole, wspólne rozwiązywanie problemów wychowawczych, edukacyjnych.
Cały okres stażu
Zaświadczenia o współpracy
2. Podejmowanie działań zapobiegających niedostosowaniu społecznemu wychowanków
Współpraca z Komisariatem Policji w Bogatyni
- zapraszanie funkcjonariuszy na pogadanki, spotkania o tematyce profilaktyki uzależnień, itp.
Współpraca z Sądem Rodzinnym wychowanków
- opinie, wnioski.
Współpraca z Pełnomocnikiem ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Okres stażu
Zaświadczenia o odbytych spotkaniach.
3. Współpraca z poradnią psychologiczno – pedagogiczną.
Udzielanie pomocy wychowankom w sposób zalecany przez pedagoga lub psychologa z poradni.
W miarę potrzeb
Plany pracy indywidualnej, zaświadczenia
4. Współpraca z pielęgniarką środowiskową.
Organizowanie pogadanek, prelekcji dla starszych wychowanków na temat higieny okresu dojrzewania, zdrowia, kształtowania prawidłowych postaw rodzicielskich.
Okres stażu
Zaświadczenia o odbytych spotkaniach.
5. Udoskonalenie współpracy z rodzicami i opiekunami prawnymi wychowanków.
Kontakty telefoniczne, informowanie o bieżących potrzebach wychowanków, zapraszanie rodziców do odwiedzin w placówce, pobyty wychowanków w domach rodzinnych.Wprowadzenie nowej metody kontaktu w formie listu na temat funkcjonowania wychowanka w placówce.
Na bieżąco
W miarę potrzeb Potwierdzenia dyrektora, kopie listów.
6. Współpraca ze strukturami samorządowymi i innymi organizacjami. Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Kultury
- udział wychowanków w życiu kulturalnym.
Współpraca z Biblioteką Publiczną
- wystawy, spotkania.
W czasie trwania stażu.
Zaświadczenia.

7. Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.(zgodnie z § 8 ust. 5 rozporządzenia MEN)

1. Opis dwóch przypadków Nazwa problemu
Krótka charakterystyka problemu
Szczegółowa charakterystyka i opis podjętych działań
Uzyskane rezultaty i wnioski końcowe
Okres stażu
Opis i analiza przypadków


Data i podpis nauczyciela: Data zatwierdzenia planu,
pieczęć i podpis dyrektora:

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.