X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 3053
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Realizowany staż
od 01. 09. 2005r. do 31. 05. 2008r.

Powinności nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego wynikające z Rozporządzenia MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

1.Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego;
2.Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego;
3.Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty.

I. § 7 ust.2 pkt.1 rozporządzenia – umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

Zadania
1.Poznanie procedury awansu zawodowego.
2. Współpraca z opiekunem stażu.
3. Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli
4.Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu
5.Udział i organizacja zajęć otwartych
6.Przeprowadzenie szkoleniowej Rady Pedagogicznej na temat ustalony z dyrektorem i zgodny z potrzebami szkoły.
7.Udział i organizacja konkursów
8.Udział uczniów w imprezach szkolnych i pozaszkolnych
9.Aktywna realizacja zadań dydaktycznych i wychowawczych
10.Doskonalenie warsztatu pracy
11.Publikacje własnych prac

Formy realizacji
- analiza przepisów prawa oświatowego,
- założenie teczki „Awans zawodowy”,
- udział w szkoleniach dotyczących awansu zawodowego.
- zawarcie kontraktu z opiekunem stażu
- przygotowanie planu rozwoju zawodowego
- konsultacje z opiekunem stażu
- Hospitacja wg ustalonego harmonogramu
- Opracowanie scenariuszy i przeprowadzenie zajęć
- Opracowanie scenariuszy i przeprowadzenie zajęć
- Opracowanie scenariusza Rady Szkoleniowej
- Aktywne uczestnictwo uczniów i współorganizowanie niektórych konkursów
- Aktywne uczestnictwo uczniów i współorganizowanie niektórych imprez przedszkolnych i szkolnych
- Prowadzenie zajęć dydaktyczno wychowawczych zgodnie z programem
- Organizowanie wycieczek dydaktycznych w ramach zajęć
- Ocena własnych umiejętności- skompletowanie i ocena dotychczasowego dorobku
- Udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli
- Doskonalenie się zawodowe przez samokształcenie
- Udział w pozaszkolnych formach doskonalenia zawodowego- kursach, konferencjach, studia podyplomowe
- publikacja związana ze studiami podyplomowymi
- publikacja Planu Rozwoju Zawodowego w internecie
Terminy:
Na bieżąco

II. § 7 ust.2 pkt.2 rozporządzenia – umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

Zadania
1. Rozpoznanie problemów wychowawczych występujących w grupie
2. Udział w akcjach organizowanych przez szkołę
3. Problematyka związane ze specyfiką środowiska lokalnego
4. Współpraca z instytucjami lokalnymi
5. Zapoznanie się z literaturą

Formy realizacji:

- Opis problemu wychowawczego i sposobów przeciwdziałania jemu
- Akcja sprzątania świata
- Ziemia to nasz wspólny dom
- Akcja dokarmiania zwierząt
- Analiza środowiska lokalnego przez wywiady oraz analizę dziejów historycznych
- Współpraca z Nadleśnictwem, Strażą Pożarną, Policją itp..
- Analiza literatury dotyczącej problemów cywilizacyjnych

- Kierowanie uczniów do Poradni Pedagogiczno – Psychologicznej w Bytowie
- Udział w szkoleniach organizowanych przez poradnię
- Zajęcia z pedagogami z poradni
- Współpraca z pedagogiem szkolnym
- Badania przesiewowe mowy
- Umawianie rodziców z pedagogiem i psychologiem gdy ich dzieci wykazują szczególne trudności

III. § 7 ust.2 pkt.3 rozporządzenia – umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
Zadania:
1. Wykorzystanie techniki komputerowej i informatycznej w pracy dydaktycznej

2. Wykorzystanie techniki informatycznej w pracy zawodowej i samokształceniu
3. Wykorzystanie innych urządzeń technicznych
4. Gromadzenie wideoteki (płyty, kasety)
5. Kursy

Formy realizacji:

Korzystanie z komputera i programów edukacyjnych dostosowanych do możliwości ucznia
Wykorzystanie w zajęciach „ Encyklopedii Multimedialnej”
Korzystanie z internetu
Wykorzystanie telewizora , DVD, rzutnika, magnetofonu , radia
Gromadzenie nagrań wzbogacających zajęcia
Uczestnictwo w kursach komputerowych


IV. § 7 ust.2 pkt.4 rozporządzenia – umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

Zadania:

1. Współpraca z Poradnią Pedagogiczno – Psychologiczną w Bytowie
2. Pedagogizacja rodziców
3. Poszerzenie wiedzy i wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami

Formy realizacji:

- Kierowanie uczniów do Poradni Pedagogiczno – Psychologicznej w Bytowie
- Udział w szkoleniach organizowanych przez poradnię
- Zajęcia z pedagogami z poradni
- Współpraca z pedagogiem szkolnym
- Badania przesiewowe mowy
- Umawianie rodziców z pedagogiem i psychologiem gdy ich dzieci wykazują szczególne trudności
- Indywidualne rozmowy z rodzicami
- Klasowe narady rodziców
- Udział w kursach oraz wymiana spostrzeżeń , uwag z opiekunem stażu i innymi nauczycielami


V. § 7 ust.2 pkt. 5 rozporządzenia – umiejętność posługiwanie się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

Zadania:

1. Analiza dokumentów prawa wewnątrzszkolnego
2. Zastosowanie przepisów prawa oświatowego w prowadzeniu dokumentacji
Zapoznanie się z dokumentami organizującymi pracę szkoły tj.
- Statut Szkoły
- Regulaminy
- Program Wychowawczy
- Wewnątrzszkolny System Oceniania
- Szkolne Plany Nauczania
- Podstawa Programowa – programy dla klasy „O”

Prawidłowe prowadzenie dokumentacji

Dowody realizacji:
Zaświadczenia
Dyplomy, zaświadczenia, prace
Teczka awansy zawodowego na nauczyciela kontraktowego i inne zaświadczenia.
Zaświadczenia potwierdzone przez opiekuna stażu bądź dyrektora szkoły
Spis literatury fachowej
Dyplomy, zaświadczenia, certyfikaty.
publikacje

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.