X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 30631
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego na stopień nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
PSYCHOLOG
Hanna Posudziejewska

I. Dane osobowe.

1. Imię i nazwisko: Hanna Posudziejewska
2. Nazwa placówki: Gimnazjum Nr 38 im. Marii Skłodowskiej - Curie
3. Stanowisko: psycholog
4. Posiadane wykształcenie: wyższe
5. Kwalifikacje: stwierdzone i dopuszczone przez Dyrektora placówki na podstawie
przedstawionych dokumentów, tj. suplementu i dyplomu ukończenia wyższych studiów psychologicznych, dyplom - Kurs kwalifikacyjny pedagogiczny

II. Okres odbywania i opiekun stażu.

1. Termin rozpoczęcia stażu: 01.09.2013 r.
2. Termin zakończenia stażu: 31.05.2016 r.
3. Opiekun stażu: mgr Ewa Cyburska


Rodzaje działań i przedsięwzięć wynikających z wymagań
rozporządzenia MEN z dnia 1 grudnia 2004r.

(Tabela - dop. red.)

Formy realizacji
Termin
Potwierdzenie realizacji

§ 7 ust.1 pkt.1 Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.

1. Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym.
2. Sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek, imprez i wyjść pozaszkolnych.
3. Praca przy dokumentacji szkolnej, współtworzenia programu wychowawczego szkoły, aktualizacja Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego.
4. Prowadzenie działań dyscyplinujących i rozmów motywujących wobec uczniów z problemami.
5. Koordynowanie i organizacja programów profilaktycznych.
6. Prowadzenie zajęć profilaktycznych.
7. Prowadzenie dokumentacji szkolnej, dziennik psychologa, dzienniki lekcyjne, dziennik zajęć pozalekcyjnych.
8. Prowadzenie badań diagnostycznych.
9. Współpraca z policją, Strażą Miejską, Sądem oraz kuratorami sądowymi.
Zgodnie z harmonogramem posiedzeń Rady Pedagogicznej
W okresie trwania stażu.
Potwierdzenie obecności na posiedzeniach Rady Pedagogicznej
Potwierdzenia w dzienniku


§ 7 ust.1 pkt.2 Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.

1. Poszerzenie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego.
2. Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego – radach szkoleniowych.
3. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego:
a. konferencje
b. warsztaty
c. szkolenia
4. Tworzenie własnego warsztatu pracy (Budowanie bazy materiałów dydaktycznych, testów, czasopism itp.)
5. Samodzielne studiowanie literatury psychologicznej i pedagogicznej.
6. Ankietowanie uczniów mające na celu ocenę własnych działań wychowawczych.
7. Opracowywanie nowych metod pracy oraz narzędzi podnoszących atrakcyjność zajęć.
W okresie trwania stażu.
Zaświadczenie z ukończonych szkoleń i certyfikaty.
Notatki.
Ankiety.


§ 7 ust.1 pkt.3 Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.

1. Analiza dokumentacji.
a. Rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
b. Karta Nauczyciela.
c. Rozporządzenie MEN z 7 września 2004 r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.
d. Ustawa o systemie oświaty.
e. Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (materiały CODN, publikacje w prasie oświatowej, Internet).
f. Rozporządzenie z dnia 13 września 2011 roku w sprawie procedury „Niebieskiej Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”
g. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
W okresie trwania stażu
Notatki


§ 7 ust.2 pkt.1 Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

1. Współpraca z opiekunem stażu.
a. Zawarcie kontraktu i omówienie zasad współpracy.
b. Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.
c. Ustalenie terminów spotkań z opiekunem.
d. Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli – wnioski z obserwacji.
e. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu – konsultacja, opracowanie konspektów zajęć, analiza.
f. Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności.
2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.
3. Prowadzenie dokumentacji szkolnej, dziennik elektroniczny, dziennik zajęć pozalekcyjnych.
Wrzesień 2013
W okresie trwania stażu.
W ciągu całego roku szkolnego.
Kontrakt
Plan rozwoju zawodowego
Konspekty
Notatki


§ 7 ust.2 pkt.2 Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1. Poznawanie struktury i problemów środowiska uczniowskiego i lokalnego: rozmowy i obserwacja uczniów, zaznajomienie się z dokumentami zgromadzonymi w szkole: opinie i orzeczenia PPP, zapisy w protokołach Rady Pedagogicznej
2. Poznawanie sytuacji rodzinnej uczniów poprzez rozmowy z uczniami, konsultacje z rodzicami, wywiady, ankiety, współpracę z rodzicami, konsultacje z wychowawcami.
3. Realizacja programów profilaktycznych dotyczących przemocy, komunikacji w grupie, uzależnień, stresu.
4. Koordynowanie Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego
5. Organizowanie spotkań z rodzicami uczniów mających kłopoty z nauką i zachowaniem.
6. Pełnienie funkcji Rzecznika Praw Ucznia
7. Współpraca z rodzicami
8. Prowadzenie zajęć tematycznych z zależności od potrzeb uczniów i rodziców
9. Tworzenie planu profilaktyki według potrzeb środowiska uczniowskiego
10. Prowadzenie treningu ortograficznego dla uczniów z opiniami psychologiczno – pedagogicznymi
11. Pomoc wychowawcom i innym nauczycielom w pracy wychowawczej szkoły
12. Podejmowanie działań mediacyjnych i dyscyplinujących
13. Sporządzanie pism do sądu w sprawie nie realizowania obowiązku szkolnego przez poszczególnych uczniów
W ciągu całego roku szkolnego.
W ciągu całego roku szkolnego.
W ciągu całego roku szkolnego.
Według planu
W ciągu całego roku szkolnego.
Na bieżąco
Dokumentacja – dziennik zajęć psychologa
Dokumentacja – dziennik zajęć psychologa
Dziennic zajęć pozalekcyjnych
Dokumentacja – dziennik zajęć psychologa
Dokumentacja szkolna


§ 7 ust.2 pkt.3 Umiejętność uwzględniania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Wykorzystanie technologii informatycznej: przesyłanie prac i dokumentów drogą internetową, udział w życiu portali edukacyjnych.
2. Wykorzystywanie w ramach lekcji kulturowych licznych multimedialnych prezentacji przygotowywanych przy użyciu programu Power Point.
3. Publikacje:
- swojego planu rozwoju
- artykułów tematycznych
4. Opracowanie przy użyciu technik komputerowych narzędzi do pomiaru ankiet.
5. Przygotowanie scenariuszy lekcji wychowawczych, konspektów przy użyciu komputera i Internetu.
Cały okres stażu
Potwierdzenia
Na skrzynce nadawczej szkoły;
Adresy stron www
Materiały
Ares stron www; xero artykułów
Konspekty


§ 7 ust.2 pkt.4 Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień w zakresie oświaty realizowanych zadań przez nauczyciela.

1. Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki.
2. Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej i pedagogicznej (nowości książkowe, czasopisma).
3. Znajomość aktualnego rozwoju uczniów z uwzględnieniem właściwości okresu rozwojowego.
4. Aktywna praca nad samokształceniem.
5. Pedagogizacja rodziców – współpraca z rodzicami. Organizacja zebrań tematycznych.

Cały okres stażu
Notatki


§ 7 ust.2 pkt.5 Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

1. Udzielanie pomocy rodzicom w kierowaniu do PPP.
2. Konsultacje z nauczycielami w sprawie uczniów nie realizujących obowiązku szkolnego. Wdrażanie procedur związanych z nie realizowaniem obowiązku szkolnego.
3. Współpraca z policją, sądem oraz kuratorami sądowymi.
4. Współpraca z pedagogiem szkolnym w sprawie pomocy materialnej dla uczniów.
5. Analiza przepisów prawa oświatowego.
6. Udział w zespole wychowawczym
7. Udział w pracach komisji socjalnej oraz zespole do spraw ewaluacji.
W ciągu całego stażu
Notatki
Dokumentacja – dziennik zajęć psychologa
Dokumentacja szkolna

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.