X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 30522
Przesłano:

Sprawozdanie ze stażu na nauczyciela mianowanego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
W OKRESIE STAŻU NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko: Izabela Kata
Stanowisko : nauczyciel biologii i geografii
Okres stażu: 01.09.2008-04.12.2011
Opiekun stażu:

I. Wprowadzenie

Jestem nauczycielem biologii i geografii w Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Środzie Śląskiej z 7 letnim stażem zawodowym. Zatrudniona jestem na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony
w pełnym wymiarze godzin. Posiadam wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym, które uzyskałam na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego. Staż zawodowy na nauczyciela mianowanego rozpoczęłam 01.09.2008 r. Podjęłam go w celu doskonalenia własnego warsztatu pracy oraz podniesienia swoich kwalifikacji. Przez cały okres trwania stażu pracowałam z młodzieżą jako nauczyciel
i wychowawca, który pomagał im poznawać tajniki przyrody i życia. Tworząc plan rozwoju zawodowego opierałam się na rozporządzeniu MEN, potrzebach uczniów, własnych umiejętnościach, wiedzy i doświadczeniu. W niniejszym sprawozdaniu przedstawię stopień realizacji założonych przeze mnie w planie rozwoju zawodowego celów oraz postaram się dokonać oceny efektywności podjętych przeze mnie działań i ich przydatności zarówno dla szkoły, w której pracuję, jak i w procesie samodoskonalenia.

I § 7 ust. 1, pkt. 3. Poznanie przepisów dotyczących systemu oświaty;

Zapoznałam się z najważniejszymi aktami prawnymi dotyczącymi oświaty. Analizowałam Ustawy o systemie oświaty, Rozporządzenia MEN np. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej o stopniach awansu zawodowego nauczycieli, Rozporządzenia MEN dotyczące programów nauczania, Rozporządzenia MEN dotyczące oceniania i promowania uczniów.
Poznałam zasady BHP w czasie lekcji i na przerwach.
Uczestniczyłam w szkoleniu w ramach WDN, na którym poznałam nowe rozporządzenia dotyczące awansu zawodowego nauczycieli.
W ramach współpracy ze Szkolnym Kołem PCK poznałam przepisy, którymi kierują się organizacje charytatywne.
Posłużyłam się aktami prawa oświatowego w czynnościach związanych
z odbywaniem stażu min: w przygotowaniu planu stażu, sprawozdania, przygotowywania dorobku zawodowego
Prowadziłam dokumentację szkolną zgodną z prawem oświatowym i statutem szkoły.
Poznałam zasady przeprowadzania egzaminów maturalnych.


II § 7 ust. 1 pkt. 1. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych
z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego;


Brałam udział w pracach Rady Pedagogicznej podczas których zapoznałam się z nowymi metodami pracy z uczniem trudnym i zdolnym.
Byłam członkiem zespołu nadzorującego przebieg próbnego i właściwego egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
Brałam udział w pracach komisji kwalifikacyjno-rekrutacyjnej.
Przygotowywałam i przeprowadzałam egzaminy poprawkowe.
Pełniłam funkcję wychowawcy klasy Liceum Ogólnokształcącego.
Utrzymywałam ciągły kontakt z rodzicami uczniów poprzez wywiadówki, konsultacje, spotkania indywidualne.
Na każdym spotkaniu z uczniami oraz rodzicami starałam się wprowadzać elementy pedagogiczne, aby połączyć moją wiedzę z doświadczeniem rodziców.
Organizowałam wraz z wychowankami spotkania i imprezy klasowe, które miały pomóc w integracji klasy min: wycieczki klasowe, Wigilie klasowe, mikołajki.
Przygotowałam wraz z klasą akademię z okazji obchodów święta patrona naszej szkoły.
W ramach Koła Wolontariuszy PCK brałam udział wielu akcjach charytatywnych.
Wraz z wolontariuszami z naszej szkoły
przeprowadziliśmy zbiórkę funduszy na rzecz chorej Julii
organizowaliśmy zbiórkę pieniędzy na schronisko dla zwierząt (akcja „Daj złociała dla zwierzaka” została przeprowadzona w celu pomocy psom i kotom znajdującym się w Schronisku dla Zwierząt przy ul.Skarbowców. Przygotowane i specjalnie oznakowane przez nas puszki zostały umieszczone w wybranych sklepach na terenie naszego miasta. Zebrana kwota została wykorzystana na zakup suchego pokarmu dla bezdomnych zwierząt).
w okresie przedświątecznym zorganizowaliśmy zbiórkę żywności,
a następnie wykonaliśmy paczki żywnościowe dla biednych dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Środzie Śląskiej.
zorganizowaliśmy zbiórkę maskotek dla Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Środzie Śląskiej.
uczestniczyliśmy w Ogólnopolskiej akcji „Dzień bez papierosa”(akcja ta miała na celu ukazanie negatywnych skutków palenia na organizm człowieka. Przy współpracy z PSSE w Środzie Śląskiej oraz PCK przygotowaliśmy profilaktyczne ze specjalnie przygotowanymi ulotkami i plakatami. Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem).
zorganizowaliśmy wraz z p. pedagog ze Szkoły Podstawowej w Środzie Śląskiej, akcje sprzedaży prac plastycznych młodych artystów naszej szkoły na rzecz biednych dzieci.
wzięliśmy udział w ogólnopolskiej akcji zbiórki pieniędzy na rzecz ofiar trzęsienia ziemi na Haiti.
Regularnie organizowaliśmy sprzedaż ciast na rzecz chorych dzieci
braliśmy udział w zbiórce żywności w supermarketach dla biednych mieszkańców naszego miasta organizowanej przez PCK w Środzie Śląskiej
(cała akcja odbyła się w ramach ogólnopolskiego programu Banku Żywności po hasłem „Świąteczna Zbiórka Żywności”. W marketach, w pierwszy weekend grudnia, wolontariusze namawiali mieszkańców Środy Śląskiej, aby podzielili się żywnością z najbiedniejszymi rodzinami naszego Powiatu).
organizowaliśmy całoroczną pomoc w nauce dla dzieci z Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Środzie Śląskiej (chętni uczniowie z koła wolontariuszy odwiedzali, w dany dzień tygodnia, przydzielone im dzieci z Placówki. W trakcie spotkania uczniowie udzielali im pomocy w nauce).
przeprowadziliśmy sprzedaż własnoręcznych kartek świątecznych dla Starostwa Powiatu Średzkiego i Gminy Środa Śląska. Cała akcja odbyła się pod hasłem „Gwiazdka z nieba” dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Środzie Śląskiej.
uczestniczyliśmy w ogólnopolskiej akcji „Mam Haka Na Raka”, w której promowana była profilaktyka raka prostaty w roku 2009/2010 i profilaktyka raka jelita grubego w roku 2011/2012 (cały projekt miał na celu przygotowanie kampanii reklamowej nawołującej do badań profilaktycznych. Pięcioosobowa grupa uczniów wraz ze mną, przygotowała projekty plakatów, ulotek, wykłady i konkursy na tematy dotyczące nowotworów. Przeprowadzaliśmy ankiety wśród uczniów i mieszkańców naszego miasta na temat wiedzy dotyczącej badań profilaktycznych, które są najskuteczniejszym sposobem walki z nowotworami. Organizowaliśmy spotkania z lekarzem - onkologiem oraz przygotowaliśmy filmy reklamowe, spoty radiowe które zostały nagrodzone wyjazdem do Centrum Kultury i Nauki w Warszawie).
wzięliśmy udział w akcji charytatywnej „Wielkanocny Koszyczek PCK” (wolontariusze pod patronatem PCK w Środzie Śląskiej kwestowali na ulicach naszego miasta. Cały dochód został przeznaczony na zakup artykułów do przygotowania paczek świątecznych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej).

Wzięłam udział w Żakinadzie w ramach obchodów Dni Środy Śląskiej. Wraz
z uczniami przygotowaliśmy stroje i krótką scenkę prezentującą klasę. Otrzymaliśmy wyróżnienie.
Współpracowałam z kuratorami rodzinnymi w celu poznania i polepszenia sytuacji życiowej wychowanków będących w trudnej sytuacji rodzinnej i życiowej.

III § 7 ust. 1, pkt. 2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub udział w różnych formach kształcenia ustawicznego;

Prowadziłam dokumentację szkolną, dzienniki lekcyjne, arkusze ocen ucznia.
Zapoznałam uczniów z programem nauczania, standardami wymagań na poszczególne oceny oraz zasadami sprawdzania ich osiągnięć edukacyjnych.
Opierając się na podstawie programu nauczania opracowałam rozkłady materiału dla poszczególnych klas.
Analizowałam podręczniki z biologii i geografii pod kątem realizacji wymagań egzaminu maturalnego.
Stworzyłam scenariusze i konspekty lekcji dla poszczególnych klas w Liceum Ogólnokształcącym (poziom podstawowy i rozszerzony), Technikum Ekonomicznym
i Liceum Profilowanym.
Przygotowałam wiele pomocy dydaktycznych min. prezentacje multimedialne, plansze, karty pracy, które podniosły jakość lekcji i zwiększyły zainteresowanie wśród uczniów.
Opracowywałam i przeprowadzałam diagnozy na wejście, które ukazywały mocne i słabe strony uczniów klas pierwszych.
Brałam udział w pracach komisji zajmującej się opracowaniem wyników matur. Dokonywałam ewaluacji i wyciągałam wnioski.
Aktywnie uczestniczyłam w pracach zespołu przedmiotowego nauczycieli przedmiotów przyrodniczych. W trakcie spotkań omawialiśmy plan pracy na dany rok szkolny, możliwości doskonalenia zawodowego, oraz propozycje konkursów i imprez szkolnych.
Pracowałam w komisji zajmującej się promocją naszej szkoły.
Brałam udział w warsztatach kursach, szkoleniach, konferencjach, które zwiększyły moje umiejętność organizacji i doskonaliły mój warsztat pracy m.in.:
„Rozwiązywanie konfliktów w szkole” - kurs doskonalący;
„Pierwsza pomoc przedmedyczna” – kurs doskonalący;
„Technologie informacyjne i edukacja multimedialna w praktyce szkolnej”- kurs doskonalący
„Kreatywny i twórczy nauczyciel”- rada szkoleniowa;
„Wypalenie zawodowe nauczycieli”- rada szkoleniowa;
„Trudny uczeń” - rada szkoleniowa;
„Metody aktywizujące w procesie dydaktycznym”- rada szkoleniowa;
„Jak to się robi w Korei ?” - konferencja metodyczna;
„Nowa podstawa programowa z geografii”- konferencja metodyczna;
„Organizowanie i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w świetle nowych regulacji prawnych”– rada szkoleniowa;
Prowadziłam analizę czasopism naukowych tj. „Biologia w szkole”, „Wiedza i Życie”, „Świat Nauki”- w ten sposób wzbogacałam swoja wiedzę z zakresu najnowszych osiągnięć nauki.

IV § 7 ust. 2, pkt. 1. Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach;


Napisałam wniosek o rozpoczęcie stażu.
Podpisałam kontrakt z opiekunem stażu p. Małgorzatą Bogucką
Omówiłam zasady współpracy z opiekunem stażu
W oparciu o rozporządzenie MEN opracowałam plan rozwoju zawodowego
Zapoznałam się z dokumentacją szkoły, która była mi niezbędna do pracy wychowawczo-dydaktycznej;
a) Statut Szkoły i zawarte w nim dokumenty ( Regulamin Ucznia, Regulamin
Rady Pedagogicznej, Regulamin Wycieczek Szkolnych)
b) Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
c) Plan Pracy Wychowawczej

Prowadziłam dzienniki lekcyjne, teczkę wychowawcy, arkusze ocen.
Dbałam o salę biologiczną i geograficzną przeprowadzałam prace organizacyjne (spis literatury, pomocy dydaktycznych).
Prowadziłam własne lekcje przed opiekunem stażu oraz przed Dyrektorem Szkoły. Konsultowałam spostrzeżenia i uwagi obserwatora wzbogacając swój warsztat pracy.
W trakcie lekcji stosowałam metody aktywizujące tj. praca w grupach, dyskusja, burza mózgów, metoda „ śnieżnej kuli”, debata.
Przeprowadzałam lekcje laboratoryjne; zajęcia z anatomii zwierząt, obserwacje mikroskopowe tkanek roślinnych i zwierzęcych, badanie jakości wody.
Zorganizowałam wyjazdy dydaktyczne dla uczniów
Wycieczka do Krakowa (poznanie zabytków i historii Starego Miasta)
Wyjazd do Muzeum Przyrodniczego we Wrocławiu ( poznanie okazów UWr w Instytucie Zoologicznym)
Wyjazd do Wrocławskiego ZOO ( udział w lekcjach organizowanych przez pracowników Ogrodu Zoologicznego pt: „Bliskie spotkanie z Małpami”, „ Płazy – życie na krawędzi”)
Wyjazd do Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa "Salamandra" w Myśliborzu ( udział w zajęciach terenowych, polegających na obserwacji zjawisk biologicznych, fizycznych i chemicznych, zajęciach laboratoryjnych w pracowni ekologicznej oraz zajęciach seminaryjnych).
Wyjazd na Festiwal Nauki we Wrocławiu ( udział w wykładach i ćwiczeniach na Akademii Medycznej we Wrocławiu i Politechnice Wrocławskiej).
Wycieczka do Warszawy (warsztaty profilaktyczne o tematyce nowotworowej
w ramach projektu „Mam haka na raka”).
Wycieczka piesza do lasów w Szczepanowie (wraz z uczniami sprzątaliśmy ścieżkę polną do Szczepanowa oraz okoliczne lasy w ramach akcji „Sprzątanie Świata”).
Prowadziłam zajęcia z uczniami zdolnymi otrzymującymi stypendium Sejmiku województwa Dolnośląskiego.
Brałam udział w programach unijnych „Bilet do przyszłości”, „Szkoła równych szans” oraz „Modernizacja kształcenia zawodowego II. W ramach projektu prowadziłam koła zainteresowań oraz zajęcia dydaktyczno wyrównawcze.

V § 7 ust, 2 pkt. 2. Umiejętności uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz problemów współczesnych i cywilizacyjnych;

1. Działania jako wychowawca

Starałam się poznać sytuację rodziną moich wychowanków. Dążyłam do udzielania im odpowiedniej pomocy poprzez rozmowę z młodzieżą, opiekunami oraz nauczycielami.
Problemy w pracy wychowawczej zgłaszałam pedagogowi szkolnemu.
Na lekcjach wychowawczych regularnie zapoznawałam uczniów z zasadami zachowania się w szkole i innych miejscach publicznych. Celem było nabywanie nawyków związanych z kulturalnym zachowaniem się oraz profilaktyka zdrowego stylu życia.
Uświadamiałam uczniów o zagrożeniach środowiska przyrodniczego i kształtowałam postawy proekologiczne.
Wskazywałam uczniom zagrożenia płynące z ogólnie dostępnych środków masowego przekazu.
Rozmawiałam z uczniami na temat uzależnień, w tym od narkotyków, alkoholu
i nikotyny. Wskazywałam na niekorzystny wpływ tych środków dla zdrowia i życia człowieka, przestrzegając jednocześnie przed ich negatywnym skutkiem. Poszukiwałam wraz z uczniami przyczyn sięgania po używki i namawiałam do rozwijania postaw asertywnych.

2. Współpraca ze środowiskiem lokalnym

Współorganizowałam z PSSE w Środzie Śląskiej akcje podejmującą profilaktykę antynowotworową – przygotowałam konkurs o tematyce nowotworowej oraz akcję
w ramach programu „Dzień bez papierosa”.
Wzięłam wraz z grupą uczniów udział w konkursie „Mam haka na raka” – eliminacja do etapu finałowego w Warszawie.
Brałam udział w ogólnopolskiej akcji „Dzień Ziemi”, podczas której prowadziłam wykłady, warsztaty i konkursy dla młodzieży naszej szkoły o tematyce ekologicznej.
Byłam współorganizatorem obchodów Dni Zdrowia na terenie naszej szkoły
( współpraca z nauczycielami, Pielęgniarką Szkolną, PCK w Środzie Śląskiej).
Współpraca z PCK w ramach akcji: „Świąteczna Zbiórka Żywności”, „Wielkanocny Koszyczek”.
Współorganizowałam pomoc w nauce uczniom z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Środzie Śląskiej.
Zorganizowałam akcję „Sprzątania Świata” w ramach której objęliśmy opieką okoliczne lasy.
We współpracy z nadleśnictwem Miękinia zorganizowaliśmy zbiórkę żołędzi.
Współorganizowałam wraz z innymi nauczycielami konkurs międzyprzedmiotowy (matematyczno-przyrodniczy).
Przygotowałam uczniów do Olimpiady Wiedzy Ekologicznej oraz do Olimpiady Wiedzy o Zdrowym Stylu Życia .
Organizowałam prace koła Wolontariuszy PCK.

VI § 7, ust.2, pkt. 3. Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;


Korzystając z technologii informacyjnej przygotowałam niezbędne w pracy materiały np. sprawdziany, karty pracy, testy, ciekawe scenariusze lekcji. Materiały te gromadziłam i wykorzystywałam regularnie podczas stażu.
Dzięki Internetowi poszerzałam wiedzę dotyczącą przepisów prawa i akty oświaty.
Prowadziłam folder AKTUALNOŚCI na szkolnej stronie internetowej PZSP nr 1 (pomoc w prowadzeniu strony internetowej szkoły).
Na lekcjach wykorzystywałam prezentacje w programie Power Point.
Podczas lekcji korzystałam z programów multimedialnych.
Wymieniałam informacje z nauczycielami, rodzicami i uczniami poprzez pocztę elektroniczną.
Poszukiwałam nowości wydawniczych oraz recenzji zamieszczonych na stronach internetowych wydawnictw. Korzystałam z ciekawych propozycji nauczycieli w zakresie innowacyjnych metod pracy.
Przygotowywałam animacje komputerowe na potrzeby zajęć dydaktycznych.
W ramach konkursu Mam haka na raka przygotowałam wraz z uczniami film reklamowy o tematyce antynowotworowej.
Regularnie korzystałam z portali edukacyjnych zbierałam potrzebne materiały
i publikacje.
Dzięki technologii informacyjnej opracowywałam wyniki klasyfikacji śródrocznej
i końcoworocznej wychowanków.
Internet wykorzystywałam jako nowoczesne źródło informacji i komunikacji.
Aktywizowałam uczniów poprzez dostęp do technologii.


VII § 7, ust.2, pkt. 4. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,
w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych
przez nauczyciela zadań;

Pracując nad samokształceniem wzbogacałam swoją wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki czytając odpowiednią literaturę np. ”Psychologia. Kluczowe koncepcje
T. 1”, miesięcznik „Charaktery”.
Wiedzę w zakresie pedagogiki i psychologii poszerzałam podczas aktywnego uczestniczenia w szkoleniowych radach pedagogicznych.
Uczestniczyłam w Zespołach Wychowawczych podczas których wraz z pedagogiem, dyrektorem ds. wychowawczych i rodzicami dyscyplinowaliśmy uczniów do poprawienia sytuacji szkolnej.
Podczas spotkań z rodzicami rozmawiałam o problemach wychowawczych
i przyczynach osiągania niskich wyników w nauce.
Pomagałam uczniom w poznaniu samego siebie i nauczeniu, że człowiek ponosi odpowiedzialność za swoje zachowanie.
Współpracowałam z pedagogami szkolnymi w celu rozwiązywania problemów uczniów.
Starałam się eliminować wulgaryzmy językowe wśród uczniów oraz szerzyć zasady kultury osobistej.
Podczas prowadzenia zajęć wprowadzałam elementy wychowawcze. Starałam się promować pozytywne wzorce zachowań.
Współpracowałam z organizacjami i instytucjami wspomagającymi pracę szkoły, działającymi na rzecz pomocy społecznej min: PCK w Środzie Śląskiej, PSSE w Środzie Śląskiej, Dom Kultury w Środzie Śląskiej.

VIII §7, ust.2, pkt. 5. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania
w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.


Analizowałam najważniejsze akty prawne dotyczące oświaty oraz dokumenty szkolne: Kartę Nauczyciela, Ustawę o systemie oświaty, Rozporządzenia MEN w sprawie
BHP itp.
Analizowałam ustawy i przepisy dotyczące systemu oświaty w zakresie funkcjonowania szkoły m.in.: Statut Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 min; Program Wychowawczy Szkoły, Wewnątrzszkolny System Oceniania, Regulamin ucznia.
Poznałam przepisy prawa niezbędne przy organizowaniu wycieczek szkolnych.
Prowadziłam dokumentację szkolną zgodną ze Statutem Szkoły.
Tworzyłam plan wychowawcy klasy skorelowany z Programem Wychowawczym Szkoły i potrzebami ucznia.

WNIOSKI

Na podstawie realizacji poszczególnych zadań, przyjętych w planie rozwoju, wynika, że główne cele, jakie sobie postawiłam, zostały osiągnięte.
Okres stażu był dla mnie czasem, który pomógł mi nabrać swoistego doświadczenia w pracy dydaktycznej i wychowawczej. W swojej pracy z uczniami stosowałam metody, formy i techniki pracy, które umożliwiają wszechstronny rozwój. Jestem pozytywnie nastawiona na nowości dydaktyczne i metodyczne. Mimo wielkich trudności, z którymi przyszło mi się zmierzyć, jeszcze bardziej przekonałam się, że przyszłość w którą zainwestowałam poprzez moją edukację jest słuszną drogą.
Starałam się rozbudzać zainteresowania uczniów przedmiotami przyrodniczymi. Otwartość i rzetelność w mojej pracy sprawiły, że uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli w zajęciach pozalekcyjnych organizowanych przeze mnie. Różnorodność metod dydaktycznych stosowanych na moich lekcjach sprzyjały poznawaniu i pogłębianiu wiedzy z biologii i geografii. Przełożyło się to, na wybór tych przedmiotów na egzaminie maturalnym. W pracy wychowawczej starałam się regularnie monitorować osiągnięcia i słabości uczniów. Wskazywałam im, jak ważna w życiu jest wiedza, umiejętności z nią związane i co najważniejsze, realizacja własnych marzeń. Na mojej drodze wychowawcy stawali uczniowie o bardzo trudnej sytuacji życiowej. Starałam się, przy współpracy z pedagogiem, rozwiązywać na bieżąco ich problemy, by zapewnić im warunki do spokojnej i efektywnej nauki.
Chętnie współpracowałam z organizacjami wspomagającymi pracę szkoły i propagującymi zdrowy styl życia. Starałam się, wraz z uczniami, włączać w realizacje ich programów i zadań. Uważam, iż uczniowie powinni być świadomi tego, że życie nie polega na biernym oglądaniu świata, ale na aktywnym działaniu na rzecz środowiska i drugiego człowieka.
Na podstawie odbytego stażu, mogę stwierdzić, że odniosłam wiele korzyści, które pomogą mi w dalszej pracy i życiu.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.