X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 30415
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji stażu nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Sprawozdanie za okres
od 1 września 2015 roku do 29 stycznia 2016 roku.

Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Sabina Naskrętska
Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Iwona Kanas
Miejsce pracy: Przedszkole Samorządowe w Miliczu
Imię i nazwisko dyrektora: mgr Elżbieta Gągała
Czas trwania stażu: od 1 września 2015 roku do 31 maja 2018 roku

Jestem nauczycielem wychowania przedszkolnego z 3- letnim stażem pracy pedagogicznej.
Z dniem 01.09.2015 r. rozpoczęłam staż na nauczyciela mianowanego , którego czas wynosi 2 lata i 9 miesięcy. Odbywanie przeze mnie stażu zostało poprzedzone dwuletnim okresem potrzebnym na analizę podstawowych dokumentów prawnych, dokumentacji przedszkolnej oraz podnoszenie jakości warsztatu pracy.
Poniżej przedstawiam sprawozdanie (z okresu od 1 września 2015 r. do 29 stycznia 2016 r.) z realizacji zadań zamieszczonych w planie rozwoju zawodowego zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego nauczycieli z późniejszymi zmianami z dnia 1-go marca 2013 roku.

§ 7 ust.1

§7 ust.1 pkt 1.
Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego

W czasie pierwszego semestru brałam udział w pracach zespołów Rady Pedagogicznej oraz współpracowałam z gronem pedagogicznym w zakresie realizacji zadań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych a także tych, które wynikają ze statutu przedszkola i bieżących potrzeb placówki i środowiska lokalnego.

Pomagałam w organizacji uroczystości przedszkolnych:
- „Spotkanie z Mikołajem”- w grupie „Sówek”
- „Dzień Babci i Dziadka”- w grupie „Sówek”
Podczas tego semestru przygotowywałam dzieci do udziału w różnorodnych konkursach:
- Ogólnopolski konkurs plastyczny „Jesienne drzewo”
- Gminny konkurs plastyczny „Pory roku w oczach dziecka”- II miejsce
- Ogólnopolski konkurs plastyczny „Barwy jesieni w polskiej przyrodzie”
- Powiatowy konkurs plastyczny „Uroki jesieni”

Realizowałam również zadania zawarte w Pięcioletnim Planie Pracy Przedszkola uszczegółowione w Rocznych Planach Pracy.
Wykonywałam także dodatkowo powierzone mi zadania takie jak: członkostwo z zespole d.s ewaluacji oraz prowadzenie strony internetowej przedszkola oraz funpage’a placówki na portalu społecznościowym- facebook co wpływa na lepszą promocję placówki w życiu lokalnym.
Redagowałam artykuły dotyczące ważnych uroczystości, komunikatów, relacji na stronę internetową i funpage plcówki.
Zorganizowałam Ogólnopolski konkurs plastyczny „Świąteczne ozdoby” i wszystkie zgromadzone prace wystawiłam na wystawie w holu przedszkola.
Zorganizowałam kiermasz bożonarodzeniowy zbierając środki finansowe na zakup stroi do przedstawień.

§7 ust.1 pkt2.

§7 ust.1 pkt2
Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego

Wiedzę i umiejętności pogłębiałam w procesie zewnętrznego doskonalenia .
Brałam udział w warsztatach artystycznych organizowane przez Centrum Edukacji Artystycznej „Muzylek Moni”
- warsztaty plastyczno- muzyczne „Zima malowana” i muzyczno- teatralne „Zimowe nutki” (7.11.2015r.)
- Kosmiczny Maraton Artystyczny- warsztat muzyczny „Witajcie na planecie muzyki” ; warsztat plastyczny „Witajcie na planecie Plastyki”; warsztat sportowy „Witajcie na planecie Sportu” (21.11.2015r.)
Uczestnicząc w szkoleniach miałam możliwość ulepszania i wzbogacania metod pracy. Otrzymane na warsztatach materiały edukacyjne wykorzystałam do uatrakcyjnienia własnych zajęć.
Jako element wzbogacający zajęcia przygotowywałam dodatkowe pomoce dydaktyczne w oparciu o dostępne źródła- czasopisma, internet: liczmany, opowiadania, wiersze, dekoracje sal, historyjki obrazkowe, sylwety postaci, pomysły na prace plastyczne, nagrania piosenek i tańców. Pomagałam również w okolicznościowych dekoracjach sali w grupie „Sówek”

§7 ust.1 pkt.3

§7 ust.1 pkt.3
Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż

Na początku roku szkolnego 2015/2016 roku zapoznałam się z przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego nauczycieli
- Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
- Karta Nauczycieli
- Ustawa o systemie oświaty
Analizowałam także publikacje interpretujące zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego w internecie.

§7 ust.2 pkt.1

§7 ust.2 pkt.1
Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, analizowania i dokumentowania własnych działań, a także oceniania skuteczności i dokonywania stosownych korekt w tym działaniu

Ważnym krokiem podjętym w celu dobrego zorganizowania pracy w okresie tego półrocza było nawiązanie oraz określenie zasad współpracy z opiekunem stażu- mgr Iwoną Kanas.
Na początku naszej współpracy zawarłyśmy kontrakt, który określał formy wzajemnych działań w sposób jednoznaczny i przejrzysty. Opiekun stażu pani mgr Iwona Kanas pomogła mi w przygotowaniu planu rozwoju zawodowego oraz przybliżyła mi procedury awansu.
Każdorazowo opiekun stażu zawsze służył mi pomocą w opracowywaniu konspektów zajęć i ich analizie, przedstawiał także wnioski z obserwacji zajęć oraz słabe i mocne strony działań.
Jako nauczyciel kontraktowy obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu:
- „Odloty ptaków”- zapoznanie z niektórymi nazwami ptaków odlatujących na zimę do ciepłych krajów w oparciu o bajkę Mateusza Galicy pt. „Wiercipiętek i ptaki”
- Poznanie zasad bezpiecznego zachowania się w czasie burzy w oparciu o bajkę Olgi K. Bełczewskiej pt: „Burza w lesie”
W obecności opiekuna stażu przeprowadziłam zajęcia:
- „Śniegowy bałwanek”- zestaw ćwiczeń gimnastycznych rozwijający ogólną sprawność fizyczną dzieci w oparciu o piosenkę „Gimnastyka bałwanków”
Wspólnie z opiekunem stażu zorganizowałyśmy przedszkolny konkurs plastyczny „Mój przyjaciel pies”
Systematycznie wdrażałam nowatorskie metody:
- kinezjologii Paula Dennisona
- pedagogikę zabawy „Klanza”
- metodę Carla Orffa
- metodę twórczych zajęć ruchowych- gimnastyka Rudolfa Labana
W pierwszym semestrze uczestniczyłam również w pracach zespołu do spraw ewaluacji. Promowałam placówkę w środowisku lokalnym poprzez prowadzenie strony internetowej przedszkola oraz funpage’a na portalu społecznościowym- Facebook.
Pełniłam funkcję zastępcy przedstawiciela Stowarzyszenia „Szansa dla malucha” działającego przy placówce. Wzięłam udział w spektaklu wystawionym przez Stowarzyszenie grając główną rolę w przedstawieniu „Dziewczynka z zapałkami”. Wykonałam rekwizyty, pomagałam w przygotowaniu scenografii, pozyskałam stroje oraz wykonałam plakat promujący to przedsięwzięcie.
Pomagałam również przy wykonaniu ozdób na Bal Karnawałowy i przy dekorowaniu sali na tę uroczystość.
Współpracowałam z rodzicami grupy 4- latków „Dinusie” oraz 5- latków „Sówki”, wspólnie rozwiązywaliśmy pojawiające się w grupie problemy.

§7 ust.2 pkt.2

§7 ust.2 pkt.2
Umiejętność uwzględniania w swojej pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

W pierwszym semestrze pomagałam w organizacji wycieczki do Spółdzielni Pracy „Szklany Świat”, gdzie dzieci z grupy „Sówek” mogły zaobserwować proces powstawania ozdób choinkowych od dmuchania aż po dekoratorię.
W ramach tematów kompleksowych realizowanych w przedszkolu organizowałam spacery grupie „Dinusie” i „Sówki” po najbliższej okolicy.
Zorganizowałam zbiórkę odzieży używanej dla dzieci z naszego przedszkola oraz ich rodzeństwa. Akcja przyniosła bardzo duży odzew, w związku z tym wiele dzieci z ubogich rodzin zostało obdarowanych „nowymi” ubraniami na zimę.
Współpracowałam z Biblioteką Dziecięcą – na bieżąco wypożyczałam książki do biblioteczki znajdującej się w sali zgodnie z obowiązującą tematyką kompleksową.
Zachęcałam dzieci, aby wraz z rodzicami wzięli udział w akcji „Pełna miska dla schroniska”- docelowo kierowane to było do „Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Krotoszynie” oraz do przyłączenia się do akcji zbierania plastikowych nakrętek, makulatury oraz baterii.
W ubiegłym semestrze pozyskałam środki finansowe na zakup nagród dla uczestników ogólnopolskiego konkursu „Świąteczne ozdoby” od sponsora- Banku Spółdzielczego w Miliczu oraz pozyskałam nagrody rzeczowe od Nadleśnictwa Milicz.

§7 ust.2 pkt.3

§7 ust.2 pkt.3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
W swojej pracy na bieżąco korzystałam z komputera i internetu w celu realizacji procesu dydaktycznego. Korzystając z komputera podnosiłam jakość swojej pracy a w tym również jakość pracy przedszkola.
Prowadziłam stronę internetową przedszkola oraz fanpage placówki na portalu społecznościowym Facebook.
Techniką komputrową projektowałam i wykonywałam: dyplomy, karty pracy dla dzieci, kolorowanki, pomoce dydaktyczne do zajęć i zabaw z dziećmi oraz do pracy indywidualnej z dzieckiem zdolnym oraz słabszym, scenariusze zajęć itp.
Za pomocą Internetu szukałam konkursów w jakich dzieci mogły wziąć udział .
Opublikowałam regulamin ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Świąteczne ozdoby”.
Szukałam ciekawych i bogatych szkoleń w których mogłabym wziąć udział, aby doskonalić i wzbogacić swój warsztat.
Korzystałam z edytora tekstu Microsoft Word do napisania Planu Rozwoju Zawodowego, napisania regulaminu konkursu, komunikatów, podania o pozyskanie sponsora oraz tworzenia dyplomów.
Doskonaliłam umiejętności stosowanie technologii informacyjnej również przez wyszukiwanie nowości wydawniczych oraz recenzji na stronach internetowych wydawnictw i w portalach internetowych.
Śledziłam zmiany w prawie oświatowym na stronie www.men.gov.pl oraz korzystałam ze stron poświeconych edukacji oraz serwisów dla nauczycieli: www.blizejprzedszkola.pl; www.edux.pl, www.literka.pl, www.codn.edu.pl, www.znp.edu.pl, www.cke.edu.pl.
Komunikowałam się z innymi nauczycielami i specjalistami przez fora dyskusyjne oraz za pomocą komunikatorów internetowych.
Opublikowałam Plan Rozwoju Zawodowego w Internecie.

§7 ust.2 pkt.4

§7 ust.2 pkt.4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki i logopedii oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

W tym okresie odbywania stażu starałam się śledzić propozycje wydawnicze z w/w dziedzin, czytałam artykuły tematyczne zamieszczone na stronach www.
Starałam się czytać i analizować nowości dotyczące awansu zawodowego w „Wychowaniu Przedszkolnym” i Internecie.
Korzystałam również z czasopism „Bliżej przedszkola”, „Nauczycielka przedszkola” i „Wychowanie w przedszkolu”, wykorzystując przy tym plakaty, ilustracje, karty pracy oraz scenariusze zajęć.

§7 ust. 2 pkt.5

§7 ust.2 pkt.5
Znajomość przepisów dotyczących systemu oświaty w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż, oraz umiejętność posługiwania się tymi przepisami

Rozpoczęcie stażu na nauczyciela mianowanego zobligowało mnie do podjęcia czynności związanych z dokładnym poznaniem prawa oświatowego.
Analizowałam najważniejsze akta prawne takie jak:
- Rozporządzenie MEN z 1 grudnia 2004 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
- Karta Nauczyciela
- Ustawa o Systemie Oświaty
- Konwekcja Praw Dziecka
Na bieżąco stosowałam i wdrażałam przepisy Prawa Oświatowego, Statutu Przedszkola, Rocznego planu pracy dydaktyczno- wychowawczej, Regulamin przedszkola, Kodeks Przedszkolaka, Regulamin bezpieczeństwa i higieny pracy, regulamin organizacji imprez i wycieczek oraz przepisy procedur obowiązujących w naszej placówce.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.