X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 30474
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko: mgr Dominika Figura
Szkoła: Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Sławnie
Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy (01.09.2013- 31.05.2016 r.)

CELE PODEJMOWANEGO STAŻU:
• Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
• Poszerzenie wiedzy o poszczególnych obszarach szkoły oraz określenie możliwości podejmowania działań w ich zakresie poprzez uczestnictwo w pracach organów szkoły
• Pogłębienie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez doskonalenie zawodowe
• Podniesienie efektywności działań dydaktyczno- wychowawczych poprzez rozwijanie osobistych zainteresowań i doskonalenie warsztatu pracy
• Aktywne i twórcze uczestnictwo w życiu szkoły
• Rozszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego

ZADANIA UJĘTE W PLANIE ROZWOJU WYNIKAJĄ Z:

• Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2013 poz. 393)
• Dokumentów regulujących pracę w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Sławnie
• Przydzielonych przez dyrekcję szkoły obowiązków
• Własnego rozwoju zawodowego
• Możliwości wykonania określonego zadania
• Specyfiki i potrzeb szkoły

§7. ust.2 pkt 1. Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań a także oceniania ich skuteczności i dokonywanie zmian w tych działaniach.
Zadania
1.Poznanie procedury awansu zawodowego.
• Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego: Rozporządzenie MEN z dnia 01.03.2013r. oraz Karta Nauczyciela- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r.
• Udział w szkoleniu „Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego”.


2. Współpraca z opiekunem stażu.
• Zwarcie kontraktu i omówienie planu współpracy.
• Spotkania, rozmowy, konsultacje.
• Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli.
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.
• Prowadzenie zajęć w obecności dyrektora- konsultacja, opracowanie konspektów zajęć i ich analiza.


3. Prowadzenie dokumentacji realizacji planu rozwoju zawodowego.
• Gromadzenie zaświadczeń, świadectw, potwierdzeń, zdjęć itp.

4. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu. • Udział w Szkoleniowych Radach Pedagogicznych (WDN)
• Udział w zajęciach otwartych realizowanych przez nauczycieli.
• Udział w szkoleniach, kursach, warsztatach organizowanych przez CEN i ODK „Atena” o tematyce nauczania i wychowania dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

• Rozpoczęcie studiów podyplomowych: Pedagogika korekcyjna- kompensacyjna.

5. Tworzenie własnego warsztatu pracy.

Zakup lub wykonanie pomocy dydaktycznych.
• Przygotowanie materiałów do zajęć edukacyjnych.
• Wykonanie materiałów do dekoracji Sali.


6. Współorganizowanie uroczystości i imprez przedszkolnych i szkolnych.
• Mikołajki
• Dzień Matki
• Dzień Dziecka i inne

7. Prowadzenie dokumentacji.
• Konstruowanie indywidualnych planów pracy oraz indywidualnych programów edukacyjno- terapeutycznych.
• Współtworzenie Programu Profilaktyki Przedszkola.
• Konstruowanie miesięcznych planów pracy przedszkola.
8. Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
• Analiza planu rozwoju zawodowego.
• Opis realizacji zadań ujętych w planie rozwoju zawodowego.

§7. ust. 2 pkt 2. Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1.Poznanie środowiska dzieci i ich rodziców. • Obserwacja dzieci.
• Analiza wytworów i prac dzieci.
• Rozmowy z wychowawcą przedszkola
• Rozmowy z rodzicami dzieci.
2. Analiza opinii i orzeczeń Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej.
• Opracowanie notatek o uczniach, realizowanie zaleceń Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej.
3. Rozwijanie zainteresowań dzieci.
• Obserwacja.
• Prowadzenie cotygodniowych zajęć o tematyce ekologicznej.
• Organizowanie i współorganizowanie imprez o tematyce ekologicznej (Sprzątanie świata, Dzień Ziemi itp.)

4. Podejmowanie współpracy z instytucjami wspomagającymi placówkę.
• Nawiązanie współpracy z Nadleśnictwem Sławno w celu realizacji zajęć ekologicznych.
5. Poszukiwanie i dostosowywanie metod i form pracy do możliwości intelektualnych dzieci.
• Udział w szkoleniach i warsztatach.
• Studiowanie literatury i czasopism.
• Szukanie informacji w Internecie.

§7. ust. 2 pkt 3. Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
1. Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej.
• Komputerowe opracowywanie : scenariuszy i konspektów zajęć, przygotowywanie pomocy dydaktycznych (obrazki, karty pracy, kolorowanki, dyplomy) itp.
• Wykorzystywanie edukacyjnych gier komputerowych w pracy rewalidacyjnej.
• Opracowanie dokumentacji szkolnej.
• Dokumentowanie przebiegu stażu
• Tworzenie dekoracji sali skorelowanej z uroczystościami w przedszkolu, świętami i porami roku.

2. Korzystanie z Internetu.
• Wykorzystanie Internetu, jako źródła wiedzy w poznaniu i gromadzeniu wybranych przepisów prawa oświatowego na temat awansu zawodowego.
• Korzystanie ze stron internetowych przeznaczonych dla nauczycieli np. www. publikacje. edu.pl, www. profesor.pl, edux.pl, literka.pl itp.

3. Publikacje w Internecie.
• Opublikowanie Planu Rozwoju Zawodowego . W okresie stażu. Strony WWW przeznaczone dla nauczycieli.
4. Korzystanie podczas zajęć z różnorodnych środków audiowizualnych.
• Opracowywanie scenariuszy, konspektów zajęć z wykorzystaniem różnorodnych środków audiowizualnych (telewizor, radio, DVD).
§7. ust. 2 pkt 4. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów
związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

1. Aktualizacja wiedzy z wymienionych dziedzin poprzez aktywne samokształcenie i kształcenie.
• Aktywny udział w różnorodnych formach doskonalenia, adekwatnie do potrzeb.
• Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej (nowości książkowe, czasopisma).
• Korzystanie z publikacji i portali internetowych przeznaczonych dla nauczycieli. W okresie stażu.

2. Umiejętne stosowanie wiedzy do rozwiązywania zaistniałych problemów.
• Integrowanie grupy, stosowanie metod relaksacyjnych, aktywizujących. W ciągu stażu. Wykaz literatury i stron internetowych dotyczących tego zagadnienia.
3. Uczestnictwo w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
• Udział w posiedzenia Rad Pedagogicznych, zespołów wychowawczych, zespołu opracowującego Program Profilaktyki przedszkola itp.

§7. ust. 2 pkt 5. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
1. Aktualizacja przepisów prawa oświatowego. • Zapoznanie się z aktualnie obowiązującymi aktami prawnymi oraz śledzenie wszelkich zmian w przepisach prawach oświatowego, szczególnie w:
-Karcie Nauczyciela
- Ustawie o Systemie Oświaty
- Ustawie o Pomocy Społecznej
- przepisach dotyczących postępowania w sprawach nieletnich
- Rozporządzeniach MEN dotyczących szkolnictwa specjalnego
2. Studiowanie i analizowanie zmian podstawowych dokumentów funkcjonujących w placówce.
• Analiza dokumentacji przedszkolnej: statutu, planu, regulaminów, programów, przepisów BHP i innych dokumentów.
3. Aktualizowanie znajomości przepisów dotyczących konkretnych zadań.
• Organizowanie i współorganizowanie wycieczek, wyjść poza teren przedszkola (do parku, nad morze, do lasu, na wieś, do kina itp.) z uwzględnieniem obowiązujących przepisów.
4.Aktualizowanie wiedzy dotyczącej rozwoju dzieci w zależności do wieku i poziomu intelektualnego.
• Studiowanie literatury dotyczącej rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym i z określoną niepełnosprawnością intelektualną.

ZATWIERDZAM DO REALIZACJI

........................................
(data i podpis dyrektora)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.