X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 30475
Przesłano:

Projekt planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

mgr Edyta Wal
nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2
im. Armii Krajowej w Budach Łańcuckich


Data rozpoczęcia stażu – 01.09.2013
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data zakończenia stażu – 31.05.2016

Szansa awansu i uzyskanie statusu nauczyciela dyplomowanego stanowi dla mnie wyzwanie oraz okazję do autorefleksji i do zweryfikowania opinii o tym, jakim jestem nauczycielem. Mój plan rozwoju zawodowego uwzględnia założenia planu rozwoju szkoły oraz jej specyfikę i potrzeby. W trakcie stażu będę kontynuowała niektóre z moich wcześniejszych działań, szczególnie te, które związane są z wykorzystaniem nowoczesnych form i metod pracy z uczniami oraz te, które służą poszerzeniu współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

Cele stażu:

1. Poszerzenie zakresu wiedzy.
2. Doskonalenie własnych umiejętności.
3. Doskonalenie warsztatu i metod pracy.
4. Podniesienie poziomu pracy szkoły poprzez realizację przedsięwzięć wykraczających poza wykonywane obowiązki.
5. Spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Zagadnienia organizacyjne

1. Poznanie procedury awansu zawodowego
- Analiza przepisów dotyczących awansu zawodowego - wrzesień 2013

- Opracowanie planu rozwoju zawodowego - wrzesień 2013


2. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
- Gromadzenie materiałów i dokumentów - cały okres stażu

3. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju
zawodowego
- Autorefleksja, analiza i opis realizacji planu rozwoju zawodowego - maj 2016


WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MEN W SPRAWIE UZYSKIWANIA STOPNI AWANSU ZAWODOWEGO PRZEZ NAUCZYCIELI


§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły


1. Poszerzenie wiedzy i umiejętności podejmowania działań na rzecz podwyższenia jakości pracy szkoły.
- Udział w pracach Rady Pedagogicznej - cały okres stażu

- Udział w pracach zespołu matematyczno – przyrodniczego - cały okres stażu

- Ewaluacja wybranych obszarów dydaktyczno-wychowawczych - cały okres stażu


2. Doskonalenie kompetencji zawodowych.
- Aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, adekwatny do potrzeb nauczyciela i szkoły - cały okres stażu

- Studiowanie literatury fachowej i czasopism dla nauczycieli, m. in. „Matematyka w szkole” - cały okres stażu


3. Wzbogacanie metod i form pracy dydaktycznej i wychowawczej.
- Wykorzystanie metod aktywizujących w procesie edukacyjnym -cały okres stażu

- Praca z uczniem zdolnym - cały okres stażu

- Praca z uczniem mającym problemy w nauce - cały okres stażu

4. Diagnozowanie osiągnięć uczniów.
- Udział w programie Sesja z plusem w ramach projektu edukacyjnego Lepsza Szkoła zaproponowanym przez GWO - cały okres stażu


§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1.Wykorzystanie Internetu w zakresie realizacji działań
dydaktyczno – wychowawczych.
- Wdrażanie uczniów do korzystania z technologii komputerowej (zgodnie z ich możliwościami) podczas przygotowywania różnych materiałów - okres stażu

2. Stosowanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej.- Prowadzenie zajęć w pracowni komputerowej - okres stażu

- Opracowywanie prezentacji multimedialnych - okres stażu

- Opracowanie testów, sprawdzianów, scenariuszy zajęć lekcyjnych, uroczystości, regulaminów, konkursów, dyplomów, informacji dla uczniów i rodziców - okres stażu

- Przygotowanie pomocy dydaktycznych oraz narzędzi badawczych do sprawdzenia wiedzy i umiejętności matematycznych - cały okres stażu


3. Administrowanie szkolnej strony internetowej.
- Zamieszczanie na szkolnej stronie internetowej bieżących informacji o życiu szkoły - cały okres stażu

- Przygotowanie i zamieszczanie na stronie informacji o organizowanych konkursach matematycznych i innych - cały okres stażu


§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć


1. Kształtowanie umiejętności przekazywania wiedzy i doświadczenia innym nauczycielom.

- Prowadzenie zajęć otwartych i lekcji koleżeńskich - okres stażu

- Wymiana doświadczeń z nauczycielami uczącymi pokrewnych przedmiotów - okres stażu

- Aktywny udział w pracach zespołu przedmiotowego - cały okres stażu


2. Upowszechnianie i promocje własnych doświadczeń, metod
i form pracy.

- Opublikowanie w portalu internetowym „planu rozwoju zawodowego” - okres stażu

- Opublikowanie na szkolnej stronie www scenariuszy zajęć lekcji matematyki, regulaminu szkolnego konkursu matematycznego „Uczymy się systematycznie” - okres stażu

- Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami (udostępnianie opracowanych scenariuszy zajęć i uroczystości szkolnych)- cały okres stażu


§ 8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych bezpośrednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich


1. Nabywanie umiejętności projektowania własnych działań.

- Opracowanie programu koła szachowego „Skoczki” - XI 2013 r.


§ 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

1. Organizowanie i przeprowadzanie konkursów i turniejów szkolnych.

- Przygotowywanie i zachęcanie uczniów do udziału w konkursach matematycznych:
• Prymus
• Kangur
- zgodnie z harmonogramem

- Zorganizowanie Międzyszkolnego Turnieju Szachowego i szkolnego konkursu matematycznego „Uczymy się systematycznie" - zgodnie z harmonogramem

2. Organizowanie dodatkowych zajęć.

- Prowadzenie nieodpłatnych zajęć koła szachowego - okres stażu

- Prowadzenie zajęć wyrównawczych dla uczniów mających trudności w uczeniu się matematyki - okres stażu


§ 8 ust. 2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami


1. Podejmowanie działań na rzecz tworzenia tradycji szkolnej.

- Organizowanie uroczystości szkolnych i środowiskowych apeli - wg kalendarza uroczystości szkolnych

2. Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną - Obserwacja uczniów - okres stażu

- Realizacja zaleceń Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej - cały okres stażu


3. Współpraca z wydawnictwami.

- Pozyskiwanie pomocy dydaktycznych - cały okres stażu

- Pozyskiwanie nagród na szkolny konkurs matematyczny - wg harmonogramu konkursów

- Udział w programie Sesje z plusem będącego częścią ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Lepsza Szkoła”
prowadzonego przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe - trzykrotnie w ciągu roku szkolnego

- Udział w spotkaniach szkoleniowych - zgodnie z harmonogramem


§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony


1. Opis i analiza rozwiązywania problemu edukacyjnego.

- Diagnoza co najmniej dwóch wybranych problemów edukacyjnych lub wychowawczych - cały okres stażu

- Dostosowanie skutecznych metod rozwiązania problemu edukacyjnego - cały okres stażu

- Wymierny efekt zamierzonych działań - po rozwiązaniu problemu
Powyższy plan rozwoju może ulec modyfikacji, w związku z nowymi zadaniami wynikającymi z planu pracy szkoły.


........................................
/imię i nazwisko/

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.